SAN JUAN 18

1Mi³ma²na²juúh² Jesús jǿg³ jøng², ca¹huanh¹²dsa ja³mi³tiogh³dsa quianh¹³ dsa² quianh¹³dsa. Ca¹ŋi¹lé²dsa juu¹² hŋoh¹³ jmøi² gu² tsen² Hma² Ŋih³. Ja³jøng² lǿa¹² jøa³lí³. Jøa³lí³ jøng² ca¹ŋi¹tiogh¹² Jesús quianh¹³ dsa² quianh¹³dsa. 2Jøng² ma²ca¹ŋie³ Judas ja³jøng², dsa² hnai¹ quiah¹² Jesús héi². Di³ hliú² rón² ma²ca¹ŋi¹tiogh¹² Jesús ja³jøng² quianh¹³ dsa² quianh¹³dsa. 3Hi² jøng² ca¹ŋi¹tei¹ Judas cu²tséh¹ hlég² quianh¹³ policía, dsa² ca¹tse¹ juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ dsa² fariseo. Ca¹tai¹dsa juu¹² jøa³lí³ jøng². Ti³quin¹²dsa si² jmøi² cøg², quianh¹³ hma² ti³hiúh² si². Ti³chinh¹²dsa ŋí³. Ti³chinh¹²dsa hma². 4Ma²ŋi¹² báh³ Jesús ca¹lah¹jǿ¹ hi² dsa¹ŋë́²dsa. Jøng² ca¹ŋó¹ Jesús ta¹lah¹ni¹ dsa² héi². Ca¹juúh²dsa: ―¿Hein² dsa² hnah¹² hniah¹²? ―ca¹juúh²dsa. 5Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Jesús, dsa² chian² Nazaret, báh³ hniah¹² jnieh³ ―ca¹juúh² dsa² héi². Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jní² báh³ lang¹² ―ca¹juúh²dsa. Ma²hiúg³ Judas, dsa² hnai¹² quiah¹² Jesús, jøa³ dsa² jue¹² héi². 6Jøng² mi³ca¹juúh² Jesús: “Jní² báh³ lang¹²”, ca¹ŋi¹lé² dsa² jue¹² ta¹lah¹cah¹dsa. Ca¹ŋi¹ganh¹³dsa huø¹. 7Jøng² ca¹juúh² Jesús calah: ―¿Hein² dsa² hnah¹² hniah¹²? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Jesús, dsa² chian² Nazaret, báh³ hniah¹² jnieh³ ―ca¹juúh²dsa. 8Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ma²na²juǿi²jni hniah¹²: “Jní² báh³ lang¹².” Chi²júh² jní² hnah¹² hniah¹², cuø³ jǿg³ dsø¹lia¹ dsa² quianh¹³ jní² ―ca¹juúh² Jesús. 9Ca¹løa¹ lah¹jøng², di³ jøng² ca¹lø¹ti¹ jǿg³ la² hi² ma²ca¹juúh² Jesús lah¹jiá¹², ca¹tsáih¹dsa ti³jmi²dsa: “Ha¹chian² dsa² ca¹cuanh¹³hning jní² héi² ca¹ŋi¹hén²,” ma²ca¹juúh²dsa. 10Jøng² ca¹li² Simón Pedro ŋi³tǿi¹ quiah¹²dsa. Ca¹quiúh²dsa guø³ jan² dsa² tsen² Malco, guø³dsa dsio¹. Dsa² héi² jmo¹² ta³ quiah¹² ŋi¹jmó². 11Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa Pedro: ―Tiangh³ løg² ŋi³tǿi¹ quiánh²hning. Tiog¹³ báh³ hniuh¹² hi² can³jni jmø³uai¹², ju³lah lǿa¹² jǿg³ ca¹jmo¹ ti³ŋieh¹jni ―ca¹juúh²dsa. 12Jøng² ca¹chiánh²dsa Jesús. Ca¹chiángh² juu¹³ hlég², quianh¹³ hlég² quián¹²dsa, quianh¹³ policía quián¹² dsa² judío. Ca¹qui² ca¹hŋió²dsa Jesús. 13Jøng² ca¹ŋi¹jiag¹²dsa juu¹² ja³quiah¹³ Anás, dsu²jmi³ Caifás, dsa² lán¹² ŋi¹jmó² jmai³ jøng². 14Caifás héi² báh³ dsa² ma²ca¹juúh², ca¹tsáih¹dsa dsa² canh¹³ quián¹² dsa² judío: “Hiug¹² jín³ hi² dsio¹ jón² jan² dsa² dsie¹² juøi². Jøng² tsa¹dsø¹hén² ta³cøng² ja³tén¹² jniang³,” ma²ca¹juúh² Caifás. 15Jøng² ca¹ŋó¹ Simón Pedro dsi³cah³ Jesús quianh¹³ jan² dsa² guia¹tón² jian¹²dsa. Mi³ca¹dsi¹lé²dsa hag³jnǿ³ tsih¹² ja³dsi¹² quiah¹² ŋi¹jmó², ca¹hí¹ dsa² quianh¹³ Pedro niúh¹ jnǿ³ quianh¹³ Jesús. Di³ cue¹² ŋi¹jmó² dsa² héi². 16Ca¹tø³tsëh³ Pedro coh¹³ jnǿ³. Jøng² ca¹ŋó¹ dsa² jan² héi², ca¹ŋi¹tseih¹dsa tsih²mǿ² jmo¹² hí³ hag³jnǿ³. Mi³ jøng² ca¹ŋë́¹ Pedro niúh¹ jnǿ³. 17Jøng² ca¹juúh² tsih²mǿ² héi², ca¹tsáih¹dsa Pedro: ―Lanh¹²hning jan² dsa² quianh¹³ Jesús ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Pedro: ―Ha¹chi² dsa² héi² lán¹²jni ―ca¹juúh²dsa. 18Jøng² ma²ca¹jéinh¹ policía si² tah², quianh¹³ dsa² ti³jmo¹² ta³ tiogh³ ja³jøng². Di³ hi² guǿi². Ma²ti³tón²dsa dsioh¹²dsa si². Ja³jøng² ca¹nung² Pedro calah, jøa³ dsa² héi². 19Jøng² ca¹ŋǿh¹ ŋi¹jmó² Jesús hein² dsa² lán¹² dsa² quianh¹³dsa, ha²lah lǿa¹² jǿg³ ma²ca¹he¹dsa. 20Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ma²ca¹he¹jni jǿg³ ja³ta¹ni¹ dsa² jue¹², ju³lah dsi²néi² guøh¹² mih², quianh¹³ ja³tsih¹² guøh¹² juøh¹² calah, ja³dsø²tiogh¹² dsa² judío. Ha¹chi² jǿg³ ma²ca¹juúh¹jni jin³ cøng² ja³chi³hma¹. 21¿He² løa¹ jní² ŋaih³hning? Dsio¹ báh³ gu³ŋaih³hning dsa² ma²ca¹nǿng² jǿg³ quieg¹jni. Dsa² héi² ŋi¹² ha²lah lǿa¹² jǿg³ ma²ca¹juúh¹jni ―ca¹juúh² Jesús. 22Mi³ca¹juúh² Jesús jǿg³ jøng², jøng² ca¹jnáng¹ jan² policía ni³ Jesús. Jøng² ca¹juúh² policía héi²: ―¿He² løa¹ lah¹ná¹² ŋaih³hning ŋi¹jmó²? ―ca¹juúh²dsa. 23Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ju³ná³ na²juǿi²jni dsa² jǿg³ hlaih¹³, juúh³hning he² jǿg³ hlaih¹³ na¹juǿi²jni dsa². Chi² ju³ná³ jǿg³ dsøg¹² ma²na²juúh¹jni, ¿he² løa¹ jnángh²hning ne¹jni? ―ca¹juúh² Jesús. 24Jøng² ca¹tse¹ Anás Jesús ja³cog² Caifás, dsa² lán¹² ŋi¹jmó². Dsio¹ rø²hŋió² Jesús quianh¹³ hnei¹³. 25Ja³jøng² ma²tsenh¹² Pedro cøg¹² si², hi² ma²dsioh¹²dsa. Jøng² ca¹juúh² dsa² tiogh³ quianh¹³dsa cøg¹² si² jøng²: ―¿Tsa³lanh¹²hning jan² dsa² quianh¹³ Jesús? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Pedro: ―A¹jáng¹ ju³ dsa² quianh¹³ Jesús jní² ―ca¹juúh²dsa. 26Jøng² ca¹juúh² jan² dsa² jmo¹² ta³ quiah¹² ŋi¹jmó², ju³roh¹³ dsa² ca¹quiúh² Pedro guø³: ―¿Tsa³na²ja³jni hning² jøa³lí³ quianh¹³ dsa² héi²? ―ca¹juúh²dsa. 27Jøng² ca¹juúh² Pedro: ―Héi¹ ju³ jní² héi² ―ca¹juúh²dsa. Dsø¹juu¹² ca¹ho¹ chiih³. 28Jøng² ca¹lén²dsa Jesús ja³quiah¹³ Caifás. Ca¹ŋi¹jiag¹²dsa juu¹² ja³quiah¹³ Pilato, dsa² lán¹² dsi³máh², ja³tsen² Pretorio. Ma²lǿa¹² tø¹ja³jní¹. Jøng² ha¹chi² ca¹ŋi¹tiogh¹² dsa² canh¹³ quián¹² dsa² judío dsi²néi². Di³ lë́²dsa hi² dsa¹hén² hi² ni³jŋió¹³dsa ju³ná³ ca¹ŋi¹tiogh¹²dsa ja³quiah¹³ dsa² tsa¹lán¹² judío. Jøng² tsa¹ma¹lé² gǿh¹dsa quiah¹² jmai³ ta²høa³. 29Jøng² ca¹u¹hái¹ Pilato ja³dsi¹². Ca¹ŋi¹tseih¹dsa dsa² canh¹³ héi². Ca¹juúh²dsa: ―¿He² dsag³ jmoh² hniah¹² quiah¹² dsa² ná¹²? ―ca¹juúh²dsa. 30Jøng² ca¹juúh² dsa² canh¹³: ―Tsa¹mi³jëh¹³ jnieh³ dsa² ja³cogh²hning, ju³ jøng² hi² tsa¹re²dsa dsag³ ―ca¹juúh²dsa. 31Jøng² ca¹juúh² Pilato: ―Tei³ hniah¹² dsa². Jøng² cánh³ hniah¹² jǿg³ dsøg¹² quiah¹²dsa ju³lah lǿa¹² lei¹³ quiánh² hniah¹² ―ca¹juúh² Pilato. Jøng² ca¹juúh² dsa² canh¹³: ―Tsa¹lé² lah¹jøng². Di³ hniah¹² dsa² chianh² ja³tén¹² Roma, tsa¹cuúh³ jǿg³ hi² jŋëh¹³ jnieh³ dsa² re² dsag³ ja³cog² lei¹³ quián² jnieh³ ―ca¹juúh²dsa. 32Lah¹jøng² báh³ ca¹løa¹. Mi³jøng² ca¹lø¹ti¹ jǿg³ hi² ca¹juúh² Jesús lah¹jiá¹², hi² jón²dsa ni³ crǿg¹³, ju³lah lǿa¹² mai³¹ quiah¹² dsa² romano. 33Jøng² ca¹ŋáh¹ calah Pilato dsi²néi². Ca¹tǿh¹dsa Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―¿Lanh¹³hning rai¹³ quián¹² dsa² judío? ―ca¹juúh²dsa. 34Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¿Juúh³hning cónh¹ hi² lë́h²hning hŋiah¹hning, ho¹ ju³ jǿg³ ma²na²juúh² dsa² siáh², hi² lán¹²jni rai¹³? ―ca¹juúh²dsa. 35Jøng² ca¹juúh² Pilato: ―Ha¹chi² lán¹² jní² dsa² judío. Dsa² goh²hning báh³, quianh¹³ juu¹³ jmi²dsa² quiánh²hning, ca¹jë́h² hning² ja³cog²jni. ¿He² hi² hlaih¹³ ma²ca¹jmoh³hning? ―ca¹juúh² Pilato. 36Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―A¹jáng¹ ju³ dsa² jmøi¹guǿi¹ ca¹jmo¹ hi² lán¹²jni rai¹³. Ju³ jøng² hi² lǿa¹² lah¹jøng², jøng² mi³tá¹ dsa² quianh¹³jni quianh¹³ dsa² ca¹chiángh² jní². Di³ jøng² tsa¹mi³guøn¹²jni ja³la². A¹jáng¹ ju³ dsa² jmøi¹guǿi¹ ca¹jmo¹ hi² lán¹²jni rai¹³ ―ca¹juúh²dsa. 37Jøng² ca¹juúh² Pilato: ―¿Hi³ jøng² lanh¹²hning rai¹³ jøng²? ―ca¹juúh² Pilato. Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lán¹² báh³ jní² rai¹³. Cøng² huu¹³ jøng² ca¹lø¹chián¹jni jmøi¹guǿi¹, hi² tsǿh³jni jǿg³ dsøg¹². Nang¹² báh³ ca¹lah¹já¹ dsa² hniu¹ jǿg³ dsøg¹² jǿg³ quieg¹jni ―ca¹juúh²dsa. 38Jøng² ca¹juúh² Pilato: ―¿He² jǿg³ jøng², jǿg³ dsøg¹²? ―ca¹juúh²dsa. Mi³ma²na²ŋai¹ Pilato jǿg³ jøng², ca¹u¹hái¹dsa calah ja³dsi¹². Ca¹ŋi¹tseih¹²dsa dsa² canh¹³ quián¹² dsa² judío. Ca¹juúh²dsa: ―Tsa¹dsoh³jni jin³ cøng² dsag³ ja³cog² dsa² ná¹². 39Cónh¹jøng² chi² báh³ mai³¹ quiánh² hniah¹² hi² log³jni jan² dsa² hiúg³ hni¹ŋí³ ta³lah¹jmai³ ta²høa³. ¿Hnøngh³ hniah¹² hi² log³jni dsa² tǿh²dsa rai¹³ quián¹² dsa² judío? ―ca¹juúh²dsa. 40Jøng² ca¹lah¹já¹ dsa² canh¹³ héi² ca¹hløah¹ tí². Ca¹juúh²dsa: ―¡Tsa¹logh³hning dsa² ná¹²! ¡Barrabás báh³ logh³hning! ―ca¹juúh²dsa. Dsa² høin² báh³ Barrabás héi².

will be added

X\