HEBREOS 4

1Hi² jøng² quin³ jniang³ hí³ ca¹lah¹cónh¹ ja³chi² jmai³ dsi³niangh¹ jniang³ ja³jŋi³ jniang³ quianh¹³ Diú¹³, ju³ lah¹jøng² tsa¹ca¹të́h² ca²dsiogh³ hniah¹² hi² dsi³noh¹ hniah¹² ja³jøng². 2Di³ cu²rø² ca¹lø¹ne¹ jniang³ jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³ ju³lah ma²ca¹lø¹ŋi¹² dsa² hóg¹ quián² jniang³. Di³ jøng² ha¹chi² ta³ ca¹jmo¹ jǿg³ jøng² ja³cog² dsa² hóg¹. Di³ tsa¹ca¹hé¹dsa mi³ca¹lø¹ŋi¹²dsa jǿg³. 3Jøng² jniang³, dsa² ma²hé² jǿg³, ma²lán¹² dsa² dsi¹niangh¹ ja³jøng² ja³jŋi³ jniang³. Lah¹la² ca¹juúh² Diú¹³ ja³cog² dsa² hóg¹: Hi² jøng² ca¹lø¹hné¹jni, ca¹juǿi²jni dsa² héi²: “Lah¹dsóh² tsa¹cuø³jni jǿg³ hi² dsi³lia¹dsa jŋi¹dsa quianh¹³ jní²,” ca¹juúh² Diú¹³. Ha¹chi³ hi² lǿa¹² ca¹tug¹² Diú¹³ ta³ quiah¹² jmai³ lah¹ni³ ca¹jmo¹dsa jmøi¹guǿi¹ hi² ma²lǿa¹² ju²jŋia¹³ ja³mi³jŋi¹ dsa² héi². 4Di³ lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³, jǿg³ quiah¹² jmai³ ja³ma²guio¹ mi³ca¹jmo¹ Diú¹³ jmøi¹guǿi¹: Jøng² ja³ma²guio¹ jmai³ ca¹jŋi¹ Diú¹³ mi³ca¹løa¹ ca¹lah¹jǿ¹ ta³ quiah¹²dsa, rø²juúh² si². 5Jøng² lah¹la² ca¹juúh²dsa calah: Lah¹dsóh² hi² tsa¹cuø³jni jǿg³ hi² dsi³lia¹dsa jŋi¹dsa quianh¹³ jní², ca¹juúh² Diú¹³. 6Hi² jøng² tiog¹³ báh³ dsi³lia¹ dsa² siáh², dsa² jŋi¹ ja³jøng². Di³ ha¹chi² ca¹dsi¹lia¹ dsa² tsa¹ca¹nǿng² jǿg³ lah¹jiá¹². 7Jøng² ma²ca¹he¹ Diú¹³ jmai³ na¹ ja³lé² li¹jŋi³ jniang³. Di³ ma²ca¹tsø³jue¹³ hliú² ji²ŋi² hi² tsa¹ca¹nǿng² dsa² hóg¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ mi³ca¹hǿ² hlai³ David jǿg³ ca¹juúh² Diú¹³ ja³cog² dsa² héi², jǿg³ la² hi² ma²ca¹juúh¹jni: Na¹ neng³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Tsa¹jmóh³ hniah¹² ue¹² hoh¹² hniah¹², ca¹juúh² hlai³ David. 8Jøng² tsa¹mi³juúh² Diú¹³ calah jǿg³ quiah¹² jmai³ ja³jŋi¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ quianh¹³dsa ju³ jøng² ca¹jia¹ hlai³ Josué dsa² hóg¹ juu¹² ja³ma²ca¹jŋi¹dsa quianh¹³ Diú¹³. 9Hi² jøng² ma³ne³ jniang³ li¹chi² báh³ jmai³ hiá¹ hiég¹ ja³lah¹dsóh² tiug¹² jniang³ ta³, jniang³ dsa² ma²lán¹² dsa² quián¹² Diú¹³. 10Di³ ca¹tug¹² báh³ dsa² ta³ ju³lah ca¹tug¹² hŋiah¹² Diú¹³ ta³ quiah¹², ju³ná³ hein² dsa² ca¹dsi¹lia¹ ja³jŋi¹dsa quianh¹³ Diú¹³. 11Jøng² hiug¹² jmó³ jniang³ bí². Mi³jøng² tan¹ jniang³ hi² jŋi³ jniang³ ja³jøng². Mi³jøng² tsa¹jmó³ jniang³ hi² tsa¹néng³ jniang³ ju³lah ca¹jmo¹ dsa² hóg¹. 12Di³ hiug¹² jín³ cu²rø² jmo¹² ta³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ca¹lah¹cónh¹ jín³ ŋi³tǿi¹ ma²lǿa¹² hmo¹ hlaih¹³ cu¹té¹² ta³ton¹ jag¹³. Di³ jøng² dsiég¹² jǿg³ ca¹tǿ² niúh¹ huu¹³ dsǿa¹² jniang³, dsa² jmøi¹guǿi¹. Ma²ŋi¹² Diú¹³ ha²lah lǿa¹² dsǿa¹² jniang³. Ŋi¹²dsa ha²lah lǿa¹² jǿg³ hi² dsa²jiag¹² dsǿa¹² jniang³. 13Jøng² jin³ hein² jniang³ tsa¹lé² hmoh¹³ jniang³ hi² lë́² jniang³ hi² tsa¹jǿi² Diú¹³. Di³ ma²ti³jní² ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi² jmøi¹guǿi¹. Jái¹² báh³ Diú¹³ ca¹lah¹jǿ¹. Dsa² héi² báh³ dsa² cang¹ jǿg³ dsøg¹² quián² jniang³. 14Jøng² chian² báh³ jan² ŋi¹jmó² hiug¹² juanh¹² quián² jniang³, dsa² ma²ca¹dsiánh¹ ŋi¹juǿi¹. Jesús báh³ héi², ja³ŋiúh³ Diú¹³. Cøng² hi² chinh¹³ jniang³ tí² jǿg³ quiah¹² dsa² héi². 15Di³ tanh² dsǿa¹² ŋi¹jmó² quián² jniang³ hi³ tsa¹bí² ti³hai¹² dsǿa¹² jniang³. Di³ cu²rø² ma²ca¹ŋi¹ŋë́²dsa ca¹lah¹jǿ¹ ja³mi³mi¹gag¹² dsa² hlanh³, ju³lah dsa²qui² dsa²ŋë́² jniang³. Cónh¹jøng² ha¹chi² dsag³ ca¹ta³canh¹³dsa. 16Hi² jøng² ma²ne³ jniang³ hi² nang¹dsa lǿa¹² ju³ he² jǿg³ hi² tséih³ jniang³ dsa². Mi³jøng² jmo¹dsa huø³ dsǿa¹² ja³cog² jniang³. Dsio¹ dsǿa¹²dsa mi¹hag¹³dsa jniang³ jmai³ ja³chi³quian¹³ jniang³ jmai³.

will be added

X\