HEBREOS 8

1Lah¹la² lǿa¹² jǿg³ jøng². Hi² chian² báh³ jan² ŋi¹jmó² lán¹² lah¹jøng² quián² jniang³, dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹ ja³cog² hŋiah¹² Diú¹³ dsa² juanh¹², jag¹³dsa dsio¹. 2Ma²mi²ti¹ dsa² héi² ni³ Diú¹³ ja³lah¹dsóh² guǿ¹² Diú¹³. A¹jáng¹ hniú¹² hi² ca¹jmo¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ jøng², ja³guǿ¹³ Diú¹³. Hŋiah¹² báh³ Juu¹³ jniang³ ca¹jmo¹ ja³guǿ¹³dsa. 3Jøng² ta³ jøng² báh³ ca¹të́² ca¹lah¹já¹ ŋi¹jmó², hi² dsii¹dsa ni³ Diú¹³ he² hi² hiug² dsǿa¹² la³cuø¹ dsa² juøi² ca¹lah¹quianh¹³ hi² cuø¹dsa ni³ huu¹³ hi² dsa¹hén² dsǿg³dsa calah. Hi² jøng² hniuh¹² báh³ li¹chi² cøng² hi² cuø¹ ŋi¹jmó² quián² jniang³ héi² ca¹lah¹ja³cog² Diú¹³. 4Cónh¹jøng² ha¹chi² mi³lán¹² dsa² héi² ŋi¹jmó² ju³jøng² guǿ¹²dsa ni³ huø¹ la². Di³ hi² chian² báh³ ŋi¹jmó², ju³lah dsa² mi²ti¹ ni³ Diú¹³ ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés. 5Mi²ti¹ dsa² héi² ju³lah lǿa¹² jmáh¹lah hi² lai³. Ha¹chi² mi²ti¹dsa ju³lah lah¹dsóh² lǿa¹² ŋi¹juǿi¹. Di³ lah¹la² ca¹juúh² Diú¹³ mi³ca¹tǿ² ja³ca¹jmo¹ hlai³ Moisés guøh¹² quiah¹² Diú¹³: “¡Jai³lah! Jmo³ cu²rø² ju³lah lǿa¹² hi² ca¹hé¹jni hning² ni³ máh²,” ca¹juúh² Diú¹³. 6Jøng² hiug¹² jín³ hi² dsio¹ ta³ mi²ti¹ ŋi¹jmó² quián² jniang³ ca¹lah¹cónh¹ jín³ ta³ mi²ti¹ dsa² héi². Hiug¹² jín³ hi² dsio¹ jǿg³ ma²neng¹² gug²dsa, jǿg³ ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ ja³cog² jniang³. 7Tsa¹hniuh¹² mi³jmo¹ Diú¹³ jǿg³ dsio¹ hi² ma²chi² quián² jniang³ na¹, ju³ jøng² cu²rø² ca¹jmo¹ ta³ jǿg³ ca¹løa¹ lah¹jiá¹². 8Cónh¹jøng² ha¹chi² lë́² Diú¹³ hi² ca¹jmo¹ dsa² hóg¹ cu²rø² ma²lǿih² jøng². Lah¹la² báh³ ca¹juúh² Diú¹³: Jií¹ báh³ jmai³, juúh² Juu¹³ jniang³, ja³jmo³jni jǿg³ hmë́² quianh¹³ dsa² juøi² israel ca¹lah¹ma¹quianh¹³ dsa² juøi² judá. 9Ha¹chi² lé² jǿg³ hmë́² jøng² ju³lah lǿa¹² jǿg³ ca¹jmo¹jni quianh¹³ dsa² hóg¹ quián¹²dsa jmai³ ca¹jian¹jni dsa², ca¹huan³jni dsa² huø¹ Egipto. Di³ ha¹chi² ca¹mi¹ti¹dsa jǿg³ jøng² ca¹juǿi²jni dsa². Hi² jøng² tsa¹ca¹tanh²jni dsa² juu¹², juúh² Juu¹³ jniang³. 10Lah¹la² báh³ lǿa¹² jǿg³ jmó¹³jni quianh¹³ dsa² israel, na³ma²ca¹dsiég¹ jmai³ jøng², juúh² Juu¹³ jniang³: Jmó¹³jni dsi³lé² jǿg³ quieg¹jni ca¹tǿ² niúh¹ dsǿa¹² ca¹tǿ² niúh¹ jmi²dsí² quiah¹² báh³ dsa². Di³ jøng² cøng² hi² lén²jni Diú¹³ quián¹²dsa. Cøng² hi² lén²dsa dsa² quian¹ jní² calah. 11Jøng² tsa¹ma¹hniuh¹² heh¹dsa dsa² quianh¹³dsa, roh¹³dsa jǿg³ hi² li¹cuai¹²dsa jní². Di³ ca¹lah¹já¹ dsa² li¹cuai¹² jní² jmai³ jøng², cu¹dsie¹² dsa² meh² ca¹lah¹ma¹quianh¹³ dsa² canh¹³. 12Jøng² hén¹³ báh³ jní² dsag³ quiah¹²dsa. Ha¹chi² ma¹dsiágh¹ dsøa¹jni hi² hlaih¹³ ma²ca¹jmo¹dsa, ca¹juúh² Diú¹³. 13Ma²jmo¹² Diú¹³ lah¹cøng² hi² ma²hóg¹² jǿg³ ca¹jmo¹dsa lah¹jiá¹², mi³ma²juúh²dsa hi² jmo¹dsa jǿg³ hmë́². Jøng² ma²ne³ báh³ jniang³ hi² ma²hniuh¹² dsa¹hén² lǿa¹² ju³ he² hi² ma²dsø²guiúgh² ma²lø²hóg¹².

will be added

X\