SAN JUAN 17

1Mi³ma²na²juúh² Jesús jǿg³ jøng², ca¹jái¹dsa ta¹lah¹guiuh¹³. Jøng² ca¹juúh²dsa: ―Ma²tǿ² hora, Tiá³. ¡Ju³mi³juanh¹³hning jní²! Mi³jøng² mi³juanh¹³jni hning² calah. 2Di³ ma²ca¹cuøh³hning jní² bí² ja³cog² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ hi² cuø¹³jni hi² li¹chian² dsa² tiá², ju³lah dsa² ca¹cuanh¹³hning, dsa² li¹quianh¹³jni, jní² dsa² lán¹² ja²ŋiúh¹hning. 3Dsa² héi² li¹chian² tiá²: Dsa² lø²cue¹² jniang³, hning² dsa² lah¹dsóh² lanh¹² Diú¹³, quianh¹³ jní² calah, dsa² tǿh²dsa Jesucristo, jní² dsa² ca¹tseh²hning ni³ jmøi¹guǿi¹. 4Ma²ca¹mi³juanh¹³jni hning² ni³ jmøi¹guǿi¹. Ma¹ca¹jmo¹jni ca¹lah¹jǿ¹ hi² ca¹tseih³hning jní² hi² jmo³jni. 5Jøng² ju³jmoh³hning na¹ hi² lén²jni dsa² juanh¹² ja³ta¹neih³hning, Tiá³, ju³lah mi³lán¹³jni cónh¹ niúh¹ jín³ hi² ca¹niu¹ jmøi¹guǿi¹. 6’Ma²ca¹juǿi²jni dsa² ca¹cuanh¹³hning li¹quianh¹³jni ha²lah lanh¹²hning. Mi³lán¹³dsa dsa² quianh¹³ hnéng¹. Jøng² ca¹cuanh¹³hning dsa² ja³cog²jni. Ma²ca¹mi¹ti¹dsa jǿg³ quiánh²hning. 7Ma²ni³ŋi¹² ca¹lah¹já¹dsa hning² báh³ dsa² ca¹cuøh³ ca¹lah¹jǿ¹ juu¹² jmø³hiég¹ quieg¹jni. 8Ma²ca¹juǿi²jni dsa² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ ca¹cuøh¹³hning jní². Ma²ca¹nǿng² báh³ dsa² jǿg³. Ma²ca¹lø¹lih¹³dsa hi² ca¹guio¹jni juu¹² ja³ŋíh²hning. Ma²ca¹hé¹dsa jǿg³ hi² ca¹tseh²hning jní². 9’Hlanh¹³jni hning² ni³ huu¹³ quiah¹² dsa² héi². A¹jáng¹ ju³ huu¹³ quiah¹² dsa² siáh². Hlanh¹³jni hning² huu¹³ quiah¹² dsa² ca¹cuanh¹³hning jní² héi², dsa² quiánh²hning. 10Dsa² quiánh² báh³ hning² ca¹lah¹já¹ dsa² quian¹jni. Jø¹² bíh³ dsa² quian¹jni ca¹lah¹já¹ dsa² quiánh²hning. Dsa² héi² mi²léi¹³ hi² juanh¹²jni. 11Ha¹chi² ma¹li¹chian²jni jmøi¹guǿi¹. Dsa² héi² báh³ dsa² tiogh³ jmøi¹guǿi¹. Di³ neh¹³jni hi² ŋi³guø¹jni quianh¹³ hnéng¹. ¡Jmo² hí³ dsa² héi², Tiá³, hning² dsa² lanh¹² dsa² han¹³! Mi³jøng² cøng² hi² tiogh³dsa cøng² jǿg³ quiánh²hning, ju³lah ma²tiagh³ jniang³. 12Jní² ca¹jmo¹ hí³ quiah¹²dsa jmai³ ja³mi³hiúg³jni quianh¹³dsa. Mi³jøng² cøng² hi² chinh¹²dsa jǿg³ ca¹cuøh³hning jní². Ca¹jmo¹jni hí³ quiah¹²dsa. Mi³jøng² ha¹chian² dsa² héi² ca¹ŋi¹hén². Jan² dsa² héi² ma²ca¹ŋi¹hén², dsa² tiog¹³ hniuh¹² dsø¹hén². Mi³jøng² li¹ti¹ ju³lah rø²juúh² si² quiánh²hning. 13Na¹ jín³ ma²tǿ² ja³neh¹³jni juu¹² ja³ŋíh²hning. Ta³lah¹ŋøa¹²jni ni³ jmøi¹guǿi¹ juøh¹²jni jǿg³ la². Di³ jøng² cu²rø² li¹hiug² dsǿa¹² dsa² héi² ju³lah hiug² dsøa¹jni hŋiéng¹jni. 14Ma²ca¹juǿi²jni dsa² héi² jǿg³ quiánh²hning. Jøng² ma²hiag¹³ dsa² siáh² quiah¹² dsa² héi². Di³ tsa¹jmo¹ dsa² héi² ju³lah lǿa¹² jǿg³ hlaih¹³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa. Ju³lah jní², tsa¹ca¹jmo¹jni lah¹jøng² calah. 15Ha¹chi² møa¹²jni jǿg³ hi² táih³hning dsa² héi² ta¹ŋih¹³, hi² tsa¹ma¹tiogh³dsa jmøi¹guǿi¹. Cónh¹ hi² logh³hning dsa² ja³cog² dsa² hlanh³. 16Ha¹chi² tiogh³ dsa² héi² jǿg³ hlaih¹³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la². Di³ ha¹chi² guø³jni jǿg³ jøng² calah. 17Ju³jmo¹³ jǿg³ quiánh²hning hi² lén² dsa² héi² dsa² lah¹dsóh² mi¹ti¹ jǿg³ quiánh²hning. Di³ jǿg³ dsøg¹² báh³ jǿg³ quiánh²hning. 18Ca¹tseh²hning jní² juu¹² ja³tiogh³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Juu¹² jøng² tsë́²jni dsa² héi² calah. 19Ni³ huu¹³ quiah¹² dsa² héi² cuan¹²jni hŋiéng¹jni ja³cogh²hning. Mi³jøng² li¹dsøg¹² jǿg³ hi² lén² dsa² héi² dsa² mi¹ti¹ jǿg³ quiánh²hning. 20’A¹jáng¹ ju³ jmáh¹lah ja³cog² dsa² héi² hlanh¹³jni hning². Di³ hlanh¹³jni hning² ja³cog² dsa² hé² jǿg³ quieg¹ jní² hǿ² dsa² héi². 21Mi³jøng² túgh²dsa cøng² jǿg³, ju³lah ma²tiagh³ jniang³. Mi³jøng² li¹quianh¹³ jniang³ dsa². Jøng² li¹ŋi¹² dsa² siáh² calah hi² ca¹tseh²hning jní² ni³ jmøi¹guǿi¹. 22Ma²ca¹mi³juanh¹³jni dsa² héi² cøng² ni³ ju²lah ma²ca¹mi³juanh¹³hning jní². Mi³jøng² túgh²dsa cøng² ni³ quianh¹³ jniang³. 23Quianh¹³jni dsa² héi². Quianh¹³hning jní². Di³ jøng² túgh²dsa cøng² jǿg³. Di³ jøng² li¹ŋi¹² dsa² siáh² calah hi² ca¹tseh²hning jní² ni³ jmøi¹guǿi¹. Li¹ŋi¹² dsa² jue¹² ca¹lø¹hnóh¹hning dsa² héi² ju³lah ca¹lø¹hnángh¹hning jní². 24’Lah¹la² hno¹jni, Tiá³, hi² li¹chian² dsa² héi² ja³hiúg³jni, dsa² ca¹cuanh¹³hning héi². Mi³jøng² jái¹dsa ha²lah ma²ca¹jmoh³hning hi² juanh¹² jní². Ca¹jmoh³hning lah¹jøng². Di³ hi² ma²hnángh¹hning jní² niúh¹ jín³ hi² ca¹niu¹ jmøi¹guǿi¹. 25Lanh¹²hning dsa² dsiog¹, Tiá³. Tsa¹cue¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ hning². Cónh¹jøng² cué¹² báh³ jní² hning². Ma²ŋi¹² báh³ dsa² quianh¹³ jní² hi² ca¹tseh²hning jní². 26Ca¹hé¹jni dsa² héi² jǿg³ ha²lah lanh¹²hning. Cøng² hi² hé¹³ báh³ jní² dsa² jǿg³. Di³ jøng² li¹hnio¹dsa roh¹³dsa ju³lah hnángh¹hning jní². Jøng² qui³jian¹³jni dsa² héi² ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\