HEBREOS 11

1Lah¹la² hniu¹dsa juúh²dsa hi² hé² jniang³ jǿg³: Hi² ma²ne³ jniang³ hi² lah¹dsóh² tan¹ jniang³ ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² jǿg³ ma²ca²juúh² Diú¹³. Cu²rø² ma²ne³ jniang³ hi² lah¹dsóh² chi² hi² tsa¹jní². 2Ca¹tǿ² dsǿa¹² Diú¹³ ja³cog² dsa² hóg¹, ju³lah dsa² ca¹hé¹ jǿg³ quiah¹²dsa. 3Jǿg³ ma²hé² báh³ jniang³ jmo¹² hi² ma²ne³ jniang³ hi² ca¹jmo¹ Diú¹³ ca¹niu¹ jmøi¹guǿi¹ jmáh¹lah quianh¹³ jǿg³ ca¹hløah¹dsa, ca¹jmo¹dsa hi² ca¹lø¹chí¹ hi² ma²jní² ja³tsa¹mi³chi² jin³ he². 4Dsio¹ hi³méh¹ hi² jøng², hi² ca¹dsii¹ hlai³ Abel ni³ Diú¹³ cónh¹ jín³ hi² ca¹dsii¹ hlai³ Caín. Di³ hé² Abel jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Hi² jøng² ca¹hiei¹ Diú¹³ hi² ma²ca¹cuø¹ Abel. Ca¹juúh²dsa hi² dsiog¹ Abel. Hi² jøng² ha¹chi² hi² lǿa¹² hi² ma²ca¹jon¹ dsa² héi². Di³ ma²ne³ báh³ jniang³ ca¹hé¹dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 5Ca¹tai¹ báh³ Diú¹³ Enoc juu¹² guiuh¹³. Di³ hé² Enoc jǿg³ quiah¹²dsa. Ha¹chi² ca¹jon¹ Enoc ni³ jmøi¹guǿi¹ la². Ca¹tai¹ lah¹jøng² báh³ Diú¹³. Ha¹chian² dsa² ma²ca¹dsanh¹²dsa ni³ jøng². Di³ rø²juúh² báh³ si² hi² ca¹tǿ² dsǿa¹² Diú¹³ ja³cog²dsa niúh¹ jín³ hi² ca¹tai¹ Diú¹³. 6Ha¹chi² lé² hi² tøa¹² dsǿa¹² Diú¹³ ja³cog² jniang³, ju³ná³ tsa¹hé² jniang³ jǿg³ quiah¹²dsa. Di³ hniuh¹² hé² jniang³ jǿg³ hi² chian² Diú¹³, ju³ná³ hneng² jniang³ dsi³niangh¹ ja³cog²dsa. Hniuh¹² hé² jniang³ jǿg³ hi² cuø¹ Diú¹³ hi² dsio¹ quiah¹² dsa² hniu¹ dsa¹lé² juu¹² quiah¹²dsa. 7Ca¹nǿng² báh³ hlai³ Noé jǿg³, mi³ca¹juúh² Diú¹³ ha²lah lé² hi² tsa¹chi² ma²ca¹løa¹. Di³ hé² báh² Noé jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² ca¹jmo¹dsa barco. Mi³jøng² ca¹lúg² dsa² quián¹²dsa. Ca¹lø¹léi¹³ tsa¹dsiog¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa mi³ca¹jmo¹dsa lah¹jøng². Jø¹² bíh³ ca¹jmo¹ Diú¹³ dsǿa¹² hi² lán¹² Noé dsa² tsa¹re² dsag³, ju³lah jmo¹² Diú¹³ ja³cog² ca¹lah¹já¹ dsa² hé² jǿg³ quiah¹²dsa. 8Ca¹nǿng² báh³ Abraham jǿg³ mi³ca¹tai¹ Diú¹³ juu¹² siíh². Cøng² ca¹ŋó¹ báh³ Abraham hi² tsa¹ŋi¹²dsa ha² juu¹² dság¹²dsa. Di³ hé²dsa jǿg³ hi² lah¹dsóh¹ cuø¹ Diú¹³ huø¹ juu¹² ja³ca¹tai¹dsa jøng². 9Ju³lah jan² dsa² guǿ¹² go² dsa² siáh² ca¹gú²dsa huø¹ hi² ca¹juúh² Diú¹³ li¹chi² quiah¹²dsa. Di³ hé²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Hniú¹² tsø³hmøah¹² ca¹túgh²dsa quianh¹³ ja³ŋiúh³dsa, dsa² tsen² Isaac, quianh¹³ dsieg³dsa calah, dsa² tsen² Jacob. Cøng² ni³ ca¹të́² dsa² og¹ héi² quianh¹³ Abraham, dsa² juanh¹² quián¹²dsa, hi² ca¹juúh² Diú¹³ hi² cuø¹dsa quiah¹²dsa. 10Ha¹chi² ca¹hǿ² dsǿa¹² Abraham. Cøng² ca¹gú²dsa hniú¹² tsø³hmøah¹². Di³ ma²ŋi¹²dsa dsa¹gú²dsa cøng² juøi² dsio¹ ŋi¹juǿi¹, ja³tsa¹dsa¹hén², ja³ca¹jmo¹ Diú¹³ hŋiah¹². 11Jøng² ca¹lø¹chí¹ bí² quiah¹² hlai³ Sara. Mi³jøng² ca¹cán¹dsa guing² mi³ma²guiugh²dsa. Di³ hé²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Lë́²dsa mi¹ti¹ Diú¹³ jǿg³ ma²ca¹juúh²dsa hi² li¹chian² guing² quián¹²dsa. 12Hi² jøng² quianh¹³ jan² dsa² ŋioh¹², dsa² ma²guiuh¹³ hlaih¹³ tsa¹ma¹chi² bí², ca¹lø¹chián¹ jue¹² hlaih¹³ tsø³jong¹³dsa, ju³lah lǿa¹² jue¹² chi³neng¹² ti³buh¹² guiuh¹³, ju³lah lǿa¹² møi¹tsai³ neng¹² chiuh³ jmø³ŋih¹³. Tsa¹lé² li¹hí³. 13Jøng² ca¹dsan¹ ca¹lah¹já¹ dsa² héi². Ha¹chi² ma²ca¹të́²dsa ni³ jmøi¹guǿi¹ la² hi² ma²ca¹juúh² Diú¹³ hi² li¹chi² quiah¹²dsa. Cónh¹jøng² hé² báh³ dsa² li¹chi² quiah¹²dsa hiá¹ hiég¹, ju³lah jan² dsa² jái¹² hi² neng¹² ja³uǿin³. Guiog¹³ báh³ dsa² ca¹juúh²dsa hi² lán¹²dsa dsa² chian² ja³siíh³, dsa² ŋi²nio³ ca²tí² ni³ huø¹ la². 14Mi²léi¹³ báh³ guiog¹³dsa juúh²dsa lah¹jøng² hi² hnangh¹²dsa cøng² juøi² hi² jmo¹dsa go²dsa. 15Jøng² mi³chi² báh³ jmai³ hi² mi³dsa¹lia¹dsa juu¹² ja³ca¹huanh¹²dsa, chi²júh² huø¹ jøng² he¹²dsa hi² lé² go²dsa. 16Di³ juøi² dsio¹ hi³méh¹ hniu¹dsa hi² lé² go²dsa. Ŋi¹juǿi¹ báh³. Hi² jøng² tsa¹hiih³ Diú¹³ juúh² hi² lán¹² dsa² héi² dsa² quián¹²dsa. Ma²ca¹jmo¹ báh³ Diú¹³ ju²jŋia¹³ cøng² juøi² quiah¹²dsa. 17Ca¹jë́h² báh³ Abraham Isaac ja³cog² Diú¹³ jmai³ ca¹cang¹ Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹²dsa. Hiug² báh³ dsǿa¹²dsa ja³cog² Diú¹³ hi³ mi³jŋëh¹dsa jan² ja³ŋiúh³dsa héi². Di³ hé²dsa jǿg³ quiah¹² dsa² ca¹juúh² hi² li¹chian² jue¹² tsø³jong¹³dsa. 18Di³ lah¹la² ma²ca¹juúh² Diú¹³, ca¹tsáih¹dsa Abraham: “Tsø³jong¹³ Isaac báh³ lén² tsih² quiánh²hning,” ca¹juúh² Diú¹³. 19Ma²ŋi¹² báh³ Abraham hi² chi² bí² quiah¹² Diú¹³ ca¹tǿ² ja³tiúh¹ Diú¹³ jmo¹ hi² hiog¹ dsa² ma²ca¹dsan¹. Hi² jøng² ma²lé² juúh³ jniang³ cónh¹ lǿa¹² jǿg³ hi² ca¹lø¹chián¹ báh³ guing² quián¹²dsa ni³ hmë́², mi³ca¹jon¹guing. 20Ca¹juúh² báh³ hlai³ Isaac hi² li¹chi² jǿg³ dsio¹ quiah¹² hlai³ Jacob quianh¹³ hlai³ Esaú. Di³ hé² Isaac jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 21Jøng² mi³ma²tǿ² ja³ja¹quien¹³ jón² hlai³ Jacob, ca¹juúh²dsa jǿg³ dsio¹ quiah¹² lah¹jan² lah¹jan² ja³ŋiúh³ hlai³ José. Di³ hé² Jacob jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² tsenh¹² Jacob, chi³quian¹³dsa hma² hø¹³ quiah¹², ca¹mi¹juanh¹²dsa Diú¹³. 22Jøng² mi³ma²tǿ² ja³jón² hlai³ José, ma²ŋi¹²dsa huanh¹ dsa² israel huø¹ Egipto ja³na¹ bíh³ já¹². Di³ hé² José jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Hi² jøng² ca¹juúh² José ca¹tsáih¹dsa dsa² israel: “Jøng² taih³ hniah¹² jní², hi² ma²lán¹²jni hlai³, na³ma²ca¹dsiég¹ jmai³ ja³huanh¹ hniah¹² ja³la²,” ca¹juúh²dsa. 23Hlai³ chiég³ jmi² hlai³ Moisés ca¹hma¹ Moisés mi³ca¹lø¹chián¹dsa, ca¹lah¹ca¹tǿ² úg² tsøh³. Di³ hé²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Dsio¹ jniá² guing² quián¹²dsa, lë́²dsa. Jøng² tsa¹gan¹dsa rai¹³, dsa² mi³mi¹dsian¹² ca¹lah¹já¹ guing² dsa² ŋioh¹² quián¹² dsa² israel. 24Jøng² tsa¹hniu¹ hlai³ Moisés hi² li¹tsen²dsa guing² quián¹² ja³mái¹³ rai¹³, mi³ma²juanh¹²dsa. Di³ hé²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 25Hniu¹dsa cán²dsa jmø³uai¹² ju³lah ti³quin¹² dsa² go²dsa, cónh¹ jín³ hi² gú¹dsa jláh³dsa lah¹lǿ² dsǿa¹²dsa. 26Lë́²dsa hi² li¹chi² ma¹dsio¹² quiah¹²dsa ju³ná³ cán²dsa jmø³uai¹² ni³ huu¹³ quiah¹² Cristo, ca¹lah¹cónh¹ ja³té¹² hi² chi² ta³cøng² juøi² Egipto. Di³ ma³ŋi¹²dsa hi² cuø¹ Diú¹³ hi² dsio¹ quiah¹²dsa. 27Jøng² ca¹gu¹hái¹ Moisés huø¹ Egipto. Ha¹chi² goh¹²dsa hi² ma²hiag¹³ rai¹³. Di³ hé²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Cøng² ca¹ŋó¹ báh³ dsa², hi² neng¹² tí² dsǿa¹²dsa. Di³ lán¹²dsa ju³lah jan² dsa² ma²ca¹jë́² Diú¹³, Diú¹³ tsa¹jniá². 28Jmai³ ta²høa³ ca¹jmo¹ hlai³ Moisés. Di³ hé²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ca¹séi²dsa jmø² lah¹cøng² lah¹cøng² guiuh¹³ hag³hniú¹³ quiah¹² dsa² go²dsa. Mi³jøng² tsa¹mi¹dsian¹² ángel guing² dsa² ŋioh¹² ma²juanh¹² lah¹cøng² lah¹cøng² hniú¹². 29Jøng² ca¹tsø³jue¹³ dsa² israel jmø³ŋih¹³ tsen² jmøi² guiéng², ju³lah ca¹tsø³jue¹³dsa cøng² ni³ huø¹ quing². Di³ hé²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² ca¹dsan¹ dsa² chian² Egipto niúh¹ jmøi². Di³ lë́²dsa mi³tsø¹jue¹³dsa lah¹jøng² calah. 30Jøng² ca¹gug¹ hieh¹² mi³lǿa¹³ jnǿ³ lah¹jin² lah¹lǿih¹ jøa³juøi² Jericó, mi³ma²ca¹ŋi³nio³ dsa² israel guio¹ jmai³ lah¹jin² lah¹lǿih¹ juøi². Di³ hé² dsa² israel jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 31Jøng² ha¹chi² ca¹jon¹ Rahab, hio¹³ lø³hiug¹² hlanh¹² dsa² ŋioh¹², mi³ca¹dsan¹ dsa² go²dsa, dsa² tsa¹ca¹nǿng² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Di³ ca¹hé¹ báh³ Rahab jǿg³. Ca¹mi³hog¹³ hio¹³ dsa² israel, ju³lah dsa² ca¹tiag¹ ha²lah tiogh³ dsa² chian² Jericó. 32¿He² hi² jǿg³ ma¹juøh¹³jni? Jmai³ hniuh¹² dsií¹³jni jǿg³ quiah¹² dsa² ca¹hé¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ju³lah Gedeón, quianh¹³ Barac, quianh¹³ Sansón, quianh¹³ Jefté, quianh¹³ David, quianh¹³ Samuel, quianh¹³ dsa² ca¹hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 33Hliú² hi² ca¹jmo¹ dsa² héi². Di³ hé²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ca¹lǿh²dsa juøi² siíh² ja³ca¹jmo¹dsa hning². Ca¹jmo¹dsa dsio¹ juøi² quiah¹²dsa. Ca¹lø¹chí¹ quiah¹²dsa ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² jǿg³ hi² ma²ca¹juúh² Diú¹³. Ca¹lúg²dsa ja³mi³cagh¹ hieh¹². 34Ca¹lúg²dsa ja³mi¹quiúg¹dsa ni³ si² dsíg². Ca¹lúg²dsa ja³mi³mi¹dsiag¹²dsa quianh¹³ ŋi³tǿi¹. Ca¹lø¹chí¹ bí² quiah¹² dsa² tsa¹mi³chi² bí² quiah¹². Ca¹lø¹chí¹ bí² quiah¹²dsa jmai³ ca¹jmo¹dsa hning². Ca¹lǿh²dsa hlég² siáh² ja³ca¹tán¹dsa. 35Chian² báh³ hio¹³ ca¹hiog² guing² quián¹² mi³ma²ca¹dsan¹guing. Ca²dsiog³dsa ca¹cán¹ jmø³uai¹². Tsa¹ca¹hiei¹dsa jǿg³ hi² mi³liúg²dsa jmø³uai¹². Di³ hniu¹dsa lé² dsio¹ quiah¹²dsa na³ma²ca¹hiog²dsa. 36Jue¹²dsa ca¹jénh¹ ju²hiíh¹. Ca¹bú² dsa² hiag¹³. Ca¹túgh²dsa hni¹ŋí³, ti³quiein¹² ŋí³ gug²dsa. 37Ca¹qui² ca¹tǿg² dsa² hiag¹³ cang³. Ca¹dsan¹dsa hi² ca¹uøin² ton¹ hnang¹³ quiah¹²dsa quianh¹³ ŋi³jan³ quianh¹³ ŋi³tǿi². Ca¹ŋi³nio³dsa ta¹la² ta¹ná¹² hi² ti³quieih¹²dsa jmáh¹lah lag³ jáh². Ti²ŋié²dsa. Chian²dsa jmø³uai¹². Cøng² la³ca¹jmóh² dsa² quiah¹²dsa. 38Tsa¹tén¹² mi³li¹cuai¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Di³ hiug¹² jín³ dsiog¹ dsa² héi² cónh¹ jín³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa. Ca¹ŋi³nio³ dsa² héi² máh² quianh¹³ huø¹ ja³tsa¹chian² dsa² tiogh³. Ca¹túgh²dsa tu²hløg². 39Chi² báh³ jǿg³ dsio¹ quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² héi². Di³ ca¹hé¹dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Cónh¹jøng² ha¹chi² ca¹të́²dsa ni³ jmøi¹guǿi¹ la² hi² dsio¹ ca¹juúh² Diú¹³ hi² li¹chi² quiah¹²dsa. 40Di³ ma²dsø²jiag¹² dsǿa¹² Diú¹³ hi² tan¹dsa dsio¹ hi³méh¹ quianh¹³ jniang³. Mi³jøng² cu¹dsie¹² quianh¹³ jniang³ li¹ti¹ jǿg³ quiah¹² dsa² héi².

will be added

X\