SAN JUAN 20

1Jøng² jmai³ du²mei³¹, cónh¹ nioh¹² hi³méh¹, ca¹ŋie³ María, dsa² chian² Magdala, ja³rø²hog¹² hlai³ Jesús. Jøng² ca¹jái¹dsa ma²rø²jŋih¹³ cang³ hag³ tøg². 2Jøng² ca¹ŋáh¹dsa gu¹hei¹² juu¹² ja³tiogh³ Pedro quianh¹³ dsa² guia¹tón² héi², dsa² hiug¹² hnio¹ Jesús. Jøng² ca¹juúh² María: ―Ma²ca¹jŋiángh²dsa ja³mi³rø²hog¹² hlai³ Juu¹³ jniang³. Tsa¹guiang³jni ha² tøah¹ ca¹ŋi¹quiag¹²dsa ―ca¹juúh²dsa. 3Jøng² ca¹ŋi¹lé² Pedro quianh¹³ dsa² jan² héi² juu¹² ja³mi³rø²hog¹² hlai³. 4Ca¹ŋi¹lé²dsa gu¹hei¹² ta³og¹dsa. Hiug¹² jín³ gu¹hei¹² ca¹ŋó¹ dsa² jan² cónh¹ jín³ Pedro. Jøng² ca¹dsiég¹dsa ma²jiá¹²dsa ja³mi³rø²hog¹² hlai³. 5Jøng² ca¹nung²dsa hi² sian¹²dsa. Ca¹jái¹dsa niúh¹ tøg² ja³mi³rø²quia¹² hlai³ Jesús. Jøng² ca¹jái¹dsa hmøah¹² mi³rø²dsugh¹² hlai³ neng¹² ja³jøng². Jøng² ha¹chi² ca¹hí¹dsa niúh¹ tøg². 6Ni³ jøng² ca¹dsiég¹ Simón Pedro. Jøng² ta³lah¹ca¹hí¹dsa niúh¹ tøg². Jø¹² bíh³ ca¹jái¹dsa calah hmøah¹² mi³rø²dsugh¹² hlai³ neng¹² ja³jøng². 7Ca¹jái¹dsa calah hmøah¹² mi³rø²liág¹ dsi³ hlai³. Neng¹² hmøah¹² tø¹lah¹cøg¹², hi² ma²rø²ban¹³. 8Ni³ jøng² ca¹hí¹ calah dsa² ca¹dsiég¹ lah¹ni³ héi² niúh¹ tøg². Jøng² ca¹jái¹dsa ha²lah lǿa¹². Ca¹hé¹dsa jǿg³ hi² ca¹hiog² Jesús. 9Tsa¹jín³ ma²ca¹lø¹ŋë́² dsa² héi² jǿg³ rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³ hi² hiog¹ Jesús na³ma²ca¹jon¹dsa. 10Jøng² ca¹ŋi¹lia¹ dsa² héi² juu¹² ja³quiah¹³dsa. 11Ca¹nung² María coh¹³ tøg², hi² ho¹²dsa. Ta³lah¹ho¹²dsa jøng², ca¹jmo¹dsa hi² sian¹²dsa. Mi³jøng² jái¹dsa niúh¹ tøg². 12Jøng² ca¹jë́²dsa og¹ ángeles ti³quieih¹² hmøah¹² tég¹. Tiogh³dsa ja³mi³rø²quia¹² hlai³ Jesús. Jan² ángel guǿ¹² ja³mi³lǿa¹³ dsi³guiuh² hlai³. Jan² guǿ¹² ja³mi³lǿa¹³ hé¹ tai³ hlai³. 13Jøng² ca¹juúh² ángel: ―¿He² løa¹ høgh²hning, hio¹³? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² María: ―Ho¹²jni. Di³ hi² ma²ca¹jŋiáh²dsa hlai³ juu¹jni, mi³rø²quia¹² ja³ná³. Tsa¹guiang³jni ha² tøah¹ ca¹ŋi¹quiag¹²dsa ―ca¹juúh² hio¹³. 14Jø² ma²na²juúh²dsa jǿg³ jøng², ca¹jénh¹dsa. Jøng² ca¹jë́²dsa Jesús ma²tsenh¹² cøg¹² ja³tsenh¹³dsa. Ha¹chi² lë́²dsa Jesús héi². 15Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¿He² løa¹ høgh²hning, hio¹³? ¿Hein² dsa² hnanh¹²hning? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² lë́² María lán¹² dsa² héi² dsa² jmo¹² hí³ jøa³lí³ jøng². Jøng² ca¹juúh² María: ―Guiuh¹³, chi² ju³ná³ hning² ca¹jŋiáh² hlai³, tseih³hning jní² ha² tøah¹ ca¹ŋi³quioh²hning hlai³. Di³ jøng² tai³jni ―ca¹juúh²dsa. 16Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¡María! ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹jénh¹ Maria. Ca¹juúh²dsa quianh¹³ jǿg³ hebreo: ―¡Raboni! ―ca¹juúh²dsa, hi² hniu¹dsa juúh²dsa: Tøa¹². 17Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¡Tsa¹tei³ jní² gugh²! Di³ ha¹chi² ma²ca¹ŋie³jni ja³guǿ¹³ ti³ŋieh¹jni. Gu³tseih³hning dsa² quian¹jni hi² neh¹³jni juu¹² guiuh¹³ ja³guǿ¹³ ti³ŋieh¹jni, ti³ŋieih¹² hniah¹², Diú¹³ quian¹jni, Diú¹³ quiánh² hniah¹² ―ca¹juúh² Jesús. 18Jøng² ca¹ŋó¹ báh³ María, dsa² chian² Magdala héi², ca¹ŋi¹tseih¹²dsa dsa² quianh¹³ Jesús. ―Ma²na²ja³jni Jesús ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹tsáih¹ María dsa² quianh¹³ Jesús héi² jǿg³ ca¹juúh² Jesús. 19Jøng² mi³ca¹neng² jmai³ du²mei³¹ jøng², ma²chi³jnái¹³ hniú¹² ja³tiogh³ dsa² quianh¹³ Jesús. Di³ hi² gan¹dsa dsa² canh¹³ quián¹² dsa² judío. Jøng² ca¹dsiég¹ Jesús. Ca¹nung²dsa dsi²jo² ja³tiogh³ dsa² quianh¹³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―Mi³hiúgh³ hniah¹² hoh¹² ―ca¹juúh²dsa. 20Mi³ma²na²juúh²dsa jǿg³ jøng², ca¹he¹dsa ju²góg¹dsa quianh¹³ mu²tsønh³dsa. Ca¹lø¹hiúg¹ hlaih¹³ dsǿa¹² dsa² quianh¹³dsa, mi³ca¹jǿi²dsa. 21Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Mi³hiúgh³ hniah¹² hoh¹². Tsë́²jni hniah¹² hi² tsø³janh¹³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ju³lah ca¹tsei¹ ti³ŋieh¹jni jní² ―ca¹juúh²dsa. 22Mi³ma²na²juúh² Jesús jǿg³ jøng², ca¹jiég²dsa quiah¹² dsa² quianh¹³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―Hieh³ hniah¹² jmi²dsí² han¹³. 23Dsa¹hén² dsag³ quiah¹² lǿa¹² ju³ hein² dsa² ca¹hénh² hniah¹² dsag³ quiah¹². Jøng² ha¹chi² dsa¹hén² dsag³ quiah¹² dsa² tsa¹hénh² hniah¹² quiah¹² ―ca¹juúh² Jesús. 24Jmai³ jøng² tsa¹hiúg³ Tomás, dsa² tǿh²dsa Guing² Og¹, jøa³ ja³tiogh³ dsa² guia¹tón² jian¹²dsa. Ha¹chian²dsa chian² mi³ca¹mi¹jnia¹² Jesús. 25Jøng² ca¹juúh² dsa² guia¹tón² jian¹²dsa, ca¹tsáih¹dsa Tomás mi³na²dsiég¹dsa: ―Ma²na²ne¹³ jnieh³ Juu¹³ jniang³ ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Tomás: ―¡Ju³ná³ tsa¹ma²ca¹jái¹jni ja³ca¹ŋi¹toh¹³ møi¹ŋí³ ju²góg¹dsa, ju³ná³ tsa¹ma²ca¹tí²jni nih¹³ chi³góg¹jni ja³jøng² calah quianh¹³ ja³ca¹hǿh²dsa mu²tsønh³dsa, tsa¹hé²jni jǿg³ hi² ma²ca¹hiog²dsa! ―ca¹juúh²dsa. 26Mi³ma²jŋi¹ jmai³ jøng², ma²tiogh³ dsa² quianh¹³ Jesús dsi²néi² calah. Ma²quianh¹³dsa Tomás. Ju³ he² jín³ chi³jnái¹³ cu²rø² hag³hniú¹³ ja³tiogh³dsa, cónh¹jøng² ma²tsenh¹² Jesús dsi²jo² ja³tiogh³ dsa² quianh³dsa mi³ca¹lø¹lih¹³dsa. Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Mi³hiúgh³ hniah¹² hoh¹² ―ca¹juúh²dsa. 27Jøng² ca¹tsáih¹ Jesús Tomás: ―Jai³ di³ ju²góg¹jni. Tí² nih¹³ chi³gógh¹. Cuø³ gugh². Tí² gugh² mu²tsønh³ quieg¹jni. Tsa¹jmóh³hning hi² tsa¹héh²hning jǿg³. Ju³héh³ báh³ hning² jǿg³ quieg¹jni ―ca¹juúh²dsa. 28Jøng² ca¹juúh² Tomás: ―Juu¹jni, Diú¹³ quian¹jni ―ca¹juúh²dsa. 29Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Na¹ jín³ ma²héh²hning jǿg³ ca¹hiog²jni, Tomás. Di³ ma²na²jaih³hning jní². Hioh¹² jenh¹² dsa² li¹hé² jǿg³ hi² ha¹chi² ca¹jǿi²dsa jní² ―ca¹juúh² Jesús. 30Jøng² ca¹jmo¹ Jesús hliú² juu¹² juøh¹² ja³ta¹ni¹ dsa² quianh¹³dsa, juu¹² juøh¹² ha¹chi² rø²ton¹² ni³ si² la². 31Ma²ca¹løa¹ si² la², mi³jøng² li¹héh² hniah¹² jǿg³ hi² lán¹² Jesús Cristo, jong¹² Diú¹³. Mi³jøng² li¹chianh² hniah¹² tiá² ja³cog² Diú¹³ ni³ huu¹³ quiah¹² Jesús, na³ma²ca¹héh¹ hniah¹² jǿg³.

will be added

X\