1 CORINTIOS 4

1Dsio¹ báh³ jmóh³ hniah¹² hoh¹² hi² lái¹² jnieh³ dsa² mi²ti³ cah³ ni³ Cristo, dsa² jmo¹² hí³ jǿg³ mi³chi³jnøa¹² quiah¹² Diú¹³. 2Jøng² hniuh¹² báh³ mi³ti³ jnieh³ jǿg³ quián² jnieh³. Di³ ta³ quiah¹² dsa² ma²neng¹² ni³ jnieh³. 3Cónh¹jøng² ha¹chi² dsii¹²jni dsøa¹ jin³ he² ha²lah dsø²jiag¹² hoh¹² hniah¹² ta³ hi² jmo¹²jni. Jin³ hŋiéng¹ tsa¹guiang³ ha²lah lǿa¹² ta³ quieg¹. ¿Hi³ dsio¹? ¿Hi³ tsa¹dsio¹? Jøng² tsa¹tonh¹³ jní² juu¹² ju³ná³ hein² dsa² jmøi¹guǿi¹ hniu¹ cán² jǿg³ dsøg¹² ta³ quieg¹. 4Dsio¹ báh³ ta³, lë́²jni. Di³ tsa¹lé² juøh¹³jni quianh¹³ hi² tiog¹³ hi² tsa¹ta¹canh¹³jni. Hŋiah¹² báh³ Juu¹³ jniang³ ma²ŋi¹², na³ma²tǿ² ja³cán²dsa jǿg³ dsøg¹² quieg¹. 5Jøng² tsa¹juúh³ hniah¹² ta¹ŋih¹³ ha²lah lǿa¹² jǿg³. Jøng² jín³ mi¹jni¹ Juu¹³ jniang³ jǿg³ chi³hma¹ na³ma²ca¹guǿnh¹dsa. Jøng² jín³ li¹léi¹³ ha²lah dsø²jiag¹² dsǿa¹² lah¹jan² lah¹jan² dsa². Jøng² cuø¹ Diú¹³ cónh¹ té¹² ja³ca¹të́² jniang³ lah¹jan² lah¹jan² jniang³. 6Ma²ca¹juǿi²jni hniah¹² jǿg³ quiah¹² Apolos quianh¹³ jní² calah, dsa² roh¹³ jniang³. Mi³jøng² lé² dsio¹ quiánh² hniah¹². Hno¹jni li¹tëh² hniah¹². Mi³jøng² tsa¹jmóh³ hniah¹² lǿa¹² ca¹lah¹cónh¹ rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³. Jøng² tsa¹jmóh³ hniah¹² tsa¹cu²rø² ta³ quiah¹² og¹ dsa². Hi² tøa¹² hoh¹² hniah¹² cøng² ta³. Jøng² tsa¹tøa¹² hoh¹² hniah¹² ta³ quiah¹² dsa² jan² calah. 7¿Hein² ca¹jmo¹ hi² quienh¹² hniah¹²? ¿He² hi² chi² quiánh² hniah¹² hi² tsa¹ca¹cuø¹ Diú¹³? Jøng² tsa¹jmóh³ hniah¹² rúh² hniah¹² ju³lah jan² dsa² ca¹lǿh² hŋiah¹² hi² chi² quiah¹²dsa. Di³ Diú¹³ báh³ dsa² ca¹cuø¹ hi² chi² quiánh² hniah¹². 8Ca¹lah¹cøng² dsa² chi² ma¹dsio¹² quiah¹² ma²jmoh² hniah¹². Lë́h² hniah¹² ha¹chi² ma¹hniuh¹² quiánh² hniah¹². Ju³lah lán¹² rai¹³ ma²lanh¹² hniah¹². Ca¹jag¹³ báh³ ma²ca¹jmoh³ hniah¹² jnieh³. Dsio¹ báh³ ju³ hi² dsøg¹² lanh¹² hniah¹² rai¹³. Di³ jøng² mi³tiág³ jniang³ cu¹dsié¹² dsa² jmo¹² héh¹. 9Chi² báh³ jmai³ dsa²jiag¹² dsøa¹jni hi² ma²ca¹guianh¹ Diú¹³ tsih² høh³ quián¹²dsa ca¹tǿ² ja³ca¹tóh² jø². Lah¹jøng² báh³ lái¹² jnieh³ dsa² høh³, ju³lah lán¹² dsa² re² dsag³. Dsogh¹² dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ cu¹dsié¹² quianh¹³ ángeles ju³ná³ ma²ca¹jái¹dsa ha²lah lǿa¹² ta³ quián² jnieh³. 10Jue¹² dsa² lë́² hi² tsa¹juǿi² dsǿa¹² jnieh³, na³ma²ca¹jái¹dsa ha²lah jmo² jnieh³ ni³ huu¹³ quiah¹² Cristo. Cónh¹jøng² lë́h² hniah¹² ma²tëh² hniah¹² guiogh¹³ hniah¹² ja³cog² Cristo. Ti³jmoh² hniah¹² hi² chi² bí² quiánh² hniah¹², hi² tsa¹chi² bí² quián² jnieh³. Jue¹² dsa² jmo¹² mi²juanh¹² hniah¹². Mi³jøng² juúh²dsa tsa¹quien¹² jnieh³. 11Ca¹tǿ² jín³ na¹ quin² jnieh³ jmø³uai¹², hi² ha¹chi² li¹quie¹³ li¹niúh³ jnieh³. Ha¹chi² cu²tsǿnh³ jnieh³ chi². Jue¹² dsa² jmógh² jnieh³. Ha¹chi² dsi²néi² quián² báh³ jnieh³ chi². 12Huh¹² jnieh³ jmo² jnieh³ ta³ quianh¹³ gug² tai³ jnieh³. Jøng² tseih¹² jnieh³ dsa² jǿg³ dsio¹, ju³lah dsa² juúh² jǿg³ hlaih¹³ quián² jnieh³. Cøng² hi² tiúh¹ báh³ jnieh³, ju³ lah¹la² cuø¹dsa ju²méh³ dsøa¹². 13Jǿg³ rø² báh³ juúh² jnieh³ ja³juúh²dsa jǿg³ siíh² quián² jnieh³. Ca¹lah¹jín³ na¹ jǿi²dsa jnieh³ ca¹lah¹ja³jái¹²dsa ma³qui¹³ hi² guieh¹²dsa. 14Ha¹chi² lah¹jøng² jmo³jni si² la² hi² cuø³jni hniah¹² ju²hiíh¹. Hé¹²jni hniah¹² juu¹² jmø³hiég¹, ju³lah heh¹²dsa jan² jong¹²dsa. 15Ju³ lah¹la² chian² ta¹lah¹mei¹³ tøa¹² quiánh² hniah¹², dsa² he¹² jǿg³ quiah¹² Cristo, jan² báh³ dsa² chian², dsa² ca¹heh¹ hniah¹² jǿg³ lah¹ni³. Jní² báh³ ma²lán¹² ju³lah lán¹² ti³ŋieih¹² hniah¹². Di³ jní² báh³ dsa² ca¹cuø¹ jǿg³ dsio¹ lah¹ni³ hi² ca¹lø¹quianh¹³ hniah¹² Cristo Jesús. 16Hi² jøng² juǿi²jni hniah¹². Quin³ hniah¹² juu¹² jmø³hiég¹ quieg¹ jní². 17Hi² lah¹jøng² báh³ tsë́²jni Timoteo juu¹² ja³tiogh³ hniah¹². Ma²lán¹² Timoteo ju³lah jan² ja²ŋiúh¹jni ja³cog² Juu¹³ jniang³. Hnó¹ hiug¹² báh³ jní² dsa². Di³ té¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Dsa² héi² báh³ dsa¹jmó² jǿg³ ha²lah ŋøa³jni juu¹² quiah¹² Cristo Jesús, ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² jǿg³ ŋi²he¹jni ca¹lah¹jǿ¹ ja³tiogh³ dsa² quián¹² Cristo. 18Ca²dsiogh³ hniah¹² ma²ŋi²nioh³ rúh² hniah¹². Di³ lë́h² hniah¹² tsa¹nei³jni hi² ŋi³ján¹³jni hniah¹². 19Cónh¹jøng² lë́²jni mi³nei³jni ta³tí³ la² hi² ŋi³ján¹³jni hniah¹², ju³ná³ ca¹cuø¹ Juu¹³ jniang³ jǿg³ hi² nei³jni. Jøng² ŋi³quiéng¹jni jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² ŋi²nio³ rú², chi² júh² dsøg¹² tiúh¹dsa mi¹ti¹ cónh¹ lǿa¹² jǿg³ lø²liúh²dsa. 20Héi¹ dsa² lø²liúh² jǿg³ lah²lǿa¹², dsa² ŋi²nio³ juu¹² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. Tí² báh³ hei¹² jǿg³ quiah¹² dsa² lah¹héi². 21¿Naih¹² hi² hnøngh² hniah¹²? ¿Hi³ hé¹³jni hniah¹² ju²lih¹³ dsøa¹² na³ma²dsiég¹jni? ¿Ho¹ hi³ dsio¹ dsøa¹jni juǿi³jni hniah¹² jǿg³ rø²?

will be added

X\