GÁLATAS 5

1Ca¹lég² Cristo jniang³. Mi³jøng² ŋi³niang³ jniang³ ju³lah dsa² ma²ca¹lúg². Jøng² tí² túgh³ hniah¹². Tsa¹ma¹tieh¹³ hniah¹² gugh² lei¹³, ju³ná³ ca¹løa¹ ha¹chi² ta³ li¹jmo¹ ma²ca¹lúgh² hniah¹². 2Jøng² jní² báh³ Pablo. Lah¹la² juǿi²jni hniah¹²: Ha¹chi² ta³ li¹jmo¹ jǿg³ quiah¹² Cristo ja³cogh² hniah¹² chi²júh² cuúh³ hniah¹² jmo¹dsa circuncisión quiánh² hniah¹². 3Cónh¹ calah siíh² juǿi²jni hniah¹²: Hniuh¹² mi¹ti¹ dsa² héi² ca¹lah¹ti³hian¹³ lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés, ju³lah dsa² lé² circuncisión quiah¹². 4Jøng² hniah¹² dsa² dsa²jiag¹² hoh¹² hi² lénh² hniah¹² dsa² tsa¹re² dsag³ ja³mi³tih³ hniah¹² lei¹³, ma²ca¹tiúh¹ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Cristo. Ha¹chi² ma¹jmo¹ Diú¹³ hi² dsio¹ dsǿa¹²dsa ja³cogh² hniah¹². 5Jøng² jnieh³ dsa² hé² jǿg³ quiah¹²dsa, ma²mi²hag¹³ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³. Mi³jøng² cøng² hi² jøng² hneng² jnieh³ lé², hi² lén² jnieh³ dsa² tsa¹re² dsag³ ja³ta¹ni¹ Jmi² jniang³ ni³ huu¹³ hi² hé² jnieh³ jǿg³. 6Ha¹chi² quien¹² circuncisión quián² jniang³, dsa² quián¹² Cristo Jesús, ju³ ma²lǿa¹², ju³ tsa¹ma²ca¹løa¹ quián² jniang³. Hi² jøng² báh³ quien¹², hi² hé² jniang³ jǿg³. Jǿg³ jøng² báh³ jmo¹² hi² li¹hnio¹ jniang³ roh¹³. 7Hi² dsio¹ mi³ŋi²nioh³ hniah¹². ¿Ha²lah dsio¹ ca¹mi¹gan¹² dsa² hniah¹², hi² tsa¹ma¹héh² hniah¹² jǿg³ dsøg¹²? 8Diú¹³ báh³ dsa² ca¹hia¹ hniah¹² lah¹jiá¹². A¹jáng¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ jǿg³ ta³jǿg³ jøng². 9Dsø²cón³ jǿg³ ta³jǿg³ ju³lah lǿa¹² ca²jneh³ chiúh³ jmo¹² hi² lø²hiug¹² ma¹dsio¹² can³ hi³ŋíh¹. 10Ha¹chi² hi² jmo³jni dsøa¹. Di³ mi¹hag¹³ báh³ Juu¹³ jniang³. Mi³jøng² tsa¹ju³héh³ hniah¹² jǿg³ siíh². Dsa² héi² báh³ ta¹canh¹³ ju³ná³ hein² dsa² héi², dsa² hniu¹ mi¹gan¹² hniah¹². 11Jøng² dsa² roh¹³ jniang³, ha¹chian² dsa² mi³cuúh¹ jní² jmø³uai¹² ju³ jøng² cøng² hi² ton²jni jǿg³ hi² lé² circuncisión quián² jniang³. Ha¹chian² dsa² mi³li¹hioh³ jǿg³ hi² ca¹quíg¹ Cristo dsǿg³ jniang³ ni³ crǿg¹³, ju³ jøng² ca¹cugh¹³jni jǿg³ jøng² quianh¹³ jǿg³ hi² lé² circuncisión quián² jniang³. 12¡Ju³ tiu¹³ dsa² guiog¹³, ju³lah dsa² hniu¹ mi¹gan¹³ hniah¹²! 13Ma²ca¹hia¹ Diú¹³ hniah¹², dsa² roh¹³ jniang³, hi² lénh² hniah¹² dsa² tsa¹ma¹hniuh¹² mi¹ti¹ lei¹³. Di³ tiog¹³ tsa¹dsi¹³ juu¹² hi² jmóh³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ hi² neng¹² hoh¹² hniah¹². Cónh¹jøng² mi³hnóh¹ hniah¹² ju²rúh² hniah¹². Mi³hogh³ hniah¹² rúh² hniah¹². 14Di³ ma²mi²ti³ báh³ jniang³ ti³hian¹³ lei¹³, ju³ná³ mi³ti³ jniang³ cøng² jǿg³ la² hi² rø²juúh² lei¹³: “Mi³hnóh¹ hniah¹² ju²rúh² hniah¹² ju³lah hnóh¹ hniah¹² guiogh¹³,” rø²juúh² lei¹³. 15Tsa¹cø³të́h³ hniah¹² guiogh¹³ hniah¹², ju³lah jmo¹² jáh² chian² niúh¹ núng¹, ju³ná³ ca¹ŋi¹hén² jǿg³ dsio¹ quiánh² hniah¹². 16Lah¹la² juǿi²jni hniah¹²: Dsio¹ ŋi³nioh³ hniah¹² hi² quinh³ hniah¹² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³. Tsa¹ma¹jmóh³ hniah¹² hi² hlaih¹³ lǿ² hoh¹² hniah¹². 17Di³ hi² hlaih¹³ lǿ² dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ báh³ hioh³ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³. Jø¹² bíh³ hioh³ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ hi² hlaih¹³ lǿ² dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Tsa¹cugh¹² jǿg³ jøng². Hi² jøng² tsa¹chi² ma¹lé² jmó³ jniang³ hi² hlaih¹³ hi² mi³jmó³ jniang³. 18Jø¹² bíh³ ha¹chi² ma¹hniuh¹² mi³ti³ jniang³ lei¹³ ju³ná³ ca¹jiag¹ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ jniang³. 19Ma²ne³ jniang³ hliú² hi² lǿ² dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹: Hlanh¹²dsa hio¹³ siáh². Jmo¹²dsa hliú² hi² hlaih¹³. 20Hlanh¹²dsa diú¹³ lan³. Jmo¹²dsa hi² hlanh³dsa. Hioh³dsa. Hniu¹dsa møah¹³. Dsih¹²dsa. Tsa¹hai³ li¹hne²dsa. Ti³tá¹²dsa. Tiogh³dsa ma¹quién¹. 21Hniu¹dsa hi² chi² quiah¹² dsa². Tiogh³dsa cu²møah¹³ hi² ti³hen¹²dsa. Hliúg² hi² lah¹jøng² jmo¹²dsa. Cónh¹jøng² juǿi²jni hniah¹² ju³lah ca¹juúh¹jni lah¹jiá¹²: Ha¹chi² dsa¹lia¹ dsa² jmo¹² lah¹jøng² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. 22Jøng² lah¹la² jmo¹² dsa² quin¹² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³: Hniang¹dsa. Hioh¹² jenh¹²dsa. Tei³ hei¹² dsǿa¹²dsa. Juanh¹² dsǿa¹²dsa. Huø³ dsǿa¹²dsa. Dsiog¹dsa. Té¹² jǿg³ quiah¹²dsa. 23Tsa¹ŋøa¹²dsa juanh¹²dsa. Mi²tián²dsa dsǿa¹²dsa. Tsa¹ma¹hniuh¹² lei¹³ quiah¹² dsa² jmo¹² hi² dsio¹ lah¹jøng². 24Jøng² dsa² ma²quián¹² Cristo Jesús, ca¹dsan¹ ca¹lah¹jǿ¹ hi² hlaih¹³ hi² mi³lán¹²dsa, quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² hlaih¹³ hi² mi³lǿ² dsǿa¹²dsa. 25Ju³ŋi³niang³ jniang³ quianh¹³ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³. Di³ dsa² héi² báh³ jiag¹² jniang³. 26Tsa¹ŋi³niang³ jniang³ hi² rú² jniang³, ho¹ jøng² ca¹lø¹hioh¹ ca¹lø¹dsih¹² dsa² ju³roh¹³ jniang³.

will be added

X\