HEBREOS 12

1Ma²ne³ jniang³ jǿg³ quiah¹² dsa² jue¹², hi² lah¹dsóh² tí² ca¹chính²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² dsio¹ jmó³ jniang³ ta¹cøg¹² ca¹lah¹jǿ¹ hi² hlaih¹³ quianh¹³ hi² tsa¹chi² ta³ jmo¹, ju³lah hi² mi³jmo¹ hi² li¹gan² jniang³. Mi³jøng² bí² dsǿa¹² jniang³ ŋi³niang³ jniang³ juu¹² ja³he¹ Diú¹³. 2Lah¹jøng² dsio¹ mi³bí³ jniang³ dsǿa¹² ju³lah ca¹jmo¹ Jesús, dsa² ca¹quieg² juu¹² quián² jniang³, ja³ŋi³niang³ jniang³. Ca¹jmo¹dsa li¹ti¹ jǿg³ ma²hé² jniang³. Ca¹mi¹bí²dsa dsǿa¹² ja³ca¹jon¹dsa ni³ crǿg³. Tsa¹ca¹tónh¹dsa juu¹² ju²hiíh¹ ca¹cán¹dsa. Di³ ma²ŋi¹²dsa li¹chi² jǿg³ dsio¹ quiah¹²dsa. Jøng² ca¹ŋi¹gú¹dsa cog² Diú¹³, dsa² juanh¹², jag¹³dsa dsio¹. 3Dsio¹ quin³ jniang³ hí³ jǿg³ ha²lah ca¹mi¹bí² Jesús dsǿa¹², mi³ca¹cuø¹ dsa² ti³re² dsag³ jmø³uai¹². Mi³jøng² tsa¹héi³ jniang³ huø³ dsǿa¹² jniang³ hi² tsa¹tiúh¹ jniang³. 4Ha¹chi² ma²ca¹të́h² hniah¹² hi² ma²ca¹dsánh¹ hniah¹² ja³jmoh² hniah¹² bí² hi² tsa¹ma¹jmóh³ hniah¹² hi² hlaih¹³. 5Dsagh² báh³ hoh¹² hniah¹² jǿg³ la², ja³ca¹juúh² Diú¹³ hi² lanh¹² hniah¹² jong¹²dsa: Guing² quian¹jni, tsa¹jmóh³ hniah¹² tsa¹hiéih³ hniah¹² ju²lih¹³ dsǿa¹² cuø¹² Juuh² hniah¹². Tsa¹jmóh³ hniah¹² tsa¹tiah¹ hniah¹² ju³ná³ ca¹cuø¹dsa mih² jmø³uai¹². 6Huu¹³ jøng² báh³ cuø¹² Juuh² hniah¹² ju²lih¹³ dsøa¹²: Di³ hi² hnio¹dsa hniah¹². Jong¹²dsa heh¹²dsa ju²lih¹³ dsøa¹², dsa² ma²ca¹hiéh²dsa, ca¹juúh² Diú¹³. 7Jøng² dsio¹ mi³bíh³ hniah¹² hoh¹² ja³cuø¹² Diú¹³ ju²lih¹³ dsǿa¹². Di³ ma²jmo¹²dsa hi² lanh¹² hniah¹² guing² quián¹²dsa. Ha¹chian²dsa tsa¹cuøh¹² ju²lih¹³ dsøa¹² tsø³jong¹³dsa. 8Cónh¹jøng² ha²chi² lanh¹² hniah¹² lah¹dsóh² tsø³jong¹³ Diú¹³, ju³ná³ tsa¹ca¹cuø¹dsa ju²lih¹³ dsøa¹². Dsa² la³ca¹lø¹chián¹ báh³ lanh¹² hniah¹². 9Jø¹² bíh³ ni³ jmøi¹guǿi¹ la² ma²ca¹cuø¹ ti³jmi³ jniang³ ju²lih¹³ dsøa¹² cónh¹ jmai³ mi³meh² jniang³. Jøng² ca¹mi³juanh¹³ báh³ jniang³ dsa² héi². Hi² jøng² hiug¹² jín³ hi² dsio¹ néng³ jniang³ jǿg³ quiah¹² Jmi² jniang³, dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹. Mi³jøng² li²chian² jniang³ ja³cog²dsa. 10Cu²hna² báh³ ca¹he¹ ti³jmi² jniang³ ju²lih¹³ dsøa¹² ni³ huø¹ la², ca¹lah¹cónh¹ ja³dsø²jiag¹² dsǿa¹²dsa guiog¹³dsa. Cónh¹jøng² lah¹dsóh² hniu¹ Diú¹³ li¹lih¹³ dsǿa¹² jniang³. Mi³jøng² lén² jniang³ ti³jan¹ jniang³ ju³lah lán¹²dsa hŋiah¹²dsa. 11Jǿg³ rø² hi² ha¹chi² hioh¹² jenh¹² jniang³ ja³cuø¹²dsa ju³lih¹³ dsøa¹². Hlaih¹³ báh³ jenh¹² jniang³ dsø¹juu¹² jøng². Cónh¹jøng² dsa¹ŋë́² jniang³ hi² dsio¹ ta¹chi³quë́¹ na³ma²ca¹lø¹lih¹³ dsǿa¹² jniang³. Tiágh³ jniang³ tei³ hi² li¹hneng² jniang³ jmáh¹lah hi² dsio¹. 12Hi² jøng² mi³bíh³ hniah¹² hoh¹², hniah¹² dsa² hei¹² huø³ hoh¹². 13Cøng² báh³ juu¹² quiah¹² Diú¹³ ŋi³nioh³ hniah¹². Mi³jøng² li¹ŋi¹² dsa² siáh² he² juu¹² dsio¹ ŋi¹nio¹dsa, ju³lah dsa² ma²ŋi²nio³ juu¹² siíh². 14Jmóh³ hniah¹² hi² túgh³ hniah¹² tei³ cøng² jǿg³ quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa². Ŋi³nioh³ hniah¹² ti³janh¹ hniah¹². Di³ ha¹chian² dsa² dsi³lia¹ ja³cog² Juu¹³ jniang³, ju³lah dsa² tsa¹ti³jan¹. 15Jmo³ hí³. Cónh¹ tsa¹jŋia¹³ ju³ná³ tsa¹ma¹jmo¹ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cog² ca²dsiogh³ hniah¹². Ju³jøng² ca¹lø¹chián¹ jan² og¹ hniah¹², dsa² jmo¹ hi² hlaih¹³. Mi³jøng² li¹chi² jǿg³ hlaih¹³ quiah¹² dsa² jue¹². 16Tsa¹dsiíh³ hniah¹² jǿg³ quianh¹³ hio¹³ tsa¹lán¹² hio¹³ quiánh² hniah¹². Tsa¹jmóh³ hniah¹² hi² tsa¹quien¹² hi² cuø¹² Diú¹³, ju³lah ca¹jmo¹ hlai³ Esaú. Di³ ca¹hnai¹ Esaú ca¹lah¹jǿ¹ hi² mi³tan¹dsa hi² mi³cuø¹ ti³jmi²dsa quianh¹³ cøng² má¹ ca¹gǿh¹dsa cu²rón². 17Jøng² ma²ŋih³ hniah¹² ha²lah ca¹ŋi¹ŋë́²dsa ta¹chi³quë́¹. Di³ tsa¹ma¹ca¹lø¹hiúg¹ dsǿa¹² ti³jmi²dsa cuø¹dsa jǿg³ dsio¹ quiah¹²dsa, mi³ca¹møa¹dsa. Ju³ he² jín³ ca¹lah¹ ma¹dsio¹² jmøi² ni³dsa, cónh¹jøng² ha¹chi² ca¹dsóh²dsa juu¹² ja³dsa¹hén² dsǿg³dsa. 18Ha¹chi² ca¹ŋi¹ŋë́h² hniah¹² ju³lah ca¹ŋi¹ŋë́² dsa² israel mi³ca¹dsi¹lé² dsa² héi² huu¹³ máh² Sinaí, máh² tsih¹² ni³ huø¹ la². Ca¹hiúh² si² juøh¹² máh². Ca¹lø¹nioh¹² quianh¹³ jmi³ŋi³. Ca¹hǿi² dsí² tí² hlaih¹³. 19Jøng² tí² hlaih¹³ ca¹niúh² lah¹cøng² ca¹jiég²dsa løg¹² mi³ca¹hløah¹ hŋiah¹² Diú¹³. Goh¹² hlaih¹³ dsa² ca¹nǿng². Ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa Diú¹³, hi² tsa¹ma¹hløah¹dsa. 20Cu¹dsie¹² tsa¹ma¹tiúh¹dsa nang¹dsa mi³ca¹juúh² Diú¹³ jǿg³ la²: “Ju³qui³togh³ hniah¹² jáh² cang³. Mi³jøng² jón² jáh², ju³ná³ hein² jáh² ca¹të́² máh² la²” ca¹juúh² Diú¹³. 21Hiug¹² gøg² hlaih¹³ ca¹løa¹. Ca¹lah¹ca¹tǿ² hŋiah¹² hlai³ Moisés ca¹juúh²: “Jlian¹²jni hi² gág¹² hlaih¹³jni,” ca¹juúh²dsa. 22A¹jáng¹ lah¹jøng² ma²ca¹ŋi¹ŋë́h² hniah¹². Di³ ca¹dsi¹nioh¹² hniah¹² huu¹³ máh² Sion, ja³neng¹² juøi² quiah¹² Diú¹³, dsa² chian², jøa³juøi² Jerusalén neng¹² ŋi¹juǿi¹ li¹juúh² jǿg³, ja³ma²tiogh³ jue¹² hlaih¹³ ángeles. 23Tiogh³dsa hioh¹² jenh¹²dsa mi²juanh¹²dsa Diú¹³. Jø¹² bíh³ tiogh³ dsa² lah¹dsóh² lán¹² jong¹² Diú¹³, dsa² lán¹² dsa² juøi² quián¹² Diú¹³ ŋi¹juǿi¹. Ja³jøng² guǿ¹² dsa² cang¹ jǿg³ dsøg¹² quiah¹² ca¹lah¹já¹dsa, hŋiah¹² Diú¹³ dsa² juanh¹². Quianh¹³dsa jmi²dsí² quián¹² dsa² ma²ca¹dsan¹, ju³lah dsa² ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ hi² lán¹²dsa ti³hian¹³ dsa² dsiog¹. 24Jø¹² bíh³ guǿ¹² Jesús ja³jøng², dsa² neng¹² gug² jǿg³ hmë́² ma²chi² quián² jniang³. Dsio¹ hlaih¹³ ca¹të́² jniang³ mi³ca¹cuø¹ dsa² héi² jmø³dsa. Tsa¹lǿa¹² jmø³ dsa² héi² ju³lah lǿa¹² jmø³ hlai³ Abel. Di³ ta¹canh¹³ báh³ dsa² ca¹jmo¹ hi² ca¹cuø¹ Abel jmø² quiah¹². 25Jøng² cánh³ hniah¹² hí³, ju³ná³ ca¹jmoh³ hniah¹² hi² tsa¹nǿngh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, dsa² ma²dsii¹² jǿg³ quianh¹³ hniah¹². Ha¹chi² ca¹lúg² dsa² tsa¹ca¹nǿng² jǿg³ ca¹juúh² Diú¹³ jmai³ ca¹jmo¹ Diú¹³ jǿg³ guiuh¹³ máh² Sinaí. Jøng² ma²ne³ jniang³ ha¹chi² liúg² jniang³ ju³ná³ tsa¹ca¹néng³ jniang³ jǿg³ ma²dsii¹²dsa hi² tsaih¹²dsa jniang³ ja³guǿ¹³dsa guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹. 26Ca¹hiánh² báh³ jmøi¹guǿi¹ jmai³ ca¹hløah¹dsa guiuh¹³ máh² Sinaí. Jøng² lah¹la² báh³ lǿa¹² jǿg³ ma²ca¹jmo¹dsa: “A¹jáng¹ hi² hianh¹³ jmáh¹lah huø¹ jní² na³ma²ca¹tǿ² ja³hianh¹³jni calah cu²rón² jmøi¹guǿi¹. Di³ cu¹dsie¹² quianh¹³ ŋi¹juǿi¹ hianh¹³jni jmai³ jøng²,” ca¹juúh² Diú¹³. 27“Cu²rón²” báh³ ca¹juúh²dsa. Hi² jøng² ma²ne³ jniang³ hi² dsa¹hén² ca¹lah¹jǿ¹ hi² hiánh², ju³lah ca¹lah¹jǿ¹ hi² ma²ca¹jmo¹ Diú¹³. Hi² jøng² báh³ tsa¹dsa¹hén², hi² tsa¹hiánh². 28Jøng² dsio¹ cuøh¹³ jniang³ Diú¹³ di³hmah³. Di³ tsa¹lé² hiánh² hi² dsio¹ hi² ma²ca¹cuø¹ Diú¹³ quián² jniang³, hi² dsa³tiágh³ jniang³ ja³jmo¹²dsa héh¹. Hi² jøng² dsio¹ mi³juanh¹³ jniang³ Diú¹³ ca¹lah¹hiug² dsǿa¹² jniang³. Jmó³ jniang³ hi² hiug¹² dsiog¹dsa. Mi³jøng² tøa¹ dsǿa¹²dsa ha²lah jmo² jniang³. 29Di³ gung² Diú¹³ quián² jniang³. Lán¹²dsa ju³lah lǿa¹² cøng² si² dsíg² jmo¹² hi² cøg² ca¹lah¹jǿ¹.

will be added

X\