1 CORINTIOS 15

1Jøng² dsa² roh¹³ jniang³, mi³hno¹jni hi² dsiagh¹ hoh¹² hniah¹² jǿg³ dsio¹ ca¹ŋi³cuø¹³jni hniah¹², jǿg³ ca¹hieih¹ hniah¹², jǿg³ ma²chinh³ hniah¹² tí² ca¹lah¹jín³ na¹. 2Liúgh² báh³ hniah¹² quianh¹³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ca¹juǿi²jni hniah¹² jøng², lǿa¹² ju³ tí² tiogh³ hniah¹². Di³ ha¹chi² ta³ li¹jmo¹ jǿg³ ja³cogh² hniah¹², ju³ná³ tsa¹ca¹héh¹ hniah¹² cu²rø². 3Ma²ca¹ŋi³hé¹³jni hniah¹² jǿg³ quin¹² ni³, jǿg³ ma²chi² mi³ca¹lø¹guiang¹jni: Hi² ca¹jon¹ Cristo ni³ huu¹³ dsag³ quián² jniang³, ca¹lah¹cónh¹ ja³rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³. 4Jøng² ma²hnøa¹² jmai³ ca¹hog¹dsa mi³ca¹hiog²dsa ju³lah rø²juúh² si² calah. 5Jøng² Pedro ca¹jǿi² lah¹ni³. Mi³ca¹løa¹ jøng², tsih² dsa² høh³ jian¹²dsa ca¹jǿi². 6Ni³ jøng² hŋí² ŋia¹lúg² dsa² roh¹³ jniang³ ca¹jǿi² cu²ŋieih¹³. Jue¹² báh³ dsa² héi² chian² na¹. Mih² báh³ ma²ca¹dsan¹. 7Jøng² ca¹jǿi² Jacobo. Ni³ jøng² ca¹jǿi² ca¹lah¹já¹ tsih² dsa² høh³. 8Jøng² mi³ca¹tóh² jø², ca¹jan³ jní² calah. Siíh² jmáh¹ báh³ mi³lán¹²jni jmai³ jøng², ju³lah lán¹² guing² tsa¹rø² lø²chian². 9Di³ lán¹²jni dsa² ca²juuh³ quien¹² cónh¹ jín³ ca¹lah¹já¹ tsih² dsa² høh³ quián¹² Diú¹³. Jin³ ca²juuh³ tsa¹lë́²jni hi² lén²jni tsih² dsa² høh³. Di³ hi² cøng² la³mi³ŋøa¹²jni mi²dsian¹³jni dsǿa¹² dsa² quián¹² Diú¹³. 10Jøng² ma²lán¹² báh³ jní² lah¹lán¹²jni. Di³ Diú¹³ ma³ca¹jmo¹ dsio¹ dsǿa¹² ja³cog²jni. Ha¹chi² ma²ca¹løa¹ ha¹chi² ta³ li¹jmo¹ jǿg³ dsio¹ ca¹cuø¹ Diú¹³ ja³cog²jni. Di³ hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² ta³ ma²ca¹jmo¹jni cónh¹ jín³ tsih² dsa² høh³ jian¹²jni. A¹jáng¹ ju³ hi² jmo¹² hŋiéng¹jni. Dsio¹ dsǿa¹² Diú¹³ quian¹jni. Ma²ca¹mi³hag³dsa jní². 11Cónh¹jøng² ha¹chi² lǿa¹² jin³ he², hein² dsa² ca¹jmo¹ jǿg³ quianh¹³ hniah¹², ju³ lah¹la² ca¹jmo¹ jní², ju³ lah¹la² ca¹jmo¹ dsa² siáh². Di³ cøng² jǿg³ la² báh³ cuǿ¹²jni ju³lah lǿa¹² jǿg³ ma²héh² hniah¹² calah. 12¿Ha²lah lǿa¹² juúh² ca²dsiogh³ hniah¹² hi² tsa¹hiog¹ dsa² jmøi¹guǿi¹, chi²júh² lah¹jøng² lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ dsii² jniang³, hi² ca¹hiog² hŋiah¹² Cristo? 13Ca¹lah¹jin³ hŋiah¹² Cristo tsa¹ca¹hiog², ju³ná³ lah¹jøng² lé², hi² ha¹chian² hiog¹. 14Jøng² ha¹chi² ta³ li¹jmo¹ jin³ cøng² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ hi² hi² jnieh³, ju³lah jǿg³ héh² hniah¹², chi²júh² lah¹jøng², tsa¹ca¹hiog² Cristo. 15Ta³júg³ jniang³ huaih¹² jniang³ ja³juúh² jniang³ ca¹hiog² Cristo, chi²júh² tsa¹dsøg¹² hi² hiog¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Di³ ha¹chi² ca¹jmo¹ Diú¹³ dsa² juanh¹² hi² ca¹hiog² Cristo, chi²júh² lah¹jøng² lǿa¹². 16Ha¹chi² ca¹hiog² hŋiah¹² Cristo, chi²júh² tsa¹lé² hiog¹ dsa² ma²ca¹dsan¹. 17Jøng² ha¹chi² ta³ li¹jmo¹ hi² ma²héh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Cristo, chi²júh² dsøg¹² tsa¹ca¹hiog²dsa. Dsa² ti³re² dsag³ báh³ hniah¹². 18Jø¹² bíh³ ca¹ŋi¹hén² jǿg³ quiah¹² dsa² ma²ca¹dsan¹, ju³lah dsa² mi³hé² jǿg³ quiah¹² Cristo mi³ca¹dsan¹dsa, chi²júh² lah¹jøng² lǿa¹². 19¡He³ lah¹hiug¹² juǿi² jniang³ cónh¹ jín³ ja³ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹, chi²júh² jmáh¹lah ni³ guøh³ ni³ huø¹ la² báh³ quien¹² jǿg³ quiah¹² Cristo quián² jniang³! 20Jøng² lah¹dsóh² té¹² báh³ jǿg³ hi² ca¹hiog² Cristo. Dsa² héi² báh³ ca¹cán¹ ni³ quián² jniang³ ja³lé² hiog¹ jniang³, dsa² quián¹²dsa. 21Jan² dsa² báh³ ca¹jmo¹ hi² ca¹já¹ jǿg³ ma²lǿih² hi² dsiág¹ jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Jø¹² bíh³ jan² dsa² calah ma²ca¹jmo¹ hi² ma²chi² jǿg³ hi² hiog¹ dsa² ma²ca¹dsan¹. 22Dsa² dsan² báh³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Di³ hi² lán¹²dsa dsa² quián¹² hlai³ Adán. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² li¹chian² ca¹lah¹já¹ ni³ hmë́², ju³lah dsa² lán¹² dsa² quián¹² Cristo. 23Jøng² hiog¹ jniang³ na³ma²ca¹tǿ² ja³tan¹ jniang³ hiog¹ jniang³. Hŋiah¹² báh³ Cristo ca¹cán¹ ni³ ca¹hiog². Mi³jøng² lé² hiog¹ dsa² quián¹²dsa, na³ma²ca¹guǿnh¹ Cristo calah. 24Jøng² jín³ ca¹dsiég¹ jmai³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹, ja³jmo¹ Cristo dsa¹hén² jǿg³ quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² hniu¹ jmo¹ cán² ni³. Jøng² jáinh¹ Cristo jmøi¹guǿi¹ quiah¹² ja³cog² Diú¹³ ti³jmi²dsa. 25Di³ hniuh¹² báh³ quin¹² Cristo ni³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la², ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ca¹jmo¹ ti³jmi²dsa hi² li¹dsen¹³dsa ca¹lah¹já¹ dsa² hiag¹³ quián¹²dsa. 26Ja³ca¹tóh² jø² jǿg³ dsa¹hén² báh³ jǿg³ hlaih¹³ jøng², hi² dsan² dsa² jmøi¹guǿi¹. 27Di³ ma²ca¹jmo¹ Jmi² jniang³ héh¹ hi² cán² Cristo ni³ quiah¹² ja³ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³. Jøng² ha¹chi² hniu¹dsa juúh²dsa hi² cán² Cristo ni³ quiah¹² hŋiah¹² Jmi² jniang³, ja³rø²juúh² si² hi² cán²dsa ni³ quiah¹² ja³ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³. Di³ Jmi² jniang³ báh³ dsa² ca¹jmo¹ héh¹ jøng². 28Na³ma²quin¹² Cristo ni³ quiah¹² ja³ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³, dsa² lán¹² ja³ŋiúh³ Diú¹³ dsa² juanh¹², jøng² jáinh¹ Cristo ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ ja³cog² Diú¹³ ti³jmi²dsa, dsa² ca¹jmo¹ ca¹tiúh¹ Cristo quiah¹² ja³ca¹lah¹jǿ¹. Mi³jøng² niu¹ ni³ Jmi² jniang³ ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³. 29Jøng² chian² ca²dsiog³ dsa² tsogh² jmøi² ni³ huu¹³ quiah¹² dsa² ma²ca¹dsan¹. ¿He² løa¹ lah¹jøng² jmo² dsa², chi²júh² dsøg¹² hi² tsa¹hiog¹ dsa² ma²ca¹dsan¹? 30¿He² løa¹ jniang³ tiagh³ quin³ ju²hí³ dsøa¹² tiá² ni³ huu¹³ quiah¹² Cristo, chi²júh² dsøg¹² tsa¹hiog¹ jniang³? 31Di³ dsøg¹² báh³ dsa² roh¹³ jniang³. Lah¹dsóh² quin³jni ju²hí³ dsøa¹² ca¹lah¹jǿ¹ jmai³, ju³ná³ ca¹jŋøih¹ dsa² hiag¹³ jní² ni³ huu¹³ quiah¹² Cristo. Jǿg³ ta³jǿg³ báh³ jøng² hi² chian²jni ju²hiúg¹ dsøa¹² ni³ huu¹³ hi² ma²quianh¹³ hniah¹² Cristo Jesús Juu¹³ jniang³, ju³ná³ tsa¹dsøg¹² jǿg³ jøng² hi² quin³jni ju²hí³ dsøa¹². 32Hiug¹² ma¹dsio¹² jmø³uai¹² ma²ca¹cán¹jni jøa³juøi² Efeso. Mih² tsa¹ca¹jéin¹jni ju³lah jan² dsa² tán¹² quianh¹³ hieh¹², li¹juúh² jǿg³. Ha¹chi² quien¹² hi² ca¹jmo¹jni lah¹jøng², chi²júh² dsøg¹² tsa¹hiog¹ dsa² ma²ca¹dsan¹. Jøng² ma²lé² juúh² jniang³ ju³lah juúh²dsa jmai³ juúh²dsa: “Ju³jmó³ jniang³ hioh¹². Di³ tsa¹ne³ jniang³ ha²lah lǿa¹² hiá¹ hiég¹, hi² chian² hi² jón¹³ jniang³,” juúh²dsa. 33Tsa¹ju³ li¹ganh² hniah¹². Ju³lah juúh²dsa jmai³ juúh²dsa: “Dsa¹hén² báh³ hi² dsio¹ jmo² jniang³, chi²júh² ŋi³niang³ jniang³ quianh¹³ dsa² tsa¹dsiog¹,” juúh²dsa. 34Mi³lih¹³ hniah¹² hoh¹² ja³ŋi³ti³ ŋi³nioh³ hniah¹². Tsa¹ma¹jmóh³ hniah¹² hi² hlaih¹³. Ca²dsiogh³ hniah¹² tsa¹cueh¹² hniah¹² Diú¹³ cu²rø². Hi² jøng² báh³ juøh¹²jni lah¹ná¹². Di³ hno¹jni cánh³ hniah¹² ju²hiíh¹. 35Chian² báh³ dsa² juúh²: “¿Ha²lah lé² hiog¹ dsa² ma²ca¹dsan¹? ¿Ha²lah lǿa¹² jmø²ŋǿ¹² quiah¹²dsa?” juúh²dsa. 36Tsa²jmøh³ dsǿa¹² dsa² juúh² lah¹jøng². Ju³lah lǿa¹² jmai³ jŋiu¹ jniang³ møi¹jon². Dsa¹hén² báh³ mǿi². Mi³jøng² hiag¹³ nung². 37A¹jáng¹ ju³ nung² jŋiú³ jniang³. Møi¹jon² báh³ jŋiú³ jniang³, ju³ lah¹la² mǿi² juu³ cuøi² hi³ŋíh¹, ju³ lah¹la² mǿi² siíh². 38Ni³ jøng² hŋiah¹² báh³ Diú¹³ ma²ŋi¹² ha²lah lé² quiah¹² lah¹cøng² lah¹cøng² ni³ møi¹jon². Di³ ma¹quién¹ nung² hií¹ lah¹cøng² lah¹cøng² ni³ mǿi². 39Tsa¹ni³lǿa¹² cøng² ni³ jmø³ŋø³ dsa² jmøi¹guǿi¹ ca¹lah¹quianh¹³ jmø³ŋø³ jáh². Cøng² ni³ báh³ lǿa¹² jmø³ŋø³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Jøng² ma¹quién¹ lǿa¹² jmø²ŋǿ¹² quiah¹² lah¹cøng² lah¹cøng² ni³ jáh², ju³lah jáh² dsi¹³ quiún² gug² tai³, ju³lah jáh² dsi¹³ tsø³cog¹², ju³lah jáh² tiogh³ dsi²jmøi² calah. 40Chi² báh³ hi² tioh¹³ guiuh¹³. Jø¹² bíh³ chi² hi² tioh¹³ ni³ guøh³ huø¹ la². Di³ ma¹quién¹ ni³ ti³lǿa¹³ hi² tioh¹³ guiuh¹³ quianh¹³ hi² tioh¹³ huø¹. 41Siíh² báh³ jniá² hieg² ca¹lah¹quianh¹³ tsøh². Jø¹² bíh³ siíh² jniá² chi³neng¹² calah. Cónh¹jøng² ma¹quién¹ ti³jniá² lah¹jan² lah¹jan² chi³neng¹². 42Lah¹jøng² báh³ lǿa¹² calah ja³hiog¹ dsa² ma²ca¹dsan¹. Dsa²hoh¹dsa jmø³ŋø³dsa ja³dsa¹hén². Jøng² hiog¹ dsa² tsa¹ma¹dsián¹. 43Dsa¹hog¹dsa na³ma²ca¹dsan¹dsa. Di³ tsa¹ma¹dsio¹ jmø²ŋǿ¹². Jøng² dsio¹ hlaih¹³ ma²lán¹²dsa na³ma²ca¹hiog²dsa. Dsa¹hoh¹dsa cøng² hi² tsa¹ma¹chi² bí² quiah¹². Jøng² ma²chi² bí² quiah¹²dsa na³ma²tǿ² ja³ca¹hiog²dsa jøng². 44Jmø²ŋǿ¹² quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la² báh³ dsa²hoh¹dsa. Jøng² jmø²ŋǿ¹² quiah¹² jmøi¹guǿi¹ cøng² báh³ ma²lǿa¹² quiah¹²dsa, na³ma²ca¹hiog²dsa. Di³ chi² báh³ jmø²ŋǿ¹² quiah¹² jmøi¹guǿi¹ cøng², chi²júh² lah¹jøng² chi² quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la². 45Jøng² lah¹la² rø²juúh² si²: “Hlai³ Adán ca¹lø¹chián¹ lah¹ni³ jmøi¹guǿi¹. Ca¹lø¹chí¹ ju²bí² quiah¹²dsa,” rø²juúh² si². Jøng² hiug¹² jín³ hi² dsio¹ lán¹² Cristo quián² jniang³, cónh¹ jín³ Adán héi². Di³ jøng² jmo¹² Cristo hi² li¹chian² jniang³ ja³cog² Diú¹³. 46Ni³ jmøi¹guǿi¹ la² báh³ chian² jniang³ lah¹ni³. Ca¹tǿ² tánh¹ báh³ li¹chian² jniang³ ja³cog² Diú¹³. 47Quianh¹³ cøng² mǿi² guøh³ báh³ ca¹lán¹ dsa² lah¹ni³ ca¹lø¹chián¹ ni³ guøh³ ni³ huø¹ la². Dsa² chian² jmøi¹guǿi¹ la² báh³ dsa² héi². Jøng² dsa² chian² ŋi¹juǿi¹ báh³ dsa² ja³ma²og¹. 48Lah¹jøng² báh³ lán¹² dsa² chian² jmøi¹guǿi¹ la², ju³lah lán¹² dsa² ca¹lán¹ quianh¹³ bøah¹³ guøh³ héi². Jø¹² bíh³ lah¹jøng² lán¹² dsa² quián¹² Diú¹³, ju³lah lán¹² dsa² chian² ŋi¹juǿi¹ héi². 49Ma²lán¹² báh³ jniang³ ju³lah ca¹lán¹ dsa² quianh¹³ bøah¹³ guøh³ héi². Jø¹² bíh³ lén² jniang³ calah ju³lah lán¹² dsa² chian² ŋi¹juǿi¹. 50Lah¹la² juǿi²jni hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³: Tsa¹lé² dsi³niang¹³ jniang³ ja³cog² Diú¹³ ca¹lah¹quianh¹³ jmø²ŋǿ¹² quin³ jniang³ guøh³ huø¹ la². Di³ tsa¹lé² cugh¹ hi² dsa¹hén² ca¹lah¹quianh¹³ hi² tsa¹dsa¹hén². 51Hno¹jni li¹ŋih³ hniah¹² cøng² mǿi² jǿg³ chi³jnøa¹²: Ha¹chi² dsiag¹ ca¹lah¹jái¹ jniang³. Di³ li¹tsë² báh³ jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³ ca¹lah¹jái¹ jniang³ lé². 52Cu²ŋieih¹³ lah¹la² báh³ lé² ca¹lah¹cónh¹ tsa¹lih¹³ báh³ jniang³ na³ma²ca¹niúh² løg¹². Di³ jøng² hein¹³ báh³ løg¹² quiah¹² Diú¹³ jmai³ ja³ca¹tóh² jø². Jøng² hiog¹ dsa² ma²ca¹dsan¹ ja³tsa¹lǿih² jmai³ ma¹dsián²dsa. Jøng² li¹tsë² jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³. 53Di³ hniuh¹² lé² ca¹lah¹cøng² hi² nió¹ jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³. Mi³jøng² tsa¹ma¹dsa¹hén² hi² mi³dsa¹hén². Tsa¹lǿih² jmai³ li¹hǿg² hi² mi³li¹hǿg². 54Jøng² na³ma²ca¹løa¹ lah¹jøng², hi² tsa¹ma¹dsa¹hén² hi² mi³dsa¹hén², hi³ tsa¹ma¹li¹hǿg² hi³ mi³li¹hǿg², jøng² ca¹lø¹ti¹ jǿg³ la² hi² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: Ca¹ŋi¹ŋǿ² jø² báh³ jǿg³ quiah¹² hmó¹ quián² jniang³, rø²juúh² si². Di³ ca¹tiúh¹ báh³ Cristo quián² jniang³. 55Ha¹chi² ju²hí³ dsøa¹² ma¹chi² ju³ná³ ca¹já¹ hmó¹ quián² jniang³. Ha¹chi² jmø³uai¹² ma¹jií¹ ja³cog² jniang³ ju³ná³ ca¹dsag¹ jniang³, rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³. 56Lah¹jøng² báh³ lé² li¹chi² ju²hí³ dsøa¹² ja³dsiag¹ jniang³, ju³ná³ røi² jniang³ dsag³ báh³. Jø¹² bíh³ lei¹³ ca¹quieg² Diú¹³ ma²lǿih² rø²juúh² hi² røi² jniang³ dsag³. 57Jøng² di³hmah³ Diú¹³ dsa² juanh¹². Ca¹jmo¹dsa héh¹ hi² ma²ca¹lég² Jesucristo Juu¹³ jniang³ ja³cog² dsag³ mi³røi² jniang³. 58Hi² jøng² tí² túgh³ hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³, hi² mi³bíh³ hniah¹² hoh¹². Cøng² juu¹² quiah¹² Diú¹³ ŋi³nioh³ hniah¹² ca¹lah¹hiu³ hoh¹² hniah¹². Di³ ma²ŋih³ hniah¹² tsa¹lé² ha¹chi² ta³ li¹jmo¹ ta³ quiah¹² Juu¹³ jniang³ hi² jmoh² hniah¹².

will be added

X\