HEBREOS 9

1Jøng² mi³chi² báh³ jǿg³ ha²lah mi³jmo¹dsa dsi²néi² guøh¹², ju³lah dsa² mi³ti³chinh¹² jǿg³ ca¹lø¹chí¹ lah¹jiá¹² jøng². Jø¹² bíh³ mi³tsih¹³ báh³ guøh¹² quiah¹²dsa, guøh¹² quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la² báh³. 2Di³ ca¹jmo¹ báh³ dsa² guøh¹². Jøng² ca¹jag¹³ guøh¹² lah¹ni³ ja³togh¹²dsa guøh¹², ja³jøng² tsen² JA³HAN¹³. Ja³jøng² mi³tsih¹³ ŋí³ ti³hiúh² si² cø², quianh¹³ mesa neng¹² hi³ŋíh¹ han¹³. 3Jag¹³ guøh¹² ja³ma²ton¹ jøng², coh¹³ hmøah¹² hei¹² dsi²jo² dsi²néi² guøh¹², ja³jøng² tsen² JA³HAN¹³ HIUG¹². 4Ja³jøng² mi³tsih¹³ ni³hiég² lǿa¹² cog³niáng¹³ ja³mi³jǿn²dsa chiun². Jø¹² bíh³ mi³tsih¹³ gog¹² quiah¹² jǿg³ ca¹jmo¹ Diú¹³ quianh¹³dsa. Ma²lǿa¹² cog³niáng¹³ ta³cøng² coh¹³ gog¹². Jøng² niúh¹ gog¹² mi³hiu³ cøng² tøh¹² lǿa¹² cog³niáng¹³ ta³cøng² ja³mi³tioh¹³ mih² mǿi² mi³gøah¹²dsa, hi² tsen² maná. Jøng² mi³hiu³ calah hma² tig² ca¹nih¹² ca¹hǿi² lí³ quiah¹² hlai³ Aaron. Jø¹² bíh³ mi³tioh¹³ cang³ ja³rø²hløah¹² jǿg³ jøng² hi² ca¹jmo¹ Diú¹³ quianh¹³dsa. 5Jøng² ni³ gog¹², ta³ton¹ jag¹³ gog¹², mi³tiogh³ og¹ dsa² lan³, li³hioh¹³ jniá², ti³dsøa¹³ tsø³cog¹², dsa² ti³tsen² querubines. Tsø³cog¹² dsa² héi² ti³hai¹² guiuh¹³ ja³mi³dsii¹² ŋi¹jmó² hi² mi³cuøh¹²dsa Diú¹³. Cónh¹jøng² tsa¹ma¹hniuh¹² juøh¹³jni ta¹na¹ ha²lah lǿa¹² hi³méh¹ hi² jøng². 6Ma²lǿa¹² lah¹jøng², jøng² cøng² ta³dsa²tiogh¹² jmi²dsa² ja³lǿa¹² lah¹ni³ ca¹jag¹³ guøh¹², hi² mi²ti¹dsa ta³ quiah¹²dsa ta¹lah¹ja³cog² Diú¹³. 7Jøng² jmáh¹lah ŋi¹jmó² báh³ hí¹ cu²rón² lah¹cøng² ji²ŋi² ja³ma²lǿa¹² jag¹³ guøh¹² ja³ma²ton¹. Ja³hí¹dsa jøng², quin¹²dsa jmø³ jáh² hi² dsa¹dsii¹dsa ni³ Diú¹³ ni³ huu¹³ dsag³ quiah¹² hŋiah¹²dsa quianh¹³ dsag³ quiah¹² dsa² juøi² jian¹²dsa. 8Quianh¹³ jǿg³ jøng² hi² ca¹mi¹léi¹³ jmi²dsí² han¹³ hi² tsa¹lé² dsa³tiágh³ jniang³ ja³ma²ton¹ jag¹³ guøh¹² jøng² ca¹lah¹cónh¹ jmai³ ja³hniuh¹² jmo¹ jmi²dsa² ta³ jag¹³ guøh¹² lah¹ni³. 9Ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ jøng² jmo¹² hi² li¹ne³ jniang³ jǿg³ la²: Tiog¹³ tsa¹niu¹ tei³ dsǿa¹²dsa. Mi³jøng² tsa¹ma¹høa¹ dsǿa¹²dsa hi² hlaih¹³ ma²ca¹jmo¹dsa, ju³lah dsa² dsii¹ ni³ Diú¹³ he² hi² hiug² dsǿa¹²dsa la³cuø¹dsa quianh¹³ hi² cuø¹dsa ni³ huu¹³ hi² dsa¹hén² dsǿg³dsa. 10Di³ lǿa¹² jǿg³ jøng² jmáh¹lah jǿg³ ha²lah quie¹³ hniúh³ jniang³, ha²lah jmó³ jniang³. Mi³jøng² lé² ti³jai¹ jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³. Jøng² cu²hna² báh³ ca¹jmo¹ ta³ jǿg³ jøng² ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ca¹mi¹tsë́¹ Diú¹³ jǿg³. 11Ni³ jøng² ca¹guøn¹ Cristo quián² jniang³ jmøi¹guǿi¹. Ma²lán¹²dsa ŋi¹jmó² quiah¹² jǿg³ dsio¹ ma²chi² quián² jniang³ na¹. Hiug¹² jín³ hi² dsio¹ lǿa¹² ja³mi²ti¹dsa ni³ Diú¹³. Tsa¹lǿa¹² ja³jøng² ju³lah lǿa¹² guøh¹² tsih¹² jmøi¹guǿi¹ la². A¹jáng¹ ju³ dsa² jmøi¹guǿi¹ dsa² ca¹jmo¹. 12Jø¹² bíh³ tsa¹chi² dsii¹²dsa jmø³ chiang³ løg² quianh¹³ jmø³ ca³ju² meh² ni³ Diú¹³. Di³ cu¹ŋieih¹³ lah¹jøng² báh³ ca¹dsiég¹dsa ja³ta¹ni¹ Diú¹³, ja³lah¹dsóh² hiug¹² han¹³, mi³ca¹cuø¹dsa jmø³dsa hŋiah¹²dsa. Cu¹ŋieih¹³ lah¹jøng² ca¹lég²dsa jniang³. Mi³jøng² tsa¹ma¹dsa²héin² jniang³ jmai³ ŋi² ja³já¹³ jmai³ ŋi² ja³dság¹. 13Ca¹jmo¹ báh³ mih² ta³ jmø³ chiang³ løg² quianh¹³ jmø³ ca³ju² dsú², quianh¹³ ju² quiah¹² ca³ju² meh² ca¹jǿn²dsa ni³hiég². Di³ ca¹løa¹ ni³jai¹ jmø²ŋǿ¹² quiah¹²dsa mi³ca¹séi²dsa hi² jøng² ni³ quiah¹²dsa, ju³lah dsa² tsa¹mi³ti³jai¹ jmø²ŋǿ¹² quiah¹². 14Jøng² hiug¹² jín³ hi² cu²rø² jmo¹² jmø³ Cristo hi² tsa¹ma¹quín³ jniang³ ju²hí³ dsøa¹² dsag³ mi³qui¹jiag¹² juu¹² ja³mi³dsiág¹ jniang³. Mi³jøng² ma²tiúh¹ jniang³ mi³ti³ jniang³ ni³ Diú¹³, dsa² chian² tiá². Di³ ha¹chi² dsag³ mi³re² Cristo hŋiah¹². Cónh¹jøng² ca¹jáinh¹dsa jmi²dsí² quiah¹²dsa, jmi²dsí² chian² tiá², ca¹quieg²dsa ni³ Diú¹³ ni³ huu¹³ quián² jniang³. 15Hi² jøng² ma²lán¹² Cristo dsa² ma²neng¹² gug² jǿg³ hmë́² ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ quianh¹³ jniang³. Mi³jøng² jniang³ dsa² ca¹hei¹ Diú¹³, ma²lé² tai¹ jniang³ hi² dsio¹ ma²ca¹juúh²dsa hi² li¹chi² quián² jniang³. Ha¹chi² ma¹rø²canh¹² jniang³ dsag³ mi³røi² jniang³ quianh¹² jǿg³ hóg¹². Di³ ma²ca¹jon¹ Cristo ni³ huu¹³ quián² jniang³. 16Hi² hniuh¹² báh³ li¹chi² jǿg³ dsøg¹² hi² lah¹dsóh² ca¹jon¹ jan² dsa². Jøng² jín³ ma²quien¹² si² ca¹jmo¹dsa cónh¹ jmai³ mi³chian²dsa, ju³lah si² rø²juúh² hein² dsa² tan¹ he² hi² chi² quiah¹²dsa. 17Ha¹chi² quien¹² si² jøng² ta³lah¹chian² dsa² ca¹jmo¹ si². Na³ma²ca¹jon¹ báh³ dsa² quien¹² si². 18Hi² jøng² ca¹tǿ² jǿg³ hóg¹² jøng² ca¹lø¹quien¹² quianh¹³ jmø². 19Di³ mi³ma³na²hǿ² hlai³ Moisés ta³cøng² lei¹³ lǿa¹² ni³ si², jøng² ca¹cán¹dsa jŋiú³ jah¹chih² hi² ma²lǿa¹² guiéng², quianh¹³ mih² høg² hisopo. Jøng² ca¹tóh²dsa hi² jøng² jmøi² ma²rø²guian¹² jmø³ ca³ju² meh² quianh¹³ jmø³ chiang³ løg². Jmøi² jøng² ca¹séi²dsa ni³ si², quianh¹³ ni³ quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² tiogh³. 20Jøng² ca¹juúh²dsa: “Lah¹la² báh³ jmø² jmo¹² hi² li¹dsen¹² jǿg³ ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ ja³cogh² hniah¹²,” ca¹juúh²dsa. 21Jø¹² bíh³ ca¹séi² hlai³ Moisés guøh¹² quianh¹³ jmø² jøng². Ca¹séi²dsa ca¹lah¹jǿ¹ hi² tioh¹³ guøh¹² hi² cu²jmo² jmi²dsa². 22Lah¹dsóh² mih² tsa¹ca¹lah¹jǿ¹ báh³ hniuh¹² mi¹jŋiáng¹dsa quianh¹³ jmø² ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² lei¹³ hóg¹² jøng². Di³ ha¹chi² ju²hén² dsag³ chi² ju³ná³ tsa¹ca¹séi² jmø². 23Lah¹jøng² báh³ ca¹jmo¹dsa hi² ca¹mi¹jŋiáng¹dsa ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng², hi² lǿa¹² hi² lai³ quiah¹² hi² chi² ŋi¹juǿi¹. Jøng² hiug¹² jín³ hi² dsio¹ hniuh¹² dsií³ jniang³ ni³ Diú¹³ lah¹dsóh². 24Di³ a¹jáng¹ ju³ guøh¹² ca¹jmo¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ ca¹hí¹ Cristo ju³lah guøh¹² hi² lǿa¹² hi² lai³ quiah¹² hi² chi² ŋi¹juǿi¹. Di³ ca¹tǿ² guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹ ca¹hí¹ Cristo. Hiúg³dsa ja³ta¹ni¹ Diú¹³. Hlanh¹²dsa Diú¹³ ni³ huu¹³ quián² jniang³. 25Jøng² ha¹chi² hniuh¹² cán²dsa jmø³uai¹² hliú² rón², ju³lah mi³lǿa¹³ jǿg³ quiah¹² ŋi¹jmó² lah¹jiá¹², dsa² mi³hí¹ lah¹cøng² lah¹cøng² ji²ŋi² dsi²néi² guøh¹², ja³juúh²dsa ja³han¹³ hiug¹² jøng², hi² dsa²can¹²dsa jmø³ jáh². 26Di³ hliú² rón² mi³hniuh¹² hi² jón² Cristo ca¹lah¹cónh¹ jmai³ ca¹niu¹ jmøi¹guǿi¹ ju³ lah¹jøng² lǿa¹². Cónh¹jøng² cu²rón² lah¹jøng² báh³ ca¹guøn¹ Cristo jmøi¹guǿi¹ ja³ja¹quien¹³ dsii¹ jmai³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹. Ca¹hiei¹dsa jmø³uai¹² hŋiah¹²dsa ni³ huu¹³ hi² ca¹ŋi¹hén² dsǿg³ jniang³. 27Lǿa¹² jǿg³ di³ hi² cu²rón² dsan² dsa² jmøi¹guǿi¹. Ni³ jøng² cán² Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹²dsa. 28Jø¹² bíh³ cu²rón² ma²ca¹cuø¹ Cristo jmø² quiah¹²dsa. Mi³jøng² ca¹quíg¹dsa dsag³ quiah¹² dsa² jue¹². Jøng² liúg²dsa dsa² tiogh³ ti³jŋiang¹² na³ma²guønh¹²dsa ca¹tǿ² tángh¹. Ha¹chi² ma¹hniuh¹² hén²dsa dsag³ jmai³ jøng².

will be added

X\