1 JUAN 5

1Dsa² ma²lán¹² jong¹² Diú¹³ báh³ ca¹lah¹já¹ dsa² hé² jǿg³ hi² lán¹² Jesús Cristo, dsa² lég² jniang³. Dsa² hnio¹ guing² báh³ dsa² hnio¹ ti³jmi² guing². 2Hi² jøng² ma²ne³ jniang³ hi² hnio¹ jniang³ dsa² roh¹³ jniang³, dsa² ma²lán¹² jong¹² Diú¹³. Di³ hnio¹ jniang³ Diú¹³ hŋiah¹². Di³ mi²ti³ jniang³ jǿg³ quiah¹²dsa. 3Lah¹la² hniu¹dsa juúh²dsa hi² hnio¹ jniang³ Diú¹³: Mi³ti³ báh³ jniang³ jǿg³ quiah¹²dsa. Jøng ha¹chi² ué² hi² mi³ti³ jniang³ jǿg³. 4Ma²ca¹tiúh¹ jniang³ ha¹chi² ma¹ŋi²niang³ jniang³ jǿg³ hlaih¹³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la², ju³lah ca¹lah¹jái¹ jniang³ ma²lán¹² jong¹² Diú¹³. Di³ hé² jniang³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 5Jmáh¹lah jniang³ báh³ dsa² tiúh¹ hi² tsa¹ma¹ŋi²niang³ jniang³ jǿg³ hlaih¹³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹, jniang³ dsa² ma²hé² jǿg³ hi² lán¹² Jesús jong¹² Diú¹³. 6Ca¹lø¹chián¹ Jesucristo jmøi¹guǿi¹ la². Ca¹jŋó²dsa jmøi². Jøng² ca¹jon¹dsa ni³ crǿg¹³. A¹jáng¹ jmáh¹lah hi² jøng² ca¹jŋó²dsa jmøi². Ca¹jon¹ báh³ dsa² calah ni³ crǿg¹³. Lah¹jøng² juúh² jmi²dsí² han¹³, dsa² té¹² jag³. 7Jan² Diú¹³ báh³ chian². Úg² dsa² lǿ², dsa² tiogh³ ŋi¹juǿi¹: Jmi² jniang³ quianh¹³ jong¹²dsa quianh¹³ jmi²dsí² han¹³. Cøng² báh³ jǿg³ juúh² dsa² úg² héi² hi² lán¹² Jesucristo jong¹² Diú¹³. 8Jø¹² bí³ ma²chi² jǿg³ quiah¹²dsa ni³ jmøi¹guǿi¹ la²: Jǿg³ jøng² báh³ juúh² jmi²dsí² han¹³. Jøng² ca¹jŋó² Jesús jmøi². Jø¹² bí³ ca¹jon¹dsa ni³ crǿg¹³. Cøng² jǿg³ báh³ jøng³ hi² lán¹²dsa jong¹² Diú¹³. 9Hé² jniang³ jǿg³ hi² juúh² dsa² jmøi¹guǿi¹. Hi² jøng² dsio¹ báh³ hé² jniang³ jǿg³ juúh² Diú¹³. Hiug¹² jín³ hi² dsio¹ jǿg³ juúh² Diú¹³. Diú¹³ báh³ dsa² ca¹juúh² hi² lán¹² Jesús jong¹²dsa. 10Cu²rø² ma²ne³ jniang³ hi² dsøg¹² jǿg³ jøng², jniang³ dsa² hé² jǿg³ quiah¹² jong¹² Diú¹³. Dsa² héi² jmo¹² dsǿa¹² hi² ta³júg³ Diú¹³ ju³lah dsa² tsa¹hé² jǿg³. Di³ tsa¹hé² dsa² héi² jǿg³ ca¹juúh² Diú¹³ hi² ca¹hia¹dsa jong¹²dsa. 11Lah¹la² lǿa¹² jǿg³ jøng²: Jong¹² Diú¹³ báh³ dsa² ca¹quieg² juu¹² ja³li¹cuø¹ Jmi² jniang³ hi² li¹chian² jniang³ tiá². 12Dsa² li¹chian² tiá² báh³ dsa² quianh¹³ jong¹² Diú¹³. Ha¹chi² li¹chian² dsa² héi² tiá² ju³lah dsa² tsa¹quianh¹³ jong¹² Diú¹³. 13Si² la² dsianh¹³jni quiánh² hniah¹² dsa² héh² jǿg³ quiah¹² jong¹² Diú¹³. Mi³jøng² li¹ŋih³ hniah¹² li¹chianh² hniah¹² tiá². 14Tí² neng¹² dsǿa¹² jniang³ ja³hlanh¹³ jniang³ Diú¹³. Ma²ne³ jniang³ nang¹ Diú¹³ jǿg³ hi² tséih³ jniang³ dsa² ju³ná³ tséih³ jniang³ dsa² ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹²dsa. 15Ma²ne³ jniang³ hi² ŋie¹ jniang³ he² hi² ca¹tséih³ jniang³ dsa². Di³ ma²ne³ jniang³ hi² nang¹dsa jǿg³. 16Dsio¹ báh³ hlanh¹³ jniang³ Diú¹³ ja³cog² dsa² roh¹³ jniang³ ju³ná³ ca¹ne¹³ jniang³ hi² ca¹jmo¹dsa hi² hlaih¹³, hi² lé² liúg²dsa. Cuø¹ báh³ Diú¹³ ju²hén² dsag³ ju³ná³ tsa¹ca¹jmo¹dsa cøng² hi² tsa¹lé² liúg²dsa. Chi² báh³ cøng² ni³ dsag³ hi² tsa¹lé² liúg² jniang³. Ha¹chi² juøh¹³jni hi² mǿh³ hniah¹² ju²hén² dsag³ jøng². 17Ha¹chi² dsio¹ ju³ná³ he² hi² hlaih¹³ jmó³ jniang³. Di³ chi² báh³ dsag³ hi² lé² liúg² jniang³. 18Ma²ne³ jniang³ hi² ha¹chi² ma¹ŋi³nio³ dsa² lán¹² jong¹² Diú¹³ hi² hlaih¹³. Di³ mi²hag¹³ báh³ Jesús, dsa² lán¹² jong¹² Diú¹³ calah. Tsa¹cuø¹ dsa² héi² jǿg³ hi² mi¹gag¹² dsa² hlanh³. 19Ma²ne³ jniang³ hi² lán¹² jniang³ dsa² quián¹² Diú¹³. Ma²ne³ jniang³ dsa² hlanh³ jmo¹² héh¹ ta³cøng² mǿi² jmøi¹guǿi¹. 20Jø¹² bíh³ ma²ne³ jniang³ hi² ma²ca¹guøn¹ jong¹² Diú¹³ ni³ jmøi¹guǿi¹ la². Dsa² héi² báh³ ca¹jmo¹ ma²cue¹² jniang³ dsa² lán¹² Diú¹³ lah¹dsóh². Ma²quianh¹³ jniang³ Diú¹³ héi². Ma²quianh¹³ jniang³ Jesucristo, jong¹² dsa² héi². Dsa² héi² báh³ Diú¹³ lah¹dsóh², dsa² cuø¹² li¹chian² jniang³ tiá². 21Tsih² quian¹jni, tsa¹jmóh³ hniah¹² hoh¹² hi² chian² diú¹³ siáh².

will be added

X\