1 TIMOTEO 4

1Jøng² cu²rø² ma²ca¹juúh² jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³ ha²lah lé² ta¹chi³quë́¹. Jií¹ jmai³ ja³tiu² dsa² jue¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Hé² dsa² héi² jǿg³ ta³jǿg³ hi² mi²gag¹² dsa² hlanh³. 2Hé²dsa jǿg³ hi² mi²gag¹² dsa² ta¹caih¹³ ta¹jen¹², dsa² tsa¹ma¹cuuh¹² jǿg³ dsio¹. 3Tsa¹lé² jenh² jniang³ gug², juúh²dsa. Chi² báh³ má¹ tsa¹lé² quie¹³ jniang³, juúh²dsa. Tsa¹tónh²dsa juu¹² Diú¹³ báh³ dsa² ca¹jmo¹ hi² chi² má¹ hi² quie² jniang³, jniang³ dsa² hé² lah¹té¹² jǿg³ dsøg¹². Tsa¹tónh²dsa juu¹² hi² hniu¹ Diú¹³ hi² juúh³ jniang³ di³hmah³ má¹ ca¹cuø¹dsa. 4Dsio¹ báh³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² ca¹jmo¹ Diú¹³. Dsio¹ báh³ juúh³ jniang³ di³hmah³. Tsa¹jmó³ jniang³ hi² tsa¹hií³ jniang³. 5Di³ lé² ti³jai¹ má¹ ju³ná³ hlanh¹³ jniang³ Diú¹³ ja³quie¹³ jniang³ ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹²dsa. 6Jøng² tógh³hning dsa² roh¹³ jniang³ jǿg³ dsianh¹³jni quianh¹³ si² la². Hi² jøng² mi³tih³ báh³ hning² jǿg³ quiah¹² Cristo Jesús. Ma²ca¹jmo¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²ca²ŋi²cónh¹hning hŋiah¹, jǿg³ héh²hning, jǿg³ ma²ŋøh²hning mi³ca¹he¹jni. 7Jøng² tsa¹nǿngh³hning jǿg³ hlaih¹³. Tsa¹nǿngh³hning jǿg³ ha¹chi² ta³ li¹jmo¹. Dsio¹ mi³tanh¹³hning ha²lah ŋǿh³hning juu¹² quiah¹² Diú¹³. 8Jøng² dsio¹ báh³ ju³ná³ jmó³ jniang³ hí³ jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³. Di³ hiug¹² jín³ dsio¹ quín³ jniang³ hí³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³, jǿg³ jmo¹ ta³ ja³ca¹lah¹jǿ¹, ju³lah ni³ jmøi¹guǿi¹ la², ju³lah jmøi¹guǿi¹ cøng² calah. 9Lah¹té¹² jǿg³ dsøg¹² báh³ jøng². Dsio¹ ju³ ca¹hé¹ ca¹lah¹já¹ dsa². 10Huu¹³ jøng² báh³ hiug¹² jmó³ jniang³ ta³. Di³ tí² chinh³ jniang³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³, dsa² chian², dsa² liúg² ca¹lah¹já¹ dsa² lǿa¹² ju³ hein² dsa² hé² jǿg³ quiah¹²dsa. 11Jǿg³ la² tógh³hning dsa² roh¹³ jniang³. 12Ha¹chi² ju³jmo³dsa dsǿa¹²dsa hi² tsa¹ma²guiuh¹³hning hiug¹². Ŋǿh³hning jmáh¹lah hi² dsio¹. Jmáh¹lah jǿg³ dsio¹ juúh³hning. Cu²rø² mi³hnoh¹³hning dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹²hning. Tí² chinh¹²hning jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Mi³jøng² li¹chi² jǿg³ ha²lah ŋi¹nio¹ dsa² roh¹³ jniang³ hi² jái¹²dsa ha²lah ŋøh²hning ti³janh¹hning. 13Jøng² lah¹la² jmóh³hning ta³lah¹tsa¹ma²dsiánh¹jni calah ja³quiánh³hning. Hǿh³hning si² quiah¹² Diú¹³ ja³dsa¹tiogh¹² dsa² roh¹³ jniang³. Mi³tanh¹³hning dsa² jǿg³. Heh¹³hning dsa² jǿg³ ha²lah dsio¹ ŋi¹nio¹dsa. 14Ca¹jmo¹ Diú¹³ jǿg³ lah¹jiá¹² hi² li¹chi² bí² hi² ŋǿh³hning ta³ quiah¹²dsa. Jøng² ca¹hóh¹hning ta³ jøng² jmai³ ca¹quieg² dsa² canh¹³ quián¹² guøh¹² gug² ni³ quiánh²hning. Cøng² hi² ŋǿh³hning ta³ jøng². Diú¹³ báh³ dsa² ca¹cuø¹ bí². 15Cøng² hi² jmóh³hning lah¹jøng² quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hoh¹²hning. Mi³jøng² jái¹ ca¹lah¹já¹dsa ha²lah dsø²juanh¹²hning. 16Jmo³ hí³ hi² ŋǿh³hning hi² juúh³hning jmáh¹lah hi² dsio¹. Jøng² liúgh³hning hŋiah¹ cu¹dsie¹² quianh¹³ dsa² nang¹ jǿg³ juúh³hning lǿa¹² ju³ jmóh³hning lah¹jøng².

will be added

X\