1 CORINTIOS 7

1Na¹ jín³ ca¹tǿ² ja³ŋai³jni si² hi² ca¹tseh³ hniah¹² ja³cog² jní². Dsio¹ báh³ jøng², ju³ná³ tsa¹jian¹ dsa² ŋioh¹² hio¹³. 2Cónh¹jøng² dsio¹ báh³ li¹chian² hio¹³ quián¹²dsa. Jø¹² bíh³ dsio¹ li¹chian² dsa² ŋioh¹² quián¹² hio¹³. Di³ hliú² jǿg³ hlaih¹³ chi² jmøi¹guǿi¹. 3Hniuh¹² báh³ mi¹ti¹ dsa² ŋioh¹² jǿg³ quiah¹² quianh¹³ hio¹³ quián¹²dsa. Jø¹² lah¹jøng² mǿ² calah, hniuh¹² mi¹ti¹dsa quianh¹³ dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa. 4Ha¹chi² ma¹quiah¹² hio¹³ jmø²ŋǿ¹² quiah¹²dsa. Ma²quiah¹² ji²gug²dsa. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² jmø²ŋǿ¹² quiah¹² dsa² ŋioh¹². Ma²quiah¹² hio¹³ quián¹²dsa. 5Jøng² cu¹dsié¹² dsa² ŋioh¹² quianh¹³ mǿ² quián¹²dsa, tsa¹lé² jmo¹dsa hi² tsa¹tógh²dsa cu¹dsié¹². Di³ lé² báh³ jmo¹dsa cu²hna² tsa¹tógh²dsa cu¹dsié¹², ju³ná³ ca¹lǿ¹hiúg¹ dsǿa¹²dsa ta³og¹dsa ta³lah¹hlanh¹²dsa Diú¹³. Na³ma²ca¹løa¹ jøng² tógh²dsa calah cu¹dsié¹². Mi³jøng² tsa¹hí¹ dsa² hlanh³ jøa³, hi² jmo¹dsa hi² hnéng³ jniang³ dsag³. Di³ lǿa¹² báh³ tsa¹bí² dsǿa¹² jniang³. 6A¹jáng¹ quianh¹³ hi² tiog¹³ juǿi³jni hniah¹² hi² janh¹³ hniah¹² hio¹³. Cónh¹jøng² chi² báh³ jǿg³ hi² janh¹³ hniah¹² hio¹³, chi²júh² ha²lah hnøngh² hniah¹². 7Lah¹jøng² mi³hno¹jni, ju³ ca¹lah¹jái¹ jniang³ lái¹² lah¹jøng² ju³lah lán¹² jní² hŋiéng¹. Di³ cónh¹jøng² ma¹quién¹ lǿa¹² báh³ ju²bí² ca¹cuø¹ Diú¹³ quián² jniang³, lah¹jan² lah¹jan² jniang³. Tsa¹ti³lái¹² jniang³ cøng² ni³. 8Lah¹la² juǿi²jni tsih² dsa² ŋioh¹² quianh¹³ hio¹³ hnǿi², dsio¹ tsa¹mi³jénh¹dsa gug²dsa. Lah¹jøng² ju³lah lán¹² jní² hŋiéng¹. 9Chi²júh² tsa¹li¹bí² dsǿa¹²dsa tiogh³dsa guiog³dsa, ju³jénh³dsa gug²dsa. Di³ dsio¹ hi³méh¹ hi² jian¹dsa hio¹³ cónh¹ jín³ hi² quien¹²dsa ju²méh³ dsøa¹², hi² tsa¹chian² hio¹³ quián¹²dsa. 10Quianh¹³ hi² tiog¹³ juǿi²jni dsa² ma²jenh¹² gug², tsa¹ju³tióg³ hio¹³ dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa. A¹jáng¹ héh¹ ca¹jmo¹ jní² báh³ jøng². Juu¹³ báh³ jniang³ jmo¹² héh¹. 11Ju³ná³ ca¹tióg² hio¹³ ji²gug², tsa¹ma¹lé² jian¹dsa dsa² siáh². Jø² hi² lé² tai¹ ji²gug² héi² báh³ dsa², dsa² mi³jian¹²dsa jmai³ lah¹ni³. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² dsa² ŋioh¹², tsa¹lé² tióg²dsa hio¹³ quián¹²dsa. 12Jøng² lah¹la² juǿi³jni dsa² roh¹³ jniang³ siáh², jǿg³ cónh¹ neng¹² dsøa¹ hŋiéng¹ báh³ jní². A¹jáng¹ ju³ jǿg³ ca¹juúh² Juu¹³ jniang³. Ju³ná³ tsa¹hé² hio¹³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ju³lah hio¹³ quián¹² jan² dsa² roh¹³ jniang³, dsio¹ báh³ tsa¹tiáng² dsa² ŋioh¹² ju³ná³ hiug² dsǿa¹² hio¹³ gú¹dsa quianh¹³ dsa² ŋioh¹² héi². 13Jø¹² bíh³ lah¹jøng² hio¹³ dsa² roh¹³ jniang³, tsa¹tióg²dsa dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa, ju³lah dsa² tsa¹hé² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ju³ná³ hiug² dsǿa¹² dsa² ŋioh¹² gú¹dsa quianh¹³ dsa² mǿ² héi². 14Cónh¹jøng² dsio¹ báh³ lǿa¹² quiah¹² dsa² ŋioh¹² tsa¹hé². Di³ ma²jian¹²dsa hio¹³ hé² jǿg³. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² hio¹³ tsa¹hé² jǿg³, dsio¹ báh³ lǿa¹² quiah¹²dsa ja³cog² Diú¹³ ju³ná³ ma²jian¹²dsa dsa² ŋioh¹² hé² jǿg³. Jø¹² bíh³ dsio¹ lé² quiah¹² guing² calah. Di³ tsa¹dsio¹ lé² quiah¹² guing², ju³ná³ ca¹tióg² dsa² ŋioh¹² chiég³ guing². Jø¹² bíh³ uai¹² dsa¹ŋë́² guing² ju³ná³ ca¹tióg² chiég³ guing² ti³jmi² guing². Lah¹jøng² báh³ lén² guing², ju³lah lán¹² jong¹² dsa² tsa¹hé² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ju³ná³ ca¹jmo¹ chiég³ jmi²dsa lah¹jøng². 15Jøng² dsa² tsa¹hé² jǿg³, ju³ná³ tsa¹hiug² dsǿa¹²dsa gú¹ quianh¹³ ji²gug²dsa, dsa² hé² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ju³tiáng³dsa chi²júh² hniu¹dsa tiáng²dsa. Ha¹chi² ma¹hniuh¹² gú¹ dsa² roh¹³ jniang³ quianh¹³ ji²gug²dsa, dsa² lán¹² lah¹jøng². Di³ Diú¹³ ma²juúh² hi² tiágh³ jniang³ tei³. 16Ha¹chi² hi² jøng² ŋih³ hniah¹², hi² tiah¹² hniah¹² jmóh³ hniah¹² hi² hé² ji²gugh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ hiá¹ hiég¹, ju³ná³ cøng² hi² guǿ¹²dsa quianh¹³ hniah¹². 17Cøng² ju³li¹hiug² dsǿa¹² jniang³, chi²júh² ha²lah lǿa¹² bí² ca¹cuúh¹ Diú¹³ jniang³, lah¹jan² lah¹jan² jniang³, ju³lah mi³lǿa¹³ bí² quián² jniang³ jmai³ ca¹néng³ jniang³ jǿg³ quiah¹²dsa. Lah¹jøng² lǿa¹² jǿg³ co¹²jni ca¹lah¹jǿ¹ ja³tiogh³ dsa² quián¹² Jesús. 18Ju³ná³ ma²lǿa¹² circuncisión quiah¹²dsa na³ma²ca¹hé¹dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ju³lǿa¹³ ju³lah ma²lǿa¹² jøng². Ju³ná³ tsa¹ma²lǿa¹² quiah¹²dsa, jøng² tsa¹hniuh¹² jmo¹dsa tiog¹³. 19Ha¹chi² lǿa¹² jin³ cøng², ju³ lah¹la² ma²lǿa¹² circuncisión quiah¹²dsa, ju³ lah¹la² tsa¹lǿa¹². Jø² hi² jøng² báh³ quien¹², hi² jmó³ jniang³ ha²lah hniu¹ Diú¹³. 20Cøng² ju³li¹hiug² dsǿa¹² jniang³ hi² lán¹² jniang³ ju³lah mi³lán¹² jniang³ mi³ca¹néng³ jniang³ jǿg³ ca¹juúh² Diú¹³. 21Tsa¹ju³lë́h³ hniah¹² li¹tsë́² ta³ quiánh² hniah¹², ju³ná³ mi³lanh¹² hniah¹² hi² jmoh² hniah¹² ta³ quiah¹² dsa² mi³ca¹nengh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Cónh¹jøng² lé² báh³ liúgh² hniah¹², ju³ná³ ca¹lø¹chí¹ jmai³ hi² liúgh² hniah¹². 22Ma²lán¹²dsa dsa² ca¹lúg² ja³cog² Juu¹³ jniang³, ju³lah dsa² tsa¹lé² huanh¹² jmo¹²dsa ta³ quiah¹² dsa² mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² dsa² jmo¹² ta³ quiah¹² guiog¹³ mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³, dsa² héi² ma²ti³lán¹² tsa¹ma¹huanh¹²dsa jmo¹dsa ta³ quiah¹² Cristo. 23Hmóh³ báh³ ca¹quíg¹ Diú¹³ ni³ dsag³ quián² jniang³. Jøng² tsa¹ma¹hniuh¹² jmó³ jniang³ ju³ná³ he² jǿg³ siíh² hniu¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. 24Jøng² dsa² roh¹³ jniang³, cøng² hi² lán¹² báh³ jniang³ lah¹jan² lah¹jan² jniang³ ja³cog² Diú¹³ ju³lah mi³lán¹² jniang³ mi³ca¹néng³ jniang³ jǿg³ quiah¹²dsa. 25Ha¹chi² jǿg³ ma²ca¹tsáih¹ Juu¹³ jniang³ jní² quiah¹² dsa² tsa¹ma²ca¹jenh² gug². Di³ cuø¹² báh³ jní² jǿg³ dsa²jiag¹² dsøa¹jni hŋiéng¹. Huø³ dsǿa¹² Diú¹³ ma²ca¹jmo¹dsa hi² lán¹²jni dsa² té¹² jǿg³ quiah¹². 26Dsio¹ hi³méh¹ lé² ju³ná³ tsa¹jian¹ dsa² ŋioh¹² hio¹³, lë́²jni. Di³ hiug¹² cu¹té¹² ué² chian² jniang³ jmai³ na¹. 27Hniah¹² dsa² ma²jenh² gug², tsa¹dsiíh³ hniah¹² hoh¹² hi² tiógh³ hniah¹² mǿ² quiánh² hniah¹². Jøng² hniah¹² dsa² tsa¹ma²jenh² gug², tsa¹la³dsiíh³ hniah¹² hoh¹² hnoh¹³ hniah¹² mǿ². 28Di³ hniah¹² dsa² ŋioh¹², ha¹chi² dsag³ hnøngh² hniah¹² jin³ he² ju³ná³ ca¹jianh¹² hniah¹² mǿ². Jø¹² bíh³ lah¹jøng² tsih² mǿ², ha¹chi² dsag³ hno¹dsa calah, ju³ná³ ca¹jian¹dsa dsa² ŋioh¹². Di³ hi² lah¹jøng² tsa¹hno¹jni lé², hi² li¹chianh² hniah¹² jmø³uai¹². 29Lah¹la² neng¹² dsøa¹jni juǿi³jni hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³: Ca²juuh³ báh³ jmai³ chi² quián² jniang³. Lah¹jøng² báh³ lé² ta¹lah¹ja³ŋó¹² ná¹². Ju³ŋi²nio³ dsa² ma²jenh² gug² ju³lah jan² dsa² tsa¹chian² hio¹³ jian¹². 30Tsa¹ju³quín³dsa ju²hí³ dsøa¹², ju³lah dsa² chian² ju²cǿh¹ dsøa¹². Tsa¹ju³jmo³dsa hioh¹², ju³lah dsa² chian² ju²hiúg¹ dsøa¹². Tsa¹ju³jmo³dsa hi² hioh¹² jenh¹²dsa hi² ma²ca¹lá¹dsa, ju³lah dsa² lá¹² he² hi² lá¹²dsa. 31Tsa¹ju³tiúnh³dsa ma¹dsio¹² juu¹² he² hi² dsio¹ dsa²ŋë́²dsa, ju³lah dsa² dsa²ŋë́² hi² dsio¹ ni³ jmøi¹guǿi¹ la². Di³ ma²hei¹² ni³ dsa¹hén² jǿg³ quiah¹² jmǿi¹guǿi¹ ne¹³ jniang³ la². 32Hno¹jni hi² tsa¹tiogh³ hniah¹² quinh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹². Hí³ ti³jmo¹² dsa² ŋioh¹² jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³, ju³lah dsa² tsa¹ma²jenh² gug². Di³ Juu¹³ jniang³ báh³ hniu¹dsa cuúh¹dsa ju²hiúg¹ dsøa¹². 33Jøng² jǿg³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la² báh³ ti³jmo¹² dsa² ma²jenh² gug² hí³. Di³ hniu¹dsa cuúh¹dsa hio¹³ quián¹²dsa ju²hiúg¹ dsøa¹². 34Jø¹² bíh³ lah¹jøng², siíh² báh³ lán¹² hio¹³ dsa² ma²jenh² gug² cónh¹ jín³ ja³lán¹² tsih² mǿ². Jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³ ti³høa¹² dsǿa¹² tsih² mǿ². Di³ hi² hniu¹ báh³ dsa² lán¹²dsa dsa² quián¹² Diú¹³ cu¹dsié¹² jmø³ŋø³dsa ca¹lah¹quianh¹³ jmi²dsí² quiah¹²dsa. Jøng² jǿg³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la² báh³ ti³jmo¹² hio¹³ ma²jenh² gug² hí³. Di³ hniu¹dsa cuúh¹dsa dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa ju²hiúg¹ dsøa¹². 35Hi² jøng² báh³ juǿi²jni hniah¹² lah¹jøng². Di³ jøng² dsio¹ lé² quiánh² hniah¹². A¹jáng¹ ju³ hi² jnøa¹³jni juu¹² ja³ŋi³nioh³ hniah¹². Hno¹jni tiogh³ hniah¹² hi² dsio¹ jní² quiánh² hniah¹², hi² mi²tih³ hniah¹² cah³ ni³ Juu¹³ jniang³ ca¹lah¹hiug² hoh¹² hniah¹². 36Ju³lah dsa² chian² ja³mái¹³, dsa² ma²dsiég¹ ji²ŋi² quiah¹² ja³jenh¹ gug²dsa, lé² báh³ cuø¹dsa jǿg³ hi² jenh¹ gug² ja³mái¹³dsa chi²júh² lë́²dsa dsio¹ lah¹jøng². A¹jáng¹ dsag³ jøng² hi² jenh¹ gug² tsø³jong¹³dsa. 37Jø¹² bíh³ dsio¹ quiah¹² dsa² héi², dsa² ma²høa¹² cøng² hi² ma²høa¹² dsǿa¹² hi² tsa¹jenh¹ gug² ja³mái¹³dsa. Lé² báh³ jmo¹dsa lah¹jøng² hi² tsa¹jenh¹ gug²dsa, chi²júh² ma²ŋi¹²dsa rø² dsio¹ lah¹jøng². 38Cónh¹jøng² dsio¹ báh³ jmo¹² dsa² cuø¹² jǿg³ jenh¹ gug²dsa. Di³ jøng² dsio¹ hi³méh¹ jmo¹² dsa² tsa¹cuø¹ jǿg³. 39Lán¹² báh³ hio¹³ dsa² mi¹ti¹ cah³ ni³ dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa ca¹lah¹cónh¹ jmai³ ja³chian² dsa² ŋioh¹². Ju³ná³ ca¹jon¹ dsa² quián¹²dsa, ma²chi² jǿg³ dsøg¹² jian¹dsa dsa² siáh², ju³ná³ hein² dsa² hniu¹dsa jian¹dsa, lǿa¹² ju³ hé² dsa² héi² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 40Di³ dsio¹ hi³méh¹ lé² quiah¹²dsa, lë́²jni cu²hŋiéng¹jni, ju³ná³ tsa¹ma¹ca¹jian¹dsa dsa² ni³ hmë́² calah. Jø¹² bíh³ lë́²jni hi² lah¹jøng² mi³juúh² Diú¹³ hŋiah¹².

will be added

X\