SAN JUAN 5

1Jmai³ siíh³ jøng² ca¹ŋi¹jái² Jesús cøng² jmai³ juøh¹² quiah¹² dsa² judío juu¹² jøa³juøi² Jerusalén. 2Jøa³juøi² jøng² lǿa¹² cøng² ja³neng¹² jmøi² cøg¹² hag³jnǿ³ tsen² Hag³jnǿ³ Quiah¹² Jah¹chih². Betsata báh³ tsen² jmøi² jøng² quianh¹³ jǿg³ hebreo. Lǿa¹² hŋí² corredor lah¹jin² lah¹lǿih¹ ja³neng¹² jmøi² jøng². 3Corredor jøng² ma²ti³ganh¹³ jue¹² dsa² lán¹² hliú² ni³ dsag³, dsa² teg³ quianh¹³ dsa² ŋøa¹² guiánh³ quianh¹³ dsa² tsa¹li¹ŋøa¹. Ja³jøng² ti³jŋi¹² dsa² dsoh³ hi² hiánh² jmøi². 4Di³ jmai³ lan¹³ jógh² jan² ángel juu¹² ŋi¹juǿi¹. Jmo¹² ángel hi² hiánh² jmøi². Jøng² ju³ná³ hein² dsa² dsoh³ lah¹ni³ ca¹tí²dsa tai³dsa niúh¹ jmǿi¹ ca¹lah¹cónh¹ mi³ca¹hiánh² ángel jmøi², dsa² héi² ca¹hlú² ca¹lah¹i³ ni³ dsag³ mi³lán¹³dsa. 5Jøng² mi³hiúg³ jan² dsa² ŋioh¹² ja³jøng². Ma²ni³ŋó¹³ cónh¹ ma²gui²guií² rø²dsǿ² jŋi¹ ji²ŋi² hi² dsoh³dsa. 6Jøng² ca¹jë́² Jesús dsa² dsoh³ héi². Ca¹lø¹lih¹³dsa ma²ni³ŋó¹³ jmai³ rø²quia¹²dsa ja³jøng². Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² dsoh³: ―¿Hnøngh³hning hi² hliúh²hning? ―ca¹juúh²dsa. 7Jøng² ca¹juúh² dsa² dsoh³: ―Guiuh¹³, ha¹chian² dsa² chian² mi¹hag¹³ jní² hi² ŋi³høa¹jni jmøi² na³ma²hiánh². Jøng² dsa² siáh² báh³ tí² tai³ niúh¹ jín³ hi² dsiég¹³jni ―ca¹juúh²dsa. 8Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¡Nung²! ¡Chiag³ jmung² quiánh²! ¡Ŋøa³! ―ca¹juúh²dsa. 9Dsø¹juu¹² jøng² ca¹hlú² dsa² dsoh³. Ca¹can¹dsa jmung² quiah¹²dsa. Ca¹ŋøa¹dsa. Lah¹jøng² ca¹løa¹ cøng² jmai³ sa³¹. 10Hi² jøng² ca¹juúh² dsa² canh¹³ quián¹² dsa² judío, ca¹tsáih¹dsa dsa² mi³dsoh³: ―Tsa¹lǿa¹² lei¹³ hi² quinh³hning jmung² quiánh²hning jmai³ sa³¹ ―ca¹juúh²dsa. 11Jøng² ca¹juúh² dsa² mi³dsoh³: ―Dsa² ma²na²jmo¹ hí³ quieg¹jni ca¹jmo¹ héh¹. “¡Chiag³ jmung² quiánh²! ¡Ŋøa³!” ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa jní² ―ca¹juúh² dsa² mi³dsoh³. 12Jøng² ca¹juúh² dsa² canh¹³: ―¿Hein² dsa² ca¹jmo¹ héh¹ jøng²? ―ca¹juúh²dsa. 13Tsa¹ŋi¹² dsa² mi³dsoh³ héi² hein² dsa² ca¹jmo¹ hí³ quiah¹²dsa. Di³ dsø¹juu¹² jøng² ca¹ŋó¹ Jesús juu¹² ja³siíh³. Di³ jue¹² dsa² mi³tiogh³ ja³jøng². 14Mi³ca¹løa¹ lah¹jøng², ca¹jén² Jesús dsa² mi³dsoh³ héi² ja³dsi¹² guøh¹² juøh¹². Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jai³lah, ma²ca¹hlúh²hning. ¡Tsa¹ma¹jmo² hi² hlaih¹³! Mi³jøng² tsa¹li¹chianh²hning jmø³uai¹² ué² hi³méh¹ cónh¹ jín³ dsag³ mi³lanh¹²hning ―ca¹juúh² Jesús. 15Jøng² ca¹ŋó¹ dsa² mi³dsoh³. Ca¹tsáih¹dsa dsa² canh¹³ quián¹² dsa² judío hi² lán¹² Jesús dsa² ca¹jmo¹ hí³ quiah¹²dsa. 16Huu¹³ jøng² ca¹mi¹dsian¹² dsa² canh¹³ dsǿa¹² Jesús. Di³ ca¹jmo¹ Jesús hí³ dsa² dsoh³ jmai³ sa³¹. 17Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² canh¹³: ―Cøng² hi² ma²jmo¹² ti³ŋieh¹jni ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² jmo¹² jní² calah ―ca¹juúh²dsa. 18Hi² jøng² hiug¹² jín³ hi² hniu¹ dsa² canh¹³ jŋëh¹dsa Jesús, mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ jøng². Di³ a¹jáng¹ jmáh¹lah hi² jøng², hi² ca¹jmo¹ Jesús tsa¹quien¹² lei¹³ quiah¹² dsa² judio ha²lah jmo¹ dsa² jmai³ sa³¹, cónh¹ calah ca¹jmo¹dsa cu²re²dsa quianh¹³ Diú¹³. Di³ ca¹tǿh¹dsa Diú¹³ ti³jmi²dsa. 19Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² canh¹³: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Tsa¹lé² jmo¹³jni ju³lah hno¹jni hŋiéng¹jni, jní² dsa² lán¹² jong¹² Diú¹³. Jmáh¹lah hi² jøng² báh³ lé² jmo¹³jni, hi² jái¹²jni ma²jmo¹² ti³ŋieh¹jni. Di³ hi² jøng² báh³ jmo¹²jni, ju³lah hi² jmo¹² ti³ŋieh¹jni. 20Hniang¹ báh³ ti³ŋieh¹jni jní². Heh¹²dsa jní² ca¹lah¹jǿ¹ hi² jmo¹²dsa hŋiah¹²dsa. Jøng² heh¹dsa jní² juu¹² juøh¹² ué² hi³méh¹. Mi³jøng² li¹dsogh¹² hoh¹² hniah¹² na³ma²ca¹jmo¹jni lah¹jøng². 21Jmo¹² báh³ ti³ŋieh¹jni hi² hiog² dsa² ma²ca¹dsan¹. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² jmo¹²jni li¹chian² ju³ná³ hein² dsa² hiug² dsøa¹jni quianh¹³. 22Héi¹ ju³ ti³ŋieh¹jni dsa² cán² jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Gug² tai¹ jní² báh³ ma²ca¹dsii¹dsa jǿg³ jøng². 23Mi³jøng² mi¹juanh¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jní², jní² dsa² lán¹² jong¹² Diú¹³, ju³lah mi²juanh¹²dsa ti³ŋieh¹jni. Ju³ná³ hein² dsa² tsa¹mi²juanh¹² jní², jong¹² Diú¹³, jø¹² bíh³ tsa¹mi²juanh¹² dsa² héi² ti³ŋieh¹jni, dsa² ca¹tsei¹ jní². 24’Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ju³ná³ hein² dsa² ca¹nǿng² jǿg³ quieg¹ jní², jøng² hé²dsa jǿg³ quiah¹² ti³ŋieh¹jni, dsa² ca¹tsei¹ jní², dsa² héi² li¹chian² tiá² ja³cog² Diú¹³. Ha¹chi² dsag³ ma²rø²canh¹²dsa. Tsa¹ma¹ŋøa¹dsa juu¹² ja³dsián¹dsa. Ma²ŋøa¹²dsa juu¹² ja³li¹chian²dsa tiá² ja³cog² Diú¹³. 25Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ja¹quién¹ dsiég¹³ jmai³ ja³nang¹ dsa² tiogh³ juu¹² ja³dsián¹dsa jǿg³ quieg¹ jní². Ma²ca¹gog¹ báh³ jmai³. Jøng² ca¹lah¹já¹ dsa² hé² jǿg³ quieg¹ jní² li¹chian² tiá² ja³cog² Diú¹³. 26Chi² ju²bí² quiah¹² ti³ŋieh¹jni hi² li¹jmo¹dsa li¹chian² dsa² jmøi¹guǿi¹. Ju²bí² jøng² ca¹dsii¹dsa gug² tai¹ jní² calah, jní² dsa² lán¹² jong¹²dsa. 27Jø¹² bíh³ ca¹cuúh¹dsa jní² bí² hi² cán³jni jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Di³ ma²lán¹²jni dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². 28Tsa¹cánh³ hniah¹² gøg² jǿg³ jøng². Jií¹ báh³ jmai³ ja³nang¹ dsa² ma²ca¹dsan¹ jǿg³ juǿi³jni dsa². 29Jøng² hiog¹dsa ca¹lah¹já¹dsa. Ju³lah dsa² ma²ca¹jmo¹ hi² dsio¹ ca¹lah¹cónh¹ jmai³ mi³chian²dsa jmøi¹guǿi¹, dsa² héi² li¹chian² tiá² ja³cog² Diú¹³. Ju³lah dsa² ma²ca¹jmo¹ hi² hlaih¹³, dsa² héi² ta¹canh¹³ dsag³. 30’Tsa¹lé² jmo¹³jni ca¹lah¹cónh¹ neng¹² dsøa¹jni hŋiéng¹jni. Cán²jni jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² jǿg³ ma²ca¹juúh² Diú¹³. Hi² jøng² cu²rø² mi²rǿ³jni jǿg³. Di³ hi² hno¹jni jǿg³ quiah¹² dsa² ca¹tsei¹ jní², a¹jáng¹ jǿg³ quieg¹jni hŋiéng¹jni. 31Tsa¹quien¹² jǿg³ quieg¹jni ju³ná³ ca¹tsǿh²jni jǿg³ dsøg¹² quieg¹jni hŋiéng¹jni. 32Chian² báh³ jan² dsa² siáh², dsa² tsih¹ jǿg³ dsøg¹² quieg¹ jní². Ma²guiang³jni té¹² jǿg³ hi² tsih¹ dsa² héi² ja³cog²jni. 33Ca¹ŋi³ŋøh³ hniah¹² Juan. Jøng² ca¹tsih¹ dsa² héi² jǿg³ dsøg¹² quieg¹ jní². 34Cónh¹jøng² ha¹chi² chi³quian³jni jmai³ hi² tsih¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ jǿg³ dsøg¹² ja³cog²jni. Cónh¹jøng² juǿi²jni hniah¹² jǿg³ jøng². Di³ hi² hno¹jni hi² liúgh² hniah¹². 35Ca¹he¹ Juan jǿg³ ju³lah cøng² si² jmo¹² taih¹² ja³tiogh³ hniah¹². Jøng² hiug² hoh¹² hniah¹² ca¹tǿ² hoh¹² hniah¹² jǿg³ quiah¹²dsa cu²hna². 36Di³ jøng² chian² báh³ dsa² juanh¹² cónh¹ jín³ Juan, dsa² tsih¹ jǿg³ dsøg¹² quieg¹jni. Di³ ma²jmo¹²jni juu¹² juøh¹² ca¹dsii¹ ti³ŋieh¹jni gug² tai¹jni. Juu¹² juøh¹² jøng² báh³ ma²mi²léi¹³ hi² lán¹²jni dsa² ca¹tse¹ ti³ŋieh¹jni. 37Ti³ŋieh¹jni héi², dsa² ca¹tsei¹ jní², ma²ca¹tsih¹ jǿg³ dsøg¹² ja³cog²jni. Hag³ dsa² héi² tsa¹ma²ca¹nengh² hniah¹². Tsa¹lǿih² jmai³ ma²ca¹janh³ hniah¹² dsa². 38Tsa¹chinh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² dsa² héi². Di³ tsa¹ca¹héh¹ hniah¹² jǿg³ quieg¹ jní², dsa² lán¹² dsa² ca¹tse¹ dsa² héi². 39Ma²høh² hniah¹² si² quiah¹² Diú¹³. Di³ lë́h² hniah¹² jmo¹ jǿg³ jøng² hi² li¹chianh² hniah¹² tiá². Cónh¹jøng² jǿg³ dsøg¹² quieg¹ jní² báh³ rø²juúh² si². 40Jøng² tsa¹hnøngh² hniah¹² jǿg³ jøng² quieg¹ jní². Tsa¹hnøngh² hniah¹² cuǿ¹³jni hniah¹² hi² li¹chianh² hniah¹² tiá² ja³cog² Diú¹³. 41’Ha¹chi² chi³quian³jni jmai³ hi² mi¹juanh¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jní². 42Cónh¹jøng² ma²guiang³jni he² løa¹ tsa¹hnøngh² hniah¹² jǿg³ quieg¹jni. Di³ tsa¹hnóh¹ hniah¹² Diú¹³. 43Ca¹guio¹jni ni³ huu¹³ hi² mi³ti³jni héh¹ ca¹jmo¹ ti³ŋieh¹jni. Cónh¹jøng² tsa¹hieh¹³ hniah¹² jní². Dsa² lah¹héi² báh³ hieh¹³ hniah¹², ju³ná³ hein² dsa² ca¹já¹, dsa² jmo¹ héh¹ quiah¹² hŋiah¹²dsa. 44¿Ha² báh³ jmai³ héh² hniah¹² jǿg³ quieg¹ jní²? Di³ hnøngh² hniah¹² li¹chi² jǿg³ dsio¹ quiánh² hniah¹², hi² juúh² jmáh¹lah dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Ha¹chi² hi² lë́h² hniah¹² ju³ná³ tsa¹ca¹lø¹chí¹ jǿg³ dsio¹ ja³cogh² hniah¹², hi² juúh² Diú¹³, dsa² lán¹² Diú¹³ cu³hŋiah¹². 45Tsa¹ju³lë́h³ hniah¹² hi² cuøh¹³jni hniah¹² dsag³ ja³ta¹ni¹ ti³ŋieh¹jni. Lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés báh³ jmo¹ hi² ta¹canh¹³ hniah¹² dsag³, lei¹³ lë́h² hniah¹² hi² jmo¹ hi² liúgh² hniah¹². 46Mi³héh³ hniah¹² jǿg³ quieg¹ jní² ju³ jøng² ca¹héh¹ hniah¹² jǿg³ quiah¹² hlai³ Moisés. Di³ jǿg³ quieg¹ jní² báh³ ca¹jmo¹ hlai³ Moisés. 47Ca¹lah¹ca¹tǿ² jǿg³ quiah¹² hlai³ Moisés tsa¹héh² hniah¹². Hi² jøng² hiug¹² jín³ ué² hi² mi³héh³ hniah¹² jǿg³ quieg¹ jní² ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\