1 TESALONICENSES 4

1Jøng² dsa² roh¹³ jniang³, héh¹ la² jmo¹² Jesús tséih³ jnieh³ hniah¹²: Ma²ŋi²nioh³ báh³ hniah¹² ju³lah lǿa¹² jǿg³ ca¹hieih³ hniah¹² ca¹tséih³ jnieh³ hniah¹² ha²lah hniu¹ Diú¹³ hi² ŋi³nioh³ hniah¹². Jøng² cøng² hi² ŋi³nioh³ báh³ hniah¹² juu¹² jøng². 2Ma²ŋih³ báh³ hniah¹² héh¹ quiah¹² Jesús, jǿg³ ca¹tiógh³ jnieh³ hniah¹². 3Lah¹la² báh³ hniu¹ Diú¹³: Hi² ŋi³nioh³ hniah¹² ti³janh¹ hniah¹². Hi² tsa¹hlanh¹³ hniah¹² hio¹³ siáh². 4Hi² li¹ŋih³ hniah¹² ha²lah dsio¹ janh¹³ hniah¹² hio¹³ quiánh² hniah¹² lah¹jan² lah¹jan² hniah¹². Hi² ŋi³nioh³ hniah¹² ti³janh¹ hniah¹² quianh¹³dsa. 5Tsa¹tónh² hniah¹² juu¹² hi² hlaih¹³ møa¹² hoh¹² hniah¹² ju³lah jmo¹² dsa² siáh², dsa² tsa¹cue¹² Diú¹³. 6Tsa¹mi³ganh¹³ hniah¹² rúh² hniah¹² hi² hlanh¹³ hniah¹² hio¹³ quián¹²dsa. Juu¹³ jniang³ báh² dsa¹jéin¹ dsǿg³ dsa² jmo¹² lah¹jøng², ju³lah ma²ca¹tséih³ jnieh³ hniah¹² lah¹jiá¹². 7Ajáng¹ ju³ ca¹hei¹ Diú¹³ hi² ŋi³niang³ jniang³ hi² hlaih¹³. Ca¹hei¹dsa hi² ŋi³niang³ ti³jai¹ jniang³. 8Jøng² ju³ná³ hein² dsa² jmo¹² tsa¹quien¹² jǿg³ jøng², a¹jáng¹ ju³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jmo¹²dsa tsa¹quien¹², Diú¹³ báh³ jmo¹²dsa tsa¹quien¹², dsa² cuø¹² jmi²dsí² han¹³ quiah¹² quián² jniang³. 9Jøng² ha¹chi² jǿg³ hniuh¹² tséih³ jnieh³ hniah¹² hi² hnóh¹ hniah¹² dsa² rúh² hniah¹². Hŋiah¹² báh³ Diú¹³ ma²ca¹héh¹ hniah¹² ha²lah mi³hnoh¹³ hniah¹² guiogh¹³ hniah¹². 10Lah¹jøng² báh³ ma²jmoh² hniah¹² ja³cog² ca¹lah¹já¹ dsa² roh¹³ jniang³ chian² ja³tén¹² Macedonia. Jøng² tséih³ jnieh³ hniah¹², dsa² roh¹³ jniang³: Hiug¹² jín³ hi² jmóh³ hniah¹² hoh¹² hi² hnóh¹ hniah¹² dsá¹. 11Hnángh³ hniah¹² mai³¹ túgh³ hniah¹² tei³. Tsa¹tieh¹³ hniah¹² hagh³ jǿg³ quiah¹² dsa² siáh². Jmóh³ hniah¹² ta³ quiánh² hniah¹² guiogh¹³ hniah¹², ju³lah ma²ca¹tséih³ jnieh³ hniah¹². 12Mi³jøng² dsio¹ jní² ŋi²nioh³ hniah¹², jǿi² dsa² tsa¹hé² jǿg³. Ha¹chi² li¹hniuh¹² hi² cuø¹ dsa² siáh² hi² chi³quianh¹³ hniah¹² jmai³. 13Jøng² dsa² roh¹³ jniang³, tsa¹hneng² jnieh³ hi² tsa¹ŋih³ hniah¹² ha²lah lǿa¹² quiah¹² dsa² ma²ca¹dsan¹, ju³ jmai³ ca¹lø¹chiánh¹ hniah¹² ju²cǿh¹ dsøa¹², ju³lah lǿa¹² quiah¹² dsa² siáh², dsa² tsa¹ŋi¹² ha²lah jmo¹ dsǿa¹². 14Hé² báh³ jniang³ jǿg³ ca¹hiog² Jesús hŋiah¹² mi³ca¹jon¹dsa. Hi² jøng² hé² báh³ jniang³ jǿg³ calah, hi² jmo¹ Diú¹³ hiog¹ dsa² quián¹² Jesús, ju³lah dsa² ma²ca¹dsan¹. 15Hi² jøng² tséih³ jnieh³ hniah¹² cøng² jǿg³ la², jǿg³ ca¹he¹ Juu¹³ jniang³ hŋiah¹²: Jniang³ dsa² chiang², dsa² tiagh³ jmai³ ja³guønh¹ Juu¹³ jniang³, tsa¹jín³ dsa³jián¹³ jniang³ cónh¹ dsa² ma²ca¹dsan¹. 16Tí² hløah¹ juu¹³ ángeles. Jmo¹dsa héh¹. Jiég²dsa løg¹² quiah¹² Diú¹³. Jøng² hŋiah¹² báh³ Juu¹³ jniang³ siog¹ juu¹² ŋi¹juǿi¹. Jøng² lah¹ni³ hiog¹ calah dsa² quián¹² Jesús, dsa² ma²ca¹dsan¹. 17Ni³ jøng² jniang³ dsa² chiang² dsa² tiagh³, tai¹dsa jniang³ juu¹² jøa³jneng¹² quianh¹³ dsa² héi². Ja³jøng² jén² jniang³ Juu¹³ jniang³ dsi³guøi². Hi² lah¹jøng² tiágh³ báh³ jniang³ quianh¹³ Juu¹³ jniang³ jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹. 18Jøng² jmóh³ hniah¹² liáh² guiogh¹³ quianh¹³ jǿg³ ná¹².

will be added

X\