HEBREOS 1

1Hliú² rón² ma²ca¹hløah¹ dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih² ni³ quiah¹² Diú¹³. Hliú² ni³ ca¹jmo¹dsa. Mi³jøng² ca¹lø¹ŋi¹² dsa² hóg¹ quián² jniang³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 2Jøng² quién¹² na¹ báh³ ca¹hløah¹ hŋiah¹² ja³ŋiúh³ Diú¹³, ca¹tsáih¹dsa jniang³ jǿg³. Ca¹jmo¹ Diú¹³ hi² ca¹jmo¹ ja³ŋiúh³dsa héi² hi² ca¹lø¹chí¹ jmøi¹guǿi¹. Jø¹² bíh³ ca¹juúh²dsa hi² li¹chi² quiah¹² ja³ŋiúh³dsa ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi². 3Ja³ŋiúh³dsa héi² jmo¹² hi² li¹ne³ jniang³ hi² hiug¹² juanh¹² Diú¹³. Di³ lán¹²dsa hŋiah¹²dsa ju³lah lán¹² Diú¹³. Quianh¹³ jǿg³ quiah¹²dsa jmo¹²dsa hi² cøng² hi² lǿ² jmøi¹guǿi¹. Cu¹té¹² lah¹hiug¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Mi³ca¹hén²dsa dsǿg³ jniang³. Jøng² ca¹gú²dsa ŋi¹juǿi¹ cøg¹² quiah¹² Diú¹³ dsa² juanh¹². 4Hiug¹² jín³ juanh¹²dsa ca¹lah¹cónh¹ ja³lán¹² ángeles. Di³ hiug¹² jín³ dsio¹ jǿg³ ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ ja³cog²dsa ca¹lah¹cónh¹ jín³ jǿg³ chi² quiah¹² ángeles. 5Di³ tsa¹lǿih² jmai³ ca¹juúh² Diú¹³ hi² ca¹tsáih¹dsa ángel: Na¹ jín³ ma²lanh¹²hning guing² quian¹jni. Ma²lán¹²jni ti²ŋieih¹²hning. Jø¹² bíh³ ha¹chi² ma²ca¹juúh²dsa ja³cog² ángel jǿg³ la²: Lén²jni ti³jmi²dsa. Jøng² lén²dsa calah guing² quian¹jni. 6Jøng² lah¹la² báh³ ca¹juúh²dsa mi³ca¹jmo¹dsa ca¹lø¹chián¹ guing² ne¹³ quián¹²dsa jmøi¹guǿi¹: Ju³mi¹juanh¹² ca¹lah¹já¹ ángeles guing² quian¹jni, ca¹juúh² Diú¹³. 7Lah¹la² juúh² Diú¹³ ja³cog² ángeles: Jmo¹²dsa hi² lán¹² ángeles ju³lah lǿa¹² dsí². Jmo¹²dsa hi² lán¹² dsa² mi²ti¹ ni³dsa ju³lah lǿa¹² si² chi³hiúh², juúh²dsa. 8Cónh¹jøng² lah¹la² ma²ca¹juúh² Diú¹³ ja³cog² ja³ŋiúh³dsa: Diú¹³ lanh¹²hning. Chi² bí² quiánh²hning ca¹lah¹jǿ¹ jmai³ ja³já¹³. Quianh¹³ cøng² ni³ jmáh¹lah jǿg³ dsio¹ qui²jianh¹²hning dsa² quiánh²hning. 9Hnøngh²hning jmáh¹lah hi² dsio¹. Tsa¹hnøngh²hning hi² hlaih¹³. Hi² jøng² ca¹hia¹ Diú¹³ hning². Dsa² lán¹² ti³ŋieih¹²hning héi² ca¹jmo¹ hi² juanh¹²hning cónh¹ jín³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹²hning. Ca¹jmo¹dsa hi² hiug¹² hioh¹² jénh²hning. 10Jø¹² bíh³ lah¹la² ca¹juúh² Diú¹³, hi² ca¹tsáih¹dsa ja³ŋiúh³dsa: Lanh¹²hning Juu¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Jmai³ lah¹ni³ ca¹mi³liagh¹³hning jmøi¹guǿi¹. Quianh¹³ gugh²hning ca¹jmoh³hning ca¹lø¹chí¹ hi² tioh¹³ guiuh¹³. 11Dsa¹hén² báh³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng². Hning² báh³ cøng² hi² chianh² tiá². Li¹hǿg³ báh³ hi² jøng² ju³lah lø²hǿg³ tsø³hmøah¹². 12Banh¹³hning ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng² ju³lah mi³banh¹³hning tsøinh²hning. Li¹tsë́² ca¹lah¹jǿ¹. Hning² báh³ cónh¹jøng² cøng² ni³ lanh¹²hning tiá². Ha¹chi² dsií¹ ji²ŋi² quiánh²hning, ca¹juúh² Diú¹³. 13Jøng² tsa¹lǿih² jmai³ ma²ca¹juúh² Diú¹³, hi² ca¹tsáih¹dsa ángel: Ní² cog²jni. Jøng² jmo¹jni li¹dsenh¹³hning dsa² hiag¹³ quiánh²hning. 14Ca¹lah¹já¹ ángeles báh³ lán¹² jmi²dsí² ŋi²ti³ ŋi²nio³ jmo¹² ta³ quiah¹² Diú¹³. Lán¹² ángeles dsa² mi²hag¹³ jniang³, dsa² lég² Diú¹³.

will be added

X\