1 TIMOTEO 3

1Lah¹té¹² jǿg³ dsøg¹² báh³ la²: Hi² dsio¹ báh³ hniu¹dsa ju³lah hein² dsa² hniu¹ lén² dsa² juanh¹² quián¹² guøh¹². 2Jøng² hniuh¹² ŋøa¹ dsa² juanh¹² quián¹² guøh¹² hi² chi² jmáh¹lah jǿg³ dsio¹ quiah¹²dsa. Jan² hio¹³ báh³ lé² jian¹dsa. Jøng² hniuh¹² lán¹²dsa dsa² chian² dsǿa¹², dsa² ŋi¹², dsa² juanh¹² dsǿa¹², dsa² cuø¹ cøng² neng¹² hniú¹², dsa² të² he¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 3Tsa¹lé² lén²dsa dsa² hen¹², dsa² hniu¹ møah¹³. Hi² hniuh¹² jmo¹dsa huø³ dsǿa¹²dsa, hniu¹dsa jǿg³ rø², tsa¹hniu¹dsa hi² chi² quiah¹² dsa². 4Jøng² hniuh¹² jmo¹dsa cu²rø² héh¹ dsi²néi². Tsa¹dsio¹ ju³ná³ tsa¹nang¹ guing² quián¹²dsa gøg¹² jǿg³. 5Di³ tsa¹lé² jmo¹dsa hí³ dsa² quián¹² Diú¹³ ju³ná³ tsa¹hiog³dsa jmo¹dsa héh¹ dsi²néi² quiah¹²dsa. 6Jøng² tsa¹dsio¹ lén²dsa dsa² juanh¹² quián¹² guøh¹² jmai³ lah¹ni³ ma²hé²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ju³ná³ ca¹ta³canh¹³dsa hi² ŋøa¹dsa rú²dsa ju³lah ca¹jmo¹ dsa² hlanh³. 7Jøng² hniuh¹² hi² li¹chi² jmáh¹lah jǿg³ dsio¹ quiah¹²dsa lah¹jiá¹² hi² juúh² dsa² tsa¹hé² jǿg³. Mi³jøng² tsa¹juúh² dsa² tsa¹hé² jǿg³ héi² jǿg³ hlaih¹³ quiah¹²dsa ta¹chi³quë́¹ na³ma²lán¹²dsa ta³ quiah¹² guøh¹² ju³lah hniu¹ dsa² hlanh³. 8Jø¹² bí³ lah¹jøng² hniuh¹² quiah¹² dsa² neng¹² ni³ jǿg³ quiah¹² guøh¹². Hniuh¹² ŋi¹nio¹dsa cøng² ni³ jmáh¹lah ta³ quiah¹². Hniuh¹² lán¹²dsa dsa² té¹² jǿg³ quiah¹². Tsa¹lé² li¹hen¹²dsa. Tsa¹dsio¹ hniu¹dsa líh²dsa cog³ quianh¹³ mai³¹ hlaih¹³. 9Hi² hniuh¹² të²dsa cu²rø² jǿg³ ma²hé²dsa, hi² ŋi²nio³dsa ha¹chi² dsag³ re²dsa. 10Jø¹² bí³ hniuh¹² cán² dsa² roh¹³ jniang³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹²dsa lah¹jiá¹². Jøng² báh³ ma²lé² jmo¹dsa ta³ quiah¹² guøh¹² na³ma²dsøg¹² dsǿa¹² dsa² roh¹³ jniang³ hi² ŋi²nio³dsa jmáh¹lah hi² dsio¹. 11Jø¹² bí³ lah¹jøng² quiah¹² hio¹³, dsa² neng¹² ni³ jǿg³ quiah¹² guøh¹². Hniuh¹² ŋi¹nio¹dsa cøng² ni³ jmáh¹lah ta³ quiah¹². Tsa¹lé² quián¹dsa dsa² jǿg³ hlaih¹³. Hniuh¹² lán¹²dsa dsa² chian² dsǿa¹², dsa² mi²ti¹ ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ quiah¹². 12Jøng² jan² hio¹³ báh³ lé² jian¹ jan² dsa² ŋioh¹² ju³lah dsa² neng¹² ni³ jǿg³ quiah¹² guøh¹². Hniuh¹² jmo¹dsa cu²rø² héh¹ dsi²néi² lah¹ma¹quianh¹³ jong¹²dsa. 13Di³ jǿg³ dsio¹ báh³ li¹chi² quiah¹² dsa² mi¹ti¹ cu²rø² ta³ quiah¹² guøh¹². Jø¹² bí³ li¹bí² dsǿa¹²dsa ha²lah ŋi¹nio¹dsa jǿg³ quiah¹² Cristo Jesús. 14Hno¹jni nei³jni ta³tí³ la² juu¹² ja³tiogh³ hniah¹². Jøng² dsianh¹³jni si² la² quiánh²hning 15ju³ná³ ca¹lø¹han¹jni. Mi³jøng² li¹ŋih³hning ha²lah hniuh¹² hi² ŋi³niang³ jniang³, dsa² ma²lán¹² jong¹² Diú¹³. Jan² báh³ Jmi² jniang³ chian². Ma²lán¹² jniang³ roh¹³ jniang³. Jmo² jniang³ ma²hei¹² tí² lah¹té¹² jǿg³ dsøg¹². 16Ha¹chian² dsa² li¹juúh² tsa¹dsio¹ jǿg³ hé² jniang³: Ca¹lán¹ Diú¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Jøng² ca¹lø¹léi¹³ hi² lán¹²dsa Diú¹³. Ca¹jǿi² ángeles. Ca¹nǿng² dsa² jǿg³ quiah¹²dsa. Jue¹² dsa² ca¹hé¹ jǿg³. Jøng² ca¹ŋáh¹dsa juu¹² guiuh¹³.

will be added

X\