1 CORINTIOS 8

1Na¹ juøh¹³jni jǿg³ quiah¹² má¹ dsii¹²dsa ni³ diú¹³ dsa² lan³. Dsøg¹² báh³ ma²ti³ne³ jniang³ ca¹lah¹jái¹ jniang³ ha²lah lǿa¹² jǿg³. Di³ hiug¹² jín³ rú² jniang³ ju³ná³ lë́² jniang³ ma¹dsio¹² ne³ jniang³. Dsio¹ hi³méh¹ jmó³ jniang³ hi² mi³hnio¹ báh³ jniang³ roh¹³. Hi² jøng² báh³ jmo¹ hi² chinh³ jniang³ tí² hi³méh¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 2Ha¹chi² ma²ne³ jniang³ jin³ he² ca¹lah¹cónh¹ ja³hniuh¹² hi² li¹ne³ jniang³, ju³ná³ lë́² jniang³ hi² ma²ne³ jniang³ ma¹dsio¹². 3Di³ jøng² cuai¹² Diú¹³ jniang³, ju³ná³ hnio¹ jniang³ Diú¹³. 4Hi² jøng² lah¹la² juøh¹³jni quiah¹² má¹ dsii¹²dsa ni³ diú¹³ dsa² lan³: Lah¹jøng² báh³ lah¹dsóh² lǿa¹². Ha¹chi² quien¹² jin³ he² diú¹³ dsa² lan³ ni³ guøh³ huø¹ la². Ha¹chian² jín³ diú¹³ siáh² chian². Jan² báh³ Diú¹³ chian². 5Ha¹chi² lǿa¹² hi² juúh² dsa² hi² chian² jue¹² diú¹³ juu¹² guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹ ca¹lah¹quianh¹³ ni³ jmøi¹guǿi¹ la². Di³ jue¹² dsa² jmo¹² ma¹quién¹ ni³ chian² diú¹³ quián¹²dsa, dsa² ni³lán¹² juu¹³dsa. 6Cónh¹jøng² jan² báh³ Diú¹³ chian² quián² jniang³, dsa² lán¹² ti³jmi² jniang³. Dsa² héi² báh³ ca¹jmo¹ ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi² ca¹lah¹quianh¹³ jniang³ dsa² chian². Lah¹jøng² báh³ lǿa¹². Jan² báh³ Juu¹³ jniang³ chian², dsa² tsen² Jesucristo. Dsa² héi² jmo¹² hi² chi² ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi² ca¹lah¹quianh¹³ hi² chian² jniang³. 7Tsa¹ŋi¹² ca¹lah¹já¹ dsa² jǿg³ jøng². Chian² báh³ ca²dsiog³dsa, ju³lah dsa² mi³hé² jǿg³ quiah¹² diú¹³ lan³, cøng² hi² gøah¹² báh³ dsa² má¹ jøng², ca¹lah¹cøng² má¹ hi² lah¹dsóh² mi³neng¹² ni³ jan² diú¹³. Jøng² cán²dsa ju²hí³ dsøa¹², lë́²dsa dsag³ ca¹hnǿng²dsa quianh¹³ diú¹³ lan³ ju³ná³ ca¹gǿh¹dsa má¹ jøng². Lah¹jøng² lë́²dsa. Di³ tsa¹ŋi¹²dsa cu²rø² ha²lah lǿa¹². 8A¹jáng¹ ju³ ni³ huu¹³ má¹ hi² quie¹³ jniang³ hi² li¹hniang¹ Diú¹³. Ha¹chi² hi² jøng² lén² jniang³ dsa² dsiog¹ ca¹lah¹quianh¹³ ni³ huu¹³ hi² quie¹³ jniang³ má¹. Jø¹² bíh³ tsa¹lén² jniang³ dsa² tsa¹dsiog¹ ju³ná³ tsa¹quie¹³ jniang³ má¹. 9Dsi¹³ báh³ juu¹² hi² quie¹³ jniang³. Cónh¹jøng² jmó³ báh³ jniang³ hí³ ja³cog² dsa² roh¹³ jniang³, ju³lah dsa² tsa¹ŋi¹² cu²rø² jǿg³. Di³ tsa¹dsio¹ ju³ná³ ca¹jmó³ jniang³ hi² ca¹tánh² dsa² héi² dsag³. 10Hniah¹² dsa² ma²ŋih³ cu²rø² ha²lah lǿa¹², tsa¹dsio¹ lé² ju³ná³ ca¹jái¹ jan² dsa² roh¹³ jniang³ hi² ma²tiogh³ hniah¹² mesa ma²ti³cøh² hniah¹² ja³tiogh³ diú¹³ dsa² lan³, ju³lah dsa² roh¹³ jniang³ tsa¹ŋi¹² cu²rø². Di³ li¹i³gǿh¹ dsa² héi² má¹ mi³tioh¹³ ni³ diú¹³ lan³ calah lé². 11Jøng² hniah¹² dsa² ma²ŋih³ ha²lah lǿa¹², tsa¹jmóh³ hniah¹² hi² tiáh¹ rúh² hniah¹² dsag³, ju³lah dsa² tsa¹ŋi¹² cu²rø². Ca¹jon¹ báh³ Cristo ni³ huu¹³ quiánh² hniah¹² cu¹dsié¹² quianh¹³ dsa² héi², dsa² tsa¹ŋi¹² ma¹dsio¹². 12Hi² jøng² ta¹canh¹³ hniah¹² dsag³ ja³cog² Cristo, ju³ná³ jmóh³ hniah¹² dsa¹hén² dsǿa¹² dsa² héi². 13Hi² jøng² dsio¹ tsa¹ma¹quiégh³ jniang³ ŋǿ¹² chi²júh² hi² jøng² jmo¹ ju³li¹tiáh¹ roh¹³ jniang³ dsag³. Mi³jøng² tsa¹jmó³ jniang³ hi² tiáh¹dsa dsag³.

will be added

X\