SAN JUAN 14

1’Tsa¹jmo² ju²hí³ dsøa¹². Héh² báh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ju³héh³ hniah¹² jǿg³ quieg¹ jní² calah. 2Jøg² báh³ ja³guǿ¹³ ti³ŋieh¹jni, ja³li¹tiógh¹ dsa² jue¹². Ju³ jøng² tsa¹mi³lǿa¹³ lah¹jøng², mi³juǿi³jni hniah¹². Di³ huu¹³ jøng² báh³ neh¹³jni, hi² ŋi³jmo³jni ju³jŋia¹³ cøng² ja³gu³tiogh¹² hniah¹². 3Na³ma²ca¹løa¹ cu²rø² ja³gu³tiogh¹² hniah¹², jøng² guiogh¹³jni calah, hi² ŋi³tei¹jni hniah¹². Di³ jøng² gu³tiogh¹² hniah¹² quianh¹³ jní² ja³guø³jni. 4Ma²ŋih³ báh³ hniah¹² ha² juu¹² ja³neh¹³jni ―ca¹juúh² Jesús. 5Jøng² ca¹juúh² Tomás: ―Tsa¹ne³ jnieh³ ha² tøah¹ guǿnh³hning, Juu¹³ jniang³. ¿Ha² bíh³ láh² ne³ jnieh³ juu¹²? ―ca¹juúh²dsa. 6Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jní² báh³ dsa² co¹² juu¹². Jní² báh³ juøh¹² jǿg³ dsøg¹². Jní² báh³ cuø¹² ju²bí² hi² li¹chian² dsa² jmøi¹guǿi¹ tiá² ja³cog² Diú¹³. Ha¹chian² dsa² dsánh¹ ja³quiah¹³ ti³ŋieh¹jni ju³ná³ tsa¹hé²dsa jǿg³ quieg¹ jní². 7Ju³ná³ ca¹lø¹cuaih¹² hniah¹² jní² cu²rø², jøng² ma²cueh¹² hniah¹² ti³ŋieh¹jni. Na¹ báh³ ma²na²lø¹cueh¹³ hniah¹² ti³ŋieh¹jni. Ma²na²janh³ báh³ hniah¹² dsa² ―ca¹juúh² Jesús. 8Jøng² ca¹juúh² Felipe: ―Ju³ne¹³ jnieh³ ti³ŋieih¹²hning, Juu¹³ jniang³. Cónh¹jøng² báh³ hi² hneng² jnieh³ ―ca¹juúh² Felipe. 9Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ma²ni³ŋó¹³ jmai³ ŋøa¹²jni quianh¹³ hniah¹². ¿Tsa³ma²cuaih¹²hning jní², Felipe? Ju³lah dsa² jǿi² jní², jë́² báh³ dsa² héi² ti³ŋieh¹jni. ¿He² løa¹ juúh²hning hi² hnøngh² hniah¹² janh³ hniah¹² ti³ŋieh¹jni? 10¿Tsa³héh² hniah¹² hi² quianh¹³jni ti³ŋieh¹jni, jø² hi² quianh¹³ ti³ŋieh¹jni jní²? A¹jáng¹ ju³ jǿg³ quieg¹ hŋiéng¹jni hi² juǿi²jni hniah¹². Ti³ŋieh¹jni, dsa² quianh¹³jni, dsa² héi² báh³ dsa² jmo¹² héh¹. 11Ju³héh³ hniah¹² hi² quianh¹³jni ti³ŋieh¹jni, hi² quianh¹³ ti³ŋieh¹jni jní². Ju³ná³ tsa¹héh² hniah¹² jǿg³ hi² juøh¹³jni, ju³héh³ hniah¹² jǿg³ quianh¹³ hi² jmo³jni. 12Jǿg³ dsøg¹² juǿi²jni hniah¹²: Ju³lah dsa² hé² jǿg³ quieg¹ jní², jmo¹ dsa² héi² ju³lah jmo¹² jní². Ma¹dsio¹² jín³ hi² jmo¹dsa cónh¹ jín³ hi² ca¹jmo¹ jní². Di³ neh¹³jni ja³quiah¹³ ti³ŋieh¹jni. 13Ca¹lah¹jǿ¹ hi² mǿh³ hniah¹² quianh¹³ jní², cuø¹³ báh³ jní². Di³ jøng² li¹juanh¹² ti³ŋieh¹jni quianh¹³ hi² jmo¹²jni. 14Cuø¹³ báh³ jní² ca¹lah¹jǿ¹ hi² mǿh³ hniah¹² quianh¹³ jní². 15’Ju³ná³ hnángh¹ hniah¹² jní², mi³tih³ hniah¹² héh¹ hi² jmo³jni. 16Møa¹²jni ja³cog² ti³ŋieh¹jni hi² tse¹dsa jan² dsa² siáh², dsa² mi¹hog¹³ hniah¹², dsa² li¹quianh¹³ hniah¹² tiá². 17Jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³ báh³ dsa² héi², dsa² juúh² jǿg³ dsøg¹². Tsa¹tiúh¹ dsa² tsa¹cue¹² Diú¹³ tógh¹ cøng² jǿg³ quianh¹³ dsa² héi². Di³ tsa¹cue¹²dsa dsa² héi². Cueh¹² báh³ hniah¹² dsa² héi². Di³ dsa² quianh¹³ hniah¹² báh³ héi², dsa² jian¹ hniah¹². 18Ha¹chi² guianh¹³jni hniah¹² cu³guiogh¹³ hniah¹². Guiogh¹³ báh³ jní² calah ja³tiogh³ hniah¹². 19Mih² jín³ jø² hei¹² hi² lé² tsa¹ma¹jǿi² dsa² jmøi¹guǿi¹ jní². Cónh¹jøng² jaih³ báh³ hniah¹² jní². Hi² chian² jní² báh³ jmo¹² hi² li¹chianh² hniah¹². 20Jmai³ jøng² li¹ŋih³ hniah¹² hi² quianh¹³ ti³ŋieh¹jni jní², hi² quianh¹³ hniah¹² jní², jø² quianh¹³ jní² hniah¹². 21Dsa² héi² báh³ dsa² lah¹dsóh² hniang¹ jní², ju³lah dsa² ma²chinh¹² jǿg³ ca¹jmo¹jni, dsa² mi²ti¹ jǿg³. Jøng² li¹hnio¹ ti³ŋieh¹jni ca¹lah¹já¹ dsa² hniang¹ jní². Jø¹² bíh³ li¹hnó¹jni dsa² héi². Jmo¹³jni li¹cuai¹² dsa² héi² jní² ―ca¹juúh² Jesús. 22Jøng² ca¹juúh² Judas (héi¹ ju³ Judas Iscariote héi²): ―¿He² løa¹ jmóh³hning jmáh¹lah jnieh³ báh³ dsa² li¹cue¹² hning², Juu¹³ jniang³? ¿He² løa¹ tsa¹jmóh³hning li¹cuai¹² dsa² siáh² calah? ―ca¹juúh² Judas. 23Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ju³lah dsa² hniang¹ jní², mi¹ti¹dsa jǿg³ quieg¹jni. Jøng² li¹hniang¹ ti³ŋieh¹jni quiah¹²dsa. Jní² quianh¹³ ti³ŋieh¹jni, li¹quiinh¹³ jnieh³ dsa² héi² tiá². 24Ju³lah dsa² tsa¹hniang¹ jní², tsa¹mi¹ti¹dsa jǿg³ quieg¹jni. A¹jáng¹ ju³ jǿg³ quieg¹jni hi² juǿi²jni hniah¹² calah. Jǿg³ quiah¹² ti³ŋieh¹jni, dsa² ca¹tsei¹ jní², báh³ jøng². 25’Juǿi²jni hniah¹² jǿg³ la² ta³lah¹hiúg³jni quianh¹³ hniah¹². 26Cónh¹jøng² he¹ dsa² mi¹hog¹³ héi² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³, jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ héi², dsa² tse¹ ti³ŋieh¹jni huu¹³ quieg¹ jní². Dsa² héi² báh³ jmo¹ hi² dsiagh² hoh¹² hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ ma²ca¹juǿi²jni hniah¹². 27Jmo¹³jni hi² túgh³ hniah¹² ju²hiúg¹ dsøa¹² na³ma²ca¹ŋáh¹jni. Lah¹jøng² li¹chianh² hniah¹² ju²hiúg¹ dsøa¹² ju³lah lǿa¹² dsøa¹jni hŋiéng¹jni. Tsa¹chian² dsa² jmøi¹guǿi¹ tiúh¹ jmo¹ lah¹jøng². Hi² jøng² tsa¹jmo² ju²hí³ dsøa¹². Tsa¹jmóh³ hniah¹² ganh¹. 28Ma²na²nengh¹² hniah¹² jǿg³ na²juúh¹jni hi² neh¹³jni, hi² guiogh¹³jni calah ja³tiogh³ hniah¹². Ju³ jøng² lah¹dsóh² hnángh¹ hniah¹² jní², mi³li¹hiug² hoh¹² hniah¹² jǿg³ hi² neh¹³jni ja³guǿ¹³ ti³ŋieh¹jni. Di³ dsa² juanh¹² báh³ ti³ŋieh¹jni cónh¹ jín³ jní². 29Jǿg³ ná¹² ma²na²juǿi²jni hniah¹² niúh¹ jín³ hi² li¹ti¹. Mi³jøng² héh² hniah¹² jǿg³ quieg¹jni na³ma²ca¹lø¹ti¹. 30’Ha¹chi² jǿg³ ma¹dsio¹² ma¹dsií¹³jni quianh¹³ hniah¹². Di³ ma²já¹² dsa² hlanh³, dsa² jmo¹² héh¹ ni³ jmøi¹guǿi¹. Ha¹chi² bí² chi² quiah¹² dsa² héi² ja³cog² jní². 31Cónh¹jøng² jmo¹² báh³ jní² ju³lah ma²ca¹tsáih¹ Jmi² jniang³ jní². Mi³jøng² li¹ŋi¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ hi² hnó¹jni Jmi² jniang³. ¡Nung² hniah¹²! ¡Ma¹dsǿg³!

will be added

X\