GÁLATAS 4

1Jǿg³ la² mi³juǿi³jni hniah¹²: Lah¹jøng² báh³ lǿa¹² quiah¹² hi²meh² ca¹të́² ma¹dsio¹² cog³ quiah¹² hlai³ ti³jmi², ju³lah lǿa¹² quiah¹² jan² dsa² jmo¹² tá³ dsa². 2Di³ chian² báh³ dsa² jmo¹² hí³ hi²meh². Dsa² héi² báh³ jmo¹² hí³ cog³ calah ca¹lah¹ca¹dsen¹ ji²ŋi² ja³ca¹juúh² ti³jmi² tsih² hi² jmo¹ tsih² héh¹. 3Lah¹jøng² báh³ mi³lái¹² jniang³ jmai³ tsa¹mi³ne³ jniang³. Di³ mi³mi²ti³ jniang³ ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² dsa² hóg¹ hi² chi² jmøi¹guǿi¹. 4Jøng² mi³ca¹dsiég¹ jmai³, ca¹tse¹ Diú¹³ ja³ŋiúh³dsa, dsa² ca¹lø¹chián¹ ni³ jmøi¹guǿi¹ la² ju³lah lø²chian² dsa² jmøi¹guǿi¹, dsa² hniuh¹² mi¹ti¹ lei¹³. 5Hniu¹dsa lég²dsa jniang³, hi² tsa¹ma¹jmo¹ lei¹³ héh¹ quián² jniang³. Hniu¹dsa lén² jniang³ jong¹² Diú¹³. 6Jøng² ca¹jmo¹ Jmi² jniang³ ca¹quín³ jniang³ jmi²dsí² quiah¹² ja³ŋiúh³dsa. Di³ ma²lán¹² jniang³ jong¹²dsa. Hi² jøng² juúh² jniang³: “Tiá³ quián² jniang³,” hi² tséih³ jniang³ Jmi² jniang³. 7Ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ hi² tsa¹ma¹lán¹² jniang³ ju³lah jan² dsa² jmo¹² ta³ quiah¹² dsa². Ma²lán¹² jniang³ jong¹²dsa. Hi² jøng² tai¹ jniang³ hi² chi² quiah¹²dsa. 8Jøng² hniah¹², tsa¹mi³cueh¹² hniah¹² Diú¹³ lah¹jiá¹². Mi³mi²tih³ hniah¹² ni³ diú¹³ siáh², dsa² tsa¹lán¹² Diú¹³ lah¹dsóh². 9Jøng² na¹ ma²cueh¹² hniah¹² Diú¹³. Jø¹² bíh³ ma²cue¹² Diú¹³ hniah¹². ¿Ha²lah hio¹² jǿg³ dsøg¹² hi² jéinh¹ calah hoh¹² hniah¹² huu¹³ quiah¹² jǿg³ ha¹chi² ta³ li¹jmo¹, hi² hnøngh² hniah¹² mi³tih³ hniah¹² calah jǿg³ tsa¹quien¹²? 10Hiug¹² mi²tih³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ ni³ jmai³ juøh¹² quiah¹² dsa² judío. 11Hi² jøng² høa¹² dsøa¹jni chi²júh² ha¹chi² ta³ li¹jmo¹ ta³ hi² ca¹ŋi³tiun¹jni jǿg³ quiánh² hniah¹². 12Mǿa¹²jni hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³, ju³ lénh³ hniah¹² ju³lah ma²lán¹² jní². Di³ ma²lán¹²jni ju³lah jan² dsa² lah¹hniah¹². Ha¹chi² ma¹jmogh¹² jní² mai³¹ quiah¹² dsa² judío. Jmáh¹lah hi² dsio¹ ma²ca¹jmoh³ hniah¹² quianh¹³ jní². 13Ma²ŋih³ hniah¹² he² løa¹ ca¹ŋi³tiun¹jni jǿg³ dsio¹ jmai³ lah¹ni³ ca¹ŋie³jni ja³tiogh³ hniah¹². Di³ huu¹³ hi² dson³jni. 14Jøng² ha¹chi² ju²méh³ dsøa¹² ca¹quinh² hniah¹² dsag³ mi³lán¹²jni. Ha¹chi² ca¹lø¹hiágh² hniah¹² jní². Ca¹hieh¹ hniah¹² jní² ju³lah mi³hieh¹³ hniah¹² jan² ángel quián¹² Diú¹³, ju³lah mi³hieh¹³ hniah¹² hŋiah¹² Cristo Jesús. 15¿He² ca¹løa¹ ha¹chi² ma¹hiug¹² hoh¹² hniah¹² ja³cog² jní²? Di³ lah¹dsóh² mi³huøh¹³ hniah¹² mø²neih¹² hniah¹² guiogh¹³. Mi³cuøh¹³ hniah¹² jní² ju³ jøng² hi² lé². 16¿He² løa¹ lë́h² hniah¹² jøng² hi² hián³jni hniah¹² ja³ma²ca¹juǿi²jni hniah¹² jmáh¹lah jǿg³ dsøg¹²? 17Mi³mi¹quianh¹³ ca²dsiog³ dsa² judío hniah¹². Di³ a¹jáng¹ ju³ hi² dsio¹ dsǿa¹²dsa. Cónh¹ hi² hniu¹dsa hi² tiágh³ jniang³ ma¹quién¹. Mi³jøng² nǿngh³ hniah¹² jmáh¹lah jǿg³ quiah¹²dsa. 18Tiog¹³ báh³ dsio¹ li¹quianh¹³ dsa² hniah¹², ju³lah dsa² dsio¹ dsǿa¹², ju³ lah¹la² guø³jni quianh¹³ hniah¹², ju³ lah¹la² tsa¹guø³jni. 19Ca¹løa¹ cøh² dsøa¹jni hniah¹² lah¹jiá¹², tsih² quian¹jni, ju³lah lah¹jan² hio¹³ li¹chian² guing². Cónh¹jøng² quin³jni calah ju²cǿh¹ dsøa¹² ca¹lah¹ca¹lø¹quianh¹³ Cristo cu²rø² hniah¹². 20Dsio¹ ju³ mi³guø³jni quianh¹³ hniah¹² ta¹na¹. Mi³jøng² rø² hi³méh¹ ma²guiang³jni he² jǿg³ juǿi³jni hniah¹². Tsa¹guiang³jni cónh¹ lǿa¹² la² ha²lah jmo³jni quianh¹³ hniah¹². 21Jøng² hniah¹² dsa² hnøngh² mi³tih³ hniah¹² ju³lah lǿa¹² lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés, ¿tsa³ŋih³ hniah¹² ha²lah rø²juúh² lei¹³? 22Lah¹la² rø²juúh² lei¹³: Mi³chian² og¹ ja³ŋiúh³ hlai³ Abraham, jan² ja³ŋiúh³dsa quianh¹³ ji²gug²dsa, jan² ja³ŋiúh³dsa quianh¹³ hio¹³ siáh² jmo¹² ta³ dsi²néi². 23Jǿg³ ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ báh³ jøng², hi² ca¹lø¹chián¹ guing² quián¹² ji²gug²dsa. Jøng² jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ báh³ jøng², hi² ca¹lø¹chián¹ guing² quián¹² hio¹³ siáh². 24Lah¹la² hniu¹dsa juúh²dsa jǿg³ jøng²: Ton¹ jǿg³ ca¹jmo¹ Diú¹³ ma²lǿih². Cøng² jǿg³ lǿa¹² ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² hio¹³ siáh² héi², hio¹³ mi³tsen² Agar. Lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés báh³ jøng², jǿg³ ca¹lø¹chí¹ máh² tsen² Sinaí. Tsa¹lé² liúg² dsa² hniu¹ mi¹ti¹ jǿg³ jøng². 25Jøng² dsa² chian² jøa³juøi² Jerusalén neng¹² jmøi¹guǿi¹ la², dsa² lah¹héi² báh³ hniu¹ jǿg³ ca¹lø¹chí¹ máh² Sinaí, máh² tsih¹² huø¹ Arabia. Lán¹² dsa² lah¹héi² ju³lah mi³lán¹² hio¹³ siáh² héi², cu¹dsie¹² quianh¹³ guing² quián¹²dsa, dsa² tsa¹lé² liúg². 26Jøng² ca¹jmo¹ báh³ Diú¹³ jin³ cáng¹ jǿg³, jǿg³ hi² dsa³tiágh³ jniang³ jøa³juøi² Jerusalén neng¹² jmøi¹guǿi¹ cøng². Jøng² tsa¹ma¹hniuh¹² mi³ti³ jniang³ lei¹³, jniang³ dsa² chian² ja³jøng². 27Di³ lah¹la² rø²juúh² si²: Hning², hio¹³ dsa² juu³, hning² dsa² tsa¹chian² jonh² chian², ju³níh³hning hioh¹² jénh²hning. Hning², dsa² tsa¹ma²ca¹tǿ² neih³ jmø³uai¹² hi² li¹chian² guing², ju³hǿgh³hning hioh¹² jénh²hning. Di³ hiug¹² jín³ jue¹² guing² li¹chian² quiánh²hning, dsa² ca¹tióg² dsa² ŋioh¹², cónh¹ jín³ guing² li¹chian² quián¹² hio¹³ ca¹jian¹ dsa² ŋioh¹² quiánh²hning, rø²juúh² si². 28Jøng² dsa² roh¹³ jniang³, ca¹lø¹chián¹ Isaac ni³ huu¹³ jǿg³ ca¹jmo¹ Diú¹³. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² jniang³. Ni³ huu¹³ jǿg³ ca¹jmo¹ Diú¹³ ma²lán¹² jniang³ jong¹² Diú¹³. 29Jøng² lǿa¹² quiánh² hniah¹² ju³lah mi³lǿa¹² quiah¹² dsa² og¹ ca¹lø¹chián¹ ma²lǿih² jøng². Di³ ja³ŋiúh³ hio¹³ siáh², dsa² ca¹lø¹chián¹ jǿg³ ca¹jmo¹ dsa² jmøi¹guǿi¹, ca¹jmóh² dsa² héi² Isaac, dsa² ca¹lø¹chián¹ jǿg³ ca¹jmo¹ Diú¹³. 30Jøng² lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Len¹³ hio¹³ siáh² héi² ja³dsi¹² cu¹dsie¹² quianh¹³ ja³ŋiúh³dsa. Tsa¹lé² niu¹ gug² ja³ŋiúh³ hio¹³ héi² hi² tan¹ ja³ŋiúh³ hio¹³ ji²gug² ti³jmi²dsa.” 31Jøng² tsa¹lǿa¹² quián² jniang³, dsa² roh¹³ jniang³, ju³lah lǿa¹² quiah¹² ja³ŋiúh³ hio¹³ siáh² héi². Di³ tan¹ báh³ jniang³ hi² dsio¹ ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² ja³ŋiúh³ hio¹³ ji²gug² ti³jmi²dsa.

will be added

X\