1 CORINTIOS 12

1Jøng² dsa² roh¹³ jniang³, hno¹jni li¹ŋih³ hniah¹² ton¹ hnøa¹² mǿi² jǿg³ ha²lah lǿa¹² bí² cuø¹² Diú¹³ quián² jniang³ lah¹jan² lah¹jan² jniang³. 2Ma²ŋih³ hniah¹² ha²lah mi³lǿa¹² lah¹jiá¹², cónh¹ jmai³ tsa¹ma²héh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ dsa² juanh¹². Mi³ŋi²nioh³ hniah¹² ni³ganh¹² hoh¹² hniah¹² juu¹² cu³lag¹ diú¹³ dsa² lan³, dsa² tsa¹hløah¹². 3Hi² jøng² hno¹jni li¹ŋih³ hniah¹². Jin³ hein² ha¹chian² lé² li¹juúh² jǿg³ hlaih¹³ quiah¹² Jesús, ju³lah dsa² hløah¹² jǿg³ ca¹he¹ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³. Jø¹² bíh³ jmáh¹lah dsa² hløah¹² jǿg³ ca¹he¹ jmi²dsí² han¹³ báh³ ma²lé² li¹juúh² hi² lán¹² Jesús Juu¹³ jniang³. 4Ma¹quién¹ juu¹² jmø³hiég¹ quián² jniang³ lah¹jan² lah¹jan² jniang³. Cónh¹jøng² jan² báh³ Diú¹³ quián² jniang³, dsa² cuø¹². 5Hliú² juu¹² ni³dsøa¹³ ja³lé² mi³ti³ jniang³ cah³ ni³ Juu¹³ jniang³. Di³ jøng² jan² báh³ Juu¹³ jniang³, dsa² hen¹² dsǿa¹² jniang³ ca¹lah¹jái¹ jniang³. 6Hliú² ni³ juu¹² ni³dsøa¹³ ja³lé² li¹jmo¹ Diú¹³ he² hi² hniu¹dsa jmo¹dsa. Cónh¹jøng² jan² báh³ Diú¹³ chian², dsa² jmo¹² ca¹lah¹jǿ¹ hi² lah¹jøng² quianh¹³ jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹. 7Ma¹quién¹ juu¹² jmø³hiég¹ cuø¹² Diú¹³ quián² jniang³ lah¹jan² lah¹jan² jniang³. Mi³jøng² dsio¹ lé² quián² jniang³ ca¹lah¹jái¹ jniang³. 8Juu¹² jmi²dsí² quiah¹² báh³ Diú¹³ jmo¹²dsa quiah¹² ca²dsiog³dsa hi² li¹ŋi¹²dsa ma¹dsio¹². Jø¹² bíh³ juu¹² jmi²dsí² quiah¹² jøng² báh³ Diú¹³ jmo¹²dsa quiah¹² calah dsa² siáh² hi² li¹të²dsa hløah¹dsa jǿg³ lah¹dsóh² jǿg³ cah³. 9Juu¹² jmi²dsí² quiah¹² jøng² báh³ Diú¹³ jmo¹²dsa quiah¹² ca²dsiog³dsa hi² hé²dsa ma¹dsio¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Jø¹² bíh³ juu¹² jmi²dsí² quiah¹² jøng² báh³ Diú¹³ jmo¹²dsa quiah¹² ca²dsiog³dsa hi² tiúh¹dsa jmo¹²dsa hí³ dsa² dsoh³. 10Ca²dsiog³dsa té¹² hi² të²dsa jmo¹²dsa juu¹² juøh¹². Ca²dsiog³dsa të² hǿ²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ca²dsiog³dsa té¹² lih¹³ naih¹² dsa² quin¹² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³, naih¹² dsa² quin¹² jmi²dsí² siíh² calah. Ca²dsiog³ dsa² té¹² hi² hlanh¹²dsa Diú¹³ jǿg³ tsa¹ŋë́² dsa² siáh². Jøng² té¹² ca²dsiog³dsa he¹² jǿg³ he² hniu¹dsa juúh²dsa jǿg³ jøng². 11Cøng² jøng² báh³ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ jmo¹² héh¹ hi² ma²ca¹tǿi² jniang³ ma¹méh¹, lah¹cøng² lah¹cøng² ni³ juu¹² jmø³hiég¹ jøng², ca¹lah¹cǿnh¹ ja³hiug² dsǿa¹² Diú¹³ hŋiah¹². 12Lǿa¹² quiah¹² Cristo ju³lah lǿa¹² quiah¹² jmø³ŋø³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Di³ ma¹dsio¹² ti³jneh³ ni³lǿa¹² ca¹lah¹cónh¹ ja³té¹² jan² dsa². Cónh¹jøng² jan² cøng² mǿi² báh³ dsa² lán¹² ja³ca¹lah¹jǿ¹ ti³jneh³ jøng². 13Ju³ lah¹la² lái¹² jniang³ dsa² judío, ju³ lah¹la² lái¹² jniang³ dsa² siáh², ju³ lah¹la² lái¹² jniang³ hi² jmo² jniang³ ta³ quiah¹² dsa², ju³ lah¹la² lái¹² jniang³ hi² jmo² jniang³ ta³ quián² jniang³ guiag¹³, cøng² báh³ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ ma²ca¹jmo¹ hi² tiagh³ jniang³ cøng² jǿg³. Cøng² ni³ ma²lán¹² jniang³ ca¹lah¹cónh¹ ja³lán¹² jan² dsa² lǿa¹² jǿg³. Di³ cøng² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ ti³quin¹² jniang³. 14Tsa¹cøng² lǿa¹² jmø²ŋǿ¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Hliú² báh³ ti³jneh³ lǿa¹² ca¹lah¹cónh¹ ja³ti³hian¹³ jan² dsa². 15Ju³ná³ ca¹juúh² tai³ jniang³: “Tsa¹lán¹²jni ti³jneh³ quiánh²hning. Di³ tsa¹lán¹²jni gugh²hning,” juúh² tai³ jniang³. Cónh¹jøng² ha¹chi² lǿa¹² jin³ cøng². Lah¹lǿa¹² jøng² báh³ ti³hian¹³ jmø³ŋø³ jniang³. Hi² dsi¹³ báh³ tai³ jniang³. 16Jø¹² bíh³ lah¹jøng², ju³ná³ ca¹juúh² lø²guø³ jniang³: “Tsa¹lán¹²jni ti³jneh³ quiánh²hning. Di³ tsa¹lán¹²jni mø³neih³hning,” juúh² lø²guø³ jniang³. Cónh¹jøng² ha¹chi² lǿa¹² jin³ he². Lah¹lǿa¹² jøng² báh³ ti³hian¹³ jmø³ŋø³ jniang³. Dsi¹³ báh³ lø²guø³ jniang³. 17¿Ha²lah jmó³ jniang³ hi² niuh³ jniang³ ju³ná³ ta³cøng² jmø³ŋø³ jniang³ lǿa¹² mø³ni³ jniang³? ¿Ho¹ ha²lah jmó³ jniang³ hi² quiéng³ jniang³ dsí² ju³ná³ ta³cøng² jmø³ŋø³ jniang³ lǿa¹² lø²guø³ jniang³? 18Ma²ŋi¹² Diú¹³ hŋiah¹² ha²lah ca¹cugh¹²dsa ca¹lah¹jǿ¹ ti³jneh³ ca¹lah¹cónh¹ ja³lán¹² ti³hian¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹. 19Tsa¹mi³lǿa¹³ ti³hian¹³ jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³ ju³ cøng² jneh³ mi³lǿa¹³. 20Cónh¹jøng² lǿa¹² hi² ti³lǿa¹² hliú² jneh³ cøng² jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹. 21Tsa¹lé² li¹juúh² mø³ni³ jniang³ hi² tsáih¹dsa gug² jniang³: “Tsa¹chi³quian¹³jni jmai³ hning²,” juúh² mø³ni³ jniang³. Jø¹² bíh³ tsa¹lé² li¹¹juúh² dsi³ jniang³ hi² tsáih¹dsa tai³ jniang³: “Tsa¹chi³quian¹³jni jmai³ hning²,” juúh² dsi³ jniang³. 22A¹jáng¹ lah¹jøng² lǿa¹² mi³né³. Di³ jneh³ jøng² báh³ quien¹² ma¹dsio¹² quián² jniang³, jneh³ hi² jní² huan¹³. 23Hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² hí³ jmo² jniang³ jneh³ jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³, ju³lah jneh³ hi² jmo² jniang³ tsa¹quien¹². Cu²rø² jlǿa¹² jniang³ ca¹lah¹quianh¹³ hmøah¹² quieih¹² jniang³ ju³lah ti³jneh³ jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³ hi² lë́² jniang³ tsa¹dsio¹ jní². 24Tsa¹hniuh¹² jlǿa¹³ jniang³ lah¹jøng² ju³lah ti³jneh³ jní² dsio¹ hi³méh¹. Lah¹jøng² báh³ ca¹jmo¹ Diú¹³ jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³, hi² quien¹² ju³lah ti³jneh³ jmo² jniang³ hi² tsa¹la³hneng² jniang³. 25Mi³jøng² tsa¹li¹hian¹³ ti³jneh³ jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³ roh¹³. Jøng² lah¹cøng² lah¹cøng² jneh³ ti³hen¹² dsǿa¹² ju³roh¹³. 26Ta³cøng² jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³ cán² jmø³uai¹², ju³ná³ tsa¹dsio¹ ca²jneh³. Jø¹² bíh³ hioh¹² jenh¹² ta³cøng² jmø²ŋǿ¹², ju³ná³ ca¹lø¹hí³ ca²jneh³. 27Dsio¹ báh³ jøng². Hniah¹² ma²lanh¹² ju³lah lǿa¹² jmø³ŋø³ Cristo. Lah¹jan² lah¹jan² hniah¹² lanh¹² ju³lah lǿa¹² lah¹cøng² lah¹cøng² ti³jneh³ quiah¹²dsa. 28Hi² jøng² ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ ma¹quién¹ ta³ ma²ca¹të́² lah¹jan² lah¹jan² hniah¹². Lah¹ni³ ca¹të́² tsih² dsa² høh³ quián¹² Diú¹³. Jøng² ca¹të́² dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹²dsa. Ni³ jøng² ca¹të́² tøa¹² dsa² he¹² jǿg³. Jøng² ca¹të́² dsa² jmo¹² juu¹² juøh¹². Jøng² ca¹të́² dsa² jmo¹² hí³ dsa² dsoh³, dsa² mi²hag¹³, dsa² quin¹² ni³ quiah¹² dsa² roh¹³dsa, dsa² të² hløah¹² jǿg³ tsa¹ŋë́² dsa² siáh². 29Tsa¹ŋie¹ ca¹lah¹já¹dsa ta³ tsih² dsa² høh³. Tsa¹ŋie¹ ca¹lah¹já¹dsa hi² hǿ²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Tsa¹ŋie¹ ca¹lah¹já¹dsa lén² tøa¹². Tsa¹ca¹lah¹já¹dsa lé² jmo¹ juu¹² juøh¹². 30Tsa¹ca¹lah¹já¹dsa ca¹ŋë² hi³ jmo¹ hí³ dsa² dsoh³. Tsa¹té¹² ca¹lah¹já¹dsa hløah¹ jǿg³ tsa¹ŋë́² dsa² siáh². Tsa¹lé² he¹ ca¹lah¹já¹dsa he² hniu¹dsa juúh²dsa jǿg³ jøng². 31Dsio¹ báh³ jmóh³ hniah¹² ca¹lah¹cónh¹ ja³tiah¹ hniah¹². Mi³jøng² ŋieh¹ hniah¹² ta³ dsio¹ cuø¹ Diú¹³. Jøng² hé¹³jni hniah¹² cøng² juu¹² dsio¹ hi³méh¹.

will be added

X\