SANTIAGO 3

1Dsa² roh¹³ jniang³, tiúh¹ báh³ tsa¹lénh² jueh¹² hniah¹² tøa¹² he¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ma²ŋih³ hniah¹² lǿa¹² ué² quián² jnieh³ dsa² he¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ na³ma²tǿ² jmai³ ja³cang¹ Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² quián² jniang³. 2Tiog¹³ báh³ lø²gan² jniang³ ma¹dsio¹² ca¹lah¹jái¹ jniang³. Dsa² dsiog¹ ti³hian¹³ báh³ dsa² tsa¹dsa¹gán² jin³ he² jǿg³ dsii¹²dsa. Ma²dsio¹ ta³cøng² jmø²ŋǿ¹² quiah¹² dsa² lah¹héi². 3Tií¹² jniang³ ŋí³ hag³ cuø³. Mi³jøng² qui²jeinh¹² dsi³ jáh². Jøng² dság¹ jáh² ha² juu¹² ja³hneng² jniang³ dság¹ jáh². 4Jø¹² bí³ lah¹jøng² lǿa¹² quiah¹² barco. Juøh¹² báh³ barco. Jø¹² bí³ tí² hei¹² dsí² jmo¹² ŋøa¹² barco. Jøng² cøng² hma² píh³ báh³ jmo¹² juú² jmøi² hi² qui²jeinh¹² barco ha² juu¹² ja³hniu¹ dsa² quin¹² dság¹. 5Lah¹jøng² lǿa¹² tsøh³ jniang³. Píh³ báh³ tsøh³ jniang³. Jøng² ma¹dsio¹² jǿg³ dsii² jniang³. ¡Jai³lah ma¹dsio¹² hma² cøg² quianh¹³ cøng² si² píh³! 6Lah¹jøng² lǿa¹² tsøh³ jniang³. Hiug¹² ma¹dsio¹² hi² hlaih¹³ jmo¹² tsøh³ jniang³ cónh¹ jín³ ja³ca¹lah¹jǿ¹ jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³. Ta³cøng² jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³ ta¹canh¹³ jniang³ dsag³ hi² jmo¹ tsøh³ jniang³. Ma¹dsio¹² møah¹³ lé² jmó³ jniang³ ja³ŋi²niang³ jniang³ jmøi¹guǿi¹ ju³ná³ juúh³ jniang³ jǿg³ he¹² dsa² hlanh³. 7Tiúh¹ báh³ dsa² jmøi¹guǿi¹ mi¹tan¹² ca¹lah¹i³ ni³ jáh³, ju³lah jáh² ti³dsøa¹³ quiún² tai³, ju³lah jáh² ha¹, ju³lah jáh² tsøah¹² quiah¹², ju³lah jáh² tiogh³ jmøi². Ma²ca¹mi¹tan¹² báh³ dsa² jáh². 8Jøng² ha¹chian² dsa² lé² mi¹tan¹² tsøh³dsa. Tiog¹³ báh³ juúh²dsa hi² hlaih¹³. Cu²rø² jmoh¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ roh¹³ quianh¹³ jǿg³ hlaih¹³ juúh²dsa ju³lah jmo¹² møh² cagh¹². Jŋøih¹² jáh² quianh¹³ nǿng² jáh². 9Quianh¹³ tsøh³ jniang³ mi²dsiog¹ jniang³ Juu¹³ jniang³. Jø¹² bí³ quianh¹³ tsøh³ jniang³ jøng² quian¹³ jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹² jniang³ hi² hlaih¹³, dsa² jmøi¹guǿi¹ hi² ca¹jmo¹ Diú¹³ hi² lán¹²dsa ju³lah lán¹²dsa hŋiah¹²dsa. 10Cøng² báh³ hag³ jniang³ huøh¹² jǿg³ dsio¹ quianh¹³ jǿg³ hlaih¹³. Tsa¹mi³lǿa¹³ lah¹jøng² ná³ dsa² roh¹³ jniang³. 11Tsa¹hii² jmøi² dsio¹ cøng² tøg² jmøi² quianh¹³ jmøi² dsih¹. 12¿Ha²lah lë́h² hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³? ¿Lé³ hai¹² mǿi² aceituna hma² higo, ho¹ ju³ lé³ hai¹² mǿi² higo uøin² gu²jøah¹³? Tsa¹lé² lah¹jøng². Jø¹² bí³ tsa¹lé² hií¹ jmøi² dsio¹ tøg² jmøi² ja³hii² jmøi² ŋih³. 13Ju³ŋøa³dsa juu¹² dsio¹ ju³ná³ chian² dsa² ŋi¹² ma¹dsio¹² jøa³ ja³tiogh³ hniah¹². Hi² jøng² mi²léi¹³dsa lah¹dsóh² ŋi¹²dsa ma¹dsio¹². Dsa² huø³ dsǿa¹² báh³ dsa² ŋi¹². 14Jøng² tsa¹ju³jmóh³ hniah¹² rúh² hniah¹² hi² ŋih³ hniah¹² ma¹dsio¹² ju³ná³ dsih¹² hniah¹², hi² hnøngh² hniah¹² jmáh¹lah jǿg³ quiánh² hŋiah¹. Dsa² mi²gag¹² báh³ dsa² jmo¹² lah¹jøng². Tsa¹hniu¹dsa jǿg³ dsøg¹². 15A¹jáng¹ jǿg³ ca¹he¹ Diú¹³ ŋi¹² dsa² lah¹héi². Jǿg³ ca¹he¹ dsa² hlanh³ báh³ jøng², jǿg³ hlaih¹³ møa¹² dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. 16Li¹chi² jǿg³ hlaih¹³ ja³tiogh³ dsa² dsih¹². Møah¹³ li¹chi² ja³guǿ¹² dsa² hniu¹ jmáh¹lah jǿg³ quiah¹² hŋiah¹². 17Jøng² lah¹la² lán¹² dsa² lah¹dsóh² ŋi¹² ma¹dsio¹², dsa² ca¹heh¹ Diú¹³: Dsa² ti³jan¹ báh³ dsa². Jøng² huø³ dsǿa¹²dsa. Juanh¹² dsǿa¹²dsa. Hiug² dsǿa¹²dsa. Dsio¹ dsǿa¹²dsa. Hi² dsio¹ jmo¹²dsa. Rø² jǿg³ quiah¹²dsa. Té¹² jag³dsa. 18Ha¹chi² dsag³ li¹re² dsa² mi²rø¹² jǿg³ quianh¹³ jǿg³ rø².

will be added

X\