SANTIAGO 4

1¿He² løa¹ cø²tsë́h² hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³? Hi² hlaih¹³ hi² møa¹² hoh¹² hniah¹² jmo¹² hi² tsa¹tiogh³ hniah¹² cøng² jǿg³. 2Hnøngh² hniah¹² hi² tsa¹chi² quiánh² hniah¹². Jøng² mi²dsianh¹³ hniah¹² dsa². Tsa¹lé² ŋieh¹ hniah¹². Hi² jøng² cø²tsë́h² hniah¹². Jmoh² hniah¹² møah¹³. Ha¹chi² hi² chi² quiánh² hniah¹². Di³ ha¹chi² ma²ca¹møah³ hniah¹² Diú¹³. 3Jøng² ha¹chi² ŋieh¹ hniah¹² ja³mǿh³ hniah¹². Di³ tsa¹møah² hniah¹² cu²rø². Hnøngh² hniah¹² hi² la³henh¹³ hniah¹² hi² møah² hniah¹², hi² ŋi³nioh³ hniah¹² hi² hlaih¹³ hi² møa¹² hoh¹² hniah¹². 4Mi²ganh¹³ hniah¹² Diú¹³. Ma²ŋih³ hniah¹² dsa² hiag¹³ quiah¹² Diú¹³ báh³ dsa² hniu¹ jǿg³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la². Tiog¹³ báh³ li¹hiag³dsa quiah¹² Diú¹³ lǿa¹² ju³ hein² dsa² ca¹jmo¹ dsǿa¹² hi² hniu¹dsa jǿg³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹. 5Tsa¹ju³lë́h³ hniah¹² tsa¹quien¹² jǿg³ la² hi² lǿa¹² ni³ si² quiah¹² Diú¹³ Lah¹la² rø²juúh² si²: “Hen¹² dsǿa¹² Diú¹³ hi² ŋi³niang³ jniang³ quianh¹³dsa,” rø²juúh² si². 6Jøng² hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ hi² dsio¹ dsǿa¹²dsa. Lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹²dsa: “Tsa¹quianh¹³ dsa² ŋi²nio³ rú² Diú¹³. Ja³cog² dsa² neng¹² dsǿa¹² báh³ jmo¹² Diú¹³ hi² dsio¹ dsǿa¹²dsa,” rø²juúh² si². 7Ju³hnëh¹³ hniah¹² ja³cog² Diú¹³. Tsa¹li¹quianh¹³ dsa² hlanh³ hniah¹². Di³ jøng² cuéh²dsa hniah¹². 8Jŋioh¹² hi³méh¹ cog² Diú¹³. Jøng² jŋióh² hi³méh¹ Diú¹³ cogh² hniah¹². Tsa¹ma¹tieh¹³ hniah¹² gugh² taih³ hi² hlaih¹³, hniah¹² dsa² reh² dsag³. Ju³jŋiéi³ hoh¹² hniah¹² ja³cog² Diú¹³, hniah¹² dsa² ton¹ dsø²jiag¹² dsǿa¹². 9Ju³cánh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹². Høgh³ hniah¹². Tsa¹ma¹ŋaih¹³ hniah¹². Ju³lé³ hlaih¹³ jénh² hniah¹², hi² tsa¹ma¹hioh¹² jénh² hniah¹². 10Jmóh³ hniah¹² tsa¹quienh¹² hniah¹² tsug¹² ja³cog² Juu¹³ jniang³. Mi¹juanh¹² báh³ dsa² héi² hniah¹². 11Dsa² roh¹³ jniang³, tsa¹quianh¹³ hniah¹² rúh² hniah¹² jǿg³ hlaih¹³. Jmó³ jniang³ tø¹cøg¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ju³ná³ hiá¹³ jniang³ roh¹³ jniang³ jǿg³ hlaih¹³. Jmó³ jniang³ dsǿa¹² hi² lán¹² jniang³ dsa² mi¹rø¹² jǿg³ ju³ná³ cuøh¹³ jniang³ roh¹³ jniang³ dsag³. A¹jáng¹ jniang³ báh³ dsa² mi¹rø¹² jǿg³. Jniang³ báh³ dsa² mi³ti³ jǿg³ báh³. 12Jan² dsa² chian², dsa² ca¹jmo¹ jǿg³, dsa² mi¹rø¹² jǿg³ calah. Dsa² héi² báh³ ma²ŋi¹² hein² dsa² liúg², hein² dsa² tsa¹liúg². A¹jáng¹ hniah¹² dsa² ca¹të́h² cuøh¹³ hniah¹² dsag³ rúh² hniah¹². 13Jai³lah hniah¹² dsa² juúh²: “Ma¹ dsǿg³ ciudad. Dsa³jmó³ jniang³ ta³ cøng² ŋi² jmai³. Dsa³hnéng³ jniang³ hi² li¹chi² quián² jniang³,” hi² juúh² hniah¹². 14Tsa¹ne³ jniang³ ha²lah lé² hiá¹ hiég¹. Ca²tí² chian² jniang³. Lǿa¹² quián² jniang³ ju³lah lǿa¹² jmi³ŋi³. Cu²hna² jní² jmi³ŋi³. Jøng² dsa²hén². 15Jøng² dsio¹ ju³dsiagh¹ dsǿa¹² jniang³ Diú¹³. Dsa² héi² ma²ŋi¹² chi²júh² cuø¹dsa bí² hi² chian² jniang³, hi² jmó³ jniang³ he² hi² mi³jmó³ jniang³. 16Jøng² hniah¹², ŋi²nioh³ rúh² báh³ hniah¹². Hi² hlaih¹³ báh³ jøng². 17Dsag³ báh³ jøng² hi² tsa¹mi³ti³ jniang³ lǿa¹² ju³ he² jǿg³ dsio¹ ma²ne³ jniang³.

will be added

X\