1 CORINTIOS 9

1Chi² báh³ jǿg³ dsøg¹² quieg¹ li¹jmo³jni chi² ha²lah hniu¹ Diú¹³. Lán¹²jni tsih² dsa² høh³ quián¹² Diú¹³. Ma²ca¹jan³ báh³ jní² Jesús, dsa² lán¹² Juu¹³ jniang³. Guiogh¹³ báh³ hniah¹² lanh¹² ca¹héh¹ hniah¹² jǿg³ ja³ca¹ŋøa¹jni ca¹jmo¹jni ta³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. 2Chian² báh³ dsa² juúh² tsa¹lán¹²jni tsih² dsa² høh³ quián¹² Diú¹³. Di³ ha¹chianh² hniah¹² lé² li¹juúh³ hniah¹² lah¹jøng². Lah¹jøng² báh³ jmo¹² ma²ŋih³ hniah¹² hi² lán¹²jni tsih² dsa² høh³ quián¹² Diú¹³. Di³ ca¹héh¹ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³ ca¹juǿi²jni hniah¹². 3Lah¹la² mi³juǿi³jni dsa² chi³hei¹² quieg¹ jní²: 4Chi² báh³ jǿg³ dsøg¹² quieg¹ hi² hiei³jni he² hi² ca¹cuø¹dsa hi² cøh³gøah³jni. 5Chi² juu¹² jmø³hiég¹ quieg¹jni hi² ján³jni jan² hio¹³ dsa² roh¹³ jniang³, ju³lah jmo¹² tsih² dsa² høh³ jian¹²jni, ca¹lah¹quianh¹³ roh¹³ Juu¹³ jniang³, ca¹lah¹quianh¹³ Pedro calah. 6¿Ho¹ lë́h² hniah¹² jan² Bernabé quianh¹³ jní² tsa¹lé² li¹tiú¹³ jnieh³ ta³ jmo² jnieh³ quianh¹³ gug² jnieh³ ta³lah¹cuø² jnieh³ jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³? 7¿Tsa³jáih³ hniah¹² ha²lah lǿa¹² quiah¹² dsa² siáh²? Hi² hlianh¹³ báh³ hlég² jmo¹²dsa ta³ quiah¹² juu¹³dsa. Li¹chi² báh³ møi¹gu²jøah¹³ quiah¹² dsa² ca¹chionh¹. Ha¹chian² dsa² lé² li¹juúh² tsa¹lé² cang¹dsa dsiuh³ jáh², ju³lah dsa² mi²con¹² jáh² cuø¹² dsiuh³. 8A¹jáng¹ ju³ jǿg³ ca¹hnángh² dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jǿg³ juǿi²jni hniah¹². Di³ lah¹jøng² báh³ rø²juúh² lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés calah. 9Lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² hlai³ Moisés: “Tsa¹la³tieh¹² hniah¹² hnei¹³ hag³ ca³juu², jáh² quiá² mǿi² juu³ cuøi² hi³ŋíh¹. Tsa¹jmóh³ hniah¹² tsa¹gǿh¹ jáh²,” rø²juúh² si². A¹jáng¹ ju³ jmáh¹lah jǿg³ quiah¹² ca³juu² ca¹juúh² Diú¹³ lah¹jøng². 10Ca¹juúh²dsa jǿg³ jøng² ja³cog² jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹ calah. Mi³jøng² dsio¹ lé² quián² jniang³. Di³ cu¹dsié¹² dsa² quih² huø¹ ca¹lah¹quianh¹³ dsa² huǿi² cuøi² hniuh¹² li¹chi² ma¹méh¹ quiah¹². 11Jøng² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ báh³ hi² ca¹jŋiú³ jnieh³ ja³cogh² hniah¹². ¿Tsa³dsio¹ ju³ná³ ca¹lø¹hmah¹³ ca²juuh³ quián² jnieh³ ta³ ma²ca¹jmó³ jnieh³? 12Hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² chi² jǿg³ dsøg¹² hi² mi³hmah¹³ hniah¹² quián² jnieh³ cónh¹ jín³ quiah¹² dsa² siáh². Cónh¹jøng² ha¹chi² ma²ca¹mǿa³ jnieh³ jin³ cu²rón² ca¹lah¹cónh¹ jǿg³ dsøg¹² hi² chi² quián² jnieh³. Ma²ca¹quiéng³ jnieh³ dsǿa¹² ca¹lah¹jǿ¹. Di³ tsa¹hneng² jnieh³ hi² dsa¹jnøa¹² jǿg³ dsio¹ quiah¹² Cristo. 13Ma²ŋih³ hniah¹². Dsi²néi² guøh¹² jøng² báh³ líh²dsa hi² gǿh¹dsa, ju³lah dsa² jmo¹² ta³ quiah¹² guøh¹². Ju³lah dsa² ti³jmo¹² ta³ ni³hiég², má¹ ma²na²cuúh¹dsa Diú¹³ jøng² báh³ gǿh¹dsa. 14Jø¹² bíh³ lah¹jøng² lǿa¹² jǿg³ ca¹jmo¹ Juu¹³ jniang³ ja³cog² jnieh³, dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹²dsa. Quianh¹³ ta³ jøng² báh³ li¹hmah¹³ quián² jnieh³. 15Di³ ca¹lah¹jin³ cónh¹ jmai³ tsa¹ma²møa¹jni ca¹lah¹cónh¹ jǿg³ dsøg¹² quieg¹jni chi² jøng². A¹jáng¹ hi² jøng² calah jmo³jni si² la², hi² hno¹jni cuúh³ hniah¹² mih² quieg¹ jní². Hiug¹² dsøa¹jni ha¹chi² ma²ca¹møa¹jni hi² mi³tén¹²jni mi³møa³jni. Mi³hno¹jni hi² jon¹³jni niúh¹ jín³ hi² jŋiih¹³ hniah¹² ju²hiúg¹ dsøa¹² jøng² quieg¹jni. 16Tsa¹lé² jmo³jni rú²jni ni³ huu¹³ hi² hǿa²jni jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³. Di³ tsa¹dsi¹³ juu¹² li¹jmo³jni hi² siíh². ¡He³ báh³ juǿi²jni jøng² ju³ná³ tsa¹dsi¹³ juu¹² hi² hǿa²jni jǿg³ quiah¹² Diú¹³! 17A¹jáng¹ hŋiéng¹jni ca¹møa¹jni ta³ la² ja³cog² Diú¹³. Ma²chi² jǿg³ dsøg¹² hi² ŋøa³jni rú²jni ju³ jmai³ hi² ca¹jmo¹jni lah¹jøng². Tsa¹ca¹jmo¹ báh³ jní² lah¹jøng². Diú¹³ báh³ ca¹jmo¹ héh¹ hi² ma²quin³jni ta³ quiah¹²dsa. 18Hi² jøng² báh³ jmo¹² hi² chian²jni ca²juuh³ ju²hiúg¹ dsøa¹². Di³ ha¹chi² hlianh¹³jni ma²ca¹can¹jni ja³ma²ca¹he¹jni jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³. Hioh¹² jéin²jni hi² ha¹chi² ma²ca¹møa¹jni ca¹lah¹cónh¹ ja³dsi¹³ juu¹² hi² mi³møa³jni ni³ huu¹³ ta³ hi² jmo³jni. 19Jin³ hein² ha¹chian² li¹jmo¹ héh¹ ja³cog²jni. Cónh¹jøng² hŋiéng¹ báh³ jní² ma²ca¹jmo¹jni hi² mi³ti³jni cah³ ni³ ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Di³ hno¹jni lí²jni dsa² li¹quianh¹³ Diú¹³. 20Ju³lah jmai³ ja³hiúg³jni ja³tiogh³ dsa² judío, lah¹jøng² báh³ jmó¹²jni ju³lah lán¹² dsa² héi². Di³ hi² hno¹jni lí²jni dsa² héi². Mi²ti³ báh³ jní² cónh¹ lǿa¹² lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés ni³ huu¹³ quiah¹² dsa² tiogh³ juu¹² quiah¹² lei¹³ jøng². Ha¹chi² hi² jmó¹²jni dsøa¹ hi² tsa¹quien¹² lei¹³ jøng² ja³cog²jni. 21Jø¹² bíh³ jmai³ ja³hiúg³jni ja³tiogh³ dsa² tsa¹quin¹² juu¹² quiah¹² lei¹³, lah¹jøng² báh³ jmó¹²jni ju³lah lán¹² dsa² héi² calah. Ha¹chi² lah¹jøng² juøh¹³jni hi² tsa¹mi²ti³jni lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés jmai³ jøng². Di³ cónh¹jøng² quin³ báh³ jní² lei¹³ quiah¹² hŋiah¹² Cristo. 22Jøng² jmai³ ja³hiúg³jni ja³tiogh³ dsa² tsa¹chinh¹² tí² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, jmó¹² báh³ jní² ju³lah lán¹² dsa² héi² calah. Di³ hi² hno¹jni lí²jni dsa² héi² calah. Lah¹jøng² báh³ jmó¹²jni ja³cog² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²jni. Jmó¹²jni cu²re²jni quianh¹³dsa. Mi³jøng² hnangh¹²jni juu¹² ha²lah lé² li¹liúg² ca²dsiog³dsa. 23Ni³ huu¹³ quiah¹² jǿg³ dsio¹ jmó¹²jni lah¹jøng². Mi³jøng² tan¹jni hŋiéng¹jni hi² dsio¹ cu¹dsié¹² quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² hé² jǿg³. 24Ma²ŋih³ hniah¹² ha²lah lǿa¹² ja³co¹²dsa. Jue¹² hiug¹² báh³ dsa², dsa² dsa²lé² gu²hei¹², dsa² hniu¹ líh². Di³ tsa¹lé² líh² ca¹lah¹já¹. Jan² báh³ dsa² líh² na³ma²løa¹ jøng². Hi² jøng² dsio¹ ŋi³nioh³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ hoh¹² hniah¹² juu¹² quiah¹² Diú¹³. Mi³jøng² cuø¹ Diú¹³ hi² dsio¹ quiánh² hniah¹². 25Ca¹lah¹já¹ ju³lah dsa² co¹², cøng² báh³ jmo¹²dsa dsǿa¹²dsa. Ha¹chi² tí²dsa gug²dsa jin³ he² hi² tsa¹dsio¹ cuan¹² ja³co¹²dsa ta³lah¹niúh¹ jmai³ ja³co¹²dsa. Di³ hniu¹dsa líh²dsa. Jøng² ca¹tí² báh³ jiag¹² hi² líh² dsa² co¹². Hiug¹² jín³ hi² dsio¹ lé² quián² jniang³. Di³ tsa¹lǿih² jmai³ dsa¹hén² hi² cuúh¹ Diú¹³ jniang³. 26Hi² jøng² cøng² báh³ dsii¹²jni dsøa¹ hŋiéng¹jni. Tsa¹ŋøa¹²jni cøng² la³tø³ŋøa²jni. Tsa¹jmo³jni ju³lah jmo¹² dsa² tsa¹të² co¹², hi² la³qui³jnáng¹²dsa. 27Hŋiéng¹ báh³ jní² jmó¹²jni jŋë́h²jni dsøa¹. Di³ hi² hno¹jni ŋøa¹²jni cu²rø². Jøng² tsa¹tiáng² Diú¹³ jní² ta¹cøg¹², jní² dsa² ca¹he¹ dsa² jue¹² jǿg³ quiah¹²dsa.

will be added

X\