2 CORINTIOS 11

1Juanh¹² jmóh³ hniah¹² hoh¹² ja³lø³liugh³jni hniah¹² ju³lah jan² dsa² tsa¹chian² dsǿa¹². Juanh¹² jmóh³ hniah¹² hoh¹² ja³cog²jni. 2Dsih¹²jni ja³cogh² hniah¹² ni³ huu¹³ quiah¹² Diú¹³. Di³ ca¹jmo¹jni hi² lénh² hniah¹² ja³cog² Cristo ju³lah lán¹² jan² tsih² mǿ² dsiog¹, li¹juúh² jǿg³, dsa² jian¹ jan² jøng² báh³ dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa. Tsa¹hlanh¹dsa jín³ hein² dsa² ŋioh¹² siáh². 3Høa¹² dsøa¹jni ju³ná³ ca¹lø¹gánh¹ hniah¹² ju³lah ca¹lø¹gán¹ Eva. Ca¹mi¹gag¹² dsa² hlanh³, dsa² lah¹dsóh² të² mi¹gag¹². Høa¹² dsøa¹jni ju³ná³ ca¹løa¹ tsa¹hnóh¹ hniah¹² Cristo ca¹lah¹jǿ¹ hoh¹² hniah¹². 4Ma²léi¹³jni hi² héh³ hniah¹² lǿa¹² ju³ he² jǿg³ ca¹nengh² hniah¹²: Ho¹ ju³ juúh²dsa ma²chian² Jesús siáh² calah, ho¹ ju³ hniuh¹² cánh³ hniah¹² jmi²dsí² siíh² calah, ho¹ ju³ dsi¹³ juu¹² siíh² ja³lé² liúg² jniang³. 5Hiug¹² jláh³dsa lë́²dsa, dsa² tsaih¹² hniah¹² jǿg³ jøng². Cónh¹jøng² ha¹chi² lë́²jni dsiog¹dsa cónh¹ jín³ jní². 6Ha¹chi² hi² lǿa¹² hi² tsa¹të²jni hløah³ ju³lah hløah¹² dsa² héi². Di³ ma²guiang³jni ha²lah lǿa¹² jǿg³ juøh¹²jni. Jø¹² bíh³ cu²rø² ma²ca¹lø¹leh¹³ hniah¹² lah¹jøng². 7Lǿa¹² báh³ ca¹ŋi¹gán²jni ja³tsa¹ca¹jmo¹jni hi² lán¹²jni dsa² juanh¹² jmai³ ca¹hé¹jni hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ha¹chi² ca¹cán¹jni hliih³ jmai³ jøng². Di³ hi² hno¹jni mi³juanh¹³jni hniah¹². 8Dsa² quián¹² Jesús chian² ja³siíh³ ca¹cán¹jni cog³ quiah¹², cog³ hi² lá²jni hi² dsø²ŋë́² dsi²néi² ta³lah¹ca¹mi³ti³jni neih³ hniah¹², ta³lah¹ca¹he¹jni jǿg³. 9Jin³ hein² hniah¹² ha¹chi² ca¹cuø¹jni ju²méh³ dsøa¹² jmai³ mi³hiúg³jni quianh¹³ hniah¹², ju³lah jmai³ ja³ca¹chi¹quian¹³jni jmai³. Dsa² roh¹³ jniang³ ca¹u¹lé² juu¹² huø¹ Macedonia ca¹cuø¹ ca¹lah¹jǿ¹ hi² hniuh¹² quieg¹ jmai³ jøng². Hi² jøng² ha¹chi² ca¹cuø¹jni hniah¹² ju²méh³ dsøa¹². Hi² cónh¹jøng² tsa¹cuø¹³ báh³ jní² calah. 10Tøa¹² dsøa¹jni hi² ma²ca¹jmo¹jni lah¹jøng². Hi² jøng² tsa¹cuø³jni hi² dsa¹hén² jǿg³ jøng² lah¹tan¹³ ja³ŋøa¹²jni huø¹ Acaya. Lah¹dsóh² ma²guiang³jni tsa¹lé² lah¹jøng² lah¹cónh¹ ja³té¹² hi² dsøg¹² jǿg³ ma²quianh¹³jni Cristo. 11Jøng² tsa¹ju³lë́h³ hniah¹² jmo³jni lah¹jøng² huu¹³ jøng² hi² tsa¹hnó¹jni hniah¹². Diú¹³ ma²ŋi¹² hi² hnó¹jni hniah¹². 12Cøng² hi² jmo¹³ báh³ jní² ju³lah ma²jmo¹jni. Mi³jøng² li¹léi¹³ tsa¹té¹² jǿg³ quiah¹² dsa² hniu¹ juúh² hi² lán¹²dsa cu²rø² quianh¹³ jní² ja³heh¹²dsa hniah¹² jǿg³. 13Di³ lán¹² dsa² lah¹héi² dsa² ta³júg³, dsa² mi²gag¹². Jmo¹²dsa hi² lán¹²dsa tsih² høh³ quián¹² Cristo. 14A¹jáng¹ ju³ hi² chi² li¹juúh³ jniang³ ná¹². Di³ ca¹tǿ² hŋiah¹² báh³ dsa² hlanh³ jmo¹² hi² lán¹²dsa ju³lah jan² angel dsiog¹ quián¹² Diú¹³. 15Hi² jøng² tsa¹ué² jmo¹ dsa² lah¹héi² hi² lán¹²dsa dsa² hniu¹ jǿg³ dsio¹. Di³ lah¹jøng² jmo¹² dsa² hlanh³, dsa² lán¹² juu¹³dsa. Lah¹jøng² li¹hmah¹³ báh³ quiah¹²dsa chi² ha²lah jmo¹dsa. 16Cónh¹ calah siíh² juøh¹³jni, tsa¹ju³lë́h³ hniah¹² tsa¹chian² dsøa¹jni. Cónh¹jøng² neng² jǿg³ quieg¹ chi²júh² lë́h² hniah¹² tsa¹chian² dsøa¹jni. Mi³jøng² lé² juøh¹³jni cøng² ton¹ jǿg³ dsio¹ quieg¹. 17Ha¹chi² juøh¹²jni jǿg³ la² ni³ huu¹³ quiah¹² Diú¹³. Lø²liuh¹²jni ju³lah jan² dsa² lah¹dsóh² tsa¹chian² dsǿa¹², dsa² mi²juanh¹² hŋiah¹². 18Mi³juanh¹³ báh³ jní² hŋiéng¹jni. Di³ jue¹² báh³ dsa² lø²liúh² ha²lah ma²ca¹jmo¹dsa. 19Lé² báh³ cángh³ hniah¹² hoh¹² quiah¹² dsa² tsa¹juøi² dsǿa¹². Di³ hi² lë́h² hniah¹² hi² ŋih³ hniah¹² ma¹dsio¹². 20Ha¹chi² hi² juúh² hniah¹² ja³cuøh¹²dsa hniah¹² ta³ tiog¹³ hi² ja¹, ho¹ ju³ ja³cán²dsa hi² chi² quiánh² hniah¹². Ha¹chi² lǿa¹² hi² tsa¹dsi¹³ juu¹² jmo¹dsa lah¹jøng². Ha¹chi² hi² juúh² hniah¹² hi² ŋi²nio³ dsa² héi² rú²dsa. Ha¹chi² hi² jmoh² hniah¹² ju³ná³ ca¹jnáng¹dsa neih³ hniah¹². 21Lah¹dsóh² juøh¹²jni ha¹chi² ca¹tí² dsøa¹jni hŋiéng¹jni jmo³jni lah¹jøng² quiánh² hniah¹². Cónh¹jøng² tí² báh³ dsøa¹jni juøh¹³jni hi² dsiog¹jni ca¹lah¹cónh¹ té¹² ja³juúh² dsa² siáh² hi² dsiog¹dsa. (Lø²liuh¹²jni ju³lah jan² dsa² tsa¹chian² dsǿa¹².) 22Lán¹² báh³ jní² dsa² hebreo ju³ná³ juúh² dsa² héi² hi² lán¹²dsa lah¹jøng². Lán¹²jni calah dsa² israel chi²júh² lah¹jøng² juúh²dsa hi² lán¹²dsa. Lán¹²jni calah tsø³jong¹³ hlai³ Abraham chi²júh² lah¹jøng² lán¹²dsa. 23Hiug¹² jín³ cu²rø² mi³ti³jni ni³ Cristo cónh¹ jín³ dsa² héi² ju³ná³ juúh²dsa jmo¹²dsa lah¹jøng². (Lø²liuh¹²jni ju³lah jan² dsa² ŋá¹².) Hiug¹² jín³ rø² ma²ca¹jmo¹jni ta³. Hliú² rón² ca¹tangh²dsa jní² hni¹ŋí³. Hliú² rón² ma²ca¹bú²dsa. Hliú² rón² ca¹jéin¹jni hi² mih² tsa¹ca¹jon¹jni. 24Hŋí² rón² ca¹bú² dsa² judío quianh¹³ hnei¹³ ma¹gui²guí² rø²dsǿ² ŋiu¹ rón² láh² cu²rón². 25Hnøa¹² rón² ca¹bú²dsa quianh¹³ hma² tig². Cu²rón² ca¹qui² ca¹tǿg²dsa cang³. Hnøa¹² rón² ca¹ŋi¹honh¹² niúh¹ jmǿi¹ barco hi² mi³hiúg³jni. Jøng² ca¹løa¹ hiúg³jni jmø³ŋih¹³ ta³cøng² jmai³ quianh¹³ cøng² huu². 26Hliú² rón² ma²ca¹ŋøa¹jni juu¹² ja³ué³, ja³li¹hú¹³jni jmøi², juu¹² ja³chian² dsa² høin², ja³li¹jmógh² dsa² go²jni ca¹lah¹ma¹quianh¹³ dsa² siáh², ju³lah dsa² hiag¹³. Ma²ŋie³jni ja³ué³, ju³lah jøa³juøi², ju³lah ja³tsa¹chian² dsa² tiogh³, ju³lah juu¹² jmø³ŋih¹³, ju³lah ja³tiogh³ dsa² hiag¹³ jmo¹² hi² lán¹²dsa dsa² roh¹³ jniang³, 27ja³ué³, ja³chi² jmø³uai¹², ja³tsa¹lé² güe²jni, ja³ha¹chi² hi² chi² hi² cøh³gøh¹jni, ja³guǿi², ja³tsa¹chi² hmøah¹² dsiég² chi² li¹caih¹³jni. 28Jø¹² bíh³ cøng² hi² chian²jni ju²hí³ dsøa¹² ha²lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² dsa² quián¹² Jesús, dsa² tiogh³ lah¹cøng² lah¹cøng² juøi² ja³tiogh³dsa. 29Ca¹tǿ² hŋiéng¹ báh³ jní² hai¹² huø³ dsøa¹ ju³ná³ ca¹lø¹guiang¹jni hi² ma²hei¹² huø³ dsǿa¹² jan² dsa² roh¹³ jniang³. Jní² báh³ dsa² can¹³ ju²hiíh¹ ju³ná³ hein² dsa² roh¹³ jniang³ ca¹tánh² dsag³. 30Jǿg³ dsio¹ jøng² báh³ cuǿ¹³jni quieg¹ hi² tsa¹chi² bí² chi² quieg¹jni, ju³ná³ tiog¹³ hniuh¹² juøh¹³jni jǿg³ dsio¹ quieg¹jni hŋiéng¹jni. 31Ma²ŋi¹² Diú¹³ quián¹² Jesús Juu¹³ jniang³, dsa² lán¹² ti³jmi²dsa, hi² tsa¹tø³júg³jni. Dsiog¹ báh³ dsa² héi² jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹. 32Dsi³máh² quián¹² rai¹³ Aretas ca¹tse¹ hlég² quián¹² juu¹² chiuh³ juøi² Damasco, dsa² mi³chiángh¹ jní². 33Cónh¹jøng² ca¹lúg²jni. Di³ ca¹siág² dsa² roh¹³ jniang³ jní² juu¹² hag³tø²quig² ta¹lah¹coh¹³ hieh¹², hi² hiúg³jni niúh¹ cøng² møh² tá³ juøh¹².

will be added

X\