HEBREOS 6

1Dsio¹ mi³tan¹³ jniang³ hi³méh¹ jǿg³ quiah¹² Cristo ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ma²lán¹² jniang³ ju³lah dsa² canh¹³, dsa² ma²ŋi¹² cu²rø² jǿg³. Tsa¹ma¹hniuh¹² dsií³ jniang³ jmáh¹lah jǿg³ ca¹mi³liág¹³ jniang³ hi² dsii² jniang³ lah¹ni³, ju³lah jǿg³ hi² ca¹jéinh¹ dsǿa¹² jniang³ hi² ca¹jmó³ jniang³ lah¹jiá¹², hi² ha¹chi² ta³ jmo¹, ju³lah jǿg³ hi² ca¹hé³ jniang³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 2Tsa¹ma¹hniuh¹² dsií³ jniang³ jǿg³ hi² tsog¹ jniang³ jmøi², ho¹ ju³ jǿg³ hi² quiég³ jniang³ gug² jniang³ ni³ quiah¹² dsa² roh¹³ jniang³ hniu¹ ŋøa¹ ta³ quiah¹² Diú¹³. Tsa¹ma¹hniuh¹² dsií³ jniang³ jǿg³ hi² hiog¹ dsa² ma²ca¹dsan¹, ho¹ ju³ jǿg³ cøng² hi² quíg¹dsa jmai³ ŋi² ja³já¹³ jmai³ ŋi² ja³dság¹, ju³lah dsa² tsa¹ma²ca¹hen¹ dsǿg³. Di³ ma²ne³ báh³ jniang³ ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ jøng². 3Hi² jøng² dsio¹ cøng² hi² dsǿg³ báh³ jniang³ hi² mi³tan¹³ jniang³ ma¹dsio¹² hi³méh¹ jǿg³, chi²júh² cuø¹ Diú¹³ bí². 4Ma²ca¹hiéi³ báh³ jniang³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ca¹jmo¹ báh³ Diú¹³ hi² dsio¹ quián² jniang³. Ma²qui² ma²jiag¹² jmi²dsí² han¹³. 5Ma²ne³ jniang³ hi² hiug¹² dsio¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ma²lih¹³ jniang³ mih² ha²lah dsio¹ lé² jmøi¹guǿi¹ na¹ bíh³ já¹³. 6Jøng² tsa¹ma¹lé² jenh¹³ jniang³ calah ja³cog² Diú¹³ ju³ná³ ca¹tiú¹³ jniang³ jǿg³ dsio¹ ma²ne³ jniang³ jøng². Di³ guiag¹³ báh³ jniang³ mi³jmó³ jniang³ ju³lah cøng² hi² mi³jŋëh¹³ jniang³ jong¹² Diú¹³ ni³ crǿg¹³, ju³ná³ ca¹tiú¹³ jniang³ jǿg³ quiah¹²dsa mi³ma²ne³ jniang³ ha²lah lǿa¹² jǿg³. Mi³cuøh¹³ jniang³ dsa² ju²hiíh¹ ja³li¹ŋi¹² dsa² jue¹². 7Lǿa¹² quián² jniang³ ju³lah lǿa¹² quiah¹² huø¹. Na³ma²ca¹táh² jmǿa¹² hliú² rón² ni³ huø¹, jøng² tøa¹² dsǿa¹² Diú¹³ huø¹ jøng² chi²júh² ca¹lø¹chí¹ hi² dsio¹ quiah¹² dsa² ca¹jmo¹ ta³ huø¹. 8Jøng² tsa¹tøa¹² dsǿa¹² Diú¹³ huø¹ ju³ná³ ca¹lø¹chí¹ jmáh¹lah tang¹², jmáh¹lah nung² hlaih¹³. Ha¹chi² ta³ jmo¹ huø¹ lah¹jøng². Jøng² jǿn²dsa huø¹. 9Juǿi² báh³ jní² hniah¹² lah¹jøng², dsa² roh¹³ jniang³. Cónh¹jøng² ha¹chi² lë́²jni hi² jénh³ hniah¹² hi² hlaih¹³ lah¹jøng². Ma²guiang³jni hi² ma²jmoh² hniah¹² ju³lah jmo¹² dsa² lah¹dsóh² liúg². 10Ha¹chi² ue¹² dsǿa¹² Diú¹³ hi² tsa¹tónh²dsa juu¹² hi² dsio¹ ma²ca¹jmoh³ hniah¹². Di³ ni³ quiah¹² Diú¹³ ma²ca¹jmoh³ hniah¹² hi² dsio¹ hoh¹² hniah¹² ja³cog² dsa² roh¹³ jniang³. Jø¹² bíh³ ca¹lah¹jín³ na¹ ma²jmoh² hniah¹² lah¹jøng². 11Jøng² hno¹jni hi² cøng² hi² jmóh³ báh³ hniah¹² hi² dsio¹ lah¹jøng², lah¹jan² lah¹jan² hniah¹², ca¹lah¹ca¹dsiég¹ jmai³ ja³hian¹² jǿg³ dsio¹ hi² ma²chi² quián² jniang³. 12Tsa¹jmóh³ hniah¹² hi² jueh¹² hniah¹². Jmóh³ hniah¹² ju³lah jmo¹² dsa² lah¹dsóh² hé² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, dsa² cøng² hi² chinh¹² tí² jǿg³ ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ca¹të́²dsa ca¹lah¹jǿ¹ lah¹cónh¹ hi² ma²ca¹juúh² Diú¹³ hi² tan¹dsa. 13Ca¹cuø¹ Diú¹³ jǿg³ quiah¹² hŋiah¹²dsa, hi² ca¹mi¹dsøg¹²dsa jǿg³ jmai³ ca¹jmo¹dsa jǿg³ quianh¹³ hlai³ Abraham. Di³ ha¹chian² dsa² siáh² chian², ju³lah dsa² juanh¹² jín³ cónh¹ Diú¹³, dsa³ mi³mi¹dsøg¹² jǿg³ quiah¹²dsa. 14Jøng² lah¹la² ca¹juúh²dsa: Jmo¹³jni hi² li¹chi² ma¹dsio¹² hi² dsio¹ quiánh²hning. Jmo¹³jni hi² li¹chian² jue¹² tsø³jon² quiánh²hning, ca¹juúh² Diú¹³. 15Jøng² ca¹të́² báh³ hlai³ Abraham hi² ca¹juúh² Diú¹³ mi³tan¹dsa. Di³ uú² jmai³ ca¹mi¹tián²dsa dsǿa¹²dsa. 16Ju³ná³ hniu¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ mi¹dsøg¹² jǿg³ quiah¹², jøng² hia¹dsa jan² dsa² juanh¹² hi³méh¹ cónh¹ jín³ lán¹²dsa guiog¹³dsa. Jøng² ma²ŋi¹² dsa² nang¹² hi² lah¹dsóh² hi² dsøg¹² jǿg³ quiah¹²dsa. 17Hi² jøng² ca¹mi¹dsøg¹² Diú¹³ jǿg³ quiah¹² hŋiah¹²dsa. Mi³jøng² cu²rø² ca¹lø¹dsøg¹² dsǿa¹² dsa² ca¹të́² jǿg³ quiah¹² hlai³ Abraham jøng², hi² lah¹dsóh² mi¹ti¹ Diú¹³ jǿg³ quiah¹². 18Jøng² ma²chi² ton¹ jǿg³ hi² tsa¹lé² li¹tsë́². Di³ ha¹chi² lé² mi¹gag¹² Diú¹³. Tei³ ma²ti³neng¹² dsǿa¹² jniang³, jniang³ dsa² ca¹hnah¹² Diú¹³ hi² ma²mi²hag¹³dsa jniang³. Tí² ma²chinh³ jniang³ jǿg³ hi² lah¹dsóh² tan¹ jniang³ ju³lah lǿa¹² jǿg³ ma²ca¹juúh²dsa. 19Hi² jøng² tei³ báh³ ma²ti³neng¹² jmi²dsí² quián² jniang³. Di³ hé² jniang³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ jøng². Cu²rø² ma²ne³ jniang³ hi² lah¹dsóh² dsi³niangh¹ jniang³ ŋi¹juǿi¹ ja³guǿ¹³ Diú¹³. 20Juu¹² jøng² ma²ca¹ŋáh¹ Jesús, hi² ca¹quieg²dsa juu¹² quián² jniang³. Hi² jøng² cøng² hi² lán¹² Jesús ŋi¹jmó² jmai³ ŋi² ja³já¹³ jmai³ ŋi² ja³dság¹. Lán¹²dsa ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Melquisedec.

will be added

X\