2 TESALONICENSES 2

1Jøng² dsa² roh¹³ jniang³, jiúgh² báh³ Jesucristo Juu¹³ jniang³. Dsø³tiágh³ báh³ jniang³ quianh¹³dsa. 2Jøng² tsa¹ju³héh³ hniah¹² jǿg³ hi² ma²ca¹tsø³jue¹³ jmai³ jøng² quiah¹² Juu¹³ jniang³. Tsa¹ju³jii² goh¹² hoh¹² hniah¹². Tsa¹jmóh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹² lǿa¹² ju³ juúh²dsa ca¹he¹ Diú¹³ lah¹jøng², ho¹ ju³ he² jǿg³ juúh² dsa² calah, ho¹ ju³ ca¹të́h² hniah¹² si² juúh² lah¹jøng², hi² juúh²dsa jnieh³ báh³ ca¹jmó³ si². 3Cøng² tsa¹ju³héh³ hniah¹² hi² mi²gag¹²dsa. Di³ lah¹jiá¹² báh³ jií¹ jmai³ ja³jmo¹ dsa² jue¹² cøng² jǿg³ hi² tsa¹hnio¹dsa Diú¹³. Li¹chian² báh³ jan² dsa² hiug¹², dsa² ma²lǿa¹² jǿg³ dsa¹hén². Ma²chian² dsa² héi² báh³ hi² jií¹ jmai³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. 4Dsa² hiug¹² héi² hian³dsa ca¹lah¹já¹ ju³lah hi² ma²lán¹² Diú¹³ quián¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Jmo¹dsa juanh¹²dsa hŋiah¹²dsa cónh¹ jín³ ca¹lah¹já¹ hi² mi²juanh¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Dsa¹gú²dsa dsi²néi² guøh¹² quiah¹² Diú¹³. Jmo¹dsa lán¹²dsa Diú¹³ hŋiah¹²dsa. 5¿Tsa³dsagh¹² hoh¹² hniah¹² ma²ca¹juǿi²jni hniah¹² lah¹jøng² jmai³ ca¹ŋie³jni ja³tiogh³ hniah¹²? 6Jøng² ma²ŋih³ hniah¹² he² jmo¹² tsa¹lǿa¹² lah¹jøng² ta¹na¹ niúh¹ jín³ ja³ca¹tǿ² li¹chian² dsa² hiug¹² héi². 7Di³ tiog¹³ ma²jmo¹² dsa² hlanh³ jǿg³ quiah¹² ja³tsa¹jní². Guǿ¹²dsa chi³jŋi¹²dsa ta³lah¹jií¹ jmai³ ja³jŋiáh² dsa² héi² tø¹cøg¹², dsa² tsa¹cuø¹ jǿg³ li¹chian² dsa² hiug¹². 8Na³ma²ca¹jŋiáh² dsa² héi², jøng² li¹chian² dsa² hiug¹², dsa² ma²lǿa¹² jǿg³ dsa¹hén²dsa quianh¹³ hi² jiég² Jesús Juu¹³ jniang³. Ha¹chi² ja³ma¹dsiagh¹ quiah¹²dsa hi² jmo¹ taih¹² ja³jogh¹² Juu¹³ jniang³. 9Dsa² hlanh³ báh³ dsa² jmo¹² li¹chian² dsa² hiug¹² héi². Ma¹dsio¹² bí² li¹chi² quiah¹² dsa² héi². Mi¹gan¹²dsa dsa² quianh¹³ juu¹² juøh¹² quianh¹³ hi² gøg². 10Cu²rø² báh³ mi¹gan¹²dsa dsa² dsa¹hén² quiah¹², dsa² tsa¹ca¹hé¹ jǿg³ dsøg¹². Mi³jøng² mi³liúg²dsa. 11Jøng² jmo¹ Diú¹³ jlian¹ dsǿa¹² dsa² héi². Mi³jøng² hé²dsa jǿg³ ta³jǿg³. 12Jøng² ta¹canh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² tsa¹hniu¹ jǿg³ dsøg¹², dsa² ca¹tǿ² dsǿa¹² hi² hlaih¹³ hi² ma²ca¹jmo¹dsa. 13Jøng² dsa² roh¹³ jniang³, hniuh¹² hi² heih² jnieh³ Díu¹³ di³hmah³ tiá² ja³cogh² hniah¹². Hnio¹ báh³ Juu¹³ jniang³ hniah¹². Ma²lǿih² ca¹quiáh²dsa hniah¹² hi² lénh² hniah¹² dsa² liúg², dsa² hé² jǿg³ dsøg¹², hi² jmo¹ jmi²dsí² han¹³ quiah¹²dsa hi² lénh² hniah¹² dsa² ti³jan¹. 14Quianh¹³ jǿg³ dsio¹ ca¹tséih³ jnieh³ hniah¹² ca¹tøa¹ Diú¹³ hi² lénh² hniah¹² lah¹jøng², hi² tanh¹² hniah¹² hi² lénh² hniah¹² dsa² canh¹³ na³ma²tǿ² jmai³ ja³mi²juanh¹²dsa Jesucristo Juu¹³ jniang³. 15Jøng² dsa² roh¹³ jniang³, bí² jmóh³ hniah¹² hoh¹². Tí² chinh¹² jǿg³ ca¹tséih³ jnieh³ hniah¹² ja³ta¹neih¹ hniah¹² quianh¹³ jǿg³ ca¹dsianh¹³ jnieh³ quianh¹³ si². 16Jøng² hŋiah¹² Jesucristo Juu¹³ jniang³, quianh¹³ Jmi² jniang³, dsa² hniang¹ jniang³, dsa² ma¹ca¹cuúh¹ jniang³ ju²hiúg¹ dsøa¹² jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹, dsa² ma²ca¹jmo¹ hi² dsio¹ dsǿa¹² hi² tan¹ jniang³ jmáh¹lah hi² dsio¹, 17ju³cuøh¹² dsa² héi² hniah¹² ju²hiúg¹ dsøa¹². Ju³cuø¹dsa bí² hi² juúh³ hniah¹² hi² jmóh³ hniah¹² jmáh¹lah hi² dsio¹.

will be added

X\