1 TESALONICENSES 5

1Jøng² tsa¹hniuh¹² dsianh¹³jni jǿg³ he² jmai³ ŋi² lé² lah¹jøng² dsa² roh¹³ jniang³. 2Ma²ŋih³ báh³ hniah¹² cu²rø² hi² jí¹ jmai³ jøng² quiah¹² Juu¹³ jniang³ cónh¹ tsa¹jŋia¹³, ju³lah jmo¹² dsa² høin² ja³neng². 3Li¹chian² báh³ dsa² juúh² jmai³ jøng²: “Tei³ báh³ neng¹². Ha¹chi² hi² lé²,” juúh²dsa. Dsø¹juu¹² jøng² báh³ lé² hi² dsa¹hén²dsa, ju³lah ja²lé² cøh² toh¹² hio¹³, dsa² li¹chian² guing² cónh¹ tsa¹ju²jŋiá³. Ha¹chi² ju³ hi² tsa¹lé² dsa¹ŋë́²dsa jmai³ jøng². 4Jøng² hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³, ma²ŋih³ báh³ hniah¹² ha²lah lé². Hi² jøng² tsa¹lé² hi² jénh² hniah¹² hi² jí¹ jmai³ jøng² quiah¹² Juu¹³ jniang³ cónh¹ tsa¹ju²jŋiá³, ju³lah jmo¹² dsa² høin². 5A¹jáng¹ dsa² ŋi²niang³ ja³nioh¹² ja³neng² jniang³. Dsa² ŋi²niang³ ja³taih¹² ja³jní³ báh³ jniang³. 6Jøng² tsa¹lé² guǿi¹ jniang³, ju³lah jmo¹² dsa² siáh². Hi² hniuh¹² tiágh³ jniang³ ju²jŋia¹³. Mi³chián³ jniang³ dsǿa¹². 7Ja³neng² báh³ güe² dsa² güe². Ja³neng² báh³ lø²hen¹² dsa² hen¹². 8Jøng² jniang³ dsa² chiang² ja³taih¹² ja³jní³, mi³chián³ báh³ jniang³ dsǿa¹². Cøng² hi² jmó³ báh³ jniang³ hi² hé² jniang³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³, hi² hnio¹ jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Cøng² ma²hé² hi² liúg² báh³ jniang³. Jøng² ma²lán¹² jniang³ ju³lah lán¹² hlég². Quieih¹²dsa ŋí³. Hiu³ ŋí³ dsi³dsa. Ha¹chi² hi² jenh¹³ jniang³. 9Ha¹chi² ca¹hei¹ Diú¹³ hi² quíg³ jniang³ dsǿg³. Ca¹hei¹dsa hi² tai¹ jniang³ hi² lég² Jesucristo Juu¹³ jniang³, 10dsa² ca¹jon¹ dsié¹² jniang³. Mi³jøng² tiágh³ jniang³ quianh¹³dsa, ju³ lah¹la² ca¹dsag¹ jniang³, ju³ lah¹la² tsa¹ca¹dsag¹ jniang³. 11Hi² jøng² jmóh³ hniah¹² liáh² guiogh¹³ hniah¹². Qui³cuøh¹³ hniah¹² bí² rúh² hniah¹² lah¹jan² lah¹jan² hniah¹², ju³lah ma²jmoh² hniah¹². 12Jøng² dsa² roh¹³ jniang³, møah¹³ jnieh³ hniah¹² hi² jmóh³ hniah¹² quien¹² dsa² lán¹² ta³ quiánh² hniah¹², dsa² quin¹² ni³ quiánh² hniah¹², dsa² togh¹² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. 13Mi³juanh¹³ hniah¹² dsá¹. Mi³hnoh¹³ hniah¹² dsá¹, huu¹³ quiah¹² ta³ lán¹²dsa. Cøng² jǿg³ báh³ túgh³ hniah¹² lah¹jan² lah¹jan² hniah¹². 14Jøng² tséih³ jnieh³ hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³, hi² hlanh¹³ hniah¹² dsa² quiánh² hniah¹² hi² jmo¹dsa ta³, ju³lah dsa² tsa¹ma¹jmo¹ ta³. Cuøh¹³ hniah¹² dsa bí², ju³lah dsa² ti³hái¹³ huø³ dsǿa¹². Mi³hogh³ hniah¹² ju³lah dsa² tsa¹tioh¹². Juanh¹² jmóh³ hniah¹² hoh¹² ja³cog² ca¹lah¹já¹ dsa². 15Mi³tiánh³ hniah¹² hoh¹² hi² tsa¹jeinh³ hniah¹², ju³ná³ he² hi² ca¹jmóh¹ dsa² hniah¹². Cøng² hi² jmóh³ báh³ hniah¹² jmáh¹lah hi² dsio¹ ja³cog² dsa² quiánh² hniah¹² quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² siáh² calah. 16Túgh³ tiá² hioh¹² jénh² hniah¹². 17Tsa¹janh³ hniah¹² hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³. 18Háih³ hniah¹² Diú¹³ di³hmah³ ca¹lah¹jǿ¹ cu¹té¹². Lah¹jøng² báh³ hniu¹ Diú¹³ jmó³ jniang³, dsa² quián¹² Cristo Jesús. 19Tsa¹hnah³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³. 20Tsa¹jmóh³ hniah¹² tsa¹tøa¹² hoh¹² jǿg³ hǿ² dsa² ca¹he¹ Diú¹³. 21Jøng² cánh³ hniah¹² jǿg³ dsøg¹² ca¹lah¹jǿ¹ chi²júh² he² jǿg³ dsio¹. Jmáh¹lah jǿg³ dsio¹ báh³ nǿngh³ hniah¹². 22Tø¹cøg¹² báh³ jmóh³ hniah¹² ca¹lah¹i³ ni³ he² hi² hlaih¹³. 23Jøng² ju³jmo¹³ hŋiah¹² Diú¹³, dsa² cuø¹² ju²hiúg¹ dsøa¹², hi² lénh² hniah¹² cu²rø² dsa² quián¹²dsa. Ju³jmo¹³dsa hí³ jmi²dsí², quianh¹³ ju²bí², quianh¹³ jmø²ŋǿ¹² quiánh² hniah¹² ca¹lah¹ca¹tǿ² jmai³ ja³guønh¹ Jesucristo Juu¹³ jniang³, hi² tsa¹ta¹canh¹³ hniah¹². 24Dsa² ti³té¹³ jǿg³ báh³ dsa² ca¹hia¹ hniah¹². Lah¹dsóh² báh³ jmo¹dsa lah¹jøng². 25Hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³, dsa² roh¹³ jniang³, huu¹³ quián² jnieh³. 26Háih³ hniah¹² jǿg³ ca¹lah¹já¹ dsa² roh¹³ jniang³ huu¹³ quieg¹ jní². 27Juǿi³jni hniah¹² quianh¹³ ju²bí² quiah¹² Juu¹³ jniang³ hi² hǿh³ hniah¹² si² la² ja³ta¹ni¹ ca¹lah¹já¹ dsa² roh¹³ jniang³. 28Ju³jmo¹³ Jesucristo Juu¹³ jniang³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹².

will be added

X\