1 JUAN 1

1Jmó³ jniih³ jǿg³ quiah¹² dsa² ma²chian² cónh¹ niúh¹ jín³ hi² ca¹jmo¹dsa jmøi¹guǿi¹. Ca¹néng³ jniih³ jǿg³ ca¹hløah¹dsa. Ca¹ne¹³ jniih³ dsa². Ca¹ne¹³ jniih³ ha²lah ca¹jmo¹dsa. Cu²rø² ca¹lø¹cue¹² jniih³ dsa². Dsa² héi² báh³ dsa² jmo¹² hi² li¹chian² jniang³ ni³ hmë́². 2Ca¹lø¹chián¹ dsa² héi² ni³ jmøi¹guǿi¹. Ca¹ne¹³ jniih³ dsa². Jøng² he² jniih³ jǿg³ quiah¹²dsa, dsa² jmo¹² li¹chian² jniang³ tiá². Teng² jniih³ jǿg³ quiah¹²dsa, dsa² mi³guǿ¹³ quianh¹³ Jmi² jniang³ cónh¹ niúh¹ jín³ hi² ca¹lø¹chián¹dsa jøa³ja³tiagh³ jniang³. 3Tséih³ jniih³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² dsa² héi², dsa² ma²ca¹ne¹³ jniih³, dsa² ma²ca¹néng³ jniih³ jǿg³ ca¹hløah¹dsa. Jmó³ jniih³ jǿg³. Mi³jøng² tiágh³ jniang³ cøng² jǿg³. Di³ lah¹dsóh² ma²tiagh³ jniang³ cøng² jǿg³ quianh¹³ Jmi² jniang³ quianh¹³ Jesucristo jong¹²dsa. 4Hi² jøng² dsianh¹³ jniih³ cøng² si² la² quiánh² hniah¹². Mi³jøng² cu²rø² lé² hioh¹² jenh¹² jniang³. 5Lah¹la² lǿa¹² jǿg³ ca¹he¹ Jesucristo, jǿg³ tséih³ jniih³ hniah¹²: Lán¹² Diú¹³ ju³lah lǿa¹² si² taih¹² hi² ti³jan¹dsa. Ha¹chi² dsag³ chi² quiah¹²dsa jin³ he². 6Jøng² tsa¹lé² juúh³ jniang³ hi² ma²tiagh³ jniang³ cøng² jǿg³ quianh¹³dsa ju³ná³ ŋi²niang³ jniang³ hi² røi² jniang³ dsag³. Mi³gag¹³ jniang³ ju³ná³ ca¹jmó³ jniang³ lah¹jøng². Tsa¹ŋi³niang³ jniang³ jǿg³ dsøg¹². 7Jøng² lah¹dsóh² ma²tiagh³ jniang³ cøng² jǿg³ ju³ná³ ŋi²niang³ jniang³ ti³jai¹ jniang³ ju³lah ŋøa¹² Diú¹³ hŋiah¹². Jøng² li¹chi² ju²hén² dsag³ ca¹lah¹jǿ¹ dsǿg³ jniang³. Di³ ca¹jon¹ Jesús jong¹² Diú¹³ ni³ crǿg¹³. 8Mi³gan¹³ báh³ jniang³ guiag¹³ ju³ná³ ca¹juúh³ jniang³ tsa¹røi² jniang³ dsag³. Tsa¹cuøh¹² jniang³ jǿg³ dsøg¹². 9Dsa² dsiog¹ báh³ Diú¹³, dsa² mi²ti¹ jǿg³ quiah¹². Hén²dsa dsǿg³ jniang³ ju³ná³ tiog¹² jniang³ dsǿg³. Li¹chi² ju²hén² dsag³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² hlaih¹³ ma²ca¹jmó³ jniang³. 10Jmó³ jniang³ dsǿa¹² hi² tø³júg³ Diú¹³ ju³ná³ ca¹juúh³ jniang³ tsa¹røi² jniang³ dsag³. Tsa¹cuøh¹² jniang³ jǿg³ quiah¹²dsa.

will be added

X\