1 JUAN 4

1Dsa² roh¹³ jniang³, tsa¹ju³héh³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ hi² dsii¹² dsa². Cu²rø² jáih³hning chi²júh² lah¹dsóh² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ quin¹² dsa² he¹² jǿg³. Jue¹² dsa² ma²ŋi²nio³ jmøi¹guǿi¹ ju³lah dsa² ma²he¹² jǿg³ siíh². 2Jøng² ma²ŋih³ hniah¹² quin¹²dsa jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ ju³ná³ juúh²dsa hi² ca¹lán¹ Jesucristo dsa² jmøi¹guǿi¹. 3Tsa¹quin¹²dsa jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ ju³ná³ tsa¹hé²dsa jǿg³ jøng² quiah¹² Jesús. Lán¹²dsa dsa² quián¹² dsa² hiag¹³ quiah¹² Cristo. Ca¹nengh² hniah¹² jǿg³ hi² li¹chian² dsa² héi². Jøng² ma²chian² báh³ dsa² lah¹héi² jmøi¹guǿi¹. 4Tsih² quian¹jni, dsa² quianh¹³ Diú¹³ báh³ jniang³. Ma²ca¹tiúh¹ jniang³ quianh¹³ dsa² héi². Tsa¹ca¹tiúh¹dsa hi² mi³mi¹gag¹²dsa jniang³. Hiug¹² jín³ hi² chi² bí² quiah¹² Diú¹³ dsa² jiag¹² jniang³ cónh¹ jín³ dsa² hlanh³ dsa² jian¹² dsa² jmøi¹guǿi¹, dsa² tsa¹hé² jǿg³. 5Dsa² ŋi²nio³ jǿg³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la² báh³ dsa² mi²gag¹² héi². Hi² jøng² dsii¹²dsa jǿg³ jøng². Jǿg³ jøng² báh³ hniu¹ nang¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. 6Jøng² dsa² quianh¹³ Diú¹³ báh³ jniang³. Hniu¹ dsa² cue¹² Diú¹³ jǿg³ dsii² jniang³. Tsa¹hniu¹ dsa² tsa¹cue¹² Diú¹³ nang¹ jǿg³ dsii² jniang³. Hi² jøng² ma²léi¹³ hein² dsa² ŋi²nio³ jǿg³ dsøg¹², hein² dsa² ŋi²nio³ jǿg³ siíh² calah. 7Dsa² roh¹³ jniang³, mi³hnio¹³ jniang³ roh¹³ jniang³ lah¹jan² lah¹jan² jniang³. Diú¹³ báh³ dsa² jmo¹² hi² hnio¹ jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Dsa² lán¹² jong¹² Diú¹³ báh³ ca¹lah¹já¹ dsa² hnio¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa. Dsa² cue¹² Diú¹³ báh³ héi². 8Ha¹chi² ma²cue¹²dsa Diú¹³, ju³lah dsa² tsa¹hnio¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa. Di³ hnio¹ Diú¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹. 9Lah¹la² ca¹mi¹léi¹³ Diú¹³ ha²cónh¹ ja³hniang¹dsa jniang³: Jan² jøng² báh³ jong¹²dsa ca¹tsen¹dsa juu¹² jmøi¹guǿi¹ la², dsa² ca¹jmo¹ li¹chian² jniang³ tiá² ja³cog²dsa. 10Lah¹la² hniu¹dsa juúh²dsa hi² hniang¹ Diú¹³ jniang³: A¹jáng¹ lah¹jøng² jniang³ ca¹jmó³ lah¹jiá¹² hi² hnio¹ jniang³ Diú¹³. Hŋiah¹² báh³ Diú¹³ hnio¹ jniang³ lah¹jiá¹². Jøng² ca¹tsen¹dsa jong¹²dsa, dsa² ca¹hén² dsǿg³ jniang³. 11Dsa² roh¹³ jniang³, hiug¹² ma¹dsio¹² hniang¹ Diú¹³ jniang³. Hi² jøng² dsio¹ hnio¹ jniang³ roh¹³ jniang³ lah¹jan² lah¹jan² jniang³. 12Ha¹chian² dsa² ma²ca¹jë́² Diú¹³. Jøng² tiog¹³ báh³ quianh¹³ jniang³ Diú¹³ ju³ná³ hnio¹ jniang³ dsa² roh¹³ jniang³. Cu²rø² ma²hnio¹ jniang³ Diú¹³. 13Ma²ne³ jniang³ hi² ma²quianh¹³ Diú¹³ jniang³, jø¹² hi² ma²quianh¹³ jniang³ Diú¹³. Di³ ma²ca¹tí²dsa jmi²dsí² quiah¹²dsa quián² jniang³. 14Jø¹² bíh³ ma²ca¹ne¹³ jniih³ hi² ca¹tsen¹ Jmi² jniang³ jong¹²dsa, dsa² lég² jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Jǿg³ jøng² he² jniih³. 15Jøng² quianh¹³ báh³ dsa² Diú¹³, jø¹² quianh¹³ báh³ Diú¹³ dsa², lǿa¹² ju³ hein² dsa² hé² jǿg³ hi² lán¹² Jesús jong¹² Diú¹³. 16Hi² jøng² ma²ne³ jniang³ ha²lah hniang¹ Diú¹³ jniang³. Ma²hé² báh³ jniang³ jǿg³ hi² hniang¹dsa. Hniang¹ báh³ Diú¹³. Jø¹² quianh¹³ báh³ jniang³ Diú¹³ ju³ná³ hnio¹ jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹² jniang³. 17Hi² jøng² báh³ dsio¹ cu²rø² hnio¹ jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹² jniang³. Mi³jøng² tí² ma²neng¹² dsǿa¹² jniang³ na³ma²ca¹dsiég¹ jmai³ ja³mi¹rø¹² Diú¹³ jǿg³ quián² jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Ju³lah lán¹² Jesucristo ma²lán¹² jniang³ hi² ŋi²niang³ jniang³ jmøi¹guǿi¹. 18Tsa¹lé² li¹goh¹² ju³lah dsa² hnio¹ Diú¹³. Ca¹lah¹jin³ he² ha¹chi² jií¹ goh¹²dsa ju³ná³ cu²rø² hnio¹dsa Diú¹³. Ha¹chi² hnio¹dsa cu²rø² Diú¹³ ju³ná³ goh¹²dsa. Dsa² héi² báh³ li¹goh¹², dsa² ta¹canh¹³ báh³. 19Hniang¹ báh³ Diú¹³ jniang³ lah¹jiá¹². Hi² jøng² báh³ hnio¹ jniang³ Diú¹³. 20Dsa² mi²gag¹² báh³ dsa² juúh² hi² hnio¹dsa Diú¹³ ju³ná³ hian¹³dsa roh¹³dsa. Ha² bíh³ jøng² li¹hnio¹dsa Diú¹³, dsa² tsa¹ma²jë́²dsa, ju³ná³ tsa¹hnio¹dsa hŋiah¹² roh¹³dsa, dsa² hliú² rón² ma²ca¹jë́²dsa. 21Jǿg³ la² ma²ca¹cuúh¹ Diú¹³ jniang³ dsa² hnio¹ Diú¹³: Hi² hnio¹ jniang³ roh¹³ jniang³.

will be added

X\