1 CORINTIOS 6

1¿Ha²lah dsio¹ tí² hoh¹² hniah¹² cuøh¹³ hniah¹² rúh² hniah¹² dsag³ ja³ta¹ni¹ jue¹³, dsa² tsa¹cue¹² Diú¹³? Mi³juaih¹³ hniah¹² dsa² quianh¹³ jniang³ mi³mi¹rø¹²dsa jǿg³. 2¿Tsa³ŋih³ hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³? Jí¹ báh³ jmai³ ja³jmó³ jniang³ héh¹ quiah¹² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹, jniang³ dsa² quián¹² Diú¹³. Cónh¹jøng² ma²tiah¹² báh³ hniah¹² mi³rǿh³ hniah¹² jǿg³ mih² lah¹jøng², chi²júh² lah¹dsóh² ma²lǿa¹² jǿg³ jmóh³ hniah¹² héh¹ ta³cøng² jmøi¹guǿi¹ jmai³ ja³já¹³. 3¿Tsa³ŋih³ hniah¹²? Ca¹lah¹ca¹tǿ² jǿg³ quiah¹² ángeles ma²lǿa¹² jǿg³ jmó³ jniang³ héh¹. ¡Cónh¹² bíh³ tsa¹tiúh¹ jniang³ mi³rǿ³ ju³ná³ he² jǿg³ mih² ca¹lø¹chí¹ jmøi¹guǿi¹ la²! 4Jøng² tsa¹juaih¹³ hniah¹² dsa² lë́² jniang³ tsa¹quien¹², hi² mi¹rø¹²dsa jǿg³, ju³ná³ he² møah¹³ ca¹niu¹ quiánh² hniah¹². 5Hi² jøng² juøh¹²jni lah¹ná¹². Mi³jøng² cánh³ hniah¹² ju²hiíh¹. Ha¹chi² lë́²jni tsa¹chian² dsa² quiánh² hniah¹², dsa² li¹cán² jǿg³ dsøg¹² jǿg³ ná¹². 6Jøng² tsa¹tøa¹² dsøa¹jni cuøh¹³ hniah¹² dsa² ju²rúh² hniah¹² dsag³ ja³ta¹ni¹ jue¹³, dsa² tsa¹hé² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 7Hiug¹² hlaih¹³ jní² hi² jmó³ jniang³ møah¹³ hning² ca¹lah¹quianh¹³ ju³roh¹³ jniang³. Dsio¹ hi³méh¹ ha¹chi² juúh³ hniah¹² jin³ he² ja³hno¹dsa dsag³ ja³cogh² hniah¹², ja³qui² ja³cán²dsa hi² chi² quiánh² hniah¹². 8Jøng² ca¹tǿ² guiogh¹³ báh³ hniah¹² ma²hnǿngh² hniah¹² dsag³ ja³cog² ju²rúh² hniah¹², jmoh² hniah¹² høin² ja³cog²dsa. 9¿Tsa³ŋih³ hniah¹²? Ha¹chi² dsi¹lia¹ dsa² héi² juu¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹, ju³lah dsa² jmo¹² hi² tsa¹dsio¹. Tsa¹ju³li¹ganh² hniah¹². Ha¹chian² dsa² dsi¹lia¹ ja³jøng², ju³lah dsa² ŋøa¹² la³ju³ la³løa¹ quianh¹³ hio¹³, ju³lah dsa² jmo¹² juanh¹² diú¹³ dsa² lan³, ju³lah dsa² hlanh¹² hio¹³ quián¹² dsa², ju³lah dsa² ŋioh¹² dsa² hniu¹ cu¹jmáh² dsa² ŋioh¹² jian¹²dsa, 10ju³lah dsa² jmo¹² høin², ju³lah dsa² lø³neh³, ju³lah dsa² hen¹², ju³lah dsa² chi³hia¹² dsa² jǿg³ ta³jǿg³, ju³lah dsa² hniu¹ cán² hi² chi² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa. 11Lah¹jøng² mi³ti³lanh¹³ ca²dsiogh³ hniah¹². Jøng² ca¹lanh¹ hniah¹² dsa² ha¹chi² dsag³ ma¹re² jin³ he². Ma²lanh¹² hniah¹² lah¹té¹² jǿg³ dsa² quián¹² hŋiah¹² Diú¹³. Ma²ca¹jmo¹ Jesucristo Juu¹³ jniang³ quianh¹³ jmi²dsí² han¹³ hi² lanh¹² hniah¹² dsa² dsiog¹ lah¹dsóh² ja³ta¹ni¹ Diú¹³ dsa² juanh¹². 12Lǿa¹² báh³ lah¹jøng². Lé² báh³ jmó³ jniang³ ca¹lah¹jǿ¹ he² hi² hneng² jniang³. Cónh¹jøng² tiog¹³ báh³ chi² hi² ha¹chi² ta³ li¹jmo¹. Lé² báh³ jmó³ jniang³ ca¹lah¹jǿ¹. Di³ tsa¹dsio¹ lé² ju³ná³ he² ca¹tsø³jue¹³ jniang³. 13Hniuh¹² báh³ togh¹² jniang³, ja³dsa¹toh¹³ má¹ hi² quie¹³ jniang³. Jø¹² bíh³ hniuh¹² má¹ calah, hi² dsa¹toh¹³ togh¹² jniang³. Cónh¹jøng² jí¹ báh³ jmai³ ja³jmo¹ Diú¹³ tsa¹ma¹hniuh¹² quie¹³ jniang³. Jmai³ jøng² ca¹ŋi¹hén² jǿg³ quiah¹² má¹ ca¹lah¹quianh¹³ togh¹² jniang³. Tsa¹ca¹jmo¹ Diú¹³ jmø³ŋø³ jniang³ hi² ŋi³niang³ jniang³ la³ju³ la³løa¹ quianh¹³ hio¹³. Quiah¹² báh³ Juu¹³ jniang³ jmø³ŋø³ jniang³. Jø¹² bíh³ Juu¹³ jniang³ dsio¹ jmo¹² jmø³ŋø³ jniang³. 14Jmo¹ báh³ Jmi² jniang³ hi² hiog¹ jniang³ calah, ju³lah ca¹jmo¹dsa ca¹hiog² Juu¹³ jniang³ ma²lǿih² ca¹lah¹quianh¹³ bí² quiah¹²dsa. 15¿Tsa³ŋih³ hniah¹²? Ma²quiah¹² Cristo jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³, lah¹jan² lah¹jan² jniang³. Jøng² tsa¹dsio¹ lé² ju³ná³ ca¹jáinh³ jniang³ jmø³ŋø³ Cristo ja³cog² hio¹³ cøng² la³ŋøa¹². 16¿Tsa³ŋih³ hniah¹²? Cøng² báh³ jmø²ŋǿ¹² lé² quiah¹² dsa² ŋioh¹² ca¹lah¹quianh¹³ hio¹³, dsa² la³ŋøa¹², ju³ná³ ca¹téi²dsa gug²dsa. Lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Ta³og¹ báh³ dsa² lén²dsa ju³lah ja³lán¹² jan² dsa²,” rø²juúh² si². 17Jø¹² bíh³ lah¹jøng² dsa² ma²quianh¹³ Juu¹³ jniang³, cøng² báh³ jmi²dsí² ti³quin¹²dsa ca¹lah¹ma²quianh¹³ Diú¹³. 18Tsa¹tieh¹³ hniah¹² gugh² taih³ jǿg³ quiah¹² hio¹³ dsa² la³ju³ la³lan¹. Hliú² ni³ dsag³ ma²të² dsa² jmøi¹guǿi¹ hi² jmóh²dsa dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa. Cónh¹jøng² hiug¹² jín³ hi² tsa¹dsio¹ hi² hlanh¹³ jniang³ dsa² tsa¹ma²ca¹jenh¹² gug² jniang³ quianh¹³. Di³ hi² jmoh³ jniang³ jmø²ŋǿa¹² quián² báh³ jniang³, ju³ná³ ca¹jmó³ jniang³ lah¹jøng². 19¿Tsa³ŋih³ hniah¹²? Ma²lǿa¹² jmø³ŋø³ jniang³ ju³lah ma²lǿa¹² guøh¹², hi² ma²quin² báh³ jniang³ jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³. A¹jáng¹ hi² quián² jniang³ guiag¹³ jniang³ jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³. 20Hmóh³ báh³ ca¹quíg¹ Diú¹³ ni³ dsag³ quián² jniang³. Jøng² mi³juanh¹³ báh³ jniang³ Diú¹³ ca¹lah¹jǿ¹ jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³.

will be added

X\