1 CORINTIOS 14

1Cøng² báh³ jmóh³ hniah¹² hoh¹² hi² qui² mi³hnoh¹³ hniah¹² ju²rúh² hniah¹². Ha¹³ hniah¹² hoh¹² bí² hi² la³cuø¹² Diú¹³. Lah¹jøng² báh³ dsio¹ cónh¹ jín³ jǿg³ siíh², ju³ná³ ca¹të́h² hniah¹² høh¹³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 2Jan² Diú¹³ báh³ tsaih¹²dsa ju³lah dsa² hløah¹² jǿg³ tsa¹ŋë́² dsa² siáh². Di³ ha¹chian² dsa² ŋë́². Juu¹² niúh¹ dsǿa¹²dsa hlanh¹²dsa Diú¹³. Jøng² lǿa¹² ju³lah lǿa¹² jǿg³ chi³jnøa¹². 3Dsio¹ hi³méh¹ jmo¹² dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Di³ hi² tsaih¹²dsa ju³roh¹³dsa, tí² ju³túgh³dsa juu¹² quiah¹² Diú¹³. Mi³jøng² li¹hiug² dsǿa¹² ju³roh¹³dsa. Tógh²dsa hioh¹² jenh¹²dsa. 4Jøng² mi²bí² báh³ dsǿa¹² hŋiah¹² dsa² hløah¹² jǿg³ tsa¹ŋë́² dsa² siáh². Di³ jøng² jue¹² báh³ dsa² roh¹³ jniang³ tiogh³ mi¹bí² dsǿa¹² ja³hǿ² jan² dsa² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 5Dsio¹ ju³ ca¹lø¹chí¹ bí² quiánh² ca¹lah¹jáh¹ hniah¹², hi² mi³hløah¹² hniah¹² jǿg³ tsa¹ŋë́² dsa² siáh². Di³ jøng² dsio¹ hi³méh¹ hi² mi³hǿh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Dsa² quien¹² báh³ dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ cónh¹ jín³ dsa² hløah¹² jǿg³ siíh² jøng², ju³ná³ ha¹chian² dsa² li¹he¹ ha²lah hniu¹dsa juúh²dsa jǿg³ jøng², mi³jøng² lé² li¹bí² dsǿa¹² dsa² nang¹². 6Hi² jøng² ha¹chi² ta³ li¹jmo¹ dsa² roh¹³ jniang³, ju³ná³ ŋi³hlanh¹³jni hniah¹² jǿg³ ha¹chian² dsa² ŋë́². Ha¹chi² hi² dsio¹ lé² quiánh² hniah¹² ju³ná³ tsa¹ca¹he¹jni ca²juuh³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Mi³jøng² li¹ŋih³ hniah¹². Ho¹ ju³ tsa¹ca¹hǿ²jni jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ho¹ ju³ tsa¹ca¹he¹jni jǿg³ ha²lah ŋi³nioh³ hniah¹² juu¹² quiah¹²dsa. 7Lah¹jøng² báh³ lǿa¹² ju³lah lǿa¹² chi³løg¹² jiég²dsa, ju³lah lǿa¹² ton¹² jliu¹² calah. Di³ tsa¹lé² li¹cuuh¹² jniang³ son¹³ ju³ná³ tsa¹hein¹³ cu²rø². 8Jø¹² bíh³ lah¹jøng² lǿa¹² quiah¹² hlég². Jin³ hein² ha¹chian² li¹jmo¹ ju²jŋia¹³ quiah¹² hi² dsa¹lé²dsa ni³ hning², ju³ná³ tsa¹jiég² hlég² jian¹²dsa cu²rø² løg¹² quiah¹²dsa. 9Lah¹jøng² báh³ lǿa¹² quiánh² hniah¹². Tsa¹lé² li¹ŋih³ hniah¹² ju³ná³ hløah¹²dsa jǿg³ tsa¹ŋǿi². Hi² la³hløah¹² gu²dsí² báh³ dsa² jmo¹² lah¹jøng². 10Lah¹jøng² báh³ lǿa¹². Hliú² ni³ jǿg³ hløah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Di³ ti³ŋǿi² báh³ quiah¹²dsa lah¹cøng² lah¹cøng² ni³ jǿg³. 11Jøng² ju³lah lán¹² dsa² siáh² báh³ lán¹²jni ja³cog² dsa² tsaih¹² jní² jǿg³ tsa¹ŋë́²jni. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² lán¹² dsa² héi² calah, dsa² tsaih¹²jni jǿg³ tsa¹ŋë́²jni jøng², ju³lah lán¹² dsa² siáh² báh³ lán¹²dsa quianh¹³ jní². 12Jøng² hniah¹², ma¹dsio¹² ti³hen¹² hoh¹² hniah¹² hi² ŋieh¹ hniah¹² bí² hi² cuø¹ Diú¹³. Hi² jøng² hiugh¹² hniah¹² jmo³. Mi³jøng² ŋieh¹ hniah¹² ma¹dsio¹² bí², hi² jmóh³ hniah¹² chính² dsa² roh¹³ jniang³ tí² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 13Hi² jøng² dsa² ca¹të́² hløah¹² jǿg³ tsa¹ŋë́² dsa² siáh², Diú¹³ báh³ dsio¹ hlanh¹dsa. Mi³jøng² cuø¹ Diú¹³ bí² quiah¹²dsa, hi² li¹të²dsa he¹dsa he² hniu¹dsa juúh²dsa jǿg³ jøng². 14Lah¹dsóh² hlanh³ báh³ jní² Diú¹³ quianh¹³ jmi²dsí² quieg¹jni jmai³ ja³hlanh³jni Diú¹³ jǿg³ tsa¹ŋǿi² jøng². Cónh¹jøng² ha¹chi² lø²ŋë́h² dsøa¹jni jǿg³. 15¿Jin³ he² báh³ jmo³jni jøng²? Dsio¹ báh³ hlanh¹³jni Diú¹³ quianh¹³ jmi²dsí² quieg¹ jǿg³ ma²guiang³jni. Dsio¹ báh³ hǿa¹³jni canto quiah¹² Diú¹³ ca¹lah¹hiu³ dsøa¹, cónh¹ ja³lǿa¹² jǿg³ guiang³jni. 16Tsa¹dsio¹ lé² ju³ná³ mi³juanh¹³hning Diú¹³ cu²hŋiah¹hning quianh¹³ jmi²dsí² quiánh²hning. Tsa¹lé² li¹quianh¹³hning dsa² siáh² ja³cuøh¹²hning Diú¹³ di³hmah³. Di³ tsa¹ŋë́²dsa he² jǿg³ juúh²hning. 17Lǿa¹² báh³ hiug¹² dsio¹ jǿg³ quiánh²hning ja³cuøh¹²hning Diú¹³ di³hmah³. Cónh¹jøng² ha¹chi² li¹bí² dsǿa¹² dsa² roh¹³ jniang³, dsa² tsa¹ŋë́² héi². 18Di³hmah³ báh³ Diú¹³. Hiug¹² jin³ të²jni hløah³jni jǿg³ tsa¹ŋë́² dsa² siáh² jøng² cónh¹ jín³ ja³ca¹lah¹jáh¹ hniah¹². 19Cónh¹jøng² ja³tiagh³ jniang³ cu¹dsie¹² quianh¹³ dsa² roh¹³ jniang³, hno¹jni juøh¹³jni hŋí² mǿi² jang³ jǿg³ hi² lé² li¹ŋi¹² dsa² nang¹², cónh¹ jín³ ja³guie¹ mei¹³ jǿg³ siíh², ju³lah jǿg³ tsa¹ŋǿi². 20Dsa² roh¹³ jniang³, tsa¹ju³dsi³jiag¹² hoh¹² hniah¹² ju³lah dsa²jiag¹² dsǿa¹² guing². Dsio¹ báh³ jmóh³ hniah¹² ju³lah jmo¹² guing² ja³cog² jǿg³ hlaih¹³. Di³ jøng² cu²rø² dsiíh³ hniah¹² hoh¹² jǿg³ dsa²qui² dsa²jiag¹² hoh¹² hniah¹², ju³lah dsa²jiag¹² dsǿa¹² dsa² canh¹³. 21Lah¹la² rø²juúh² si² lei¹³ quiah¹² Diú¹³: “Tsë́³ báh³ jní² dsa² chian² juøi² siíh², dsa² dsa¹hløah¹ jǿg³ siíh² ja³tiogh³ dsa² lang¹². Hi² cónh¹jøng² tsa¹niuh³ dsa² lang¹² jǿg³ quieg¹, juúh² Juu¹³ jniang³.” 22Jmo¹² báh³ ta³ jǿg³ tsa¹ŋë́² dsa² siáh² ja³cog² dsa² tsa¹hé². A¹jáng¹ ja³cog² dsa² hé². Jøng² jmo¹² báh³ ta³ hi² hi² jniang³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ja³cog² dsa² hé². A¹jáng¹ ja³cog² dsa² tsa¹hé². 23Jøng² tsa¹dsio¹ lé² ju³ná³ ca¹lah¹jáh¹ hniah¹² ni³hløah³ jǿg³ tsa¹ŋë́² dsa² siáh² ja³tiogh³ hniah¹² cu¹dsié¹². Di³ lë́² dsa² siáh² hi² tiogh³ ti³ŋah¹² báh³ hniah¹², na³ca¹ŋi¹lé²dsa ja³tiogh³ hniah¹², ju³lah dsa² tsa¹ma²hé² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 24Cónh¹jøng² dsio¹ hi³méh¹ lé² quiah¹² dsa² siáh² dsa² tsa¹hé² jǿg³, ju³ná³ ca¹dsi¹lé²dsa ja³tiogh³ hniah¹² ni³tøngh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Guiog¹³ báh³ dsa² cán²dsa ju²hí³ dsøa¹² dsag³ hi² ni³canh¹²dsa. Jøng² nang¹dsa jǿg³ juúh² hniah¹². 25Jáinh¹ jǿg³ dsøg¹² hi² hlaih¹³ dsa²jiag¹² dsǿa¹²dsa. Jøng² chi³jné¹³dsa jmo¹dsa hi² mi¹juanh¹²dsa Diú¹³. Juúh² dsa² héi² hi² lah¹dsóh² quianh¹³ báh³ hniah¹² Diú¹³. 26Hi² jøng² lah¹la² báh³ dsio¹ jmóh³ hniah¹², dsa² roh¹³ jniang³, na³ma²tiogh³ hniah¹² cu¹dsié¹². Dsio¹ hǿh³ ca²dsiogh³ hniah¹² canto. Jøng² ca²dsiogh³ hniah¹² héh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ho¹ ju³ héh³ hniah¹² cøng² jǿg³ ma²ca¹he¹ Diú¹³, ho¹ ju³ hløah³ hniah¹² jǿg³ tsa¹ŋë́² dsa² siáh², ho¹ ju³ juúh³ hniah¹² he² hniu¹dsa juúh²dsa jǿg³ jøng², jǿg³ ma²na²juúh² dsa². Jøng² jmóh³ hniah¹² jmáh¹lah hi² chính² tí² dsa² roh¹³ jniang³ jǿg³. 27Jøng² jmáh¹lah og¹ úg² dsa² báh³ hløah¹, ju³ná³ hniu¹dsa hløah¹dsa jǿg³ tsa¹ŋǿi². Jøng² ta¹ma¹ján¹ báh³ dsa² hløah¹dsa. Jøng² hniuh¹² he¹ jan² dsa² he² hniu¹dsa juúh²dsa jǿg³ jøng², na³ma²ca¹hløah¹ jan² dsa² lah¹héi². 28Dsio¹ jín³ cu¹dsié¹² tsa¹hløah¹ báh³ dsa² jǿg³ tsa¹ŋǿi² jøng², ja³tiogh³ hniah¹² cu¹dsié¹², ju³ná ha¹chian² li¹he¹ he² hi² hniu¹dsa juúh²dsa jǿg³ jøng². Jmo¹² jín³ hi² hløah¹dsa jǿg³ jøng² ja³cu²hŋiah¹²dsa ca¹lah¹quianh¹³ Diú¹³. 29Jø¹² bíh³ lah¹jøng² na³ma²tǿ² ja³hǿh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Og¹ úg² dsa² báh³ lé² hløah¹. Jøng² cang¹ dsa² roh¹³ jniang³ jǿg³ dsøg¹² jǿg³ jøng² chi²júh² dsio¹. 30Jøng² jŋi¹ báh³ dsa² chi³hløah¹², ju³ná³ ca¹juúh² dsa² guǿ¹² cøg¹²: “Jní² juúh² cøng² mǿi² jǿg³ ma²ca¹he¹ Diú¹³ quieg¹,” juúh²dsa. Jøng² hløah¹ dsa² ŋi¹² ca²juuh³ héi². 31Hi² jøng² ma²chi² jǿg³ dsøg¹² quiánh² hniah¹², hi² ma²lé² juúh² hniah¹² ta¹ma¹jánh¹ hniah¹², chi²júh² he² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²ŋih³ hniah¹². Mi³jøng² tiógh¹ ca¹lah¹já¹ dsa² roh¹³ jniang³ ju²hiúg¹ dsøa¹², na³ma²ca¹nǿng²dsa jǿg³. 32Ma²juanh¹² báh³ dsǿa¹² dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 33Di³ dsa² hniu¹ jǿg³ rø² báh³ Diú¹³, a¹jáng¹ dsa² hniu¹ jǿg³ la³ju³ la³løa¹. Jmóh³ hniah¹² ju³lah jmo¹² dsa² roh¹³ jniang³ ca¹lah¹jǿ¹ juøi² ja³tiogh³dsa. 34Di³ tsa¹lé² cán² hio¹³ ni³, hløah¹² hio¹³ ja³tiogh³dsa ti³høa¹²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Dsa² ŋioh¹² báh³ té¹² cán² ni³. Lah¹jøng² báh³ juúh² lei¹³ quiah¹² Diú¹³. 35Dsa² ŋioh¹² quián¹² báh³ dsa² ŋǿh¹dsa, na³ma²dsi²lia¹dsa dsi²néi² chi²júh² he² jǿg³ hniu¹ hio¹³ li¹ŋi¹²dsa. Di³ tsa¹dsio¹ jní² hi² hløah¹ hio¹³ ja³tiogh³ dsa² roh¹³ jniang³ ti³høa¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 36¡Héi¹ hniah¹² dsa² ca¹mi³liagh¹³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³! ¡A¹jáng¹ ju³ jmáh¹lah hniah¹² ca¹të́h² jǿg³! 37Chi²júh² hein² dsa² juúh² chi² bí² quiah¹²dsa hi² hǿ²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ju³lah dsa² lë́² ŋi¹²dsa jǿg³, ju³ li¹ŋi¹² dsa² héi² hi² ma²lǿa¹² héh¹ quiah¹² hŋiah¹² Juu¹³ jniang³ si² la² hi² dsianh¹³jni ja³cogh² hniah¹². 38Ta¹cøg¹² báh³ jmóh³ hniah¹² ja³cog² dsa² tsa¹hniu¹ si² la² quieg¹jni. 39Hi² jøng² hiugh¹² hniah¹² jmóh³, dsa² roh¹³ jniang³. Mi³jøng² li¹chi² bí² hi² hǿh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² tsa¹qui³jnëh¹³ hniah¹² juu¹² quiah¹² dsa² hniu¹ hløah¹ jǿg³ tsa¹ŋë́² dsa² siáh². 40Cónh¹jøng² jmóh³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ ta¹huø³ ron¹² ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² jǿg³ dsøg¹².

will be added

X\