HEBREOS 10

1Mih² báh³ jǿg³ dsio¹ ca¹lø¹chí¹ quiah¹² lei¹³ hóg¹² ca¹lah¹cónh¹ ja³té¹² jǿg³ dsio¹ ma²chi² quián² jniang³ na¹. Di³ tsa¹lǿih² jmai³ li¹ti¹ jǿg³ quiah¹² dsa² cøng² hi² dsa¹dsii¹ jmø³ jáh² ni³ Diú¹³ hliú² rón² lah¹cøng² lah¹cøng² ji²ŋi². 2Di³ mi³jŋi¹dsa hi² tsa¹mi³dsa¹dsii¹dsa hi² jøng² ni³ Diú¹³, ju³jøng² ca¹lø¹ti¹ jǿg³ quiah¹²dsa. Tsa¹ma¹mi³cán²dsa ju²hí³ dsøa¹² ju³jøng² ma²ca¹ŋi¹hén² dsǿg³dsa. 3Cónh¹jøng² lǿ² dsagh² dsǿa¹²dsa dsag³ re²dsa hi² jmo¹²dsa lah¹jøng² lah¹cøng² lah¹cøng² ji²ŋi². 4Di³ ha¹chi² lé² dsa¹hén² dsag³ quianh¹³ jmø³ jáh². 5Hi² jøng² lah¹la² ca¹juúh² Cristo mi³ca¹guøn¹dsa jmøi¹guǿi¹, hi² ca¹tsáih¹dsa Diú¹³: Ha¹chi² hnøngh²hning dsii¹³jni jmø³ jáh² neih³hning, hi² la³cuø¹³jni. Cónh¹jøng² ma²ca¹jmoh³hning ma²ca¹cuøh³hning jmø²ŋǿ¹² quieg¹jni. 6Tsa¹ma²ca¹tǿ² hoh¹²hning hi² jøn¹²dsa ni³hiég² quianh¹³ hi² cuø¹²dsa ni³ huu¹³ dsag³ ti³re²dsa. 7Jøng² lah¹la² ca¹juǿi²jni hning²: He³ jní² ma³guøn¹² jmøi¹guǿi¹. Mi³jøng² jmó¹³jni ca¹lah¹jǿ¹ hi² hnøngh²hning, Diú¹³ quian¹jni, ju³lah lǿa¹² jǿg³ rø²juúh² ni³ si² ja³cog²jni, ca¹juúh²dsa. 8Lah¹ni³ ca¹juúh²dsa hi² tsa¹hniu¹ Diú¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng² hi² cøng² hi² dsii¹² dsa² juøi² ni³dsa, ju³lah hi² dsii¹² dsa² juøi² ni³ huu¹³ dsag³ re²dsa quianh¹³ hi² la³cuø¹²dsa calah, ju³lah hi² jǿn²dsa ni³ Diú¹³. Cónh¹jøng² ma²lǿa¹² lei¹³ hi² jmo¹²dsa lah¹jøng². 9Ni³ jøng² ca¹juúh²dsa: “He³ jní² ma²guøn¹² jmøi¹guǿi¹. Mi³jøng² jmó¹³jni ca¹lah¹jǿ¹ hi² hnøngh²hning, Diú¹³ quian¹jni,” ca¹juúh²dsa. Hi² jøng² ca¹hén²dsa jǿg³ hóg¹² jøng². Mi³jøng² ca¹quieg²dsa jǿg³ hmë́². 10Quianh¹³ jǿg³ hmë́² jøng² ma²lán¹² jniang³ dsiog¹ jniang³ ja³ta¹ni¹ Diú¹³. Di³ cu²rón² lah¹jøng² báh³ ca¹cuø¹ Jesucristo jmi²dsí² quiah¹²dsa. 11Ca¹lah¹já¹ jmi²dsa² quián¹² dsa² judío, cøng² hi² tiogh³dsa jmo¹²dsa ta³ ni³hiég² lah¹cøng² lah¹cøng² jmai³. Hliú² rón² dsii¹²dsa ni³ Diú¹³ cøng² ni³ jmáh¹lah hi² jøng² hi² cuø¹² dsa² juøi². Cónh¹jøng² ha¹chi² lé² dsa¹hén² dsǿg³ dsa² juøi² quianh¹³ hi² jøng². 12Jøng² cu²rón² lah¹jøng² báh³ ca¹cuø¹ Cristo quián² jniang³ jmø²ŋǿ¹² quiah¹²dsa ni³ huu¹³ dsag³ mi³ti³røi² jniang³. Jøng² ca¹ŋáh¹dsa. Ca¹ŋi¹gú¹dsa ja³cog² Diú¹³, jag¹³dsa dsio¹. 13Ja³jøng² guǿ¹²dsa ca¹lah¹ca¹tǿ² jmai³ ja³ca¹jmo¹ Diú¹³ hi² ma²ca¹lø¹dsen¹³dsa dsa² hiag¹³ quiah¹²dsa. 14Di³ quianh¹³ cu²rón² lah¹jøng² hi² ca¹dsii¹dsa gug² tai³dsa ni³ Diú¹³ ma²ca¹jmo¹ báh³ dsa² hi² ma²lán¹² jniang³ ti³hian¹³ jniang³ dsa² dsiog¹ ja³ta¹ni¹ Diú¹³, jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹. 15Jø¹² bíh³ lah¹jøng² lǿa¹² jǿg³ hi² juúh² jmi²dsí² han¹³ tsaih¹² jniang³. Di³ lah¹la² ma²ca¹juúh²dsa, jǿg³ lǿa¹² ni³ si²: 16Lah¹la² báh³ lǿa¹² jǿg³ jmó¹³jni quianh¹³dsa na³ma²ca¹dsiég¹ jmai³ jøng², juúh² Juu¹³ jniang³: Jmó¹³jni dsi³lé² jǿg³ quieg¹jni ca¹tǿ² niúh¹ dsǿa¹²dsa, ca¹tǿ² niúh¹ jmi²dsí² quiah¹² báh³ dsa², ca¹juúh² Diú¹³. 17Ni³ jøng² lah¹la² ca¹juúh²dsa calah: Jøng² hén¹³ báh³ jní² dsag³ quiah¹²dsa. Ha¹chi² ma¹dsiágh¹ dsøa¹jni hi² hlaih¹³ ma²ca¹jmo¹dsa, ca¹juúh² Diú¹³. 18Hi² jøng² ha¹chi² ma¹chi² hi² hniuh¹² dsa¹can¹dsa ni³ Diú¹³. Di³ ma²chi² báh³ ju²hén² dsag³. 19Hi² jøng² dsa² roh¹³ jniang³, ma²tí² dsǿa¹² jniang³ hi² dsa³tiágh³ jniang³ ja³lah¹dsóh² guǿ¹² Diú¹³, ja³hiug¹² han¹³. Di³ jmø³ Jesús ma²ca¹cuø¹. 20Juu¹² jøng² dsǿg³ jniang³, juu¹² hmë́² ma²ca¹ní¹ Jesús, juu¹² ja³li¹chian² jniang³ tiá². Di³ ca¹gøi² hmøah¹² mi³chi³hei¹² dsi²néi² guøh¹² mi³ca¹jon¹ Jesús, hmøah¹² mi³rø²jløa¹² juu¹² ja³mi³dsǿg³ jniang³ ja³ta¹ni¹ Diú¹³. 21Hiug¹² jín³ hi² dsiog¹ ŋi¹jmó² ma²chian² quián² jniang³, jniang³ dsa² ma²quián¹² Diú¹³. 22Hi² jøng² dsio¹ tiágh³ jniang³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² hiug² dsǿa¹² jniang³ quianh¹³ Diú¹³, hi² tsa¹goh¹² jniang³. Di³ ma²chinh³ jniang³ tí² jǿg³ quiah¹² Jesús. Ha¹chi² ma¹høa¹² dsǿa¹² jniang³ dsag³ mi³røi² jniang³. Di³ ma²ca¹jmo¹ jmø³ Jesús hi² ma²ti³jai¹ jmi²dsí² quián² jniang³. Ma²ca¹løa¹ ti³jai¹ jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³ quianh¹³ jmøi² dsio¹. 23Jøng² dsio¹ cøng² hi² chinh³ tí² báh³ jniang³ jǿg³ ma²hé² jniang³. Di³ dsa² ti³té¹³ jǿg³ báh³ dsa² ca¹jmo¹ jǿg³ dsio¹ quián² jniang³. 24Hnángh³ jniang³ mai³¹ ha²lah mi³hog³ jniang³ roh¹³ jniang³. Mi³jøng² jmo¹dsa jmáh¹lah hi² dsio¹. Mi³jøng¹ li¹hnio¹dsa cu²rø² roh¹³dsa. 25Tsa¹jmó³ jniang³ tsa¹dsǿg³ jniang³ ja³dsa¹tiogh¹² dsa² roh¹³ jniang³, ju³lah jmo¹² ca²dsiog³dsa. Di³ hniuh¹² cuøh¹³ jniang³ ju³roh¹³ jniang³ bí². Hiug¹² jín³ ma²hniuh¹² jmó³ jniang³ lah¹jøng² na¹. Di³ ma²ne³ jniang³ ma²ja¹quien¹³ ja³jiúgh² Juu¹³ jniang³. 26Ha¹chi² hi² siíh² ma¹lé² dsií³ jniang³ ni³ Diú¹³ ni³ huu¹³ dsag³ quián² jniang³, ju³ná³ hiug² dsǿa¹² jniang³ cøng² hi² ca¹jmó³ jniang³ hi² hlaih¹³, mi³ma²ca¹lø¹ne¹ jniang³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹² Diú¹³. 27Jø² hi² gøg² lah¹jøng² báh³ ma²ne³ jniang³ hi² dsa¹ŋǿi² jniang³, hi² ta¹canh¹³ báh³ jniang³ dsag³ røi² jniang³. Dsa¹hén² báh³ jniang³ ni³ si² dsíg², ja³dsa¹tiogh¹² ca¹lah¹já¹ dsa² hiag¹³ quiah¹² Diú¹³. 28Ha¹chi² huø³ dsǿa¹²dsa ca¹jmo¹dsa ja³cog² dsa² tsa¹ca¹nǿng² lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés ma²lǿih². Ca¹jon¹ báh³ dsa² ca¹jmo¹ lah¹jøng² ju³ná³ og¹ úg² dsa² ca¹jmo¹ jǿg³ he² hi² tsa¹ca¹mi¹ti¹dsa. 29Hi² jøng² ma²ŋih³ hniah¹² hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² quíg³ jniang³, ju³ná³ ca¹lø¹hian¹³ jniang³ ja³ŋiúh³ Diú¹³. Ma¹dsio¹² ta¹canh¹³ jniang³ ju³ná³ tsa¹ca¹tiunh¹³ jniang³ juu¹² hi² ca¹cuø¹ Cristo jmø³. Mi³jøng² mi³lén² jniang³ dsa² dsiog¹. Hniang¹ báh³ Diú¹³. Hi² jøng² cán² jmi²dsí² quiah¹²dsa ju²hiíh¹ ju³ná³ ca¹jmó³ jniang³ hi² hlaih¹³ lah¹jøng². 30Ma²cue¹² báh³ jniang³ dsa² ca¹juúh² jǿg³ la²: “Jní² báh³ ca¹të́² jmó¹³ hi² quíg¹ dsa² re² dsag³. Ŋai³ báh³ jní² hmah³ dsag³,” ca¹juúh² Diú¹³. Jø¹² bíh³ lah¹la² ma²ca¹juúh²dsa: “Cang¹ báh³ Juu¹³ jniang³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² quián¹²dsa,” ca¹juúh²dsa. 31¡He³ báh³ gøg² quián² jniang³ ju³ná³ ca¹lø¹hiag¹³ Diú¹³, dsa² chian² tiá²! 32Ju³dsiagh² hoh¹² hniah¹² hi² ca¹ŋi¹ŋë́h² hniah¹² lah¹jiá¹², cónh¹ jmai³ lah¹ni³ ca¹lø¹ŋih³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Di³ ca¹mi³bíh³ hniah¹² hoh¹² ma¹dsio¹² jmø³uai¹² ca¹lø¹chiánh¹ hniah¹². 33Ca¹jmóh²dsa ca²dsiogh³ hniah¹². Ca¹quinh² hniah¹² ju²hiíh¹ ja³tiogh³ dsa² jue¹². Jøng² ca¹quinh² ca²dsiogh³ hniah¹² jmø³uai¹² calah, mi³ca¹jaih³ hniah¹² hi² ca¹jénh² ju²rúh² hniah¹² hi² hlaih¹³ lah¹jøng². 34Ca¹ŋi¹ŋiú² hoh¹² hniah¹² ja³cog² rúh² hniah¹², dsa² ca¹ŋi¹togh¹ hni¹ŋí³. Cøng² ca¹lø¹hiúg¹ báh³ hoh¹² hniah¹² hi² ca¹cán¹ dsa² hiag¹³ hi² mi³chi² quiánh² hniah¹². Di³ ma²ŋih³ hniah¹² hiug¹² jín³ hi² dsio¹ ma²chi² quiánh² hniah¹² ŋi¹juǿi¹, hi² tsa¹dsa¹hén². 35Hi² jøng² tsa¹tiuh¹³ hniah¹² jǿg³ ma²ŋih³ hniah¹², jǿg³ jmo¹ hi² tanh¹ hniah¹² hi² hiug¹² dsio¹. 36Hniuh¹² mi³bíh³ hniah¹² hoh¹². Mi³jøng² jmóh³ hniah¹² hi² hniu¹ Diú¹³. Mi³jøng² tanh¹ hniah¹² calah ju³lah lǿa¹² jǿg³ ma²ca¹juúh² dsa² héi². 37Lah¹la² rø²juúh² si²: Ha¹chi² ma¹uú². Tsa¹li¹hai³. Di³ ma²ja¹quien¹³ guønh¹ dsa² jiúgh² jmøi¹guǿi¹. 38Jøng² li¹chian² dsa² dsiog¹ quian¹jni tiá², dsa² hé² jǿg³. Cónh¹jøng² ha¹chi² lé² hi² tøa¹ dsøa¹jni ja³cog² dsa² ca¹jénh¹ juu¹² ja³ma²ca¹já¹dsa, ca¹juúh² Diú¹³. 39Jøng² ha¹chi² lán¹² jniang³ ju³lah dsa² jenh¹² juu¹², dsa² dsa¹hén² quiah¹². Dsa² hé² jǿg³ báh³ lán¹² jniang³. Di³ liúg² jmi²dsí² quián² jniang³.

will be added

X\