2 CORINTIOS 12

1Ha¹chi² ta³ jmo¹ hi² juøh¹³jni jǿg³ dsio¹ la² quieg¹. Cónh¹jøng² juøh¹³ báh² jní² hi³méh¹. Juøh¹³jni hi² ma²ca¹he¹ Juu¹³ jniang³ ca¹lah¹ma¹quianh¹³ lah¹cøng² hi² ca¹cøa¹jni. 2Di³ cué¹²jni jan² dsa² ŋioh¹², dsa² quián¹² Cristo. Ma¹guie¹quiún² ji²ŋi² ca¹tai¹ Diú¹³ dsa² héi² cu²hna² juu¹² ŋi¹juǿi¹. Tsa¹guiang³jni ha²lah lǿa¹², chi²júh² ca¹ŋie³dsa lah¹ma²quianh¹³ jmø²ŋǿ¹², chi²júh² ca¹ŋie³ jmáh¹lah jmi²dsí² quiah¹² báh³ dsa². Diú¹³ báh³ dsa² ŋi¹². 3Cónh¹jøng² guiang³ báh³ jní² ca¹ŋie³dsa juu¹² ja³dsio¹. Tsa¹guiang³jni chi²júh² hi² quin¹²dsa jmø²ŋǿ¹², chi²júh² hi² ŋie³ jmáh¹lah jmi²dsí². Diú¹³ báh³ ŋi¹². 4Ca¹nǿng²dsa jǿg³ ja³jøng² hi² tsa¹lé² juøh¹³jni, jǿg³ hi² tsa¹lé² juúh² dsa² jmøi¹guǿi¹. 5Juøh¹³ báh³ jní² jǿg³ dsio¹ quiah¹² dsa² héi². Tsa¹juøh¹³jni jǿg³ dsio¹ quieg¹jni. Cónh¹ juøh¹³ báh³ jní² tsa¹chi² bí² chi² quieg¹. 6Cónh¹jøng² ha¹chi² mi³lén²jni dsa² tsa¹chian² dsǿa¹² ju³ná³ hno¹jni juøh¹³jni jǿg³ dsio¹ quieg¹jni. Di³ mi³juøh¹³jni jǿg³ dsøg¹². Jøng² ha¹chi² juøh¹³jni jǿg³ dsio¹ quieg¹jni. Di³ tsa¹hno¹jni lë́h² hniah¹² hi² lán¹²jni dsiog¹jni hi³méh¹ ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² hi² jáih² hniah¹² ha²lah jmo³jni, ha²lah juøh¹²jni. 7Jø¹² bíh³ ca¹lø¹chí¹ cøng² jmø³uai¹² hi² ca¹hí¹ jmø²ŋǿ¹² quieg¹jni, ju³lah lǿa¹² cøng² tang¹². Mi³jøng² tsa¹ŋøa³jni hiug¹² rú²jni quianh¹³ jǿg³ hi² ma²ca¹he¹ Diú¹³. Li¹juúh² cøng² jmø³uai¹² ca¹tse¹ dsa² hlanh³ hi² jmógh²dsa jní². Mi³jøng³ tsa¹ŋøa³jni hiug¹² rú²jni. 8Hnøa¹² rón² ca¹juǿi²jni Diú¹³ hi² mi³hno¹jni hi² mi³jŋíh²dsa jmø³uai¹² jøng². 9Jøng² lah¹la² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa jní²: “Tiúh¹ báh³ jøng² hi² jmo³jni hi² dsio¹ dsøa¹ ja³cogh²hning. Di³ li¹léi¹³ báh³ cu²rø² hi² chi² bí² quieg¹jni ju³ná³ tsa¹béh²hning hŋiah¹,” ca¹juúh² Diú¹³. Hi² jøng² hiug¹² jín³ ma²hiug² dsøa¹jni hi² juøh¹³jni hi² tsa¹chi² bí² chi² quieg¹jni. Mi³jøng² li¹chi² quieg¹jni bí² quiah¹² hŋiah¹² Cristo. 10Hiug² dsøa¹jni lán¹²jni tsa¹bé²jni ni³ huu¹³ quiah¹² Cristo. Lé² báh³ juúh² dsa² siáh² jǿg³ uai¹². Lé² báh³ jmógh²dsa. Ha¹chi² hi² lǿa¹² ju³ná³ he² hi² ué² ca¹jéin¹jni, he² jmø³uai¹² ca¹cán¹jni. Di³ jmai³ jøng² báh³ bé²jni, jmai³ tsa¹chi² bí² chi² quieg¹jni. 11Ma²ca¹lø² ca¹liúh¹jni ju³lah jan² dsa² tsa¹chian² dsǿa¹². Di³ guiogh¹³ báh³ hniah¹² ca¹jmoh³ hi² ca¹hløah³jni lah¹jøng². Guiogh¹³ báh³ hniah¹² mi³cuúh³ hniah¹² jǿg³ dsio¹ quieg¹. Ha¹chi² lǿa¹² tsa¹lán¹²jni jin³ he². Tiog¹³ tsa¹lán¹² dsa² héi² dsa² dsiog¹ hi³méh¹ cónh¹ jín³ jní², ju³lah dsa² hiug¹² jláh³ héi², dsa² hniu¹ heh¹ hniah¹² jǿg³. 12Juanh¹² dsøa¹jni ca¹mi³léi¹³jni cu²rø² hi² lah¹dsóh² lán¹²jni tsih² dsa² høh³ quián¹² Cristo. Ca¹løa¹ báh³ juu¹² juøh¹² quianh¹³ hi² gøg² jmai³ ca¹he¹jni jǿg³ ja³tiogh³ hniah¹². 13Cøng² báh³ hi² dsio¹ dsøa¹ tsa¹ca¹jmo¹jni ja³tiogh³ hniah¹², ju³lah hi² ma²ca¹jmo¹jni juøi² siíh² ja³tiogh³ dsa² quián¹² Jesús. Di³ tsa¹ca¹cuø¹jni jǿg³ hi² mi³hmah¹³ hniah¹² ta³ ca¹jmo¹jni ja³cogh² hniah¹². Juanh¹² jmóh³ hniah¹² hoh¹² henh¹³ hniah¹² dsag³ jøng² quieg¹jni. 14Jøng² ma²tǿ² hnaih² rón² ma²hiúg³jni juu¹² hi² nei³jni juu¹² ja³tiogh³ hniah¹². Jøng² ha¹chi² can³jni hliih³. Di³ ha¹chi² hno¹jni hi² chi² quiánh² hniah¹². Guiogh¹³ báh³ hniah¹² hnó¹jni. Ha¹chi² hniuh¹² jái¹ guing² ha²lah li¹chian² chiég³ jmi². Chiég³ jmi² báh³ hniuh¹² jái¹ ha²lah chian² guing² quián¹². 15Hiug² báh³ dsøa¹jni hi² dsa¹hén² hi² chi² quieg¹jni huu¹³ hi² liúg² jmi²dsí² quiánh² hniah¹². Hiug² báh³ dsøa¹jni hi² dsa¹hén²jni hŋiéng¹. Tsa¹jmóh³ hniah¹² ma²dsø²hén² jǿg³ hi hnangh¹ hniah¹² jní² ta³lah¹ma²dsø²cón³ jǿg³ hi² hnó¹jni hniah¹². 16Ca²dsiogh³ hniah¹² tsa¹tónh² juu¹² hi² tsa¹ma²ca¹can¹jni hliih³ quiánh² hniah¹². Tiog¹³ báh³ juúh² hniah¹² hi² ca¹mi³gan¹³ jnieh³ hniah¹². Quianh¹³ jǿg³ ta³jǿg³ ca¹lǿh¹ jnieh³ hniah¹², juúh² ca²dsiogh³ hniah¹². 17Ha¹chi² ca¹mi³gan¹³jni hniah¹² ja³ca¹tsë́²jni dsa² roh¹³ jniang³ juu¹² ja³tiogh³ hniah¹². 18Ca¹juǿi²jni Tito hi² ŋó¹²dsa. Jøng² ca¹tsë́²jni jan² dsa² roh¹³ jniang³ quianh¹³dsa calah. Jøng² ha¹chi² lë́²jni hi² ca¹cuúh¹ Tito hniah¹² ju²méh³ dsøa¹². Cøng² jǿg³ tiogh³dsa quianh¹³ jní² ja³cogh² hniah¹². Cøng² ni³ ca¹jmo¹dsa ja³cogh² hniah¹² ju³lah ma²ca¹jmo¹jni hŋiéng¹. 19Jøng² tsa¹ju³lë́h³ hniah¹² hi² tsǿh²jni jǿg³ dsøg¹² quieg¹jni quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ la² hi² juǿi²jni hniah¹². Lán¹²jni dsa² quián¹² Cristo. Hi² jøng² ja³ta¹ni¹ Diú¹³ ma²ca¹juúh¹jni ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ la². Mi³jøng² li¹chi² bí² quiánh² hniah¹², hniah¹² dsa² hnó¹jni. 20Høa¹² dsøa¹jni ju³ná³ ca¹lø¹léi¹³jni na³ma²dsiég¹jni ja³tiogh³ hniah¹², hi² tsa¹tiogh³ hniah¹² cu²rø² lah¹cónh¹ ja³lë́²jni hi² dsio¹ mi³tiogh³ hniah¹², ju³ná³ ca¹lø¹hniuh¹² jmo³jni jmai³ jøng² cøng² hi² tsa¹lë́h² hniah¹² hi² mi³jmo²jni. Høa¹² dsøa¹jni ju³ná³ ca¹lø¹guiang¹jni hi² chian² dsa² cø²tsë¹², dsa² dsih¹², dsa² hne², dsa² lø³neh³, dsa² juúh² jǿg³ hlaih¹³ quiah¹² roh¹³dsa, jǿg³ tsa¹dsio¹, dsa² ŋi²nio³ rú², dsa² jmo¹² møah¹³. 21Høa¹² dsøa¹jni ju³ jøng² hi² jmo¹ Diú¹³ li¹hiih³jni ni³ huu¹³ quiánh² hniah¹² na³ma²dsiég¹jni calah. Tsa¹hno¹jni tiíh¹ cøh² dsøa¹jni calah huu¹³ hi² tsa¹ma²ca¹jéinh¹ hoh¹² ca²dsiogh³ hniah¹² hi² hlaih¹³ mi³ŋi²nioh³ hniah¹² lah¹jiá¹², dsiih¹² hniah¹² jǿg³ quianh¹³ hio¹³ hlanh³, ho¹ ju³ hio¹³ quián¹² dsa².

will be added

X\