SAN JUAN 11

1Mi³dsoh³ jan² dsa² tsen² Lázaro, dsa² chian² Betania, juøi² ja³chian² María quianh¹³ Marta, roh¹³ María. 2María héi² báh³ dsa² ca¹séi² nang³ ma²juøi² tai³ Jesús. Ca¹mi¹quính²dsa quianh¹³ jŋiu² dsi³dsa. Roh¹³ María héi² báh³ lán¹² Lázaro. 3Jøng² hio¹³ roh¹³ dsa² dsoh³ héi² ca¹tse¹ jǿg³ ja³cog² Jesús hi² dsoh³ Lázaro, dsa² hnio¹ Jesús. 4Mi³ca¹nǿng² Jesús jǿg³ jøng², ca¹juúh²dsa: ―Ha¹chi² jón² Lázaro cu¹té¹² dsag³ hi² lán¹²dsa. Huu¹³ jøng² báh³ ca¹lø¹dsoh¹dsa, mi³jøng² mi¹juanh¹² dsa jue¹² Diú¹³. Jø¹² bíh³ mi¹juanh¹²dsa jní², jní² dsa² lán¹² jong¹² Diú¹³, huu¹³ quiah¹² Lázaro ―ca¹juúh² Jesús. 5Hiug¹² hnio¹ Jesús Marta, quianh¹³ María, quianh¹³ Lázaro. 6Jøng² mi³ca¹lø¹ŋi¹²dsa jǿg³ hi² dsoh³ Lázaro, ca¹jŋi¹dsa jin³ ton¹ jmai³ ja³mi³hiúg³dsa. 7Ni³ jøng² ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh³dsa: ―Ma¹dsǿg³ calah ja³tén¹² Judea ―ca¹juúh²dsa. 8Jøng² ca¹juúh² dsa² quianh³dsa: ―Tøa¹², ha¹chi² ma²ni³ŋó¹³ jmai³ hi² hniu¹ dsa² canh¹³ quián¹² dsa² judío mi³jŋëh¹dsa hning² quianh¹³ cang³. ¿He² løa¹ hnøngh²hning góh³hning calah ja³jøng²? ―ca¹juúh²dsa. 9Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Lǿa¹² quian¹jni ju³lah lǿa¹² quiah¹² dsa² ŋi²nio³ ŋi²jmø². Chi² báh³ guie¹tǿn² hora lah¹cøng² lah¹cøng² jmai³ ja³taih¹² jmøi¹guǿi¹. Ha¹chi² qui²niá¹² dsa² ŋi²nio³ ŋi²jmø². Di³ taih¹² ja³ŋi²nio³dsa. 10Cónh¹jøng² qui²niá¹² báh³ dsa² ŋi²nio³ ja³neng². Di³ tsa¹jniuh¹²dsa. Jøng² ha¹chi² ma²ca¹tǿ² hora ja³jŋaih¹dsa jní². 11Ni³ jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ma²rø²güé¹ Lázaro, dsa² jenh² quianh¹³ jniang³. Jøng² nei¹³jni hi² ŋi³ŋie¹³jni dsa² ―ca¹juúh²dsa. 12Jøng² ca¹juúh² dsa² quianh³dsa: ―Juu¹³ jniang³, ju³ná³ ma²rø²güé¹dsa ma²hei¹² ni³ hliú²dsa ―ca¹juúh²dsa. 13Ca¹juúh² Jesús lah¹jøng². Di³ ma²rø²jon¹³ Lázaro. Jøng² lë́² dsa² quianh³ Jesús hi² lah¹dsóh² rø²güé¹ báh³ dsa². 14Jøng² ca¹nií¹ Jesús jǿg³. Ca¹juúh²dsa: ―Ma²rø²jon¹³ Lázaro. 15Ni³ huu¹³ quiánh² hniah¹² báh³ tøa¹² dsøa¹jni tsa¹tiagh³ jniang³ ja³jøng² mi³ca¹jon¹dsa. Di³ jøng² héh² hniah¹² jǿg³. Ma¹ne¹³ jniang³ cøng² hlai³ ―ca¹juúh²dsa. 16Jøng² ca¹juúh² Tomás, dsa² tǿh²dsa Guing² Og¹, ca¹tsáih¹dsa dsa² jian¹²dsa: ―Ma¹dsǿg³ jniang³ quianh¹³dsa. Di³ jøng² dsiág¹ jniang³ cu¹dsie¹² quianh¹³dsa ―ca¹juúh²dsa. 17Ma¹quiún² jmai³ ca¹hog¹ Lázaro mi³ca¹dsiég¹ Jesús Betania. 18Neng¹² Betania cøg¹² juøi² Jerusalén. Ton¹ kilometro tón² ca²jag¹³ báh³ ti³ja¹³ juøi² Betania quianh¹³ juøi² Jerusalén. 19Jøng² jue¹² dsa² judío ma²ca¹dsi¹lé² ja³quiah¹³ Marta quianh¹³ María, dsa² cuø¹ liáh², mi³ca¹jon¹ roh¹³dsa. 20Mi³ca¹lø¹ŋi¹² Marta jǿg³ hi² ja¹quien¹³ dsianh¹³ Jesús jøa³juøi² Betania, jøng² ca¹ŋó¹dsa. Ca¹mi¹jenh²dsa Jesús. Dsi²néi² báh³ guǿ¹² María, roh¹³dsa. 21Jøng² ca¹juúh² Marta, ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Juu¹³ jniang³, ha¹chi² mi³jón² roh¹²jni ju³ jøng² mi³ŋíh²hning ja³la². 22Ma²guiang³ báh³ jní² hi² cuø¹ Diú¹³ ca¹lah¹jín³ na¹ ca¹lah¹jǿ¹ hi² møh²hning ―ca¹juúh²dsa. 23Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Dsa¹hei¹ jmi²dsí² báh³ rúh²hning calah ―ca¹juúh²dsa. 24Jøng² ca¹juúh² Marta: ―Ma²guiang³ báh³ jní² hi² hei¹ jmi²dsí² quiah¹²dsa na³ma²tǿ² ja³hiog¹ ca¹lah¹já¹ dsa² ma²ca¹dsan¹, na³ma²tǿ² ja³tiúh¹ jø² jmai³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ ―ca¹juúh²dsa. 25Ni³ jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jní² báh³ dsa² jmo¹ hi² hiog¹ dsa² ma²ca¹dsan¹. Jní² báh³ jmo¹ hi² li¹chian² dsa² chian². Ha¹chi² lǿa¹² quiah¹² dsa² hé² jǿg³ quieg¹ jní², ju³ná³ ca¹jon¹dsa. Hiog¹ báh³ dsa² calah. 26Tsa¹lǿih² jmai³ dsa¹hén² dsa² chian² ja³cog²jni, dsa² hé² jǿg³ quieg¹ jní². ¿Héh³hning jǿg³ ná¹²? ―ca¹juúh² Jesús. 27Jøng² ca¹juúh² Marta: ―Lah¹dsóh² hé²jni, Juu¹³ jniang³. Hé²jni jǿg³ hi² lanh¹²hning Cristo, jong¹² Diú¹³, dsa² ca¹tse¹ Diú¹³ ni³ jmøi¹guǿi¹ ―ca¹juúh²dsa. 28Mi³ma²na²juúh² Marta jǿg³ jøng², jøng² ca¹ŋi¹téh²dsa María, roh¹³dsa. Ca¹tsáih¹dsa María jǿg³ ta¹huø³. Ca¹juúh²dsa: ―Ma²guønh² Tøa¹². Tǿh²dsa hning² ―ca¹juúh²dsa. 29Ca¹lah¹cónh¹ mi³ca¹nǿng² María jǿg³ jøng², ta³lah¹ca¹nung²dsa. Ca¹ŋó¹dsa juu¹² ja³tsenh¹³ Jesús. 30Ha¹chi² ma²ca¹dsiég¹ Jesús jøa³juøi². Ja³jøng² tsenh¹²dsa, ja³ca¹jén²dsa Marta. 31Mi³ca¹jái¹ dsa² judío, dsa² cuø¹ liáh² héi², hi² ca¹u¹hái¹ María gu¹hei¹², jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa ti³dsë¹³dsa cah³ María. Lë́²dsa hi² dsa¹hǿg² María ja³rø²hog¹² hlai³ Lázaro. 32Mi³ca¹dsiég¹ María ja³tsenh¹³ Jesús, jøng² ca¹chi¹jné¹dsa ni³ Jesús. Ca¹juúh²dsa: ―Juu¹³ jniang³, ha¹chi² mi³jón² roh¹²jni ju³ jøng² mi³ŋíh²hning ja³la². 33Mi³ca¹jái¹ Jesús ma²ho¹² María quianh¹³ dsa² judío ca¹dsi¹lé² quianh¹³dsa, ca¹tánh² dsǿa¹² Jesús. Ca¹hí¹ cøh² dsǿa¹²dsa. 34Jøng² ca¹juúh²dsa: ―¿Ha² tøah¹ ca¹hógh¹ hniah¹² hlai³? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² dsa² ca¹dsi¹lé²: ―Ma¹ne¹³ ja³jøng², Juu¹³ jniang³ ―ca¹juúh²dsa. 35Jøng² ca¹ho¹ Jesús. 36Jøng² ca¹juúh² dsa² judío: ―Jai³lah, hiug¹² mi³hnio¹dsa hlai³ Lázaro ―ca¹juúh²dsa. 37Ca²dsiog³ dsa² héi² ca¹juúh²: ―Dsa² ná¹² ca¹jmo¹ hi² ca¹lø¹jniuh¹² dsa² teg³. ¿He² løa¹ tsa¹ca¹jmo¹dsa hi² tsa¹mi³jón² Lázaro? ―ca¹juúh²dsa. 38Ca¹lah¹cøh² hiu³ dsǿa¹² Jesús, ca¹ŋó¹dsa cøg¹² ja³rø²hog¹² hlai³. Cøng² tøg² hløg² báh³ jøng² ma²rø²jnøa¹² quianh¹³ ca²mǿi² cang³ pa³. 39Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¡Jŋíh² cang³ ná¹²! ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Marta, roh¹³ hlai³: ―Juu¹³ jniang³, ma²ja² ma²jug¹² báh³ hlai³. Di³ ma¹quiún² jmai³ na¹ ca¹jon¹dsa ―ca¹juúh²dsa. 40Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ma²ca¹juǿi²jni hning² hi² jáih³hning juu¹² juøh¹² jmo¹ Diú¹³ ju³ná³ héh²hning jǿg³ quieg¹jni ―ca¹juúh²dsa. 41Jøng² ca¹jŋíh² ca²dsiog³dsa cang³ mi²rø²jnøa¹² hag³ tøg². Jøng² ca¹jái¹ Jesús juu¹³ guiuh¹³. Ca¹juúh²dsa: ―Di³hmah³ hning², Tiá³. Di³ ma²ca¹nengh²hning jǿg³ quieg¹jni. 42Ma²guiang³ báh³ jní² hi² nøngh²hning ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ juǿi²jni hning². Cónh¹jøng² ma²na²juúh¹jni lah¹jøng², mi³jøng² hé² dsa² tiogh³ ja³la² jǿg³ hi² lanh¹² hning² dsa² ca¹tsei¹ jní² ―ca¹juúh²dsa. 43Mi³ma²na²juúh²dsa jǿg³ jøng², jøng² ca¹hløah¹dsa tí². Ca¹juúh²dsa: ―¡Lázaro! ¡Jú¹² ja³ná³! ―ca¹juúh²dsa. 44Jøng² ca¹u¹hái¹ hlai³ niúh¹ tøg² hi² rø²liog¹dsa hmøah¹². Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Jein³ hmøah¹² rø²liog¹dsa. Di³ jøng² lé² dsánh¹dsa ―ca¹juúh²dsa. 45Jue¹² dsa² judío héi², dsa² ca¹dsi¹lé² quianh¹³ María, ca¹hé¹ jǿg³ quiah¹² Jesús, mi³ca¹jái¹dsa ca¹jmo¹ Jesús hi² ca¹jinh³ Lázaro. 46Cónh¹jøng² ca¹ŋi¹lé² ca²dsiog³dsa ja³tiogh³ dsa² fariseo calah. Ca¹ŋi¹jmó²dsa jǿg³ ha²lah ca¹jmo¹ Jesús. 47Jøng² ca¹jmo¹ juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ dsa² fariseo hi² ca¹túgh² dsa² ta³ quián¹² guøh¹². Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―¿Ha²lah jmó³ jniang³ quianh¹³ dsa² héi²? Di³ hliú² juu¹² juøh¹² jmo¹² dság¹²dsa. 48Ju³ná³ la³ne¹² jniang³, ca¹lah¹já¹ dsa² li¹hé² jǿg³ quiah¹² dsa² héi². Jøng² li¹hne² dsa² chian² Roma. Hén² dsa² héi² guøh¹² quián² jniang³ quianh¹³ juøi² ja³tén¹² jniang³ ―ca¹juúh²dsa. 49Jøng² ca¹juúh² Caifás, dsa² mi³lán¹³ ŋi¹jmó² jmai³ jøng²: ―Tsa¹ŋih³ hniah¹² ca¹lah¹jin³ he². 50Tsa¹lø²leh¹³ hniah¹² hi² dsio¹ hi³méh¹ jón² jan² dsa² dsie¹² juøi². Mi³jøng² tsa¹dsø¹hén² ca¹lah¹jǿ¹ juøi² ja³tén¹² jniang³ ―ca¹juúh² Caifás. 51A¹jáng¹ ju³ jǿg³ lë́² hŋiah¹² Caifás jǿg³ jøng². Diú¹³ ca¹jmo¹ dsǿa¹²dsa ca¹hǿ²dsa jǿg³ jøng² hi² jón² Jesús dsie¹² dsa² judío. Di³ hi² lán¹² Caifás ŋi¹jmó² jmai³ jøng². 52Jø¹² bíh³ a¹jáng¹ ju³ jmáh¹lah huu¹³ quiah¹² juøi² jøng² jón² Jesús. Jón²dsa mi³jøng² lén²dsa cøng² chiúh³ dsa², ju³lah ca¹lah¹já¹ dsa² quián¹² Diú¹³ ni³tsø² ni³ja¹³ ta³cøng² jmøi¹guǿi¹. 53Dsø¹juu¹² jøng² ca¹mi¹liág¹ dsa² ta³ héi² ca¹hnangh²dsa mai³¹ ha²lah jŋëh¹dsa Jesús. 54Hi² jøng² tsa¹ma¹ca¹ŋøa¹ Jesús ja³tiogh³ dsa² judío. Ca¹u¹hái¹ báh³ dsa² ja³tén¹² Judea. Ca¹ŋó¹dsa cøng² juøi² neng¹² cøg¹² ja³ha¹chian² dsa² tiogh³, juøi² tsen² Efraín. Ja³jøng² ca¹túgh²dsa quianh¹³ dsa² quianh³dsa. 55Ja¹quien¹³ tøa¹ jmai³ ta²høa³ quiah¹² dsa² judío. Jøng² ca¹ŋi¹lé² dsa² jue¹² juu¹² jøa³juøi² Jerusalén, dsa² hniu¹ li¹jŋió¹ niúh¹ jín³ hi² tøa¹ jmai³ ta²høa³. 56Jøng² ca¹hnah¹dsa Jesús ja³tsih¹³ guøh¹² juøh¹². Ca¹qui² ca¹ŋai¹dsa dsa² quianh¹³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―¿He² lë́h² hniah¹²? ¿Tsa³ŋi¹jái² Jesús jmai³? ―ca¹juúh²dsa. 57Ma²ca¹jmo¹ juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ dsa² fariseo héh¹. Mi³jøng² ju³ná³ hein² dsa² ca¹lø¹ŋi¹² ha² tøah¹ ja³hiúg³ Jesús, jmo¹dsa jǿg³. Di³ jøng² lé² chiángh²dsa.

will be added

X\