HEBREOS 5

1Ca¹lah¹já¹ ŋi¹jmó² quián¹² dsa² judío ca¹të́² ta³ hi² mi²ti¹dsa ni³ Diú¹³ ni³ huu¹³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa. Dsa² héi² dsii¹² ta¹lah¹ni³ Diú¹³ ca¹lah¹jǿ¹ ni³ hi² rø²juúh² lei¹³ hi² cuø¹ dsa² juøi², ju³lah dsa² hniu¹ dsa¹hén² dsǿg³. 2Lé² báh³ jmo¹² dsa² héi² huø³ dsǿa¹² ja³cog² dsa² tsa¹ŋi¹² ma¹dsio¹² jǿg³ quianh¹³ dsa² ma²ca¹lø¹gán¹ dsǿa¹². Di³ guiog¹³ báh³ dsa² ti³lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹, dsa² huø³ ti³hai¹² dsǿa¹². 3Hi² jøng² ni³ huu¹³ dsag³ quiah¹² guiog¹³ báh³ dsa² hniuh¹² dsii¹²dsa hi² jøng² ni³ Diú¹³ ca¹lah¹ma¹quianh¹³ ni³ huu¹³ dsag³ quiah¹² dsa² juøi² jian¹²dsa. 4Jøng² ca¹lah¹jin³ hein² tsa¹lé² jmo¹ guiog¹³ hi² lén²dsa ŋi¹jmó² calah. Diú¹³ báh³ hei¹ quiah¹²dsa, ju³lah ca¹hia¹ Diú¹³ hlai³ Aarón. 5Lah¹jøng² báh³ ca¹jính¹ Cristo calah. Di³ ha¹chi² ca¹jmo¹dsa hi² juanh¹²dsa hŋiah¹²dsa hi² ca¹lán¹dsa ŋi¹jmó². Hŋiah¹² Jmi² jniang³ ca¹hei¹ quiah¹²dsa. Di³ lah¹la² ca¹juúh²dsa, jǿg³ lǿa¹² ni³ si² quiah¹²dsa: Hning² lanh¹² guing² quian¹jni. Na¹ jín³ ma²ca¹mi³quianh¹³jni hning², rø²juúh² si². 6Jøng² lah¹la² rø²juúh² calah ja³siíh³ ni³ si² quiah¹² Diú¹³: Cøng² hi² lanh¹²hning jmi²dsa² ca¹lah¹jǿ¹ jmai³ ja³já¹³ ju³lah ca¹lán¹ Melquisedec, rø²juúh² si². 7Jmai³ mi³guǿ¹³ Cristo ni³ huø¹ la², ca¹hlanh¹dsa Jmi² jniang³. Hiug¹² hlaih¹³ jenh¹²dsa. Ca¹ho¹dsa tí². Ca¹møa¹dsa jǿg³ hi² mi³lég² ti³jmi²dsa. Mi³jøng² tsa¹mi³jón²dsa. Ma¹dsio¹² jmøi² ca¹lah¹ ni³dsa. Ca¹nǿng² báh³ Jmi² jniang³. Di³ lë́² Cristo hi² ma²ŋi¹² Jmi² jniang³ ha²lah jmo¹. 8Ju³ he² jín³ hi² lán¹² Cristo ja³ŋiúh³ hŋiah¹² Jmi² jniang³, cónh¹jøng² ca¹ŋi¹ŋë́² báh³ dsa² jmø³uai¹². Mi³jøng² ca¹lø¹ŋi¹²dsa hŋiah¹²dsa ha²lah jmo¹dsa hi² hniu¹ Jmi² jniang³. 9Jøng² mi³ca¹hian¹² cu²rø² jǿg³ jøng² quiah¹²dsa, ca¹lán¹dsa dsa² lég² jniang³, ju³lah ca¹lah¹jái¹ jniang³ dsa² neng² jǿg³ quiah¹²dsa. Mi³jøng² tsa¹lǿih² jmai³ ma¹dsa¹héin² jniang³. 10Di³ ca¹hei¹ Diú¹³ hi² ca¹lán¹ Cristo ŋi¹jmó² ju³lah ca¹lán¹ Melquisedec. 11Hliú² jǿg³ jøng² mi³juǿi³jni hniah¹². Cónh¹jøng² ué² lǿa¹² ha²lah juǿi³jni hniah¹². Di³ tsa¹ma¹nøngh² hniah¹² jǿg³. 12Mi³lénh² hniah¹² tøa¹² cónh¹ lǿa¹² la². Di³ ma²ni³ŋó¹³ jmai³ ca¹nengh² hniah¹² jǿg³. Cónh¹jøng² hniuh¹² hé¹³ báh³ jní² hniah¹² calah lah¹ni³ ha²lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ma²lanh¹² hniah¹² ju³lah lán¹² guing² cøgh² dsiuh³. Tsa¹ma²tiah¹ hniah¹² cǿh³ má¹ hi² gøah¹² dsa² canh¹³. 13Guing² cøgh² dsiuh³ ha¹chi² ŋi¹² ha²lah ŋi¹nio¹ juu¹² ja³dsio¹. Di³ píh³ guing². 14Dsa² ma²canh¹³ báh³ dsa² ma²gøah¹² má¹, dsa² ma²chian² ma²lih¹³ dsǿa¹², dsa² ma²ŋi¹² naih¹² hi² dsio¹, naih¹² hi² hlaih¹³.

will be added

X\