SAN JUAN 1

1Jmai³ lah¹ni³ ma²chian² dsa² jmo¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ma²guǿ¹² dsa² héi² quianh¹³ Diú¹³ dsa² juanh¹². Lán¹² báh³ dsa² Diú¹³ hŋiah¹²dsa. 2Jmai³ lah¹ni³ ma²guǿ¹² dsa² héi² quianh¹³ Diú¹³. 3Dsa² héi² báh³ ca¹jmo¹ ca¹lah¹jǿ¹ hi² ca¹lø¹chí¹. Ha¹chi² ca¹lø¹chí¹ jin³ he² ju³ hi² tsa¹ca¹jmo¹ dsa² héi². 4Dsa² héi² cuø¹² bí² hi² li¹chian² dsa² jmøi¹guǿi¹ ja³cog² Diú¹³. Di³ hi² lah¹jøng² báh³ jmo¹² hi² taih¹² juu¹² ja³ŋi¹nio¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. 5Taih¹² juu¹² ja³ŋi²nio³dsa ju³lah lǿa¹² cøng² si² taih¹² ja³neng². Jøng² tsa¹tiúh¹ dsa² jmo¹² hi² hlaih¹³ jmo¹ hi² néng¹ juu¹². 6Jøng² ca¹lø¹chián¹ jan² dsa² tsen² Juan, dsa² ca¹hia¹ Diú¹³. 7Ca¹lø¹chián¹ Juan mi³jøng² tsih¹dsa jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² héi², dsa² jmo¹² taih¹² juu¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Mi³jøng² hé² dsa² jmøi¹guǿi¹ jǿg³ quiah¹² dsa² héi². 8Ha¹chi² lán¹² Juan hŋiah¹² dsa² jmo¹² taih¹² juu¹². Cónh¹ jín³ hi² lán¹²dsa dsa² tsih¹ jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² héi², 9dsa² na¹ bíh³ li¹chian² jmøi¹guǿi¹, dsa² jmo¹² hi² lah¹dsóh² taih¹² dsio¹ juu¹² quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. 10Ma²chian² báh³ dsa² héi² jmøi¹guǿi¹, dsa² ca¹jmo¹ ca¹lø¹chí¹ jmøi¹guǿi¹. Cónh¹jøng² tsa¹ca¹lø¹cuai¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. 11Ca¹lø¹chián¹dsa jøa³ ja³tiogh³ dsa² quián¹²dsa. Cónh¹jøng² tsa¹ca¹hiei¹ dsa² héi². 12Jøng² ju³ná³ hein² dsa² jmøi¹guǿi¹ ca¹hie¹dsa dsa² héi², hi² ca¹hé¹dsa jǿg³ quiah¹² dsa² héi², jøng² ca¹cuúh¹ dsa² héi² bí² hi² lén²dsa jong¹² Diú¹³. 13Di³ a¹jáng¹ ju³ hi² lén²dsa jong¹² Diú¹³ ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ hi² li¹chian² jong¹²dsa. Diú¹³ báh³ jmo¹ hi² lén² jong¹²dsa hŋiah¹²dsa. 14Jøng² dsa² jmo¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ héi² ca¹lán¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Ca¹u¹guu¹dsa jøa³ ja³tiagh³ jniang³. Lán¹²dsa dsa² dsio¹ dsǿa¹², dsa² té¹² jag³. Ca¹ne¹³ jnieh³ hi² hiug¹² juanh¹²dsa, hi² lán¹²dsa hŋiah¹² ca²mǿi² ja³ŋiúh³ Jmi² jniang³. 15Ca¹he¹ Juan jǿg³ quiah¹² dsa² héi². Ca¹hløah¹dsa tí². Ca¹juúh²dsa: ―Dsa² héi² báh³ hia¹²jni mi³ca¹juúh¹jni: “Hi² jií¹ jan² dsa² tø¹chi³quë́¹, dsa² lán¹² dsa² juanh¹² cónh¹ jín³ jní². Di³ hi² ma²chian²dsa niúh¹ jín³ hi² ca¹lø¹chián¹ jní²,” ―ca¹juúh² Juan. 16Hiug¹² jín³ hi² dsio¹ dsǿa¹² ja³ŋiúh³ Diú¹³ héi². Tsug¹² ca¹jmo¹dsa hi² dsio¹ ja³cog² ca¹lah¹jái¹ jniang³. 17Ca¹jmo¹ hlai³ Moisés hi² ca¹lø¹ne³ jniang³ lei¹³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² ca¹jmo¹ Jesucristo hi² ca¹lø¹ne³ jniang³ hi² dsio¹ dsǿa¹² Diú¹³, hi² lah¹dsóh² té¹² jag³dsa. 18Ha¹chian² dsa² jmøi¹guǿi¹ ma²ca¹jë́² Diú¹³. Jan² ja³ŋiúh³dsa héi², dsa² guǿ¹² cog² Diú¹³, ma²ca¹mi³léi¹³ ha²lah lán¹² Diú¹³. 19Lah¹la² lǿa¹² jǿg³ ca¹juúh² Juan mi³ca¹dsi¹lé² jmi²dsa² quianh¹³ dsa² levita, dsa² mi²hog¹³ jmi²dsa². Di³ ca¹dsi¹lé²dsa ja³tsenh¹³dsa, hi² ca¹tsei¹ dsa² judío tiogh³ jøa³juøi² Jerusalén. Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa Juan: ―¿Hein² dsa² lanh¹²hning? ―ca¹juúh² dsa² héi². 20Jøng² ca¹lah¹hiu³ dsǿa¹² Juan, ca¹juúh²dsa: ―Héi¹ jní², dsa² lán¹² Cristo ―ca¹juúh²dsa. 21Jøng² ca¹juúh² jmi²dsa² quianh¹³ dsa² levita: ―¿Hein² dsa² lanh¹²hning jøng²? ¿Lanh¹³hning hlai³ Elías, dsa² ma²lǿa¹² jǿg³ hi² jiúgh²dsa? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Juan: ―Ha¹chi² lán¹²jni dsa² héi², mi³né³ ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² jmi²dsa² calah: ―¿Lanh¹³hning dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, dsa² ma²lǿa¹² jǿg³ jií¹? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Juan: ―Ha¹chi² lán¹²jni dsa² héi² ―ca¹juúh²dsa. 22Jøng² ca¹ŋai¹ jmi²dsa² jin³ cøng² jǿg³. Ca¹juúh²dsa. ―¿Hein² dsa² lanh¹²hning lah¹dsóh²? Hniuh¹² quín³ jnieh³ jǿg³ dsøg¹² juu¹² ja³quiah¹³ dsa² ca¹tsei¹ jnieh³. ¿Hein² dsa² lanh¹²hning, juúh³hning hŋiah¹²? ―ca¹juúh²dsa. 23Jøng² ca¹juúh² Juan: ―Lán¹²jni jan² dsa² hløah¹² tí² juu¹² ja³ha¹chian² dsa² tiogh³, dsa² juúh²: “¡Jmo³ cu¹dsøg¹² juu¹² ja³ŋøa¹ Juu¹³ jniang³!” ju³lah rø²juúh² si² ca¹jmo¹ hlai³ Isaías, dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih² ―ca¹juúh² Juan. 24Dsa² fariseo báh³ dsa² ca¹tse¹ dsa² héi², dsa² dsii¹² jǿg³ quianh¹³ Juan. 25Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―¿He² løa¹ chiogh¹²hning dsa² jmøi² chi²júh² tsa¹lanh¹²hning Cristo ho¹ ju³ hlai³ Elías, ho¹ ju³ dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, dsa² ma²lǿa¹² jǿg³ hi² jií¹ héi²? ―ca¹juúh²dsa. 26Jøng² ca¹juúh² Juan: ―Jmáh¹lah jmøi² báh³ chiog¹²jni hniah¹². Cónh¹jøng² hiúg³ jan² dsa² jøa³ ja³tiogh³ hniah¹², dsa² tsa¹cueh¹² hniah¹², 27dsa² jií¹ tø¹chi³quë́¹ cónh¹ jín³ jní². Tsa¹lë́²jni ta³tén¹³jni tsøh³jni løg² dsǿ² tai³ dsa² héi² ―ca¹juúh² Juan. 28Jøa³ juøi² Betania ca¹løa¹ lah¹jøng², juøi² neng¹² tø¹hŋoh¹³ chi³jmøi² Jordán, ja³mi³chiog¹² Juan dsa² jmøi². 29Mi³ca¹jni¹ jmai³ siíh³, ca¹ŋó¹ Jesús juu¹² ja³tsenh¹³ Juan. Jøng² ca¹juúh² Juan mi³ca¹jë́²dsa Jesús: ―Jai³lah, dsa² ná¹² báh³ lán¹² ju³lah lán¹² jan² jah¹chih² cuan¹² Diú¹³, jáh² jŋëh¹dsa. Mi³jøng² hen¹ dsǿg³ dsa² jmøi¹guǿi¹. 30Dsa² ná¹² báh³ dsa² ca¹hia¹jni mi³ca¹juúh¹jni jǿg³ la²: “Jií¹ jan² dsa² tø¹chi³quë́¹, dsa² hiug¹² jín³ juanh¹² cónh¹ jín³ jní². Di³ ma²chian² dsa² héi² cónh¹ niúh¹ jín³ hi² ca¹lø¹chián¹ jní².” 31Ha¹chi² guiang³jni lah¹jiá¹² hein² dsa² lán¹² dsa² héi². Cónh¹jøng² huu¹³ jøng² ma²ca¹guio¹jni hi² ca¹chiog¹jni hniah¹² jmøi². Mi³jøng² li¹ŋih³ hniah¹², dsa² israel, hein² dsa² hi² lán¹²dsa. 32Jøng² ca¹juúh² Juan calah: ―Ca¹jái¹jni. Ca¹siog² jmi²dsí² han¹³ juu¹² guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹. Jní² jmi²dsí² ju³lah jniá² jan² jug². Jøng² ca¹jŋi¹ jmi²dsí² ni³ quiah¹² Jesús. 33Ha¹chi² guiang³jni hŋiéng¹jni lah¹jiá¹² hein² dsa² lán¹² dsa² héi². Jøng² ca¹tsáih¹ Diú¹³ jní², dsa² ca¹tsei¹ jní², hi² chiog¹²jni hniah¹² jmøi², ca¹juúh²dsa: “Dsa² héi² báh³ dsa² tí² jmi²dsí² han¹³ quiánh² hniah¹², dsa² janh³hning hi² siog¹ jmi²dsí², hi² jŋi¹ jmi²dsí² ni³ quiah¹²,” ca¹juúh² Diú¹³, ca¹tsáih¹ jní². 34Jøng² ma¹ca¹jái¹jni lah¹jøng². Hi² jøng² cuø¹²jni jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² ná¹² hi² lah¹dsóh² lán¹²dsa jong¹² Diú¹³ ―ca¹juúh² Juan. 35Mi³ca¹jni¹ jmai³ siíh³, ma²tsenh¹² Juan calah, quianh¹³ og¹ dsa² quianh¹³dsa. 36Jøng² mi³ca¹jë́² Juan Jesús, hi² ŋøa¹²dsa cøg¹² ja³jøng², ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² quianh¹³dsa: ―Jai³lah, dsa² ná¹² báh³ lán¹² ju³lah lán¹² jan² jah¹chih² cuan¹² Diú¹³, jáh² jŋëh¹dsa ―ca¹juúh² Juan. 37Mi³ca¹nǿng² dsa² quianh¹³ Juan jǿg³ jøng², ca¹ŋi¹lé²dsa dsen¹³ cah³ Jesús. 38Jøng² mi³ca¹jénh¹ Jesús, ca¹jë́²dsa dsa² mi³quianh¹³ Juan héi². Jøng² ca¹juúh²dsa: ―¿He² hnøngh² hniah¹²? ―ca¹juúh² Jesús. Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²: ―Rabí (hi² hniu¹dsa juúh²dsa: Tøa¹²), ¿ha² tøah¹ ŋíh²hning? ―ca¹juúh²dsa. 39Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ma¹dsǿg³ quianh¹³ jní². Ma¹ne¹³ cøng² ja³quieg¹ ―ca¹juúh²dsa. Ca¹ŋi¹lé² dsa² quianh¹³ Jesús juu¹² ja³quiah¹³dsa. Ca¹jái¹dsa ja³jøng². Jøng² ca¹túgh²dsa ja³jøng² cøng² huu². Di³ ma²tǿ² cónh¹ hein¹³ quiún² ta¹ca¹hlég². 40Andrés báh³ tsen² jan² dsa² mi³quianh¹³ Juan héi², dsa² ca¹ŋi¹lé² quianh¹³ Jesús jmai³ jøng². Lán¹² Andrés roh¹³ Simón Pedro. 41Dsø¹juu¹² jøng² ca¹ŋi¹hniah¹² Andrés roh¹³dsa, dsa² tsen² Simón héi². Jøng² mi³ca¹dsanh¹²dsa roh¹³dsa, ca¹juúh²dsa: ―Ma²na²ne¹³ jnieh³ dsa² lán¹² Mesías dsa² ma²lǿa¹² jǿg³ tse¹ Diú¹³ ―ca¹juúh²dsa. (Mesías hniu¹dsa juúh²dsa: Cristo.) 42Jøng² ca¹jiag¹dsa Simón juu¹² ja³ta¹ni¹ Jesús. Jøng² mi³ca¹jë́² Jesús Simón, ca¹juúh²dsa: ―Simón báh³ tsenh²hning, ja³ŋiúh³ Jonás. Jøng² li¹tsenh²hning calah Cefas ―ca¹juúh²dsa, hi² hniu¹dsa juúh²dsa Pedro. 43Mi³ca¹jni¹ jmai³ siíh³ ca¹ŋó¹ Jesús juu¹² ja³tén¹² Galilea. Mi³ca¹dsiég¹dsa, ja³jøng² ca¹jë́²dsa Felipe. Jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―¡Ma¹dsǿg³ quianh¹³ jní²! ―ca¹juúh² Jesús. 44Betsaida báh³ tsen² juøi² ja³chian² Felipe. Jø¹² bíh³ ja³jøng² chian² Andrés quianh¹³ Pedro. 45Jøng² ca¹ŋi³hniah¹² Felipe Natanael. Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Ma²ca¹jén² jnieh³ dsa² ma²lǿa¹² jǿg³ hi² jií¹ héi², dsa² ca¹hia¹ hlai³ Moisés quianh¹³ dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih², ju³lah rø²juúh² si² quiah¹²dsa. Jesús báh³ héi², ja³ŋiúh³ José, dsa² chian² Nazaret ―ca¹juúh² Felipe. 46Jøng² ca¹juúh² Natanael, ca¹tsáih¹dsa Felipe: ―¡Tsa¹lë́²jni hi² lé² li¹chian² jan² dsa² dsiog¹ jøa³juøi² Nazaret, mi³né³! ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Felipe: ―Ma¹ne¹³ di³ cøng² ―ca¹juúh²dsa. 47Jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa. Mi³ca¹jë́² Jesús Natanael, ca¹juúh²dsa: ―Jai³lah. Dsa² já¹² ná¹² lah¹dsóh² lán¹² jan² dsa² dsiog¹ quián¹² dsa² israel, dsa² tsa¹hniu¹ jin³ he² jǿg³ tø³jǿg³ ―ca¹juúh²dsa. 48Jøng² ca¹juúh² Natanael: ―¿Ha²lah dsio¹ cuaih¹²hning jní²? ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―Ca¹jan³jni hning² cónh¹ niúh¹ jín³ hi² ca¹tǿh¹ Felipe hning², ja³mi³ŋíh²hning huu¹³ hma² higo ―ca¹juúh²dsa. 49Jøng² ca¹juúh² Natanael: ―Tøa¹², lanh¹²hning jong¹² Diú¹³. Lanh¹²hning rai¹³ quián² jnieh³, dsa² israel ―ca¹juúh²dsa. 50Jøng² ca¹juúh² Jesús: ―¿Lah³té¹² hi² héh²hning jǿg³ quieg¹ jní² ni³ huu¹³ hi² na²juúh¹jni hi² ca¹jan³jni hning² ŋíh²hning huu¹³ hma² higo? Di³ na¹ bíh³ jáih³hning ja³jmo³jni hi² ué² hi³méh¹ ―ca¹juúh² Jesús. 51Jøng² ca¹juúh² Jesús calah: ―Lah¹dsóh² juǿi²jni hning²: Jmai³ chi³quë́¹ jáih³hning ja³nií² guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹. Jah³hning ángeles quián¹² Diú¹³ tsø²siúg²dsa ni³ quieg¹ jní², jní² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹²hning ―ca¹juúh² Jesús.

will be added

X\