SAN JUAN 15

1’Lán¹²jni ju³lah lǿa¹² chiúh³ uøin² gu²jøah¹³. Lán¹² ti³ŋieh¹jni ju³lah lǿa¹² dsa² jmo¹ hí³ chiúh³. 2Quiúh²dsa guh¹² chiúh³ uøin² jøng², ju³lah guh¹² tsa¹hai¹ mǿi². Ju³lah guh¹² hai¹ mǿi² jøng², lánh¹dsa mih² nih¹³. Mi³jøng² lé² ti³jai¹. Mi³jøng² hai¹ ma¹dsio¹² hi³méh¹ mǿi². 3Ma²lanh¹² hniah¹² dsa² ti³ja¹, hi² ca¹jmo¹ jǿg³ ca¹hé¹jni hniah¹². 4Cøng² hi² li¹quianh¹³ jní² hniah¹². Mi³jøng² li¹quianh¹³ hniah¹² jní². Di³ tsa¹lé² hai¹ mǿi² cøng² guh¹² uøin² gu²jøah¹³ ju³ná³ tsa¹dsi¹² quianh¹³ chiúh³. Lah¹jøng² báh³ lǿa¹² quiánh² hniah¹². Tsa¹lé² dsa¹jon¹ jǿg³ quieg¹jni ja³cogh² hniah¹², ju³ná³ tsa¹quianh¹³ hniah¹² jní². 5’Jní² lán¹² chiúh³. Hniah¹² dsa² ni³lanh¹² guh¹² quieg¹jni. Ju³ná³ ma²quiangh¹³ jniang³, jøng² dsa¹jon¹ jǿg³ quieg¹jni ja³cogh² hniah¹². Di³ tsa¹tiah¹ hniah¹² mi³tih³ hniah¹² jǿg³ quieg¹jni, ju³ná³ tsa¹quiangh¹³ jniang³. 6Ju³ná³ hein² dsa² tsa¹quianh¹³ jní², lán¹² dsa² héi² ju³lah lǿa¹² guh¹² hi² guieh¹dsa, guh¹² hi² li¹quing². Di³ jøng² dsii¹dsa ja³jøn¹dsa quianh¹³ si². 7Ju³ná³ cøng² hi² li¹quianh¹³ jní² hniah¹², hi² tsa¹dsø¹hén² hoh¹² hniah¹² jǿg³ ma²ca¹hé¹jni hniah¹², lé² báh³ mǿh³ hniah¹² he² hi² hnøngh² hniah¹². Di³ jøng² ŋieh¹ báh³ hniah¹². 8Lah¹jøng² báh³ jmo¹² li¹juanh¹² ti³ŋieh¹jni ju³ná³ ca¹ŋi¹jon¹ jǿg³ quieg¹jni ja³cogh² hniah¹². Di³ jøng² li¹léi¹³ hi² lanh¹² hniah¹² dsa² quian¹jni lah¹dsóh². 9Lah¹jøng² báh³ hnó¹jni hniah¹² ju³lah hniang¹ ti³ŋieh¹jni jní². Cøng² hi² ŋi³nioh³ hniah¹² juu¹² ja³hnó¹jni hniah¹². 10Di³ cøng² juu¹² jøng² ŋi³nioh³ báh³ hniah¹², ju³ná³ mi³tih³ hniah¹² jǿg³ ca¹juǿi²jni hniah¹². Di³ lah¹jøng² báh³ ma²ca¹mi³ti³jni jǿg³ ca¹tsáih¹ ti³ŋieh¹jni jní². Di³ jøng² ŋøa¹²jni juu¹² ja³hniang¹dsa jní². 11’Jǿg³ la² juǿi²jni hniah¹², mi³jøng² li¹hiug² hoh¹² hniah¹² ju³lah hiug² dsøa¹jni hŋiéng¹jni. Mi³jøng² lé² hiug¹² hioh¹² jénh² hniah¹². 12Lah¹la² báh³ jǿg³ juǿi²jni hniah¹²: Ju³li¹hnóh¹ hniah¹² rúh² hniah¹², ju³lah hnó¹jni hniah¹². 13Hiug¹² jín³ hi² hnio¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ dsa² jenh²dsa quianh¹³ ju³ná³ hiug² dsǿa¹²dsa jón²dsa huu¹³ quiah¹² dsa² héi². Ha¹chian² dsa² jmøi¹guǿi¹ hnio¹ roh¹³ ma¹dsio¹² cónh¹ jín³ dsa² hiug² dsǿa¹² lah¹jøng². 14Hniah¹² báh³ dsa² lanh¹² dsa² jenh²jni quianh¹³, ju³ná³ mi³tih³ hniah¹² jǿg³ ma²ca¹juǿi²jni hniah¹². 15Ha¹chi² ma¹tǿa¹³jni hniah¹² dsa² jmoh² ta³ quieg¹jni. Di³ tsa¹ŋi¹² dsa² jmo¹² ta³ ha²lah jmo¹² juu³dsa. Ma²tǿa¹jni hniah¹² dsa² jenh²jni quianh¹³. Di³ ma²ca¹hé¹jni hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ hi² ca¹tsáih¹ ti³ŋieh¹jni jní². 16A¹jáng¹ ju³ hniah¹², ca¹hnangh¹² jní². Jní² báh³ ca¹quiah³ hniah¹². Jøng² ca¹cuǿ¹jni hniah¹² ta³ hi² gu³jmoh³ hniah¹² hi² dsa¹jon¹ jǿg³ quieg¹jni. Di³ jøng² tsa¹dsa¹hén² ta³ jøng² quiánh² hniah¹². Mi³jøng² cuø¹ ti³ŋieh¹jni ca¹lah¹jǿ¹ hi² mǿh³ hniah¹² huu¹³ quieg¹ jní². 17Lah¹la² juǿi²jni hniah¹²: Ju³li¹hnóh¹ hniah¹² rúh² hniah¹². 18’Ju³ná³ ca¹lø¹hian¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹ hniah¹², jøng² ma²ŋih³ báh³ hniah¹² hi² ca¹lø¹hiag¹³dsa jní² lah¹ni³ cónh¹ jín³ hniah¹². 19Ju³ jøng² ma²quianh¹³ hniah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹², mi³li¹hnio¹ báh³ dsa² héi² hniah¹², ju³lah hnio¹dsa dsa² quianh¹³dsa. Cónh¹jøng² ha¹chi² ma²quianh¹³ hniah¹² dsa² héi². Di³ ma²ca¹quiah³ jní² hniah¹². Hi² jøng² báh³ hian¹³ dsa² héi² hniah¹². 20Ju³dsiagh² hoh¹² hniah¹² jǿg³ ma²ca¹juǿi²jni hniah¹²: Ha¹chi² juanh¹² dsa² jmo¹² ta³ cónh¹ jín³ juu³dsa. Jøng² ma²ŋih³ hniah¹² hi² jmóh¹dsa hniah¹², ju³ná³ ma²ca¹jmógh²dsa jní². Jøng² nang¹ báh³ dsa² jǿg³ quiánh² hniah¹² calah, ju³ná³ ma²ca¹nǿng²dsa jǿg³ quieg¹jni. 21Hi² jøng² báh³ jmóh¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ hniah¹² ni³ huu¹³ quieg¹ jní². Di³ tsa¹cue¹²dsa dsa² ca¹tsei¹ jní². 22’Ha¹chi² mi³ta¹canh¹³dsa dsag³ ju³ jøng² tsa¹ca¹hé¹jni dsa² jǿg³. Cónh¹jøng² ha¹chi² jǿg³ chi² li¹juúh²dsa cónh¹ lǿa¹² la². 23Ju³lah dsa² hiag¹³ jní², jø¹² bíh³ hian¹³ dsa² héi² ti³ŋieh¹jni calah. 24Ha¹chi² dsag³ mi³li¹chi² quiah¹²dsa, ju³ jøng² hi² tsa¹ca¹jái¹dsa juu¹² juøh¹² ca¹jmo¹ jní², juu¹² juøh¹² tsa¹tiúh¹ dsa² siáh² jmo¹. Ma²ca¹jái¹ báh³ dsa² hi² jøng². Cónh¹jøng² hiag¹³ báh³ dsa² jní² quianh¹³ ti³ŋieh¹jni. 25Lah¹jøng² báh³ lǿa¹². Mi³jøng² li¹ti¹ jǿg³ la², hi² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Hiag¹³dsa jní², hi² la³hiag¹³dsa,” rø²juúh² si². 26’Jøng² na³ma²ca¹guøn¹ dsa² mi¹hog¹³ hniah¹², mi¹dsøg¹² dsa² héi² jǿg³ quieg¹ jní². Dsa² héi² tsë́³jni, dsa² cuan¹ Jmi² jniang³. Jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³ báh³ dsa² héi², dsa² té¹² jag³. 27Jø¹² bíh³ mi³dsøgh¹³ hniah¹² jǿg³ quieg¹jni calah ja³ta¹ni¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Di³ ca¹lø¹quianh¹³ hniah¹² jní² cónh¹ jmai³ lah¹ni³ mi³ca¹mi³liág¹³jni ca¹he¹jni jǿg³.

will be added

X\