EFESIOS 4

1Jøng² juǿi²jni hniah¹², jní² dsa² hiúg³ hni¹ŋí³ huu¹³ quiah¹² Juu¹³ jniang³, hi² ŋi³nioh³ hniah¹² ju³lah dsio¹ ŋi²nio³ dsa² ma²ca¹hia¹ Diú¹³. 2Huø³ jmóh³ hniah¹² hoh¹² hi² ŋi³nioh³ hniah¹². Mi³juanh¹³ hniah¹² hoh¹² ja³cog² rúh² hniah¹². Mi³hnoh¹³ hniah¹² lah¹jan² lah¹jan² hniah¹². 3Jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ ca¹jmo¹ hi² tiogh³ hniah¹² tei³ cøng² jǿg³. Hi² jøng² jmóh³ hniah¹² hi² cøng² hi² tiogh³ hniah¹² lah¹jøng². 4Cøng² ni³ lán¹² báh³ jniang³. Cøng² báh³ jmi²dsí² qui²jiag¹² jniang³. Cøng² hi² dsio¹ báh³ dsii¹dsa gug² jniang³, ju³lah lǿa¹² jǿg³ hi² ca¹hei¹dsa jniang³ hi² li¹chi² quián² jniang³. 5Jan² báh³ Juu¹³ jniang³. Cøng² jǿg³ hi² hé² jniang³. Cøng² ni³ ma²ca¹jŋó² jniang³ jmøi². 6Jan² báh³ Diú¹³, Jmi² jniang³, dsa² quin¹² ni³ quián² jniang³, ca¹lah¹jái¹ jniang³, dsa² qui²jiag¹² jniang³, dsa² quianh¹³ jniang³. 7Jøng² ca¹të́² jniang³ ju³lah lǿa¹² jǿg³ ma²ca¹cuø¹ Cristo hi² ma²ti³të² jniang³. 8Di³ lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: Ca¹ŋáh¹dsa calah juu¹² guiuh¹³ mi³ca¹tiúh¹dsa quianh¹³ dsa² hiag¹³ quiah¹²dsa. Jøng² la³ca¹cuø¹dsa hi² ma²ca¹ŋøi² jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹, rø²juúh² si². 9¿He² løa¹ rø²juúh² si² hi² ca¹ŋáh¹dsa calah juu¹² guiuh¹³? Hi² lah¹jøng² rø²juúh² si², di³ ca¹guøn¹dsa lah¹ni³ ni³ guøh³ ni³ huø¹ la². 10Dsa² ca¹guøn¹ héi² báh³ dsa² ca¹ŋáh¹ calah guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹. Mi³jøng² ca¹lán¹dsa dsa² dsen¹³ quián¹² ca¹lah¹já¹ dsa² chian². 11Jøng² ca¹jmo¹dsa ca¹të́² ca²dsiog³dsa hi² lán¹²dsa dsa² høh³ quián¹²dsa. Ca²dsiog³dsa ca¹të́² dsa² hǿ² jǿg³. Ca²dsiog³dsa ca¹të́² dsa² téng² jǿg³. Ca²dsiog³dsa ca¹të́² dsa² neng¹² gug² dsa² quián¹² Cristo. Ca²dsiog³dsa ca¹të́² tøa¹², dsa² he¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 12Lah¹jøng² ca¹jmo¹dsa ma²ti³të² dsa² ŋi²nio³ ta³ quiah¹²dsa: Mi³jøng² lén² jniang³ dsa² cu²rø² ti³tih¹³ jǿg³ quiah¹²dsa, jniang³ dsa² quián¹²dsa, 13ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³tiagh³ jniang³ hé² jniang³ cøng² jǿg³, hi² ma²cue¹² jniang³ cu²rø² ja³ŋiúh³ Diú¹³, hi² ma²lán¹² jniang³ dsa² chian² dsǿa¹² cónh¹ ja³té¹² ja³lán¹² Cristo hŋiah¹². 14Jøng² tsa¹ma¹lán¹² jniang³ ju³lah lán¹² guing² hé² lǿa¹² ju³ he² jǿg³ ca¹nǿng² guing², hi² juúh² dsa² mi²gag¹² jǿg³ ta³jǿg³, dsa² hniu¹ tagh¹² jniang³ juu¹² hlaih¹³. 15Cónh¹jøng² juúh³ jniang³ jmáh¹lah jǿg³ té¹², hi² hnio¹ jniang³ ju³roh¹³ jniang³. Mi³jøng² lén² jniang³ ja³ca¹lah¹jǿ¹ ju³lah lán¹² Cristo, dsa² lán¹² dsa² chiúh³ dsa² jmó³ quián² jniang³. 16Dsa² héi² ma²ca¹jmo¹ ma²tiagh³ jniang³ cøng² jǿg³ dsa² quián¹²dsa, hi² mi³hog³ jniang³ roh¹³ jniang³ ju³lah lǿa¹² ta³ ma²ni³të² jniang³ ma¹quién¹. Mi³jøng² lén² jniang³ cu¹dsie¹² dsa² cu²rø² ti³tih¹³ jǿg³ quiah¹²dsa, hi² hnio¹ jniang³ roh¹³ jniang³. 17Lah¹la² juǿi²jni hniah¹², hi² lah¹dsóh² hniu¹ Juu¹³ jniang³: Tsa¹ma¹ŋi³nioh³ hniah¹² ju³lah ŋi²nio³ dsa² tsa¹cue¹² Diú¹³, dsa² ŋi²nio³ lah¹lǿ² dsǿa¹²dsa. Ha¹chi² ta³ li¹jmo¹ jǿg³ quiah¹² dsa² lah¹héi². 18Tsa¹niuh³dsa. Hi² jøng² tsa¹ma¹lø²ŋë́h² dsǿa¹²dsa. Tsa¹lé² ŋi¹nio¹ dsa² lah¹héi² juu¹² quiah¹² Diú¹³. 19Cu¹dsie¹² tsa¹ma¹lø²hiih³dsa hi² hlaih¹³ jmo¹²dsa. Jmáh¹lah hi² hlaih¹³ neng¹² dsǿa¹²dsa, lǿ² lø¹i³jmo¹dsa. 20A¹jáng¹ lah¹jøng² jǿg³ ca¹he¹ Cristo, jǿg³ ca¹heh¹dsa hniah¹², 21chi²júh² lah¹dsóh² ma²ca¹nengh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Jesús, ju³lah lǿa¹² lah¹té¹² jǿg³ dsøg¹² quiah¹²dsa. 22Ju³dsi³hén³ hoh¹² hniah¹² mai³¹ hlaih¹³ hi² mi³quinh³ hniah¹². Di³ mi³ŋi²nioh³ hniah¹² dsa²ganh² hoh¹² hniah¹². Mi³jmoh² hniah¹² hi² hlaih¹³. 23Jmáh¹lah ni³ hmë́² ŋi³nioh³ hniah¹². 24Di³ jøng³ ŋi³nioh³ hniah¹² ju³lah ŋøa¹² Diú¹³ hŋiah¹². Ŋi³nioh³ hniah¹² lah¹dsóh² dsiogh¹ hniah¹², dsio¹ ti³janh¹ hniah¹². 25Hi² jøng² tsa¹ju³lë́h³ hniah¹² jǿg³ ta³jǿg³. Jǿg³ rø² báh³ dsiíh³ hniah¹² quianh¹³ ju²rúh² hniah¹². Cøng² chiúh³ báh³ jniang³. 26Ju³dsian² ta³tí³ jǿg³ ju³ná³ ca¹lø¹hnéh¹ hniah¹². Jøng² tsa¹ta¹canh¹³ hniah¹² dsag³. 27Jøng² tsa¹lé² mi¹gan¹² dsa² hlanh³ hniah¹². 28Tsa¹ma¹høinh¹³ hniah¹², ju³lah hniah¹² dsa² mi³jmo¹² høin². Jmóh³ hniah¹² ta³ dsio¹ quiánh² hniah¹². Di³ jøng² li¹chi² hi² li¹cuøh¹³ hniah¹² dsa² chi³quian¹³ jmai³. 29Tsa¹ma¹tieh¹³ hagh³ jǿg³ hlaih¹³. Jmáh¹lah jǿg³ lé² li¹nang¹ dsa² báh³ juúh³ hniah¹². Mi³jøng² jií¹ ju²hiúg¹ dsøa¹² quiah¹²dsa. 30Tsa¹jmóh³ hniah¹² hi² hlaih¹³ jenh¹² Diú¹³. Ma²ca¹tí²dsa jmi²dsí² han¹³ quiah¹²dsa quiánh² hniah¹². Mi³jøng² ma²ŋih³ hniah¹² lah¹dsóh² hi² liúg²dsa hniah¹². 31Tsa¹ma¹ŋi³nioh³ hniah¹² hi² hianh³ hniah¹², hi² jmóh³ hniah¹² møah¹³. Tsa¹ma¹juaih¹³ hniah¹² dsa² jǿg³ hlaih¹³. Ta¹cøg¹² jmóh³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ hi² hlaih¹³. 32Huø³ jmóh³ hniah¹² hoh¹². Dsio¹ jmóh³ hniah¹² hoh¹² ja³cog² dsa² ju²rúh² hniah¹² lah¹jan² lah¹jan² hniah¹². Henh¹³ hniah¹² dsag³ hi² re²dsa ja³cogh² hniah¹², ju³lah ca¹jmo¹ hŋiah¹² Jmi² jniang³. Di³ ma²ca¹hén² báh³ Cristo dsag³ quiánh² hniah¹².

will be added

X\