2 CORINTIOS 4

1Huø³ dsǿa¹² Diú¹³ ma²ca¹cuø¹dsa ta³ hi² tsø²jan¹³ jnieh³ jǿg³ jøng². Hi² jøng² tsa¹hai¹ huø³ dsǿa¹² jnieh³. 2Tsa¹ma¹jmó³ jnieh³ hi² hlaih¹³ jní². Ha¹chi² hneng² jnieh³ mi³gan¹³ dsa². Tsa¹mi²tsë́¹³ jnieh³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Cu²rø² juúh² jnieh³ jmáh¹lah jǿg³ dsøg¹². Mi³jøng² lé² hnángh¹ dsǿa¹² ca¹lah¹já¹ dsa² ja³ta¹ni¹ Diú¹³ chi²júh² dsio¹ jmo² jnieh³. 3Lǿa¹² báh³ lah¹jøng² hi² rø²jløa¹² jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³ hi² hi² jnieh³ ja³cog² ca²dsiog³dsa. Di³ jøng² jmáh¹lah dsa² ma²ŋi²nio³ juu¹² ja³dsa¹hén²dsa báh³ héi², dsa² tsa¹lø²ŋë́h² dsǿa¹². 4Dsa² hlanh³ quin¹² ni³ jmøi¹guǿi¹ la² báh³ ma²jmo¹² tsa¹ŋë́h² dsǿa¹² dsa² tsa¹hé² jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. Tsa¹hniu¹ dsa² hlanh³ hi² li¹ŋë́² dsa² héi² jǿg³ ha²lah hiug¹² dsiog¹ Cristo quián² jniang³, dsa² lán¹² ju³lah lán¹² hŋiah¹² Jmi² jniang³. 5Ha¹chi² jmo² jnieh³ jǿg³ quián² jnieh³ guiag¹³. Juúh² jnieh³ jǿg³ quiah¹² Jesucristo, jǿg³ hi² lán¹²dsa Juu¹³ jniang³. Ma²lán¹² jnieh³ dsa² mi²ti¹ neih³ hniah¹² ni³ huu¹³ quiah¹² Jesús. 6Di³ Diú¹³ báh³ dsa² ca¹juúh²: “Ju³taih¹³ si² ja³mi³lǿa¹³ neng².” Jø¹² bíh³ dsa² héi² ma²jmo¹² hi² ma²lih¹³ dsǿa¹² jniang³ ha²lah hiug¹² dsiog¹ Diú¹³. Ca¹lø¹lih¹³ jniang³ lah¹jøng² mi³ca¹lø¹cue¹² jniang³ Cristo. 7Cónh¹jøng² ha¹chi² lán¹² jnieh³ jin³ he², jnieh³ dsa² chinh³ jǿg³ dsio¹ jøng². Mi³jøng² ma²léi¹³ hi² lán¹² Diú¹³ dsa² juanh¹², dsa² chi² bí². Héi¹ jnieh³ dsa² chi² bí². 8Jmógh²dsa jnieh³ ca¹lah¹jǿ¹ ja³ŋi²niang³ jnieh³. Cónh¹jøng² tiog¹³ báh³ liúg² jnieh³. Quin³ jnieh³ mih² ju²hí³ dsøa¹². Cónh¹jøng² ha¹chi² tiíh¹ dsǿa¹² jnieh³. 9Quianh¹³ báh³ jnieh³ Jesús ja³cuø¹ dsa² hiag¹³ jmø³uai¹². Tiúh¹ báh³ jnieh³ ja³mi³mi¹dsiag²dsa. 10Ma²ŋi²niang³ jnieh³ tiá² juu¹² ja³lé² li¹dsiág¹ jnieh³ ju³lah ca¹jon¹ Jesús. Hi² jøng² ma²léi¹³ hi² mi²hag¹³ Jesús hi² chian² jnieh³ ni³ jmøi¹guǿi¹ la². 11Di³ lah¹jøng² báh³ dsø²ŋøi² jnieh³ cónh¹ jmai³ ja³chiang² jnieh³, hi² ŋi²niang³ jnieh³ juu¹² ja³lé² li¹dsiág¹ jnieh³ ni³ huu¹³ quiah¹² Jesús. Mi³jøng² ma²léi¹³ hi² ŋi²niang³ jnieh³ ni³ huu¹³ quiah¹² Jesús ni³ jmøi¹guǿi¹ la². 12Jnieh³ báh³ ŋi²niang³ ja³li¹dsiág¹ ni³ jmøi¹guǿi¹ la². Mi³jøng² hniah¹² li¹chianh² ja³cog² Diú¹³. 13Lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Hé²jni jǿg³. Hi² jøng² ma²ca¹juúh¹jni,” rø²juúh² si². Jøng² cøng² ni³ hé² báh³ jnieh³ quianh¹³ dsa² ca¹jmo¹ si² jøng². Hi² jøng² juúh² báh³ jnieh³ jǿg³ calah. Di³ hé² jnieh³. 14Ma²ne³ jnieh³ jmo¹ Diú¹³ hiog¹ jnieh³ quianh¹³ Jesús. Di³ ca¹jmo¹dsa ca¹hiog² Jesús, Juu¹³ jniang³. Jøng² tai¹ Diú¹³ jniang³ cu¹dsié¹² ja³ta¹ni¹ Jesús. 15Ni³ huu¹³ quiánh² hniah¹² báh³ lǿa¹² lah¹jøng². Dsa¹juéh² báh³ hniah¹², dsa² quián¹² Jesús, ja³tsø¹ja¹ jǿg³ quiah¹²dsa. Mi³jøng² hiug¹² jueh¹² hniah¹² li¹chianh², hniah¹² dsa² mi³juanh¹³ Diú¹³ quián² jniang³, dsa² cuøh¹³ Diú¹³ di³hmah³. 16Hi² jøng² tsa¹hei¹² huø³ dsǿa¹² jnieh³. Ha¹chi² lǿa¹² hi² ma²dsø²guiugh² ma²dsø²hén² jmø²ŋǿ¹² quián² jnieh³. Di³ ma²lø²bé² jmi²dsí² quián² jnieh³ lah¹cøng² lah¹cøng² jmai³. 17Ca²juuh³ jmø³uai¹² quin³ jnieh³ cu²hna². Jmø³uai¹² jøng² báh³ hi² jmo¹² li¹chi² tsug¹² jín³ hi² dsio¹ quián² jnieh³, hi² tsa¹lǿih² jmai³ dsa¹hén². 18Tsa¹tiunh¹² jnieh³ juu¹² hi² jní² ni³ guøh³ huø¹ la². Hi² tsa¹jní² báh³ tiunh¹² jnieh³ juu¹². Di³ dsa¹ŋë́² báh³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² jní². Hi² tsa¹jní² báh³ tsa¹dsa¹ŋë́².

will be added

X\