SAN JUAN 12

1Jŋiéng² jmai³ jin³ hei¹² hi² tøa¹ jmai³ ta²høa³, ca¹ŋó¹ Jesús juu¹² Betania, ja³guǿ¹³ Lázaro, dsa² ca¹jmo¹ Jesús ca¹hiog² mi³ma²rø²jon¹³dsa. 2Ja³jøng² ca¹jmo¹dsa cøng² má¹ hi² ca¹gǿh¹ Jesús. Ca¹tóh² Marta má¹ ni³ mesa. Hiúg³ Lázaro mesa quianh¹³ Jesús. 3Jøng² ca¹ŋi¹quin¹² María ca²hnang¹³ litro nang³ ma²juøi² tsen² nardo. Hi² hmóh³. Ca¹tsǿng²dsa tai³ Jesús. Jøng² ca¹mi¹quính²dsa quianh¹³ jŋiu² dsi³dsa. Ca¹lah¹ta³cøng² dsi²néi² ca¹hǿi² dsí² ma²juøi². 4Jøng² ca¹juúh² Judas Iscariote, jan² dsa² quianh¹³ Jesús, dsa² hnë¹ Jesús jmai³ hiá¹ hiég¹: 5―¿He² løa¹ tsa¹ca¹hnai¹dsa nang³ ma²juøi² jøng² quianh¹³ guio¹ ŋi²lǿg² héh¹ cog³? Di³ jøng² mi³cuúh¹dsa dsa² ti²ŋié² ―ca¹juúh²dsa. 6A¹jáng¹ ju³ hi² høa¹² dsǿa¹² Judas dsa² ti²ŋié² hi² ca¹juúh²dsa lah¹jøng². Dsa² høin² báh³ Judas. Dsa² héi² neng¹² gug² cog³ quiah¹² dsa² quianh¹³ Jesús. Ma²tan²dsa jŋíh²dsa tø¹ma¹méh¹ cog³ jøng². 7Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¡Tsa¹hlanh¹³hning hio¹³! Ma²ca¹chiág²dsa hi² jøng² quiah¹²dsa. Mi³jøng² ma²na²tsǿng²dsa quieg¹jni niúh¹ hi³méh¹ hi² jón²jni. Ma²na²jmo¹dsa ju³jŋia¹³ hi² quiag¹dsa jní² dsio¹. 8Tiog¹³ báh³ quianh¹³ hniah¹² dsa² ti²ŋié². Di³ ha¹chi² li¹quianh¹³ hniah¹² jní² tiá² ni³ jmøi¹guǿi¹ la² ―ca¹juúh²dsa. 9Ca¹lø¹ŋi¹² jue¹² dsa² judío hi² hiúg³ Jesús jøa³juøi² Betania. Jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa juu¹² jøng², hi² ŋi¹jan³dsa Jesús. Jø¹² bíh³ hniu¹dsa jë́²dsa Lázaro calah, dsa² ca¹jmo¹ Jesús ca¹hiog². 10Hi² jøng² ca¹jmo¹ juu¹³ jmi²dsa² cøng² jǿg³ hi² jŋëh¹dsa Lázaro calah. 11Di³ jue¹² dsa² judío ma²tiogh³ jag¹³ quiah¹² Jesús huu¹³ quiah¹² Lázaro. Tsa¹ma¹tiogh³dsa quianh¹³ juu¹³ jmi²dsa². 12Mi³ca¹jni¹ jmai³ siíh³ ca¹nǿng² dsa² jue¹² ca¹dsi¹lé² jmai³ ta²høa³ jǿg³ hi² hí¹ Jesús jøa³juøi² Jerusalén. 13Jøng² ca¹ŋi¹hieh³dsa Jesús chiuh³ juøi². Quin¹²dsa gug² moh¹³ tsǿn¹². Ca¹qui² ca¹hløah¹dsa tí². Ca¹juúh²dsa: ―¡Hiug¹² juanh¹² Diú¹³! ¡Hiug¹² dsiog¹ dsa² ca¹já¹ huu¹³ quiah¹² Diú¹³ juanh¹², dsa² lán¹² rai¹³ quián¹² dsa² israel! ―ca¹juúh²dsa. 14Jøng² ca¹dsanh¹² Jesús jan² búh³ meh². Ca¹gú²dsa cah³ jáh². Di³ jøng² li¹ti¹ jǿg³ la² hi² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: 15Tsa¹jmóh³ hniah¹² ganh¹, hniah¹² dsa² chianh² juø³juøi² Sion. Jai³lah, ma²já¹² rai¹³ quiánh² hniah¹². Guǿ¹²dsa cah³ búh³ meh², rø²juúh² si². 16Tsa¹ca¹lø¹ŋë́² dsa² quianh¹³ Jesús jǿg³ jøng² dsø¹juu¹². Cónh¹jøng² ca¹dsagh² dsǿa¹²dsa jǿg³ lǿa¹² ni³ si² mi³ma²ca¹ŋáh¹ Jesús juu¹² guiuh¹³. Jøng² ca¹lø¹lih¹³dsa ca¹lø¹ti¹ jǿg³ jøng² ja³cog²dsa. 17Jøng² dsa² mi³quianh¹³ Jesús jmai³ ja³ca¹jmo¹dsa hi² ca¹hiog² Lázaro, ca¹dsii¹ dsa² héi² jǿg³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² ca¹jái¹dsa jmai³ jøng². 18Huu¹³ jøng² ca¹ŋi³jŋiang¹³ dsa² jue¹² quiah¹² Jesús chiuh³ juøi². Di³ ca¹lø¹ŋi¹²dsa jǿg³ ca¹jmo¹ Jesús juu¹² juøh¹² jøng². 19Jøng² ca¹dsii¹ dsa² fariseo jǿg³ cu³guiog¹³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―Jai³ di³ hniah¹². Ha¹chi² ma¹ne³ lé². Ca¹lah¹já¹ dsa² ma²ŋi²nio³ dsi³cah³ Jesús ―ca¹juúh²dsa. 20Jøa³ dsa² ca¹dsi¹lé² ja³neng¹² jmai³ ma²tiogh³ mih² dsa² hløah¹² jǿg³ griego. 21Jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa cøg¹² ja³tsenh¹³ Felipe, dsa² quianh¹³ Jesús chian² Betsaida, juøi² tén¹² Galilea. Jøng² ca¹tsáih¹dsa Felipe: ―Guiuh¹³, hneng² jnieh³ dsií³ jnieh³ jǿg³ quianh¹³ Jesús ―ca¹juúh²dsa. 22Jøng² ca¹ŋó¹ Felipe. Ca¹ŋi¹tseih¹dsa Andrés. Ni³ jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa ta³og¹dsa. Ca¹ŋi¹tseih¹dsa Jesús jǿg³ ca¹juúh² dsa² hløah¹² jǿg³ griego héi². 23Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ma²tǿ² jmai³ ja³lén²jni dsa² hiug¹² juanh¹², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². 24Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Ha¹chi² dsa¹jon¹ møi¹jon² ju³ná³ tsa¹ca¹hóh¹ niúh¹ huø¹ ju³lah dsa¹hog¹dsa jan² dsa² ma²rø²jon¹³. Hi² jøng² báh³ dsa¹jon¹ mǿi², ju³ná³ ca¹hen¹. 25Jø¹² bíh³ ju³ná³ hein² dsa² dsa²jiag¹² dsǿa¹² jmáh¹lah jǿg³ ha²lah guú¹dsa dsio¹ ni³ jmøi¹guǿi¹ la², dsa² héi² jón². Cónh¹jøng² ju³ná³ hein² dsa² tsa¹høa¹² dsǿa¹² ha²lah guú¹dsa dsio¹ ni³ jmøi¹guǿi¹ la², dsa² héi² li¹chian² tiá². 26Ju³ná³ hein² dsa² hniu¹ mi¹ti¹ ne¹ jní², hniuh¹² ŋøa¹ dsa² héi² dsen¹³ cah¹ jní². Mi³jøng² li¹quianh¹³jni dsa² ha² ja³ma²hiúg³jni. Mi¹juanh¹² báh³ ti³ŋieh¹jni dsa² mi²ti¹ ne¹jni. 27’Chian²jni ju²hí³ dsøa¹². Tsa¹guiang³jni he² jǿg³ juøh¹³jni. ¿Dsio³¹ juǿi³jni ti³ŋieh¹jni: “¡Liag³ jní², Tiá³! Mi³jøng² tsa¹dsø¹ŋë²jni jmø³uai¹² na¹ bíh³ li¹chi² quieg¹jni?” Tsa¹dsio¹ juøh¹³jni lah¹jøng². Di³ huu¹³ jøng² báh³ ca¹guio¹jni, hi² jón² báh³ jní². 28Jøng² lah¹la² juǿi³jni dsa²: “Tiá³, jmóh³hning ha²lah hnøngh²hning. Mi³jøng² mi¹juanh¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ hning²” ―ca¹juúh² Jesús. Jøng² ca¹hløah¹ Jmi² jniang³, dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹. Ca¹juúh²dsa: ―Ma²ca¹jmo¹ báh³ jní² lah¹jøng². Jø¹² bíh³ jmo¹ báh³ jní² calah jmai³ siíh³ ―ca¹juúh²dsa. 29Ca¹nǿng² dsa² tiogh³ ja³jøng² jǿg³ ca¹juúh² Jmi² jniang³. Ca²dsiog³dsa ca¹juúh²: ―Ca¹hein¹³ ŋíh¹ ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca²dsiog³dsa ca¹juúh²: ―Ma²na²hlanh¹ ángel Jesús ―ca¹juúh²dsa. 30Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―A¹jáng¹ ju³ jmáh¹lah jní² ma²na²hlaih¹ Jmi² jniang³. Hniah¹² báh³ ma²na²hlanh¹dsa. Mi³jøng² li¹ŋih³ hniah¹² ma²quianh¹³jni Jmi² jniang³. 31Di³ ma²tǿ² jmai³ ja³cang¹ Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Ma²tǿ² jmai³ ja³dsa¹hén² jǿg³ quiah¹² dsa² hlanh³, dsa² jmo¹² héh¹ ni³ jmøi¹guǿi¹. 32Jøng² jmo¹³jni li¹quianh¹³jni dsa² jue¹², na³ma²ca¹tiang¹dsa jní² guiuh¹³ ―ca¹juúh²dsa. 33Quianh¹³ jǿg³ jøng² ca¹he¹ Jesús hi² jón²dsa ni³ crǿg¹³. 34Jøng² ca¹juúh² dsa², ca¹tsáih¹dsa Jesús, mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ jøng²: ―Ma²ca¹néng³ jnieh³ jǿg³ lǿa¹² ni³ si² quiah¹² Diú¹³, hi² li¹chian² tiá² báh³ Cristo. ¿He² løa¹ juúh³hning tióg²dsa hning² crǿg¹³, hning² “dsa ma²lanh¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹² jnieh³?” ¿Tsa³lanh¹²hning Cristo quián² jnieh³? ―ca¹juúh²dsa. 35Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Hiúg³jni jín³ cu²hna² quianh¹³ hniah¹², jní² dsa² jmo¹² taih¹² juu¹² hi² dsi³noh¹ hniah¹² ja³dsio¹. Dsio¹ gu³noh¹² hniah¹² juu¹² he¹² jní². Mi³jøng² tsa¹lé² neng² juu¹² ja³gu³noh¹² hniah¹². Tsa¹ŋi¹²dsa ha² juu¹² ŋi²nio³dsa, ju³lah dsa² ŋi²nio³ ja³neng². 36Dsio¹ héh² hniah¹² jǿg³ ta³lah¹jmai³ ja³hé¹²jni hniah¹². Mi³jøng² lénh² hniah¹² dsa² ŋi¹² ―ca¹juúh²dsa. Mi³ma²ca¹juúh² Jesús jǿg³ jøng², jøng² ca¹u¹hái¹dsa jøa³ dsa² héi². Ca¹hmóh¹dsa. 37Ju³ he² jín³ hliú² juu¹² juøh¹² ca¹jmo¹ Jesús ja³ta¹ni¹ dsa² judío, tsa¹ca¹hé¹ dsa² jue¹² jǿg³ quiah¹²dsa. 38Mi³jøng² li¹ti¹ jǿg³ la² rø²juúh² si² ca¹jmo¹ hlai³ Isaías, dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih²: Mih² báh³ dsa² ma²ca¹hé¹ jǿg³ ca¹tséih³ jniang³ dsa², Juu¹³ jniang³. Mih² báh³ dsa² ca¹lø¹lih¹³ hning² dsa² ca¹jmoh³ juu¹² juøh¹², rø²juúh² si². 39Hi² jøng² báh³ tsa¹lé² hé² dsa² héi² jǿg³. Di³ lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² hlai³ Isaías calah: 40Ca¹jløa¹ Diú¹³ mø³ni³dsa. Mi³jøng² tsa¹jniuh¹²dsa. Ca¹jmo¹ Diú¹³ ca¹lø¹huh¹ dsi³dsa. Mi³jøng² tsa¹li¹ŋë́h² dsǿa¹²dsa. Mi³jøng² tsa¹jénh¹dsa. Mi³jøng² tsa¹liúg²dsa, rø²juúh² si². 41Ca¹juúh² Isaías jǿg³ jøng² mi³ca¹lø¹lih¹³dsa hi² li¹juanh¹² Jesús tø¹chi²quë́¹. 42Tiog¹³ báh³ ca¹hé¹ ca²dsiog³ dsa² ta³ quián¹² guøh¹² jǿg³ quiah¹² Jesús. Di³ ha¹chi² ca¹mi¹léi¹³dsa lah¹jøng². Di³ hi² gan¹dsa dsa² fariseo. Gan¹dsa ju³ná³ tsa¹ma¹cuø¹ dsa² fariseo jǿg³ hi² dsø¹lé²dsa guøh¹². 43Tsa¹ca¹mi¹léi¹³dsa hi² hé²dsa jǿg³. Di³ hiug¹² ca¹lø¹hniu¹dsa jǿg³ dsio¹ cuø¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa ja³cog²dsa cónh¹ jín³ jǿg³ dsio¹ hi² mi³cuø¹ Diú¹³. 44Jøng² ca¹hløah¹ Jesús tí², ca¹juúh²dsa: ―Ju³ná³ hein² dsa² hé² jǿg³ quieg¹ jní², a¹jáng¹ ju³ jmáh¹lah jǿg³ quieg¹ jní² hé²dsa. Di³ ma²hé²dsa jǿg³ quiah¹² ti³ŋieh¹jni, dsa² ca¹tsei¹ jní². 45Ju³ná³ hein² dsa² ma²cuai¹² jní², dsa² héi² ma²cue¹² ti³ŋieh¹jni calah, dsa² ca¹tsei¹ jní². 46Ca¹guio¹jni jmøi¹guǿi¹. Mi³jøng² lán¹²jni ju³lah lǿa¹² si² taih¹² jmøi¹guǿi¹. Mi³jøng² tsa¹ma¹tiogh³ dsa² jmøi¹guǿi¹ ja³neng², ju³lah dsa² hé² jǿg³ quieg¹ jní². 47Ju³ná³ hein² dsa² ca¹nǿng² jǿg³ quieg¹ jní², jøng² ha¹chi² ca¹mi¹ti¹dsa jǿg³, ha¹chi² cuǿ¹³jni dsa² héi² dsag³. Di³ ha¹chi² ca¹guio¹jni hi² cuǿ¹³jni dsa² jmøi¹guǿi¹ dsag³. Ca¹guio¹jni hi² log³jni dsa². 48Di³ jøng² ta¹canh¹³ báh³ dsa² dsag³, ju³lah dsa² tsa¹hniang¹ jní², dsa² tsa¹hniu¹ jǿg³ quieg¹jni. Jǿg³ ma²ca¹juúh²jni jøng² jmo¹ ta¹canh¹³dsa dsag³ na³ma²ca¹tóh² jø² jmai³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹. 49Di³ ha¹chi² ma²ca¹juúh¹jni jǿg³ quieg¹jni hŋiéng¹jni. Jmi² jniang³ báh³ ca¹jmo¹ héh¹, dsa² ca¹tsei¹ jní², he² jǿg³ juøh¹³jni, he² jǿg³ hløah¹³jni. 50Jøng² ma²guiang³jni jmo¹² héh¹ quiah¹²dsa hi² li¹chian² dsa² jmøi¹guǿi¹ tiá². Hi² jøng² juøh¹²jni ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² héh¹ ca¹jmo¹ Jmi² jniang³ ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\