SAN JUAN 19

1Jøng² ca¹jmo¹ Pilato héh¹ hi² ba²jmé²dsa Jesús. 2Jøng² ca¹jmo¹ hlég² cøng² tsøi² tang¹². Ca¹tí²dsa dsi³ Jesús. Jøng² ca¹quieh¹dsa Jesús cøng² hmøah¹² guiéng², ju³lah hmøah¹² caih¹² rai¹³. 3Jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa ta¹lah¹cog² Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―Hiug¹² juanh¹²hning, Rai¹³ quián¹² dsa² Judío ―ta³dsǿa¹² juúh²dsa. Jøng² ca¹qui² ca¹jnáng¹dsa ni³ Jesús. 4Jøng² ca¹ŋó¹ Pilato calah ja³dsi¹². Ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² canh¹³ héi²: ―Jai³lah, lén¹³jni dsa² ná¹² ja³la². Di³ jøng² ma²ŋih³ hniah¹² hi² tsa¹dsoh³jni jin³ cøng² dsag³ quiah¹²dsa ―ca¹juúh² Pilato. 5Jøng² ca¹u¹hái¹ Jesús. Ma²hiu³ tsøi² tang¹² dsi³dsa. Ma²quieih¹²dsa hmøah¹² guiéng². Jøng² ca¹juúh² Pilato: ―¡He³ dsa² lang²! ―ca¹juúh²dsa. 6Mi³ca¹jë́² juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ policía Jesús, ca¹hløah¹dsa tí². Ca¹juúh²dsa: ―¡Crǿg¹³ báh³ ta¹ton¹³dsa! ¡Crǿg¹³ báh³ ta¹ton¹³dsa! ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Pilato: ―Jianh¹³ hniah¹² dsa². Gu³tiogh¹² hniah¹² dsa² crǿg¹³ guiogh¹³ hniah¹². Di³ tsa¹dsoh³jni jin³ cøng² dsag³ quiah¹²dsa ―ca¹juúh² Pilato. 7Jøng² ca¹juúh² dsa² canh¹³: ―Chi² cøng² lei¹³ quián² jnieh³. Lei¹³ jøng² rø²juúh² hi² re²dsa dsag³ hi² jón²dsa. Di³ hi² ma²ca¹jmo¹dsa hi² lán¹²dsa jong¹² Diú¹³ ―ca¹juúh²dsa. 8Jøng² hiug¹² jín³ ca¹lø¹goh¹² Pilato, mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ jøng². 9Jøng² ca¹ŋi¹lia¹ Pilato quianh¹³ Jesús dsi²néi². Ca¹ŋi¹ŋǿh¹dsa Jesús. Ca¹juúh²dsa. ―¿Ha² tøah¹ chianh²hning? ―ca¹juúh²dsa. Ha¹chi² ca¹ŋai¹ Jesús jin³ he². 10Jøng² ca¹juúh² Pilato: ―¿He² løa¹ tsa¹ŋaih³hning jǿg³ hi² juøh¹²jni? ¿Tsa³ŋih³hning hi² chi² bí² quieg¹jni hi² jmo³jni héh¹ ta¹tonh³hning crǿg¹³, ho¹ ju³ hi² log³jni hning²? ―ca¹juúh²dsa. 11Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ha¹chi² bí² mi³chi² quiánh²hning ja³cog²jni, ju³ jøng² tsa¹ca¹cuø¹ Diú¹³. Ma¹dsio¹² jín³ dsag³ re² dsa² ca¹jë́h² jní² ja³cogh²hning cónh¹ jín³ hning² ―ca¹juúh²dsa. 12Ni³ jøng² ca¹hnángh¹ Pilato mai³¹ ha²lah mi³liúg²dsa Jesús. Cónh¹jøng² ca¹qui² ca¹hløah¹ dsa² canh¹³ tí². Ca¹juúh²dsa: ―Ha¹chi² lanh¹²hning dsa² quianh¹³ rai¹³ juanh¹² guǿ¹² Roma ju³ná³ logh³hning dsa² ná¹². Dsa² ca²jag¹³ báh³ lán¹² lǿa¹² ju³ hein² dsa² siáh² jmo¹ hi² lán¹²dsa rai¹³ ―ca¹juúh²dsa. 13Mi³ca¹nǿng² Pilato jǿg³ jøng², ca¹jmo¹dsa héh¹ hi² lén²dsa Jesús ja³dsi¹². Jøng² ca¹guú² Pilato ja³mi²rø¹²dsa jǿg³, ja³tǿh²dsa Gabata quianh¹³ jǿg³ hebreo (hi² hniu¹dsa juúh²dsa: Ja³rø²neih¹² cang³). 14Hei¹² hi³méh¹ tøa¹ dsi¹hiég¹ hloh¹² jmai³ ta²høa³. Jøng² ca¹juúh² Pilato, ca¹tsáih¹dsa dsa² canh¹³ quián¹² dsa² judío: ―¡He³ rai¹³ quiánh² hniah¹² lang¹²! ―ca¹juúh²dsa. 15Jøng² ca¹qui² ca¹hløah¹ dsa² canh¹³ tí²: ―¡Ju³jón³dsa! ¡Ju³jón³dsa! ¡Crǿg¹³ báh³ ta¹ton¹³dsa! ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Pilato: ―¿Lé³ ta¹ton¹³jni rai¹³ quiánh² hniah¹² crǿg¹³? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² juu¹³ jmi²dsa²: ―Ha¹chian² rai¹³ siáh² chian² quián² jnieh³, jan² rai¹³ juanh¹² guǿ¹² Roma báh³ chian² ―ca¹juúh²dsa. 16Jøng² ca¹cuø¹ Pilato jǿg³ hi² tiog¹dsa Jesús crǿg¹³. 17Jøng² ca¹lén² hlég² Jesús, hi² quin¹² Jesús crǿg¹³ quiah¹²dsa. Jøng² ca¹ŋi¹jiag¹²dsa cøng² ja³tsen² Gólgota quianh¹³ jǿg³ hebreo (hi² hniu¹dsa juúh²dsa: Máh² Mu² Dsi³ Dsa²). 18Ja³jøng² ca¹tiog¹dsa Jesús crǿg¹³. Jø¹² bíh³ ca¹tiog¹dsa og¹ dsa² siáh² crǿg¹³ cog² Jesús, jag¹³ ca²ton² ca²ton², hi² hiúg³ Jesús dsi²jo². 19Jøng² ca¹jmo¹ Pilato héh¹ hi² ca¹tiun¹dsa dsi³ crǿg¹³ cøng² si² rø²hløah¹² jǿg³ la²: JESÚS, DSA² CHIAN² NAZARET, RAI¹³ QUIÁN¹² DSA² JUDÍO. 20Ca¹høa¹ jue¹² dsa² judío jǿg³ jøng². Di³ cøg¹² juøi² báh³ ca¹ŋi¹tiog¹dsa Jesús crǿg¹³. Ma²lǿa¹² jǿg³ jøng² quianh¹³ jǿg³ hebreo, quianh¹³ jǿg³ griego, quianh¹³ jǿg³ latín. 21Jøng² ca¹juúh² juu¹³ jmi²dsa² quián¹² dsa² judío, ca¹tsáih¹dsa Pilato: ―Tsa¹mi³jmóh³hning hi² rø²hløah¹² si²: RAI¹³ QUIÁN¹² DSA² JUDÍO. Hiug¹² jín³ dsio¹ jmóh³hning: DSA² JUÚH² LÁN¹²DSA RAI¹³ QUIÁN¹² DSA² JUDÍO ―ca¹juúh²dsa. 22Jøng² ca¹juúh² Pilato: ―Lah¹jøng² báh³ lé², ju³lah ma²ca¹jmo¹jni ―ca¹juúh²dsa. 23Mi³ma²na²tiog¹ hlég² Jesús crǿg¹³, jøng² ca¹cang¹dsa tsǿnh³ Jesús, ma¹cǿng¹ hmøah¹² lah¹jan²dsa, cónh¹ quión² hlég². Ca¹cang¹dsa calah hmøah¹² dsǿ² coh¹³, hmøah¹² ma²lǿa¹² ca¹tá¹dsa. A¹jáng¹ ju³ hmøah¹² ca¹hmi¹dsa. 24Jøng² ca¹juúh² hlég², ca¹tsáih¹dsa roh¹³dsa: ―Tiúh¹ báh³ tsa¹guíg³ jniang³ hmøah¹². Dsio¹ báh³ dsí³ jniang³ jǿg³. Ju³ne¹³ hein² dsa² líh² hmøah¹² ―ca¹juúh² hlég². Lah¹jøng² báh³ ca¹lø¹ti¹ jǿg³ la² rø²juúh² ni³ si² quiah¹² Diú¹³: Ca¹dsiúh¹dsa tsønh¹jni. Ca¹dsi¹dsa jǿg³ hmøah¹² quieg¹jni, rø²juúh² si². 25Lah¹jøng² báh³ ca¹jmo¹ hlég². Cøg¹² crǿg¹³ ja³rø²ton¹² Jesús mi³tsenh¹³ mi³chiég³dsa, quianh¹³ hio¹³ roh¹³ mi³chiég³dsa, quianh¹³ dsa² tsen² María calah, hio¹³ quián¹² dsa² tsen² Cleofas, quianh¹³ María dsa² chian² Magdala. 26Ca¹jë́² Jesús mi³chiég³dsa, quianh¹³ jan² dsa² guia¹tón², dsa² hiug¹² hnio¹ Jesús. Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹ mi³chiég³dsa: ―¡Hio¹³! ¡He³ jonh¹²hning tsenh¹² ja³ná³! ―ca¹juúh²dsa. 27Jøng² ca¹tsáih¹dsa dsa² guia¹tón² héi²: ―Dsa² ná¹² báh³ jmóh³hning mi³chiegh²hning ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹hie¹ dsa² guia¹tón² héi² mi³chiég³ Jesús. Ca¹tai¹dsa juu¹² ja³quiah¹³dsa. 28Ma²ŋi¹² Jesús hi² ca¹hian¹² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ quiah¹²dsa. Jøng² ca¹juúh²dsa jǿg³ la². Mi³jøng² li¹ti¹ jǿg³ rø²juúh² ni³ si² quiah¹² Diú¹³. Ca¹juúh²dsa: ―Lø¹i³gøh³jni jmøi² lǿ² ―ca¹juúh²dsa. 29Ja³jøng² mi³tsih¹² cøng² dsøg³ mi³ha³ jmøi² jinh² chi³cángh². Jøng² ca¹tí² jan² dsa² tiogh³ ja³jøng² cøng² hi² lǿa¹² ju³lah lǿa¹² hmøah¹² jmøi² jinh² jøng². Mi³jøng² ca¹ha¹ jmøi². Jøng² ca¹cǿin²dsa hi² jøng² dsi³ cøng² guh¹² hma² hisopo. Jøng² ca¹chio¹dsa guiuh¹³. Ca¹henh¹²dsa Jesús. 30Mi³ma²na²hǿnh² Jesús jmøi² jinh² jøng², jøng² ca¹juúh²dsa: ―Ca¹hian¹² báh³ ―ca¹juúh²dsa. Ni³ jøng², mi³ma²na²siég²dsa dsi³dsa, ca¹hie¹dsa hmó¹. 31Jøng² ca¹møa¹ dsa² canh¹³ quián¹² dsa² judío hi² tsei¹ Pilato hlég² hi² dsø¹hnie³ hlég² quiu³ dsa² ti³ton¹² crǿg¹³. Di³ jøng² dsián¹dsa ta³tí³. Jøng² jŋiáh²dsa dsa² ni³ crǿg¹³ na³ma²na²dsan¹dsa. Hloh¹² jmai³ sa³¹ báh³ jøng². Jøng² tsa¹hniu¹ dsa² canh¹³ hi² lé² ti³ton¹² hlai³ crǿg¹³ ta³lah¹ti³juanh¹² jmai³ sa³¹ jøng². 32Jøng² ca¹ŋi¹lé² hlég² juu¹² ja³ni³ton¹²dsa crǿg¹³. Ca¹hnie¹dsa quiu³ dsa² lah¹ni³, quianh¹³ quiu³ dsa² jan² calah, dsa² ni³ton¹² crǿg¹³ quianh¹³ Jesús. 33Mi³ca¹dsi¹lé²dsa ja³rø²ton¹² Jesús, ca¹jái¹dsa hi² ma²rø²jon¹³ Jesús. Jøng² ha¹chi² ca¹hnie¹dsa quiu³ Jesús. 34Jøng² ca¹hǿh² jan² hlég² ŋí³ chiunh² mu²tsønh³ Jesús. Dsø¹juu¹² jøng² ca¹tøng² jmø² quianh¹³ jmøi². 35Lah¹dsóh² ca¹jái¹jni hi² jøng², jní² dsa² ca¹jmo¹ si² la². Jǿg³ dsøg¹² lah¹dsóh² báh³ juúh² dsa² héi². Ju³héh³ hniah¹² calah. 36Lah¹jøng² báh³ ca¹løa¹. Mi³jøng² ca¹lø¹ti¹ jǿg³ la², jǿg³ rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Ha¹chi² hnie¹dsa jin³ cøng² mu² quiah¹²dsa,” rø²juúh² si². 37Jø¹² bíh³ rø²juúh² si² calah: “Jë́² báh³ dsa² dsa² ca¹hǿh²dsa quiah¹²,” rø²juúh² si². 38Ni³ jøng² ca¹møa¹ José, dsa² chian² Arimatea, jǿg³ ni³ Pilato chi²júh² lé² tai¹dsa hlai³ Jesús. Hé² José jǿg³ quiah¹² Jesús. Cónh¹jøng² ha¹chi² ca¹mi¹léi¹³dsa hi² hé²dsa jǿg³ ja³ta¹ni¹ dsa² jue¹². Di³ hi² gan¹dsa dsa² canh¹³ quián¹² dsa² judío. Jøng² mi³ca¹cuø¹ Pilato jǿg³, ca¹tai¹dsa hlai³. 39Jø¹² bíh³ ca¹ŋó¹ calah Nicodemo, dsa² ma²ca¹dsii¹ jǿg³ quianh¹³ Jesús lah¹jiá¹² cøng² ja³neng². Quin¹²dsa gui²guií² kilo nang³ ma²juøi², hi² ma²rø²guian¹² mirra quianh¹³ áloes. 40Jøng² ca¹tai¹ José quianh¹³ Nicodemo hlai³ Jesús. Jøng² ca¹guiánh²dsa Jesús hmøah¹² ma²rø²tsǿng² nang³ ma²juøi² jøng², ju³lah lǿa¹² mai³¹ quiah¹² dsa² judío, hi² jmo¹²dsa quiah¹² hlai³. 41Jøng² mi³lǿa¹³ cøng² jøa³lí³ cøg¹² ja³ca¹tiog¹dsa Jesús crǿg¹³. Jøa³lí³ jøng² ho¹² cøng² tøg²hløg² hmë́², ja³ha¹chian² dsa² ma²ca¹húg²dsa jin³ jan². 42Niúh¹ tøg²hløg² jøng² ca¹ŋi³quiog¹dsa hlai³ Jesús. Di³ ma²quien¹² lǿa¹² ja³jøng². Di³ ma¹tǿ² ja³li¹liág¹ ti³juøh¹² jmai³.

will be added

X\