1 CORINTIOS 3

1Jøng² tsa¹ca¹løa¹ hlanh¹³jni hniah¹², dsa² roh¹³ jniang³, ju³lah dsa² lah¹dsóh² ti³quin¹² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³. Tiog¹³ dsø²jiag¹² hoh¹² hniah¹² jǿg³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la². Lanh¹² hniah¹² ju³lah lán¹² guing². Lah¹huu¹³ ma²nøngh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Cristo. 2Jmáh¹lah jǿg³ mih² ca¹hé¹jni hniah¹², ju³lah jan² guing² cuøh¹²dsa dsiuh³. Tsa¹lé² gǿh¹ guing² má¹. Lah¹jøng² báh³ mi³lanh¹² hniah¹². Hi² lanh¹² báh³ hniah¹² ca¹lah¹ca¹tǿ² jín³ na¹. Tsa¹lø²ŋë́h² hniah¹² jǿg³ cah³. 3Tiog¹³ jmoh² hniah¹² hi² nøngh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Chian² báh³ dsa² ni³qui³ ni³hioh¹, dsa² hniu¹ hning². Ma²ŋi²nioh³ hniah¹² jmáh¹lah jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. 4Ca²dsiogh³ hniah¹² juúh² hniah¹², “Dsa² quianh¹³ Pablo báh³ jní².” Jøng² ca²dsiogh³ hniah¹² juúh² hniah¹², “Dsa quianh¹³ Apolos báh³ jní².” Jmáh¹lah jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ báh³ jøng². Di³ tsa¹tiogh³ hniah¹² cøng² jǿg³. 5¿Hein² dsa² héi² Pablo? Jø¹² lah¹jøng² Apolos. ¿Hein² dsa² héi²? Diú¹³ báh³ dsa² ca¹cuø¹ ta³ lah¹jan² lah¹jan² jnieh³, hi³ ca¹ŋi³tseih¹³ jnieh³ hniah¹² jǿg³ ca¹héh¹ hniah¹². 6Jní² ca¹jan¹ møi¹jon², li¹juúh² jǿg³. Apolos ca¹séi² jmøi². Diú¹³ dsa² ca¹jmo¹ hi² ca¹ŋi¹cón³ jǿg³ quiah¹²dsa. 7Cónh¹jøng² ha¹chi² quien¹² dsa² jne¹² møi¹jon² quianh¹³ dsa² séi² jmøi². Hŋiah¹² báh³ Diú¹³ dsa² juanh¹², dsa² jmo¹² hi² dsø²cón³ jǿg³ quiah¹². 8Cu²rø² báh³ ti³lán¹² dsa² jne¹² quianh¹³ dsa² séi² jmøi². Mi¹hmah¹³ báh³ Diú¹³ ca¹lah¹cónh¹ ta³ hi² jmo¹dsa. 9Cøng² ni³ ta³ tiagh³ jnieh³ cu¹dsié¹² quianh¹³ Apolos, hi² mi²ti³ jnieh³ ni³ Diú¹³. Jøng² lanh¹² hniah¹² ju³lah lǿa¹² cøng² huø¹ ja³jmo¹² Diú¹³ jøa³nung² quiah¹², li¹juúh² jǿg³. 10Jø¹² bíh³ lanh¹² hniah¹² ju³lah lǿa¹² cøng² hniú¹² ma²jmo¹² Diú¹³. Jní² ma²lán¹² ju³lah jan² tøa¹² hieh¹². Ca¹cuø¹ Diú¹³ jǿg³ hi² ca¹mi³liág¹³jni chiúh³. Jøng² dsa² siáh² ma²jmo¹² ta³ ni³ ta³ quieg¹jni jøng². Jøng² hniuh¹² jmó³ jniang³ hí³ ha²lah dság¹ ta³ ni³ jøng². 11Hŋiah¹² Jesucristo ma²lán¹² ju³lah lǿa¹² chiúh³. Jøng² ha¹chian² dsa² siáh² lé² li¹dsii¹ chiúh³ siíh². 12Di³ lé² báh³ li¹jmó³ jniang³ hliú² ni³ ta³ ni³ chiúh³ jøng². Lé² báh³ hé³ jniang³ cu²rø² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ju³lah jan² dsa² jmo¹² cøng² hniú¹² quianh¹³ hi² jláh³, ju³lah cog³niáng¹³, cog³ teg², ho¹ júh³ quianh¹³ cang³ jláh³. Jø¹² bíh³ li¹jmo¹³ jniang³ ta³ løa¹ ju³lǿa¹², ju³lah dsa² jmo¹² hniú¹² hma², hniú¹² moh¹³, hniú¹² ŋing². 13Di³ jøng² jií¹ báh³ jmai³ ja³cang¹ Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² ta³ quián² jniang³ lah¹jan² lah¹jan² jniang³. Quianh¹³ si² cang¹dsa jǿg³ dsøg¹². Hi² jøng² báh³ jáinh¹ jǿg³ dsøg¹² ha²lah lǿa¹² lah¹cøng² lah¹cøng² ta³. 14Jøng² li¹hmah¹³ quiah¹² dsa² héi², ju³lah dsa² tsa¹ca¹cǿg² ta³ quiah¹². 15Jøng² tsa¹chi² lé² li¹hmah¹³ quiah¹² dsa² ca¹cǿg² ta³ quiah¹². Cónh¹ ja¹lai¹ liúg² guiog¹³ báh³ dsa² ju³lah jan² dsa² ca¹lúg² ni³ si². 16¿Tsa³ŋih³ hniah¹²? Ma²lanh¹² hniah¹² ju³lah cøng² hniú¹² han¹³ ja³guǿ¹³ Diú¹³. Di³ ma²quinh³ hniah¹² jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³. 17Jøng² hŋiah¹² báh³ Diú¹³ jmo¹ dsa¹hén² dsa² héi², ju³lah hein² dsa² ca¹hén² hniú¹² han¹³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² hniah¹² báh³ lanh¹² ju³lah lǿa¹² hniú¹² jøng². 18Tsa¹ju³dsi²gán² hoh¹² hniah¹². Ju³ná³ chian² dsa² lë́² ŋi¹²dsa ma¹dsio¹², ju³lah lǿa¹² jǿg³ chi² jmøi¹guǿi¹ la², cøng² ju³jmo¹³ dsa² héi² dsǿa¹² ju³lah jan² dsa² tsa¹të² jin³ he². Mi³jøng² lah¹dsóh² dsiég¹³ dsa² héi² ja³li¹ŋi¹²dsa ma¹dsio¹². 19Cu¹dsié¹² ha¹chi² quien¹² ja³cog² Diú¹³ jǿg³ chi² jmøi¹guǿi¹ la². Lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Jǿg³ ma²ŋi¹² guiog¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jmo¹ Diú¹³ hi li¹gan²dsa,” rø²juúh² si². 20Jø¹² bíh³ lah¹la² rø²juúh² si² calah: “Ma²ŋi¹² báh³ Juu¹³ jniang³ hi² ha¹chi² ta³ li¹jmo¹ jǿg³ dsø²jiag¹² dsǿa¹² dsa² ŋi¹² ma¹dsio¹²,” rø²juúh² si². 21Jin³ hein² hniah¹² ha¹chian² li¹jmo¹ hioh¹², ju³ná³ ca¹lø¹quianh¹³ hniah¹² jan² dsa². Di³ ma²chi² báh³ ca¹lah¹jǿ¹ ja³cogh² hniah¹². 22Ma²quianh¹³ báh³ hniah¹² cu¹dsié¹² Pablo quianh¹³ Apolos quianh¹³ Pedro. Cónh¹jøng² ma²quiánh² báh³ hniah¹² jmøi¹guǿi¹, ju³ lǿa¹² hiá¹ hiég¹, ju³ lah¹la² chianh² hniah¹², ju³ lah¹la² ma²ca¹dsanh¹ hniah¹². Ma²chi² báh³ quiánh² hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹. 23Jø¹² bíh³ ma²quián¹² Cristo báh³ hniah¹². Jøng² lán¹² Cristo dsa² quián¹² Diú¹³ dsa² juanh¹² calah.

will be added

X\