2 CORINTIOS 9

1Tsa¹jín³ hniuh¹² juøh¹³jni quianh¹³ si² la² hi² cuúh³ hniah¹² mih² quiah¹² dsa² roh¹³ jniang³. 2Di³ ma²guiang³jni hiug² hoh¹² hniah¹² guiogh¹³ hniah¹² jmóh³ hniah¹² lah¹jøng². Ma²ca¹juǿi²jni dsa² chian² huø¹ Macedonia jǿg³ dsio¹ quiánh² hniah¹², dsa² chianh² huø¹ Acaya. Ca¹juúh¹jni ma²tiogh³ hniah¹² ju²jŋia¹³ cónh¹ ma²cøng² ŋi². Hi² jøng² mih² tsa¹ca¹lah¹já¹ dsa² chian² ja³la² ca¹túgh² ju²hiúg¹ dsøa¹², mi³ca¹nǿng²dsa hi² dsio¹ ma²jmoh² hniah¹² ca¹lah¹hiu³ hoh¹² hniah¹². 3Cónh¹jøng² tsë́³jni dsa² roh¹³ jniang³ juu¹² ja³tiogh³ hniah¹². Mi³jøng² tsa¹lé² tsa¹quien¹² jǿg³ dsio¹ ca¹juúh¹jni ja³cogh² hniah¹². Mi³jøng² jmai³ ja³dsiég¹³jni hŋiéng¹ ma²tiogh³ hniah¹² ju²jŋia¹³ ju³lah ca¹juúh¹jni. 4Ma²ca¹juúh¹jni hi² ma²guiang³jni hi² jmóh³ hniah¹² cu²rø². Hi² jøng² tsa¹hno¹jni li¹chi² ju²hiíh¹ quián² jniang³ ju³ná³ ca¹jái¹ dsa² chian² huø¹ Macedonia, dsa² ŋi²nio³ quianh¹³ jní², hi² ha¹chi² ju²jŋia¹³ tiogh³ hniah¹² jmai³ ja³dsi³niang¹³ jnieh³. 5Hi² jøng² lë́²jni dsio¹ juǿi³jni dsa² roh¹³ jniang³ hi² dsa¹lé²dsa lah¹jiá¹² cónh¹ jín³ jní², hi² cagh¹dsa cog³ ma²ca¹juøh³ hniah¹² hi² la³cuúh³ hniah¹². Mi³jøng² ma²neng¹² ju²jŋia¹². Ma²lé² cuúh³ hniah¹² cónh¹ ja³hiug² hoh¹² hniah¹² cuúh³. Tsa¹lé² cagh¹dsa quianh¹³ hi² tiog¹³. 6Lah¹la² báh³ lǿa¹²: Mih² báh³ li¹chi² quiah¹² dsa² jne² mih². Ma¹dsio¹² báh³ li¹chi² quiah¹² dsa² jne² ma¹dsio¹². 7Hi² jøng² dsio¹ cuú³ jniang³ lah¹jan² lah¹jan² jniang³ ju³lah ma²ca¹jmó³ jniang³ dsǿa¹². Tsa¹cuú³ jniang³ ju³ná³ tsa¹hiug² dsǿa¹² jniang³, ju³lah jan² dsa² cuø¹ hi² tiog¹³ hi² ja¹. Di³ hnio¹ Diú¹³ dsa² hiug² dsǿa¹² cuø¹. 8Jøng² tiúh¹ báh³ Diú¹³ cuø¹ ma¹dsio¹² cónh¹ jín³ hniuh¹² quián² jniang³. Mi³jøng² li¹chi² tiá² ca¹lah¹jǿ¹ hi² hniuh¹² quiánh² hniah¹² guiogh¹³ ca¹lah¹ma²quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² cuøh¹³ hniah¹² dsa² chi³quian¹³ jmai³ calah. 9Lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: Cuø¹²dsa ma¹dsio¹² quiah¹² dsa² ti²ŋié². Tsa¹dsø¹hén² jǿg³ quiah¹² hi² dsio¹ hi² jmo¹²dsa, rø²juúh² si². 10Diú¹³ báh³ dsa² cuø¹² møi¹jon² quiah¹² dsa² jne². Jmo¹²dsa hi² li¹chi² hé¹² hi² quie¹³ jniang³. Jø¹² bíh³ dsa² héi² cuø¹² hi² li¹chi² hi² cuú³ jniang³ quiah¹² dsa² ti²ŋié² calah. Dsa² héi² báh³ jmo¹² li¹chi² ma¹dsio¹² quián² jniang³. Mi³jøng² jmó³ jniang³ hi² dsio¹. 11Jmo¹dsa li¹chi² ca¹lah¹jǿ¹ quiánh² hniah¹². Mi³jøng² lé² li¹cuúh³ hniah¹² ma¹dsio¹² hi² la³cuúh³ hniah¹². Jøng² li¹juúh² jue¹² dsa² roh¹³ jniang³ di³hmah³ Diú¹³ na³ma²ca¹hiéih¹dsa hi² ma²ca¹cuøh³ hniah¹², hi² ca¹jáinh³ jnieh³. 12Di³ ton¹ hi² dsio¹ lé² ju³ná³ cuú³ jniang³ hi² chi³quian¹³ dsa² roh¹³ jniang³ jmai³. Lah¹ni³ li¹chi² hi² hniuh¹² quiah¹² dsa² roh¹³ jniang³. Ni³ jøng² li¹hiug² dsǿa¹² dsa² héi² calah hi² tsáih¹dsa Diú¹³ di³hmah³. 13Mi³juanh¹³ báh³ hniah¹² Diú¹³ ju³ná³ jmóh³ hniah¹² hi² dsio¹ jøng². Di³ mi³leih¹³ hniah¹² ma²héh² hniah¹² jǿg³ dsio¹ quiah¹² Cristo. Jø¹² bíh³ mi³leih¹³ hniah¹² hi² hiug² hoh¹² hniah¹² ja³cog² ca¹lah¹já¹ dsa² roh¹³ jniang³. 14Jøng² li¹hiug² dsǿa¹² dsa² roh¹³ jniang³ ja³cogh² hniah¹² calah. Hlanh¹dsa Diú¹³ ni³ huu¹³ quiánh² hniah¹². Di³ ni³ huu¹³ quiah¹² Diú¹³ ma²ca¹jmoh³ hniah¹² cøng² hi² dsio¹ hoh¹² ja³cog²dsa. 15¡Ha²lah hiug¹² dsiog¹ Diú¹³! Di³ dsio¹ hlaih¹³ ma²ca¹jmo¹dsa ja³cog² jniang³.

will be added

X\