1 CORINTIOS 13

1Ju³ lah¹la² hiog³jni hløah³ hliú² ni³ jag³ dsa² jmøi¹guǿi¹ ca¹lah¹quianh¹³ jag³ ángeles, ha¹chi² ta³ jmo¹ jin³ he² ju³ná³ tsa¹hnó¹jni roh¹²jni. Di³ lah¹jøng² báh³ lán¹²jni jøng², ju³lah lǿa¹² ŋí³ la³hein¹³, ju³lah ŋí³ jenh² quiah¹² tu²løg². 2Ju³ lah¹la² hǿa¹²jni jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ju³ lah¹la² ma²guiang³jni ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ chi³jnøa¹² quianh¹³ jǿg³ cah³ hi² ma²ŋi¹² dsa² jmøi¹guǿi¹, ju³ lah¹la² hé²jni jǿg³ hi² mi²hag¹³ Diú¹³ ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³tiág²jni mi³tsë́¹³jni ja³tsih¹³ máh², cónh¹jøng² tsa¹chi² quien¹²jni jin³ he², ju³ná³ tsa¹hnó¹jni roh¹²jni. 3Ju³ lah¹la² dsioh³jni ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi² quieg¹ quiah¹² dsa² ti²ŋié², ju³ lah¹la² ca¹tǿ² jmø²ŋǿ¹² quieg¹jni jainh¹³jni hi² jøn¹dsa, cónh¹jøng² ha¹chi² ta³ li¹jmo¹ jin³ he² ja³cog²jni, ju³ná³ tsa¹hnó¹jni roh¹²jni. 4Juanh¹² báh³ dsǿa¹²dsa jmo¹²dsa, ju³lah dsa² hnio¹ roh¹³. Huø³ báh³ dsǿa¹²dsa. Ha¹chi² dsih¹²dsa. Tsa¹jmo¹²dsa juanh¹²dsa rú²dsa. 5Tsa¹jmo¹²dsa hi² tsa¹dsio¹ jní². Tsa¹jmo¹²dsa lø³neh³dsa. Tsa¹li¹hne²dsa. Tsa¹jmo²dsa hiu³ dsǿa¹²dsa. 6Tsa¹jmo²dsa hioh¹² dsǿg³ dsa² siáh². Jǿg³ dsøg¹² báh³ hniu¹dsa. 7Cang²dsa dsǿa¹². Mi²bí²dsa dsǿa¹² ca¹lah¹jǿ¹. Jmáh¹lah jǿg³ dsio¹ hé²dsa quiah¹² roh¹³dsa. Tsa¹lë́²dsa lé² hi² siíh². 8Tsa¹lǿih² jmai³ ma²ca¹ŋi¹hén² jǿg³ hi² hnio¹ jniang³ roh¹³ jniang³, chi²júh² lah¹dsóh² hnio¹ jniang³ roh¹³. Já¹² jmai³ ja³dsa¹hén² jǿg³ hi² hi² jniang³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² dsa¹hén² ja³hløah¹² jniang³ jǿg³ tsa¹ŋë́² dsa² siáh². Dsa¹hén² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ ma²ti³ŋi¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. 9Mih² báh³ jǿg³ ma²ne³ jniang³. Mih² báh³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²ca¹hí³ jniang³. 10Dsa¹hén² báh³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² tsa¹ni³hian¹³ na³ma²ca¹løa¹ ni³hian¹³ ca¹lah¹jǿ¹. 11Jmai³ mi³lán¹²jni guing², mi³hløah³jni ju³lah hløah¹² guing². Mi³dsø²jiag¹² dsøa¹jni ju³lah dsø²jiag¹² dsǿa¹² guing². Mi³lë́²jni ju³lah lë́² guing². Jøng² ca¹tiú²jni ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ quiah¹² guing² mi³ca¹juanh¹²jni. 12Di³ tsa¹ma²ne³ jniang³ cu²rø² ha²lah lǿa¹². Lán¹² jniang³ ju³lah dsa² jái¹² hø¹² tsa¹jní² cu²rø². Já¹² jmai³ ja³li¹ne³ jniang³ cu²rø². Ca²juuh³ báh³ ma²guiang³jni cónh¹ lǿa¹² la². Cónh¹jøng² li¹guiang³jni cu²rø² hiá¹ hiég¹, ca¹lah¹cónh¹ ja³ma²ŋi¹² Diú¹³ ha²lah lán¹²jni. 13Jmáh¹lah hnøa¹² mǿi² jǿg³ la² tsa¹dsa¹hén²: Hi² hé² jniang³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³, hi² hen¹² dsǿa¹² jniang³ hi² mi¹hag¹³ Diú¹³, hi² hnio¹ jniang³ roh¹³ jniang³. Jøng² hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² quien¹² hi² hnio¹ jniang³ roh¹³ cónh¹ jín³ ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ siíh².

will be added

X\