1 CORINTIOS 2

1Jin³ cøng² jǿg³ cah³ jǿg³ jláh³ tsa¹ca¹hløah³jni, dsa² roh¹³ jniang³, mi³ca¹ŋi³tséih³jni hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 2Cøng² báh³ ca¹jmo¹jni dsøa¹. Tsa¹ca¹hløah³jni jin³ cøng² jǿg³ siíh². Jmáh¹lah jǿg³ quiah¹² Jesucristo ca¹juúh¹jni jmai³ mi³quianh¹³jni hniah¹², ha²lah ca¹jon¹ dsa² héi² ni³ crǿg¹³. 3Ca¹lah¹lanh¹³ jmø² há¹³jni mi³ca¹dsiég¹jni ja³tiogh³ hniah¹². Ca¹lah¹jlian¹²jni hi² gág¹²jni. 4A¹jáng¹ quianh¹³ jǿg³ cah³ ca¹lø¹hiúg¹ hoh¹² hniah¹² jǿg³ hi² ca¹juǿi²jni hniah¹². Hŋiah¹² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ ca¹cuø¹ bí² ca¹héh¹ hniah¹² jǿg³. 5Jøng² tsa¹ca¹héh¹ hniah¹² jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹, dsa² ŋi¹². Ca¹nengh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, dsa² chi² bí² quiah¹². 6Cónh¹jøng² tiog¹³ báh³ dsió¹²jni dsa² jǿg³ cah³, ju³lah dsa² ma²chinh¹² tí² jǿg³. Di³ ha¹chi² lah¹jøng² lǿa¹² jǿg³ jøng², ju³lah lǿa¹² jǿg³ cah³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la², jǿg³ dsii¹² dsa² quin¹² ni³ juøi², jǿg³ ja¹quien¹³ dsa¹hén². 7Jǿg³ quiah¹² hŋiah¹² Diú¹³ báh³ dsió¹²jni dsa², jǿg³ mi³chi³jnøa¹², hi² ca¹jmo¹ Diú¹³ niúh¹ jín³ hi² jmo¹dsa jmøi¹guǿi¹, ha²lah lé² hi² dsio¹ quián² jniang³. 8Ca¹lah¹jin³ hein² dsa² canh¹³, dsa² chian² jmøi¹guǿi¹ la², tsa¹ma²ca¹ŋë́h² dsǿa¹² jǿg³ jøng². Ju³jøng² ca¹ŋë́h² dsǿa¹²dsa, tsa¹mi³tiog¹ dsa² héi² Juu¹³ jniang³ crǿg¹³, dsa² juanh¹² quián² jniang³. 9Lǿa¹² báh³ lah¹jøng² ju³lah lǿa¹² ni³ si² quiah¹² Diú¹³: Ha¹chian² jniang³ ma²ca¹ne¹³ ma²ca¹néng³, jin³ tsa¹ma²ca¹hí³ jniang³ dsǿa¹², ca¹lah¹cónh¹ té¹² hi² dsio¹ jmo¹ Diú¹³ ja³cog² dsa² hniang¹ quiah¹²dsa, rø²juúh² si². 10Cónh¹jøng² ma²ca¹jmo¹ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ hi² ma²ne³ jniang³ ha²lah lé². Di² ma²ŋi¹² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ ca¹lah¹jǿ¹ ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ca¹tóh² jø² jǿg³ quiah¹² hŋiah¹² Diú¹³. 11¿Hein² báh³ ŋi¹² ha²lah lǿa¹² tu²dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹? Jmáh¹lah jmi²dsí² quiah¹² báh³ dsa² ti³ŋi¹². Jø¹² bíh³ lah¹jøng² lǿa¹² quiah¹² Diú¹³. Jmáh¹lah jmi²dsí² quiah¹² báh³ Diú¹³ ma²ŋi¹² ha²lah lán¹² Diú¹³. 12Jøng² tsa¹hniuh¹² hí³ jniang³ dsǿa¹² jǿg³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la². Di³ ma²ca¹cuø¹ báh³ Diú¹³ jmi²dsí² quiah¹². Mi³jøng² li¹ne³ jniang³ ha²lah lǿa¹² hi² dsio¹ la³ca¹cuúh¹dsa jniang³. 13A¹jáng¹ ju³ jǿg³ ti³ŋi¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ tseih¹² jnieh³ hniah¹². Jǿg³ ca¹he¹ hŋiah¹² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ báh³ jøng². Jǿg³ lah¹jøng² báh³ hlanh¹³ jnieh³ hniah¹², hniah¹² dsa² ma²quinh³ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ calah. 14Ju³lah dsa² tsa¹quin¹² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³, tsa¹hiéh²dsa jǿg³ quiah¹² jmi²dsí². Jǿg³ la³ju³ la³løa¹ báh³ jøng², lë́²dsa. Tsa¹lø²ŋë́²dsa jǿg³ jøng². Di³ hŋiah¹² jmi²dsí² báh³ hniuh¹² he¹ ha²lah lǿa¹² jǿg³ jøng². 15Ju³lah dsa² quin¹² jmi²dsí², lé² báh³ li¹ŋë́²dsa ca¹lah¹jǿ¹. Jøng² dsa² tsa¹quin¹² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ calah, cu¹dsié¹² tsa¹ŋë́²dsa ha²lah lǿa¹² dsǿa¹² dsa² héi², dsa² quin¹². 16Lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Jin³ hein² ha¹chian² ma²ca¹ŋë́h² dsǿa¹² ha²lah dsø²jiag¹² dsǿa¹² Diú¹³. Jin³ hein² ha¹chian² tiúh¹ heh¹ Diú¹³ jǿg³,” rø²juúh² si². Cónh¹jøng² jniang³ báh³ dsa² ma²ne³ ha²lah dsø²jiag¹² dsǿa¹² Cristo.

will be added

X\