2 CORINTIOS 10

1Jní² báh³ dsa² tsen² Pablo. Hlanh¹³jni hniah¹² ni³ quiah¹² Cristo, dsa² huø³ dsǿa¹², dsa² juanh¹² dsǿa¹². Chian² dsa² juúh² hi² bí² dsøa¹jni jmáh¹lah jmai³ guø³jni ja³uǿin³. Jøng² huø³ hei¹² dsøa¹jni jmai³ guø³jni quianh¹³ hniah¹², juúh²dsa. 2Hi² jøng² juǿi²jni hniah¹² quianh¹³ hi² tiog¹³, hi² jmóh³ hniah¹² cu²rø². Mi³jøng² tsa¹li¹hniuh¹² jmó¹³jni bí² dsøa¹jni ja³cogh² hniah¹², na³ma²ca¹dsiég¹jni ja³tiogh³ hniah¹². Di³ ma²ca¹jmo¹jni dsøa¹ hi² hniuh¹² jmo¹³jni lah¹jøng² ja³cog² dsa² dsø²jiag¹² dsǿa¹² hi² jmo² jnieh³ ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la². 3Tiagh³ báh³ jnieh³ jmøi¹guǿi¹. Di³ ha¹chi² jmo² jnieh³ ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² guøh³ huø¹ la². 4Ha¹chi² jmo² jnieh³ bí² ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² bí² quiah¹² ni³ huø¹ la². Ma²chian² jnieh³ bí² quiah¹² Diú¹³, hi² jmo¹² hi² tiúh¹ jnieh³ ja³cog² he² hi² hlaih¹³ ca¹ŋi¹ŋǿi² jnieh³. 5Chian² báh³ dsa² rú², dsa² dsii¹² jǿg³ siíh². Di³ tsa¹hniu¹dsa li¹cue¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ Diú¹³. Tiúh¹ báh³ jnieh³ mi³lei¹³ hi² tsa¹té¹² jǿg³ quiah¹² dsa² héi². Jø¹² bíh³ tiúh¹ jnieh³ jmó³ hi² nang¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ jǿg³ quiah¹² Cristo. 6Lah¹ni³ jmó³ jnieh³ mi³tih³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹. Jøng² ma²tiagh³ jnieh³ ju²jŋia¹³ hi² cuú³ jnieh³ ju²lih¹³ dsøa¹² quiah¹² ju³lah hein² dsa² tsa¹nang¹ jǿg³. 7¡Cu²rø² jai³ ha²lah lǿa¹²! Ju³dsiagh² dsǿa¹² dsa² lë́² hi² lán¹²dsa guiog¹³dsa dsa² quián¹² Cristo. Ju³dsiagh² dsǿa¹²dsa hi² lah¹jøng² lán¹² jnieh³ calah cøng² ni³ quianh¹³dsa. 8Ha¹chi² hi² lǿa¹² ju³ná³ juøh¹²jni ma¹dsio¹² cónh¹ lé² li¹juøh¹³ jní² jǿg³ hi² ma²ca¹cuø¹ Juu¹³ jniang³ bí². Ha¹chi² lø²hiih³jni. Di³ huu¹³ jøng² ca¹cuø¹dsa bí² hi² jmo³jni hi² jmáh³ hniah¹² tí² jǿg³ quiah¹²dsa. A¹jáng¹ ju³ hi² jmo³jni bí² mi³jøng² dsa¹hén² hoh¹² hniah¹² jǿg³. 9Tsa¹hno¹jni jmo³jni hi² li¹ganh¹ hniah¹² jní² quianh¹³ si² hi² dsianh¹²jni. 10Di³ chian² báh³ dsa² juúh² ma¹dsio¹² bí² jmo³jni quianh¹³ si² hi² dsianh¹²jni. Juúh²dsa ha¹chi² bí² chi² quieg¹ jmai³ hiúg³jni quianh¹³ hniah¹². Tsa¹rø² niúh² jǿg³ quieg¹ jmai³ jøng², juúh²dsa. 11Ju³li¹ŋi¹² dsa² juúh² lah¹jøng² hi² lah¹dsóh² mi³ti³ báh³ jnieh³ jmai³ tiagh³ jnieh³ quianh¹³ hniah¹², ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² jǿg³ ca¹juúh³ jnieh³ quianh¹³ si² hi² ca¹dsianh¹³ jnieh³ jmai³ tiagh³ jnieh³ ja³uǿin³. 12Cónh¹jøng² tsa¹ju³lë́h³ hniah¹² hi² hneng² jnieh³ jmó³ ju³lah jmo¹² dsa² juúh² jǿg³ dsio¹ quiah¹² guiog¹³dsa. A¹jáng¹ hi² chian² dsǿa¹² dsa² lah¹héi² ja³jmo¹²dsa hi² lán¹²dsa dsa² dsiog¹ hi³méh¹ cónh¹ jín³ roh¹³dsa. 13Ha¹chi² juúh³ jnieh³ hi² tsug¹² dsiog¹ jnieh³. Ca¹tǿ² jøng² báh³ hneng² jnieh³ jmó³ jnieh³, ca¹lah¹cónh¹ ja³ma²ca¹cuø¹ Diú¹³. Jøng² ma²ca¹cuø¹ báh³ Diú¹³ hi² tséih³ jnieh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹²dsa. 14Héi¹ jnieh³ ca¹jmó³ héh¹ hi² hlanh¹³ jnieh³ hniah¹². Diú¹³ báh³ ca¹jmo¹ héh¹. Jøng² jnieh³ báh³ dsa² lah¹ni³ ca¹ŋi³hé³ jǿg³ quiah¹² Cristo juu¹² ja³tiogh³ hniah¹². 15Ha¹chi² juúh² jnieh³ hi² tsug¹² dsio¹ ma²ca¹jmó³ jnieh³ ja³ma²lǿa¹² cøng² ta³ hi² ma²ca¹jmo¹ dsa² siáh². Hneng² jnieh³ jmáh³ hniah¹² tí² hi³méh¹ jǿg³. Mi³jøng² lé² tsø³jan¹³ jnieh³ ma¹dsio¹² hi³méh¹ jǿg³ ja³siíh³. 16Hneng² jnieh³ dsø³hǿa¹³ jnieh³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ uǿin² hi³méh¹ lah¹cónh¹ ja³tiogh³ hniah¹². Ja³jøng² ha¹chian² lé² li¹juúh² ca¹mi¹liag¹ dsa² siáh² ta³ hi³ ma²jmo² jnieh³. 17Cónh¹jøng² lah¹la² rø²juúh² si²: “Tsa¹dsio¹ mi³juanh¹³ jniang³ guiag¹³. Juu¹³ jniang³ báh³ dsio¹ mi³juanh¹³ jniang³,” rø²juúh² si². 18Héi¹ dsa² mi²juanh¹² guiog¹³ tøa¹² dsǿa¹² Juu¹³ jniang³. Hŋiah¹² báh³ Juu¹³ jniang³ ma²ŋi¹² hein² dsa² tøa¹² dsǿa¹²dsa.

will be added

X\