SAN JUAN 10

1Jøng ca¹juúh² Jesús calah: ―Jǿg³ dsøg¹² lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Léi¹³ lán¹²dsa dsa² høin², ju³ná³ hein² dsa² ca¹uǿi² jnǿ³ ja³tiogh³ jah¹chih², hi² tsa¹hí¹dsa niúh¹ jnǿ³ ja³lǿa¹² hag³jnǿ³. Dsa² hniu¹ hë¹ jáh² báh³ héi². 2Jøng² ma²léi¹³ lán¹²dsa juu¹³ jáh², ju³ná³ ca¹hí¹dsa ja³tiogh³ jáh², hi² ca¹hí¹dsa juu¹² hag³jnǿ³. 3Cuø¹² báh³ dsa² jmo¹² hí³ hag³jnǿ³ jǿg³ hi² ŋë¹ juu¹³jah niúh¹ jnǿ³. Jøng² ma²cuúh¹²jah hag³ juu¹³jah na³ma²ca¹tǿh¹dsa jáh² quián¹²dsa, lah¹cøng² lah¹cøng² hi² tsen²jah. Jøng² dsa¹jian¹²dsa jah² quián¹²dsa juu¹² ja³dsa¹gǿh¹jah. 4Jøng² cán² juu¹³jah ni³quiah¹² jáh² quián¹²dsa, na³ma²ca¹huanh¹² ca¹lah¹já¹ jáh² niúh¹ jnǿ³. Jøng² dsø¹lé²jah ti³dsë¹³jah cah³ juu¹³jah. Di³ cuuh¹² báh³ jáh² hag³dsa. 5Ha¹chi² ti³dsë¹³jah cah³ dsa² tsa¹cue¹²jah. Tø¹lah¹cuøin¹ báh³ jáh² quianh¹³ dsa² tsa¹cue¹²jah. Di³ tsa¹cuuh¹²jah hag³dsa ―ca¹juúh² Jesús. 6Jǿg³ ti³jnøa¹² lah¹jøng² ca¹dsiúh¹ Jesús dsa² jue¹². Di³ jøng² ha¹chi² ca¹lø¹ŋë́² dsa² jue¹² he² hniu¹dsa juúh²dsa jǿg³ jøng². 7Jøng² ca¹juúh² Jesús calah: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hniah¹²: Lán¹²jni ju³lah lǿa¹² hag³jnǿ³ ja³dsø²tiogh¹² jah¹chih², jáh² quian¹jni. 8Dsa² lán¹² ju³lah lán¹² dsa² høin² báh³ dsa² ca¹u¹lé² ma²jiá¹² cónh¹ jín³ jní², dsa² mi³mi¹gan¹² dsa² quian¹jni. Cónh¹jøng ha¹chi² ca¹nǿng² dsa² quian¹jni jǿg³ quiah¹²dsa. 9Jní² báh³ lán¹² ju³lah lǿa¹² hag³jnǿ³ ja³dsa¹togh¹ jáh². Ju³ná³ hein² dsa² ca¹hie¹ jǿg³ quieg¹ jní², dsa² héi¹² liúg². Dsio¹ lé² quiah¹²dsa ju³lah lán¹² jah¹chih² dsø¹lé² ja³dsø¹gǿh¹jah. Jøng² dsø¹lia¹jah calah niúh¹ jnǿ³. 10Dsa² høin² báh³ jmo¹² hi² dsa¹hén²jah. Hi² hë¹dsa jáh². Jøng² mi¹dsian¹²dsa jáh². Jøng² jní² ca¹guio¹, mi³jøng² li¹chian² dsa² quian¹jni tiá², hi² li¹chi² ca¹lah¹jǿ¹ hi² hniuh¹² quiah¹²dsa. 11Lán¹²jni ju³lah lán¹² jan² juu¹³jah dsiog¹. Di³ hiug² báh³ dsǿa¹² dsa² lah¹héi² jón² ni³ huu¹³ hi² liúg² jah¹chih² quián¹²dsa. 12Tsa¹lán¹² dsa² hlianh¹³ lah¹jøng², dsa² tsa¹lán¹² juu¹³jah. Cuøin¹ dsa² hlianh¹³ ju³ná³ ca¹jë́²dsa dsøi²núng³. Jmo¹dsa tiogh³ jah¹chih² cu³guiog¹³. Di³ ha¹chi² quián¹²dsa jáh². Jøng² chiánh² dsøi²núng³ jah¹chih². Cuøin¹ jah¹chih². Tsø¹jan¹jah. 13Cuøin¹ dsa² héi². Di³ lán¹²dsa dsa² hlianh¹³. Ha¹chi² høa¹² dsǿa¹²dsa jáh². 14Jøng² jní² lán¹² ju³lah lán¹² jan² juu¹³jah dsiog¹. Cué¹² báh³ jní² dsa² quian¹jni. Jø¹² bíh³ cuai¹² dsa² quian¹jni jní². 15Lǿa¹² ju³lah lǿa¹² quiah¹² ti³ŋieh¹jni. Cuai¹² ti³ŋieh¹jni jní². Jø¹² bíh³ cuén¹²jni ti³ŋieh¹jni calah. Hiug² báh³ dsøa¹jni hi² jón²jni. Mi³jøng² liúg² dsa² quian¹jni. 16Jø¹² bíh³ chian² dsa² siáh² quian¹jni, dsa² chian² ja³siíh³. Hniuh¹² mi³quianh³jni dsa² héi². Di³ nang¹ báh³ dsa² jǿg³ quieg¹jni. Jøng² tógh¹ dsa² héi² cøng² ni³ dsa² quian¹ jní², quianh¹³ dsa² quian¹jni chian² ja³la². Jan² jní² báh³ lén² dsa² juu³dsa. 17’Hi² jøng² báh³ hniang¹ ti³ŋieh¹jni jní². Di³ hi² hiug² dsøa¹jni jón²jni. Mi³jøng² liúg² dsa² quian¹jni. Jøng² hiog¹jni calah. 18Ha¹chian² dsa² tiúh¹ jmo¹ hi² jón² jní², ju³ná³ tsa¹hiug² dsøa¹jni jón²jni. Jón²jni. Di³ hi² hiug² dsøa¹ hŋiéng¹ báh³ jní². Hio¹² jǿg³ dsøg¹² jón²jni. Jøng² hiog¹jni calah. Di³ jǿg³ jøng² ca¹cuø¹ ti³ŋieh¹jni ―ca¹juúh² Jesús. 19Jøng² ca¹løa¹ ma²quién¹ dsa² judío, mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ ca¹juúh² Jesús. 20Jue¹² dsa² ca¹juúh²: ―Dsa² ŋa¹² báh³ ná¹². Quin¹²dsa jmi²dsí² hlaih¹³. ¿He² løa¹ nøngh² hniah¹² jǿg³ quiah¹²dsa? ―ca¹juúh²dsa. 21Ca²dsiog³dsa ca¹juúh²: ―Ca¹lah¹jín³ jan² dsa² quin¹² jmi²dsí² hlaih¹³ tsa¹hløah¹ ju³lah hløah¹² dsa² ná¹². Tsa¹tiúh¹ dsa² quin¹² jmi²dsí² hlaih¹³ jmo¹ li¹jniuh¹² dsa² teg³ ―ca¹juúh²dsa. 22Ca¹tǿ² jmai³ juøh¹² quiah¹² guøh¹² juøh¹² tsih¹² jøa³juøi² Jerusalén, ca¹lah¹cónh¹ mi³ca¹dsë¹ cøng² ŋi² ca¹lø¹jŋiéng¹ guøh¹² ma²lǿih² mi³ca¹tsih¹ guøh¹². Ma²lǿa¹² jin² guǿi². 23Jøng² ca¹ŋie³ Jesús ja³tsih¹³ guøh¹², cøng² ja³tǿh²dsa Portal de Salomón. 24Jøng² ca¹ŋëh² dsa² canh¹³ quián¹² dsa² judío ja³tsenh¹³ Jesús. Ca¹tsáih¹dsa Jesús: ―Ma²ni³ŋó¹³ jmai³ tsa¹lø²chi² jǿg³ dsøg¹² quiánh² hning². Tseih³hning jnieh³ cu²rø² jǿg³ chi²júh² lah¹dsóh² lanh¹²hning Cristo ―ca¹juúh²dsa. 25Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ma²ca¹juǿi²jni hniah¹² hein² dsa² lán¹²jni. Tsa¹héh² hniah¹² jǿg³. Ma²ca¹lø¹léi¹³ hein² dsa² lán¹²jni. Di³ ma²ca¹jmo¹jni juu¹² juøh¹² ni³ quiah¹² ti³ŋieh¹jni. 26Cónh¹jøng² tsa¹héh² hniah¹² jǿg³. Di³ tsa¹lanh¹² hniah¹² dsa² quian¹jni. 27Nang¹² báh³ dsa² quian¹jni jǿg³ quieg¹jni. Cué¹² báh³ jní² dsa² héi². Ti³dsë¹³dsa cah¹ jní². 28Cuø³jni bí² hi² li¹chian²dsa tiá². Mi³jøng² tsa¹dsø¹hén²dsa. Ha¹chian² dsa² siáh² jŋiáh² dsa² héi², dsa² neng¹² gug¹ jní². 29Ti³ŋieh¹ báh³ jní² ca¹cuan¹ dsa² héi² ja³cog²jni. Hiug¹² juanh¹² ti³ŋieh¹jni cónh¹ jín³ ca¹lah¹já¹ dsa² siáh². Hi² jøng² ha¹chian² dsa² siáh² tiúh¹ jŋiáh² dsa² ma²neng¹² gug² ti³ŋieh¹jni. 30Cøng² báh³ lán¹²jni quianh¹³ ti³ŋieh¹jni ―ca¹juúh² Jesús. 31Jøng² ca¹jiégh¹ dsa² canh¹³ cang³ hi² mi³qui¹túg²dsa Jesús. 32Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Hliú² hi² dsio¹ ma²ca¹jmo¹jni ja³ta¹neih¹² hniah¹², ni³ quiah¹² ti³ŋieh¹jni. ¿Naih¹² hi² dsio¹ ma²ca¹jmo¹jni hi² tsa¹tøa¹² hoh¹² hniah¹², hi² qui³tágh² hniah¹² jní² cang³? ―ca¹juúh²dsa. 33Jøng² ca¹juúh² dsa² canh¹³: ―A¹jáng¹ ju³ hi² jøng², qui³tog³ jnieh³ hning² cang³ huu¹³ hi² dsio¹ ma²ca¹jmoh³hning. Qui³tog³ jnieh³ hning² cang³. Di³ jmoh²hning tsa¹juanh¹² Diú¹³ quianh¹³ jǿg³ ma²ca¹juøh³hning. Dsa² jmøi¹guǿi¹ báh³ lanh¹²hning. Di³ jmoh²hning hi² lanh¹²hning Diú¹³ ―ca¹juúh²dsa. 34Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ni³ si² quiah¹² Diú¹³ quiánh² hniah¹² rø²juúh² jǿg³ la², ca¹juúh² Diú¹³, ca¹tsáih¹dsa dsa² ta³ quián¹² dsa² hóg¹: “Lanh¹² hniah¹² ju³lah lán¹² diú¹³,” rø²juúh² si². 35Ma²ŋih³ báh³ hniah¹² té¹² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³. Jøng² diú¹³ ca¹tǿh¹dsa dsa² héi². Di³ ca¹hei¹ Diú¹³. 36Jøng² ca¹hei¹ Diú¹³ jní² hi² ca¹guio¹jni jmøi¹guǿi¹. Ca¹tsei¹ Diú¹³ jní². ¿He² løa¹ juúh² hniah¹² hi² jmo³jni tsa¹juanh¹² Diú¹³ jøng², ja³ma²na²juúh¹jni hi² lán¹²jni jong¹² Diú¹³? 37Dsio¹ báh³ tsa¹héh² hniah¹² jǿg³ quieg¹jni, ju³ná³ tsa¹jmo³jni ju³lah hniu¹ ti³ŋieh¹jni. 38Jøng² ju³ lah¹la² tsa¹héh² hniah¹² jǿg³ hi² juǿi²jni hniah¹², tiog¹³ ju³héh³ hniah¹² jǿg³ ca¹mi³hag¹³ ti³ŋieh¹jni ja³ca¹jmo¹jni juu¹² juøh¹². Mi³jøng² li¹ŋih³ hniah¹² ma²quianh¹³jni ti³ŋieh¹jni ―ca¹juúh² Jesús. 39Jøng² hniu¹ dsa² canh¹³ mi³chiánh²dsa calah Jesús. Cónh¹jøng² ca¹lug² báh³ Jesús. 40Ni³ jøng² ca¹ŋó¹ Jesús juu¹² tø¹hŋoh¹³ chi³jmøi² Jordán. Ja³jøng² ca¹jŋi¹dsa ja³mi³chiog¹² Juan dsa² jmøi² lah¹jiá¹². 41Ca¹dsi¹lé² dsa² jue¹². Ca¹ŋi³ja³dsa Jesús. Jøng² ca¹dsii¹dsa jǿg³ cu³guiog³dsa. Ca¹juúh²dsa: ―Tsa¹ca¹jmo¹ Juan jin³ cøng² juu¹² juøh¹². Di³ lah¹dsóh² dsøg¹² báh³ jǿg³ ca¹juúh²dsa ja³cog² Jesús ―ca¹juúh² dsa² jue¹². 42Jøng² jue¹² dsa² ca¹hé¹ jǿg³ quiah¹² Jesús ja³jøng².

will be added

X\