SAN JUAN 13

1Ca¹tǿ² ja³lé² ti³juøh¹² jmai³ ta²høa³. Ma²ŋi¹² Jesús hi² ma²tǿ² ja³gu¹hái¹dsa jmøi¹guǿi¹, hi² dsánh¹dsa ja³guǿ¹³ Jmi² jniang³. Hnio¹ Jesús dsa² quián¹²dsa, dsa² tiogh³ jmøi¹guǿi¹. Jøng² ca¹mi¹léi¹³dsa ha²cónh¹ té¹² ja³hniang¹dsa. 2Ma²tiogh³dsa mesa. Ma²ca¹jmo¹ dsa² hlanh³ dsǿa¹² Judas, ja³ŋiúh³ Simón Iscariote, hi² hnë¹dsa Jesús. 3Ma²ŋi¹² Jesús hi² ca¹cuø¹ Jmi² jniang³ ca¹lah¹jǿ¹ bí² quiah¹²dsa. Ma²ŋi¹²dsa juu¹² ja³guǿ¹³ dsa² héi² ca¹já¹dsa. Jø¹² bíh³ ja³jøng² dsánh¹dsa calah. 4Ca¹rón² Jesús mesa ja³mi³gøah¹²dsa. Ca¹li²dsa hmøah¹² dsǿ² coh¹³. Jøng² ca¹can¹dsa cøng² toalla. Ca¹cøin¹dsa togh¹²dsa. 5Jøng² ca¹tieh¹dsa jmøi² cøng² ŋí³ teg². Ca¹mi¹liág¹dsa ca¹rang¹dsa tai³ dsa² guia¹tón². Jøng² ca¹mi¹quính²dsa quianh¹³ toalla rø²hŋieng¹² togh¹²dsa. 6Mi³ca¹tǿ² ja³rang¹ Jesús tai³ Simón Pedro, jøng² ca¹juúh²dsa: ―¿Hi³ rángh³hning tai¹ jní² calah, Juu¹³ jniang³? ―ca¹juúh² Pedro. 7Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Tsa¹ŋë́h²hning ta¹na¹ he² løa¹ jmo¹²jni lah¹la². Cónh¹jøng² li¹ŋë́h² báh³ hning² tø¹chi³quë́¹ ―ca¹juúh² Jesús. 8Jøng² ca¹juúh² Pedro: ―Tsa¹lǿih² jmai³ rángh³hning tai¹ jní². Tsa¹ca¹të́² dsa² juanh¹² rang¹ tai³ dsa² meh² ―ca¹juúh² Pedro. Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ju³ná³ tsa¹rang¹³jni taih³hning, tsa¹lénh²hning dsa² quian¹jni ―ca¹juúh² Jesús. 9Jøng² ca¹juúh² Simón Pedro: ―A¹jáng¹ ju³ jmáh¹lah tai¹jni rángh³hning, chi²júh² lah¹jøng² lǿa¹², Juu¹³ jniang³. Rángh³hning gug¹jni quianh¹³ dse¹jni calah ―ca¹juúh² Pedro. 10Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ju³lah dsa² lah¹ma²na²lóh¹ tsa¹ma¹hniuh¹² hi² rang¹dsa ta³jan²dsa. Jmáh¹lah tai³ báh³ dsa² hniuh¹² rang¹dsa. Mi³jøng² lé² ti³ja¹dsa. Ti³jah¹ báh³ hniah¹² ja³cog² Diú¹³. Cónh¹jøng² tsa¹lǿa¹² lah¹jøng² ca¹lah¹jáh¹ hniah¹². 11Ca¹juúh² Jesús jǿg³ jøng² hi² tsa¹ti³ja¹ ca¹lah¹já¹ dsa² guia¹tón². Di³ ma²ŋi¹² báh³ Jesús hein² dsa² hnai¹ quiah¹²dsa. 12Jøng² mi³ma²na²rang¹ Jesús tai³ dsa² guia¹tón², jøng² ca¹cáih¹dsa calah tsǿnh³. Ca¹guú²dsa calah mesa. Jøng² ca¹juúh²dsa: ―¿Lø³ŋë́h² hniah¹² he² hi² ma²na²jmo¹jni ja³cogh² hniah¹²? 13Tøah¹² hniah¹² jní² Tøa¹² quianh¹³ Juuh² hniah¹². Dsøg¹² báh³ jǿg³ juúh² hniah¹². Di³ lah¹dsóh² dsa² héi² báh³ jní². 14Jní² báh³ Tøa¹² quiánh² hniah¹², quianh¹³ Juuh² hniah¹². Ma²na²rang¹jni taih³ hniah¹². Hi² jøng² ma²ŋih³ hniah¹² hi² hniuh¹² rángh³ hniah¹² tai³ rúh² hniah¹². 15Ma²na²he¹jni ha²lah jmóh³ hniah¹². Hniuh¹² jmóh³ hniah¹² ju³lah ma²na²jmo¹jni. 16Jǿg³ dsøg¹² lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ha¹chi² lán¹² dsa² jmo¹² ta³ dsa² juanh¹² cónh¹ jín³ juu³dsa. Ha¹chi² lán¹² dsa² ŋøa¹² man²da¹³ dsa² juanh¹² cónh¹ jín³ dsa² ca¹tsei¹. 17Ju³ná³ ŋë́h² hniah¹² jǿg³ jøng², ju³ná³ mi³tih³ hniah¹² jǿg³, jøng² hioh¹² jénh² hniah¹² lé². 18A¹jáng¹ ju³ ca¹lah¹jáh¹ hniah¹² hia¹²jni. Ma²guiang³jni hein² dsa² ma²ca¹quiah³jni. Cónh¹jøng² hniuh¹² li¹ti¹ jǿg³ la² hi² rø²juúh² si²: “Jan² dsa² ma²ca¹gǿh¹ quianh¹³ jní², ma²hiag³dsa jní²”, rø²juúh² si². 19Jǿg³ jøng² juǿi²jni hniah¹² ta¹na¹, niúh¹ jín³ hi² li¹ti¹. Mi³jøng² héh² hniah¹² hi² lán¹²jni jong¹² Diú¹³ na³ma²ca¹jaih³ hniah¹² ca¹lø¹ti¹ jǿg³. 20Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ju³ná³ hein²dsa ca¹hie¹ dsa² ca¹tsë́²jni, dsa² héi² ma²ca¹hiei¹ jní² calah. Ju³ná³ ca¹hiei¹dsa jní² jøng², jø¹² bíh³ lah¹jøng² ca¹hie¹dsa dsa² ca¹tsei¹ jní² ―ca¹juúh²dsa. 21Ca¹hǿ² dsǿa¹² Jesús mi³ma²na²juúh²dsa jǿg³ jøng². Ni³ jøng² ca¹juúh²dsa: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Jan² hniah¹² hnëh¹³ jní² ―ca¹juúh² Jesús. 22Jøng² ca¹jë́² dsa² guia¹tón² ju³roh¹³. Tsa¹ŋi¹²dsa hein² dsa² hia¹² Jesús. 23Jøng² mi³guǿ¹³ jan² dsa² guia¹tón² cog² Jesús. Hiúg¹² hnio¹ Jesús dsa² héi². 24Jøng² ca¹tǿh¹ Simón Pedro dsa² héi². Ca¹juúh²dsa: ―¿Hein² dsa² héi², dsa² hia¹² Jesús jǿg³ jøng²? ―ca¹juúh²dsa. 25Jøng² ca¹juúh² dsa² guǿ¹² cog² Jesús: ―¿Hein² dsa² hiah²hning, Juu¹³ jniang³? ―ca¹juúh²dsa. 26Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Dsa² héi² báh³ héi², dsa² cuǿ¹³jni jneh³ hi³ŋíh¹ la² na³ma²ca¹mi³hlí³jni quianh¹³ jmøah¹³ ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹mi¹hlí² Jesús ca²jneh³ hi³ŋíh¹. Ca¹cuúh¹dsa Judas, ja³ŋiúh³ Simón Iscariote. 27Jøng² ca¹hí¹ dsa² hlanh³ dsǿa¹² Judas, mi³ca¹gǿh¹ dsa² héi² jneh³ hi³ŋíh¹ jøng². Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa Judas: ―¡Ta³tí³ jmo³ hi² hnøngh²hning jmóh³! ―ca¹juúh² Jesús. 28Ca¹lah¹jin³ jan² dsa² ti³gøah¹² quianh¹³ Jesús tsa¹ca¹lø¹ŋë́² jǿg³ jøng², hi² ca¹juúh² Jesús. 29Lë́² ca²dsiog³ dsa² héi² hi² ca¹tsei¹ Jesús juu¹² ja³dsø¹lie¹² Judas he² hi² hniuh¹² ta³lah¹jmai³ ta²høa³, ho¹ ju³ ja³dsø¹cuøh¹²dsa dsa² ti²ŋié² cog³. Di³ neng¹² gug² Judas cog³ quiah¹² dsa² guia¹tón². 30Jøng² ca¹u¹hái¹ Judas mi³ma²na²hiei¹dsa jneh³ hi³ŋíh¹ jøng². Ma²neng² mi³ca¹u¹hái¹dsa. 31Mi³ca¹u¹hái¹ Judas, jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Na¹ jín³ li¹léi¹³ hi² lán¹²jni dsa² juanh¹², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Jmo¹²jni hi² mi¹juanh¹² dsa² jue¹² Diú¹³. 32Huu¹³ quieg¹ jní² báh³ mi¹juanh¹² dsa² jue¹² Diú¹³. Jøng² jmo¹ Diú¹³ hi² mi¹juanh¹² dsa² jue¹² jní² calah. Ta³tí³ la² báh³ jmo¹ Diú¹³ lah¹jøng². 33Hniah¹² dsa² guia¹tón², dsa² quian¹jni, ha¹chi² ma¹jan³jni hi² uú² quianh¹³ hniah¹². Hnangh¹³ hniah¹² jní². Cónh¹jøng² juǿi²jni hniah¹² ju³lah jǿg³ ca¹juǿi²jni dsa² judío: “Tsa¹lé² gu³noh¹² hniah¹² juu¹² ja³neh¹³jni,” juǿi²jni hniah¹². 34Cuø¹²jni lei¹³ hmë́² ja³cogh² hniah¹²: ¡Ju³li¹hnóh¹ hniah¹² rúh² hniah¹²! Ju³lah hnó¹jni hniah¹², lah¹jøng² báh³ hniuh¹² li¹hnóh¹ hniah¹² rúh² hniah¹². 35Li¹lih¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ hi² lanh¹² hniah¹² dsa² quian¹jni, ju³ná³ hnóh¹ hniah¹² rúh² hniah¹² ―ca¹juúh² Jesús. 36Jøng² ca¹ŋǿh¹ Simón Pedro Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―¿Ha² tøah¹ guǿnh³hning, Juu¹³ jniang³? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Tsa¹lé² góh³hning ta¹na¹ juu¹² ja³neh¹³jni. Ta¹chi³quë́¹ báh³ góh³hning ja³jøng² ―ca¹juúh²dsa. 37Jøng² ca¹juúh² Pedro calah: ―¿He² løa¹ tsa¹lé² nei¹³jni quianh¹³ hnéng¹ ta¹na¹, Juu¹³ jniang³? Hiug² dsøa¹jni hi² jón²jni huu¹³ quiánh²hning ―ca¹juúh²dsa. 38Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¿Lah³dsóh² hiug² hoh¹²hning jónh² huu¹³ quieg¹jni? Lah¹dsóh² juǿi²jni hning²: Niúh¹ jín³ hi² ho¹ chiih³, juúh³hning hnaih² rón² hi² tsa¹cuaih¹²hning jní².

will be added

X\